Fullgörande av avtal

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås. Se exempel på behandlingar under Hantera avtal, ansökningar & offerter.

Hjälpte det här svaret dig? 17 av 47 har fått hjälp av svaret