Vår analys av räntemarknaden

Läs vår senaste marknadsanalys av räntemarknaden i Sverige, Europa, USA, Japan och tillväxtmarknaderna. Läs om hur Riksbankens agerande påverkar och var räntan är på väg i resten av världen.

2022-12-01 AV: ERIK GERESTRAND OCH SEBASTIAN HALLENIUS

Vad betyder symbolerna?

Vädersymbolerna visar vår syn på utvecklingen för räntemarknaderna på 24 månaders sikt.

Svenska korta och långa obligationer – Högre avkastningspotential än tidigare

neutral.png

  • + Relativt låg risk och högre löpande avkastning efter ränteuppgången
  • + Avkastningspotential även vid börsras
  • - Stigande räntor utgör ett hot mot långa obligationers avkastning

Räntan för både korta och långa obligationer har nu kommit tillbaka till mer normaliserade nivåer jämfört med under pandemin vilket gör att vi inte ser lika negativt på avkastningen för räntefonder som tidigare. Detta då både bostadsobligationer (som utgör en stor del av räntefonder) blivit mer attraktiva under året, samt att statsobligationer också ökat i ränta.

Långa obligationer har en relativt låg risk och fyller en funktion i en blandfond för att balansera risken i aktier. Avkastningen för korta obligationer har förbättrats och kommer bli mer attraktiva i takt med att Riksbanken genomför ytterligare styrräntehöjningar framöver samtidigt som räntesänkningar är avlägsna i dagsläget.

Sammantaget är vår rekommendation neutral för såväl korta som långa obligationer.

Övriga krediter

Företagsobligationer - Bättre utsikter efter ökad ränta

svagt positiv.png

  • + Något högre ränta än svenska statsobligationer
  • + Räntan har stigit i och med osäkerhet för utveckling av konjunkturen
  • - Oklart hur vissa bolagsskulder påverkas baserat på följderna av global inbromsning

Företagsobligationers ränta har stigit på grund av osäkerheten kring hur konjunkturen kommer utvecklas framöver. Både underliggande statsobligationsräntor har stigit samt att kreditriskmarginalerna för företagsobligationer har ökat till följd av något högre sannolikhet för bolagskonkurser vid en eventuell konjunkturell sättning.

Avkastningspotentialen för företagsobligationer härifrån får ses som relativt hög för tillgångsslaget. Vi bedömer att förutom att man får en avkastning från den högre räntan så kommer även tillgångsslaget att ge en god avkastning när kreditriskmarginalen sjunker tillbaka till mer normala historiska medeltal.

Trots osäkerheterna för hur konjunkturen utvecklar sig ser vi att konkursrisken för dessa obligationer med den högre kreditratingen investment grade får bedömas som låg de kommande två åren. För högriskobligationerna (high yield) vågar vi inte göra samma bedömning. Vi föredrar därför säkrare företagsobligationer framför de med högre risk.

På risksidan ska framhållas att kreditriskmarginalerna kan komma att öka ytterligare på kort sikt, om konjunkturerna i USA och Europa faller snabbare än väntat, exempelvis som en följd av sämre konsumtion eller drivet av en energikris. Men på ett till två års sikt ser vi avkastningspotentalen som god för tillgångsslaget.

Sammantaget förhåller vi oss svagt positiva till företagsobligationer.

Tillväxtmarknadsobligationer - Hög ränta till hög risk

svagt positiv.png

  • + Räntan på tillväxtmarknadsobligationer är hög men så är också risken
  • + Räntan har stigit på grund av oron för Ukrainakonflikten och hög inflation
  • - Risken för att stigande statsräntor i USA bidrar negativt till tillgångsslaget

Under året har räntan för tillväxtmarknadsobligationer ökat som en följd av en stigande ränta för amerikanska långa statsobligationer samt generell börsoro. På den positiva sidan anser vi att den höga räntenivån kommer att generera en god löpande avkastning och erbjuda en viss kudde mot ökade räntor. På risksidan utgör stigande långa amerikanska räntor som kan följa av en fortsatt stark ekonomi ett hot mot avkastningen kortsiktigt, ökad smittspridning samt eventuellt en eskalering av kriget i Ukraina.

För både tillväxtmarknadsobligationer i lokal och säkrad valuta har de ryska statspapperna utgått från index. Dessa har minskat i värde och blivit illikvida på grund av de sanktioner som väst infört, varför de inte längre kvalificerar till att ingå i index.

Risken i tillväxtmarknadsobligationer är högre jämfört med företagsobligationer och svenska korta och långa obligationer, men lägre än aktier. Tillgångsslaget bidrar även med diversifiering mot andra tillgångsslag i en portfölj. Den högre avkastningspotentialen för tillväxtmarknadsobligationer bör ställas i relation till den högre risken. Balanserar vi risker med positiva faktorer är vi sammantaget svagt positiva till tillväxtmarknadsobligationer.

Skriven av:

Profilbild för Sebastian Hallenius

Sebastian Hallenius

Fondförvaltare
Profilbild för Erik Gerestrand

Erik Gerestrand

Investeringsstrateg