Dispute

A disagreement between two parties. An example of a dispute is when a buyer and a seller do not agree on something.

Hjälpte det här svaret dig? 1 av 2 har fått hjälp av svaret