Räntemarknaden

AV: MARTIN AXELL OCH SEBASTIAN HALLENIUS

Informationen gäller för Länsförsäkringar

Svenska korta och långa obligationer

  • + Relativt låg risk men också låg avkastning för både långa och korta obligationer
  • + Långa obligationer är en defensiv tillgång och väntas gå bra om aktier går dåligt
  • - Kraftigt stigande långa räntor utgör ett hot mot långa obligationers avkastning 

Låg avkastning till låg risk

Vår tro om långsamt stigande räntor för längre löptider gör att vi också tror på svagt positiv avkastning för långa svenska stats- och bostadsobligationer.                                                     

Kreditriskmarginalen för bostadsobligationer bedöms som attraktiv och genererar god avkastning även när den underliggande långa statsräntan stiger långsamt. Långa obligationer fungerar också bra som defensiv tillgång i en blandfond då de väntas gå bra när aktier går mindre bra.

Avkastningen för korta obligationer styrs i hög grad av Riksbankens reporänta och vår tro är att den höjs i december eller februari. Det skulle gynna avkastningen något men samtidigt förbli låg, dock till mycket låg risk.

Sammantaget väntas avkastningen för både korta och långa obligationer vara positiv men låg. Vi förhåller oss därför svagt negativa till dessa tillgångsslag.


Övriga krediter

Företagsobligationer 

  • + Kraftigt stigande kreditriskmarginaler gynnar avksatningen
  • + Högre ränta än svenska obligationer ger bättre avkastning
  • - En mer normaliserad penningpolitik i USA och Europa fortsätter minska efterfrågan på krediter

Mer attraktiva kreditriskmarginaler

Avkastningen på företagsobligationer har varit volatil i år då kreditriskmarginalen stigit kraftigt i både USA och Europa. Det förklaras av ökad oro för svagare tillväxt i världen. Det skulle dock kunna vara gynnsamt för företagsobligationer, så länge det inte leder till recession. En miljö där företagen fokuserar på att hålla kostnaderna nere är gynnsamt för deras förmåga att återbetala lån. Det i kombination med måttlig inflation bör stödja efterfrågan på företagsobligationer. Dess ränta har i år stigit i takt med högre kreditriskmarginal och är nu klart högre än räntan för svenska statsobligationer. Tillsammans med endast modesta räntehöjningar borgar detta för god totalavkastning.

Centralbankernas agerande utgör för tillfället en negativ faktor för företagsobligationer. Att ECB ska minska sina obligationsköp kan påverka totalavkastningen negativt. En lägre tillväxt i Europa kan dock få ECB att fortsätta med dem. Det skulle vara positivt för företagsobligationer. I USA har centralbanken kommit längre i sin normalisering av penningpolitiken, vilket fortsätter att påverka totalavkastningen negativt.

Sammantaget föredrar vi europeiska företagsobligationer framför amerikanska.

Tillväxtmarknadsobligationer

  • + Räntan på tillväxtmarknadsobligationer är attraktiv jämfört med obligationer på utvecklade marknader
  • + En överenskommelse avseende handelshinder utgör potential
  • - Svagare global efterfrågan på kreditinvesteringar riskerar att drabba avkastningen kortsiktigt

Bäst långsiktig avkastning efter stigande ränta

På lång sikt bedömer vi att avkastningen för tillväxtmarknadsobligationer blir mycket god. Senaste tidens kraftiga prisnedgång för tillgångslaget har drivits av stärkt dollar och geopolitisk oro på grund av handelstvisten mellan USA och Kina. Vi ser dessa faktorer som övergående och anser att den senaste tidens utveckling gjort tillväxtmarknadsobligationer mer attraktiva då räntan samtidigt har ökat flera procentenheter.

På kort sikt finns det flera risker som kan påverka avkastningen negativt. Om handelsdispyten eskalerar vore det negativt för tillväxtmarknadsobligationernas avkastning. Detsamma gäller om ökad risk för svag ekonomisk tillväxt leder till minskad efterfrågan på kreditinvesteringar.

Den underliggande BNP-utvecklingen i tillväxtmarknadsländerna är dock starkare än i de utvecklade länderna och på längre sikt väntas kreditkvaliteten förbättras. Det tillsammans med den betydligt högre räntan gynnar avkastningen på tillväxtmarknadsobligationer på sikt. Sammantaget är vi positiva till detta tillgångsslag.


Skriven av: