Hur var tillgångarna i garantiförvaltningen placerade under 2021?

Per sista december låg ungefär 39 procent i ränteplaceringar, varav det mesta i svenska statspapper och bostadsobligationer och en del i utländska krediter. Placeringar i aktier globalt var 37 procent och 24 procent var placerat i alternativa investeringar som exempelvis fastigheter och skog.

Ränteportföljen har under året varit placerad i svenska statspapper och bostäder samt i utländska krediter. Aktieportföljen har haft en global inriktning där tillgångarna har placerats i olika regioner. Aktieandelen bestod till största delen av amerikanska, svenska och europeiska aktier samt mindre andel tillväxtmarknader. Andelen alternativa investeringar har ökat under året.

Under 2021 var avkastningen 17,0 procent (före försäkringsavgifter). Aktier och alternativa investeringar bidrog positivt till avkastningen under året.

Hjälpte det här svaret dig? 2 av 2 har fått hjälp av svaret