Policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning

Som företrädare för dig som är försäkrings- eller fondsparare hos Länsförsäkringar agerar vi för att skapa största möjliga värde i förvaltningen av ditt sparande.

Länsförsäkringar AB anser att aktieägarens makt ska utövas på bolagsstämman. Främst sker detta genom val av styrelse och revisorer samt genom att ta ställning till styrelsens och VD:s förvaltning. Länsförsäkringar AB strävar efter att närvara på de bolagsstämmor där vi har en betydande ägarandel alternativt där det av annat skäl bedöms som väsentligt att närvara.

Ett bolag styrs genom styrning från ägare (ägarstyrning) och genom det dagliga, operativa arbetet som sker genom styrelsens och ledningens styrning av bolaget (bolagsstyrning). Länsförsäkringar AB har i normalfallet inte ambitioner att utöva aktiv bolagsstyrning, det vill säga åtgärder och styrning som syftar till direkt påverkan på enskilda företags skötsel. Vi engagerar oss därför vanligtvis inte i företags val av strategier, affärsinriktning eller andra frågor av liknande karaktär.

Länsförsäkringar AB tillhör de större svenska institutionella ägarna utan att annat än i undantagsfall tillhöra de dominerande ägarna i enskilda företag. Länsförsäkringar AB är engagerat i ägarfrågor i huvudsak i de bolag där det finns ett direkt ägande. I de fall Länsförsäkringar AB har investeringar i indirekta innehav så som fonder eller finansiella derivat begränsas utrymmet för ägarstyrning. Det övergripande målet är att tillvarata kundernas gemensamma intresse i ägarfrågor för att ge god avkastning och bidra till en långsiktigt god utveckling av riskkapitalmarknaden. Länsförsäkringar ABs engagemang avgränsas i dessa fall till frågor som institutionella ägare bör engagera sig i utan att hamna i konflikt med styrelsens och ledningens ansvar och uppgifter.

Länsförsäkringar för dialoger med bolag kring etik, miljö och sociala frågor.

Policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning