Räntemarknaden

AV: MARTIN AXELL OCH SEBASTIAN HALLENIUS

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Svenska korta och långa obligationer – Låg avkastning till låg risk

  • + Relativt låg risk men också låg avkasting för både långa och korta obligationer
  • - Många långa obligationer har nu en negativ ränta
  • - Kraftigt stigande långa räntor utgör ett hot mot långa obligationers avkastning

Räntan för långa obligationer har fallit kraftigt under året och stora delar av marknaden för svenska statsobligationer har en negativ ränta. För långa bostadsobligationer, som också ingår i segmentet långa obligationer, är räntorna i genomsnitt nära noll. Det innebär att den förväntade avkastningen framöver för långa obligationer kommer att vara låg, varför vi denna månad sänker rekommendationen för långa obligationer till negativ. Avkastningen för korta obligationer har förbättrats efter Riksbankens höjning av reporäntan med 0,25 procent i december 2018. Avkastningen bedöms fortfarande förbli låg, dock till mycket begränsad risk.

Sammantaget förhåller vi oss negativa till långa obligationer och svagt negativa till korta obligationer.


Övriga krediter

Företagsobligationer

  • + En måttlig ekonomisk tillväxt kan gynna tillgångsslaget så länge det inte blir recession
  • + Högre ränta än svenska obligationer ger bättre avkastning
  • - Räntan har sjunkit under 2019 och avkastningen framöver blir inte lika bra som hittills i år

Lägre avkastning framöver

Avkastningen på företagsobligationer var svängig under 2018 då kreditriskmarginalen steg kraftigt i både USA och Europa. Marginalen har därefter minskat under 2019 vilket påverkat avkastningen positivt. Rådande omvärldsmiljö med något svagare tillväxt i världen kan vara gynnsamt för företagsobligationer så länge det inte blir recession. En miljö där företagen fokuserar på att hålla kostnaderna nere är gynnsamt för deras förmåga att återbetala lån. Det i kombination med måttlig inflation bör stödja efterfrågan på företagsobligationer. Trots att räntan för företagsobligationer har minskat under 2019 är den fortfarande klart högre än räntan för svenska statsobligationer.

Centralbankernas agerande har varit en positiv faktor för företagsobligationer under 2019 efter att framförallt den amerikanska centralbanken sänkt räntan vilket fått marknadsräntorna att falla kraftigt. Man bedriver nu en klart expansiv penningpolitik vilket är gynnsamt för företagsobligationer.

Sammantaget är rekommendationen för företagsobligationer neutral och inom tillgångsslaget föredrar vi europeiska framför amerikanska.

Tillväxtmarknadsobligationer

  • + Räntan på tillväxtmarknadsobligationer är hög
  • + Erbjuder bra diversifiering till traditionella tillgångsslag
  •  - Risken för ett uteblivet handelsavtal tynger den ekonomiska tillväxtpotentialen

Hög ränta till hög risk

Vi såg ett rally i tillgångsslaget i år som drevs av att räntan gick ner för obligationer samt att den svenska kronan försvagades. Den underliggande räntan för tillväxtmarknadsobligationer har dock reverserats något på sistone, och får ses som hög.

På kort sikt finns det flera risker som kan påverka avkastningen negativt. Om handelskonflikten eskalerar vore det negativt för tillväxtmarknadsobligationernas avkastning. Detsamma gäller risken för svag ekonomisk tillväxt, vilket skulle leda till minskad efterfrågan på kreditinvesteringar.

Den underliggande BNP-utvecklingen i tillväxtmarknadsländerna är dock starkare än i de utvecklade länderna och på längre sikt väntas kreditkvaliteten förbättras. Det tillsammans med den betydligt högre räntan gynnar avkastningen på tillväxtmarknadsobligationer på sikt.

Sammantaget är vi neutrala till tillväxtmarknadsobligationer.

 


Skriven av: