Räntemarknaden

AV: MARTIN AXELL OCH SEBASTIAN HALLENIUS

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Svenska korta och långa obligationer

  • + Relativt låg risk men också låg avkastning för både långa och korta obligationer
  • + Långa obligationer är en defensiv tillgång och väntas gå bra om aktier går dåligt
  • - Kraftigt stigande långa räntor utgör ett hot mot långa obligationers avkastning 

Låg avkastning till låg risk

Vår tro om långsamt stigande räntor för längre löptider gör att vi också tror på svagt positiv avkastning för långa svenska stats- och bostadsobligationer.

Kreditriskmarginalen för bostadsobligationer bedöms som attraktiv och genererar god avkastning även när den underliggande långa statsräntan stiger långsamt. Långa obligationer fungerar också bra som defensiv tillgång i en blandfond då de väntas gå bra när aktier går mindre bra.

Avkastningen för korta obligationer har förbättrats efter Riksbankens höjning av reporäntan med 0,25 procent i december 2018. Avkastningen bedöms fortfarande förbli låg, dock till mycket begränsad risk.

Sammantaget väntas avkastningen för både korta och långa obligationer vara positiv men låg. Vi förhåller oss därför svagt negativa till dessa tillgångsslag.


Övriga krediter

Företagsobligationer 

  • + Kraftigt stigande kreditriskmarginaler gynnar avksatningen
  • + Högre ränta än svenska obligationer ger bättre avkastning
  • - En mer normaliserad penningpolitik i USA och Europa fortsätter minska efterfrågan på krediter

Fortsatt attraktiva kreditriskmarginaler 

Avkastningen på företagsobligationer var volatil under 2018 då kreditriskmarginalen steg kraftigt i både USA och Europa. Det förklaras av ökad oro för svagare tillväxt i världen. Det kan vara gynnsamt för företagsobligationer så länge det inte blir recession. En miljö där företagen fokuserar på att hålla kostnaderna nere är gynnsamt för deras förmåga att återbetala lån. Det i kombination med måttlig inflation bör stödja efterfrågan på företagsobligationer. Dess ränta har under 2018 stigit i takt med högre kreditriskmarginal och är nu klart högre än räntan för svenska statsobligationer. Tillsammans med endast modesta räntehöjningar borgar detta för god totalavkastning.

Centralbankernas agerande har varit en negativ faktor för företagsobligationer. Dock har FED och ECB skiftat stans då man valt att avvakta vidare höjningar på grund av viss konjunkturoro. Man bedriver inte längre en mer restriktiv penningpolitik. Vårt huvudscenario är dock inte  att politiken blir mer stimulativ framöver. Vi ser det senaste agerandet som en paus i åtstraminingen, snarare än som en helomvändning.

Sammantaget är rekommendationen för företagsobligationer svagt
positiv och inom tillgångsslaget föredrar vi europeiska framför amerikanska.

Tillväxtmarknadsobligationer

  • + Räntan på tillväxtmarknadsobligationer är hög men har sjunkit efter ett rally i början av året
  • + En överenskommelse avseende handelshinder utgör potential
  • - Svagare global efterfrågan på kreditinvesteringar riskerar att drabba avkastningen kortsiktigt

Hög ränta till hög risk

Vi såg ett rally i tillgångsslaget under början av året. Samtidigt sjönk räntan. Förväntad framtida avkastning är därför lägre nu. På kort sikt finns det flera risker som kan påverka avkastningen negativt. Om handelskonflikten eskalerar vore det negativt  för tillväxtmarknadsobligationernas avkastning. Detsamma gäller om ökad risk för svag ekonomisk tillväxt leder till minskad efterfrågan på kreditinvesteringar.

Den underliggande BNP-utvecklingen i tillväxtmarknadsländerna är dock starkare än i de utvecklade länderna och på längre sikt väntas kreditkvaliteten förbättras. Det tillsammans med den betydligt högre räntan gynnar avkastningen på tillväxtmarknadsobligationer på sikt.

Sammantaget är vi neutrala till tillväxtmarknadsobligationer.


Skriven av: