Därför vill vi inte investera i kol

Blåbärsris, skog, natur

Därför vill vi inte investera i kol

De globala klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Fossila bränslen är en starkt bidragande orsak till klimatförändringarna och kol är det energislag som har störst negativ klimateffekt. 

Vår bedömning är att kolbolag inte är en långsiktigt hållbar investering varken ur ett finansiellt eller hållbarhetsmässiga perspektiv. I Länsförsäkringars egna aktiva och indexnära fonder undviker vi därför bolag, typiskt sett gruvbolag och energibolag, vars omsättning från förbränningskol överstiger 5 procent av omsättningen.

Länsförsäkringar kan överväga att behålla enskilda bolag i investeringsuniversum, de med mellan 5–20 procent omsättning från energiproduktion med förbränningskol, om det bolaget har gjort åtaganden mot Parisavtalets <2-gradersmål och/eller att andelen av omsättning från förnybar energiförsörjning överstiger omsättning från energiförsörjning med fossila bränslen. Bakgrunden till detta förhållningssätt är att kriterier som enbart baseras på andel av omsättning i förekommande fall diskvalificerar vissa bolag som befinner sig i omställning mot minskad klimatpåverkan och som arbetar i linje med Parisavtalets mål.

Läs mer om våra ansvarsfulla investeringar