Räntemarknaden

2019-03-02 AV: MARTIN AXELL OCH SEBASTIAN HALLENIUS

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Svenska korta och långa obligationer – Låg avkastning till låg risk

  • + Relativt låg risk men också låg avkasting för både långa och korta obligationer
  • - Många långa obligationer har nu en negativ ränta
  • - Stigande långa räntor utgör ett hot mot långa obligationers avkastning

Räntan för långa obligationer föll kraftigt under förra året och stora delar av marknaden för svenska statsobligationer har en negativ ränta. För långa bostadsobligationer, som också ingår i segmentet långa obligationer, är räntorna dock strax över noll. Det innebär att den förväntade avkastningen framöver för långa obligationer kommer vara låg, varför vi förhåller oss negativa till tillgångsslaget. Avkastningen för korta obligationer har förbättrats efter Riksbankens höjning av reporäntan till noll procent i december 2019. Avkastningen bedöms fortfarande förbli låg, dock till mycket begränsad risk.

Sammantaget förhåller vi oss negativa till långa obligationer och svagt negativa till korta obligationer.

Övriga krediter

Företagsobligationer - Lägre avkastning framöver

  • + En måttlig ekonomisk tillväxt kan gynna tillgångsslaget så länge det inte blir recession
  • + Högre ränta än svenska obligationer ger bättre avkastning
  • - Räntan har sjunkit under 2019 och avkastningen i år blir inte lika bra som 2019

Avkastningen på företagsobligationer var utifrån ett historiskt perspektiv mycket god under förra året, drivet av kraftigt sjunkande räntenivåer. Rådande omvärldsmiljö med något svagare tillväxt i världen kan vara fortsatt gynnsamt för företagsobligationer så länge det inte blir recession. En miljö där företagen fokuserar på att hålla kostnaderna nere är gynnsamt för deras förmåga att återbetala lån. Det i kombination med måttlig inflation bör stödja efterfrågan på företagsobligationer. Trots att räntan för företagsobligationer har minskat senaste året är den fortfarande klart högre än räntan för svenska statsobligationer.

Centralbankernas agerande har varit en positiv faktor för företagsobligationer under 2019 efter att framförallt den amerikanska centralbanken sänkt räntan vilket fått marknadsräntorna att falla kraftigt. Man bedriver nu en expansiv penningpolitik, vilket är gynnsamt för företagsobligationer.

Sammantaget är rekommendationen för företagsobligationer neutral och inom tillgångsslaget föredrar vi europeiska framför amerikanska.

Tillväxtmarknadsobligationer - Hög ränta till hög risk

  • + Räntan på tillväxtmarknadsobligationer är hög men har minskat i år
  • + Erbjuder bra diversifiering till traditionella tillgångsslag
  • - Risken för ett uteblivet handelsavtal och coronaviruset tynger den ekonomiska tillväxtpotentialen

Vi såg ett rally i tillgångsslaget förra året som drevs av att räntan gått ner för obligationer samt att den svenska kronan försvagats. Även om räntan har fallit får den fortfarande ses som hög jämfört med svenska långa räntor.

På kort sikt finns det flera risker som kan påverka avkastningen negativt. Om handelskonflikten och/eller coronaviruset eskalerar vore det negativt för tillväxtmarknadsobligationernas avkastning. Detsamma gäller risken för svag ekonomisk tillväxt till följd av coronavirusets utbredning, vilket skulle leda till minskad efterfrågan på kreditinvesteringar.

Den långsiktiga underliggande BNP-utvecklingen i tillväxtmarknadsländerna är dock starkare än i de utvecklade länderna och på längre sikt väntas kreditkvaliteten förbättras. Det tillsammans med den betydligt högre räntan gynnar avkastningen på tillväxtmarknadsobligationer på sikt.

Sammantaget är vi neutrala till tillväxtmarknadsobligationer.

Skriven av: