Vår analys av räntemarknaden

Läs vår senaste marknadsanalys av räntemarknaden i Sverige, Europa, USA, Japan och tillväxtmarknaderna. Läs om hur Riksbankens agerande påverkar och var räntan är på väg i resten av världen.

2022-01-01 AV: MARTIN AXELL OCH SEBASTIAN HALLENIUS

Vad betyder symbolerna?

Vädersymbolerna visar vår syn på utvecklingen för räntemarknaderna på 24 månaders sikt.

Svenska korta och långa obligationer – Låg avkastning till låg risk

negativ.png

  • + Relativt låg risk men också låg avkastning för både långa och korta obligationer
  • - Begränsad avkastningspotential även vid börsfall
  • - Stigande långa räntor utgör ett hot mot långa obligationers avkastning

Räntan för långa obligationer föll kraftigt under 2020 och har nu börjat resan tillbaka, med en viss ökning av den långa räntan under 2021. I takt med att den svenska ekonomin förbättras tror vi att de långa obligationsräntorna fortsätter att stiga på två års sikt. En negativ ränta för långa svenska statsobligationer i kombination med räntestegringen som också bidrar negativt till den förväntade avkastningen gör att vi förhåller oss fortsatt svagt negativa till tillgångsslaget.

Jämfört med förra månaden är vi dock nu lite mer oroade för konjunkturutvecklingen kommande året, vilket innebär att vi inte ser lika negativt på avkastningen för långa räntefonder som tidigare. Vidare har även bostadsobligationer (som utgör en stor del av en lång räntefond) blivit mer attraktiva senaste tiden vilket också gör att vi ser något högre avkastningspotential än tidigare.

Långa obligationer har dock en relativt låg risk och fyller en funktion i en blandfond för att balansera risken i aktier. Vi bedömer att Riksbanken kommer att hålla reporäntan oförändrad i flera år varför avkastningen för korta obligationer väntas förbli låg men positiv.

Sammantaget höjer vi rekommendationen för långa räntefonder till svagt negativ och behåller samma rekommendation, svagt negativ, för korta obligationer.

Övriga krediter

Företagsobligationer - Bättre utsikter efter ökad ränta under 2021

  • + Något högre ränta än svenska obligationer
  • - Räntan har sjunkit sedan i mars 2020 till relativt låga nivåer
  • - En möjlig skuldkris bland europeiska stater utgör en riskfaktor

I samband med den oro som coronaviruset ledde till på de finansiella marknaderna i mars 2020 drabbades företagsobligationer av en likviditetsdriven nedgång som senare reverserades i en kraftig uppgång. Företagsobligationer har nu mer än återhämtat nedgången och kreditriskmarginalen har sjunkit till nivåer som uppnåddes precis innan Covid-19 eskalerade i Europa förra året.

Avkastningspotentialen för företagsobligationer härifrån är begränsad, även om den förbättrats något under 2021 i takt med en svagt stigande ränta. Vi bedömer att kreditriskmarginalen knappast kommer sjunka väsentligt mycket lägre, kopplat med en syn att underliggande långa statsobligationsräntor kommer stiga kommande två år i takt med en starkare global ekonomi. Konkursrisken för obligationer med kreditrating investment grade bedöms dock som mycket låg kommande två år.

Centralbankernas penningpolitik innebär att de utfäst sig att kunna köpa företagsobligationer vid behov, vilket utgör ett starkt stöd för tillgångsslaget. En riskfaktor det kanske inte talas så mycket om men som ändå puttrar lite i bakgrunden, är en skuldkris bland europeiska stater drivet av en kraftigt höjd skuldsättning efter alla räddningspaket i samband med Covid-19. En sådan kris skulle utgöra ett hot också mot företagsobligationers avkastning.

Sammantaget förhåller vi oss neutrala till företagsobligationer.

Tillväxtmarknadsobligationer - Hög ränta till hög risk

svagt positiv.png

  • + Räntan på tillväxtmarknadsobligationer är hög men så är också risken
  • + En cykliskt driven konjunkturuppgång är positivt för tillgångsslaget
  • - Risk för ett eskalerat handelskrig, även den ekonomiska återhämtningen är ett riskmoment

Förra året ökade räntan för tillväxtmarknadsobligationer som en följd av en stigande ränta för amerikanska långa statsobligationer. På den positiva sidan anser vi att den globala ekonomiska återhämtningen vi är inne i kommer gynna särskilt de konjunkturkänsliga tillväxtländerna, vilket stödjer avkastningen för tillväxtmarknadsobligationer. På risksidan utgör stigande långa amerikanska räntor som kan följa av en fortsatt stark ekonomi ett hot mot avkastningen kortsiktigt, ökad smittspridning samt eventuellt en eskalering av handelskriget mellan USA och Kina.

Risken i tillväxtmarknadsobligationer är högre jämfört med företagsobligationer och svenska korta och långa obligationer, men lägre än aktier. Den högre avkastningspotentialen för tillväxtmarknadsobligationer bör ställas i relation till den högre risken. Balanserar vi risker med positiva faktorer är vi sammantaget svagt positiva till tillväxtmarknadsobligationer.

Skriven av:

Profilbild för Martin Axell

Martin Axell

Fondförvaltare
Profilbild för Sebastian Hallenius

Sebastian Hallenius

Fondförvaltare