Vad menar vi egentligen med hållbarhet?

När vi pratar hållbarhet menar vi det som brukar kallas ESG, det vill säga miljö (Environment) , sociala faktorer (Social) och bolagsstyrning (Governance). Inom miljö kan det handla om att bolagen minskar sina utsläpp och sin påverkan på miljön, att de bidrar till energieffektivisering och omställning till förnyelsebar energi. Sociala faktorer inkluderar till exempel mänskliga rättigheter och goda arbetsförhållanden i hela värdekedjan. Bolagsstyrning omfattar god affärsetik för att förhindra korruption och att ha bolaget har policyer och risksystem på plats för att hantera hållbarhetsrisker. I bolag med god bolagsstyrning prioriteras hållbarhetsfrågorna av bolagets styrelse och högsta ledning. Bolag som har en god bolagsstyrning är ofta också framstående inom miljö och sociala frågor.

Vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast skiljer sig åt mellan olika typer av bolag och marknader. För ett läkemedelsbolag kan det handla om att arbeta för att grupper som saknar tillgång till läkemedel får det eller hur bolaget hanterar kemikalier och vatten. I ett telekombolag kan den viktigaste frågan istället vara integritetsfrågor och hantering av kunduppgifter. I ett detaljhandelsföretag är goda arbetsvillkor en viktig fråga.

Hjälpte det här svaret dig? 4 av 7 har fått hjälp av svaret