Hur tecknar man transportförsäkring?

Företag med oregelbundna transporter försäkrar sina sändningar från fall till fall. Det vanligaste sättet att teckna transportförsäkring är att man sluter ett årsavtal för försäkring av sina transporter. Avtalet kallas "Transportförsäkringskontrakt" och ger ett automatiskt verkande försäkringsskydd för samtliga transporter som skall försäkras.

Dessa är alla transporter där kunden löper transportrisken, eller där han åtagit sig att försäkra för annans räkning, t ex för sin köpares räkning.

Sluts ett årsavtal behöver ingen löpande rapportering ske. I början av perioden gör man en uppskattning av sammanlagda värdet av det gods som skall försäkras under året. Värdet multipliceras med premiesatsen för att erhålla en årspremie. Den inbetalas helt eller delvis i förskott, varefter en slutavräkning sker efter periodens slut. Kunden får då en tilläggsfaktura eller en kreditnota, men försäkringsskyddet påverkas inte av detta.

Avtalet gäller ett år i taget med automatisk förlängning om ingen säger upp det inom en månad före förfallodagen. I avtalet anges ett högsta försäkringsbelopp per transportmedel, t ex 2 milj. per bil eller fartyg.

Överskrides detta sker rapportering separat före riskens början. Det behövs vanligen inte. Anledningen till detta är att beloppet oftast tas till i överkant. Skälen är två.

För det första är det inte ovanligt att ett fartyg lämnar en container i lastningshamnen. Vid nästa skeppning lastas därför helt oväntat två containers med det dubbla tänkta värdet. Det andra skälet är att inflationen "urholkar" beloppet. Försäkringsavtalet förlängs ju årsvis automatiskt, även om det maximala värdet per container ökar. Dessa är skälen till varför vi brukar ta till i överkant för att undvika att riskrapportering måste ske före transportens början vid högre belopp. Normalt påverkar inte detta premien.

Hjälpte det här svaret dig? 0 av 6 har fått hjälp av svaret