Utlysning: Forskningsprojekt om klimatanpassning

Länsförsäkringars Forskningsfond utlyser forskningsmedel för forskning på temat klimat, med inriktning mot incitament, styrmedel och samverkan för minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning. Ansökningar med fokus på den finansiella sektorn, särskilt bank- och försäkringsaktörer, prioriteras.

Klimatförändringar berör en lång rad samhällsaktörer och kan förstås, behandlas och undersökas utifrån samtliga hållbarhetsdimensioner (miljömässiga, ekonomiska och sociala). Forskningsfonden efterfrågar forskningsprojekt som har en tydlig koppling till olika aspekter för minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning. Relevanta frågeställningar är sådana som på olika sätt berör 1) styrmedel, t.ex. styrmedel och effekter (såsom beteendeförändring), 2) incitament, t.ex. kompensationsmekanismer, och 3) samverkanskonstellationer, t.ex. mellan olika myndigheter, mellan centrala och lokala organ, mellan samhälle och näringsliv.

Ansökningar kan exempelvis syfta till att undersöka:

  • Marknadens uppbyggnad och funktion och miljöpåverkan, t.ex. marknadskrafterna i värdekedjan, hållbara konsumtions-och produktionsmönster
  • Incitament och vilja till omställning och miljöansvar, t.ex. balansakten mellan konsumentpåverkan, medial opinionsbildning, ekonomiska drivkrafter och/eller konkurrensförutsättningar
  • Generella effekter och bieffekter av olika styrmedel, till exempel på aktörers beteende och/eller i förhållande till produktkedjor, implementering och utvärdering av strategier, osv.
  • Normer, värderingar, reaktioner och intressen som påverkar olika aktörers gemensamma arbete med förebyggande åtgärder och beredskap över sektorer och/eller organisationsnivåer.

Ansökningsprocessen för forskningsmedel är indelad i två steg. I steg 1 lämnar sökande in en projektskiss. De ansökningar som går vidare i processen till steg 2, lämnar sedan in en fullständig projektansökan. Som projektansvarig går det att göra mer än en (1) ansökan men inte fler än tre. Projektbudget bör ej överstiga tre miljoner sek per år (inklusive direkta, övriga och indirekta kostnader). Projekt under ett år och över fyra år finansieras ej.

Steg 1 av ansökningsprocessen öppnas den 7:e januari 2019 och stängs den 20:e februari 2019 kl.14. Steg 2 av ansökningsprocessen för de sökande som går vidare öppnas den 7:e mars 2019.

Ansökningsblanketten och information om steg 1:s ansökningsprocess finns här

Vid frågor, vänligen kontakta Lia Antoniou (Forskningsledare inom Samhälls-och Beteendevetenskap): 08-588 41793, eller Lia.Antoniou@lansforsakringar.se.