Räntemarknaden

AV: MARTIN AXELL OCH SEBASTIAN HALLENIUS

Informationen gäller för Länsförsäkringar

Svenska korta och långa obligationer

  • + Långa obligationer är en defensiv tillgång och väntas gå bra om aktier går dåligt
  • - Relativt låg risk men också låg avkasting för både långa och korta obligationer
  • - Kraftigt stigande långa räntor utgör ett hot mot långa obligationers avkastning 

Låg avkastning till låg risk

Vår tro om långsamt stigande räntor för längre löptider gör att vi också tror på svag positiv avkastning för långa svenska stats- och bostadsobligationer. Kreditriskmarginalen för bostadsobligationerna bedöms dessutom som attraktiv och genererar god avkastning även när den underliggande långa statsräntan stiger långsamt. Långa obligationer fungerar som  också bra som defensiv tillgång i en blandfond eftersom de väntas gå bra i tider när aktier går mindre bra.

Avkastningen för korta obligationer styrs i hög grad av Riksbankens reporänta vilken inte väntas höjas i någon större utsträckning på kort sikt. Avkastningen för korta räntefonder väntas därför bli låg, dock till mycket låg risk.

Sammantaget väntas avkastningen för både korta och långa obligationer vara positiv men låg. På grund av den låga avkastningspotentialen förhåller vi oss svagt negativa till både korta och långa svenska obligationer.


Krediter

Företagsobligationer 

  • + Expansiva centralbanker driver en fortsatt stark efterfrågan på europeiska krediter
  • + Högre ränta än svenska obligationer ger bättre avkastning
  • - En mer normaliserad penningpolitik i USA fortsätter minska efterfrågan på amerikanska krediter

Mer attraktiva kreditriskmarginaler

Avkastningen på företagsobligationer har varit volatil i år då kreditriskmarginalen har stigit både i USA och i Europa. Blickar vi framåt ser den globala tillväxttakten god ut och vi bedömer dessutom företagens vinstutsikter som ljusa vilket sammantaget bör stödja avkastningen för företagsobligationer framöver.

Räntan på företagsobligationer är hög relativt svenska statsobligationer, vilket i kombination med endast modesta räntehöjningar borgar för en god totalavkastning. I Europa utgör ECB en positiv och stabiliserande faktor med sina fortsatta stödköp, om än i minskad omfattning 2019. I USA är risken att efterfrågan på företagsobligationer minskar som en följd av en mer normaliserad penningpolitik, vilket kan påverka totalavkastningen negativt.

Sammantaget föredrar vi företagsobligationer i Europa framför de i USA.

Tillväxtmarknadsobligationer

  • + Räntan på tillväxtmarknadsobligationer är attraktiv jämfört med obligationsräntan på utvecklade marknader
  • + Långsiktigt starkare valutor ger ytterligare avkastningspotential
  • - Ökade geopolitiska spänningar riskerar att drabba avkastningen kortsiktigt

Bäst långsiktig avkastning efter stigande ränta

På lång sikt bedömer vi att avkastningen för tillväxtmarknadsobligationer kommer att bli mycket god. Senaste tidens kraftiga prisnedgång för tillgångslaget har drivits av en stärkt amerikansk dollar och geopolitisk oro. Vi ser dessa faktorer som övergående och bedömer att den senaste tidens utveckling snarare gjort tillväxtmarknadsobligationer mer attraktiva då räntan har ökat flera procentenheter.

Den underliggande BNP-utvecklingen är starkare i tillväxtmarknadsländerna än i de utvecklade länderna och på längre sikt väntas kreditkvaliteten förbättras vilket gynnar avkastningen på tillväxtmarknadsobligationer. Valutorna i tillväxtmarknader kan komma att stärkas på lång sikt som en följd av god ekonomisk tillväxt vilket skulle ytterligare gynna avkastningen för de tillväxtmarknadsobligationer som är noterade i lokal valuta. Sammantaget är vi därför positiva till tillväxtmarknadsobligationer.


Skriven av: