Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna kommer att sparas så länge avtalsförhållandet består, annat åtagande eller rättsligt anspråk kan göras gällande och därefter i högst tio år utöver innevarande år med hänsyn till regler om preskription. I vissa fall kan uppgifterna komma att sparas längre tid på grund av annan lagstiftning såsom försäkringsavtalslagen eller föreskrifter om kapitaltäckningskrav som Länsförsäkringar vid var tid måste uppfylla. Andra tidsfrister kan också gälla när personuppgifter sparas för andra syften än på grund av avtalsförhållandet och är för att Länsförsäkringar ska uppfylla gällande lagstiftning avseende exempelvis motverkade av penningtvätt (fem år efter att kundförhållandet avslutats) och bokföring (sju år).

Uppgifter som enbart behandlas för marknadsföringsändamål och som inte leder till avtal sparas normalt som längst sex månader.

Hjälpte det här svaret dig? 7 av 21 har fått hjälp av svaret