Räntemarknaden

AV: MARTIN AXELL OCH SEBASTIAN HALLENIUS

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Svenska korta och långa obligationer

  • + Relativt låg risk men också låg avkastning för både långa och korta obligationer
  • + Långa obligationer är en defensiv tillgång och väntas gå bra om aktier går dåligt
  • - Kraftigt stigande långa räntor utgör ett hot mot långa obligationers avkastning 

Låg avkastning till låg risk

Trots vår tro om något stigande räntor för längre löptider ser vi en svagt positiv avkastning för långa svenska stats- och bostadsobligationer.

Kreditriskmarginalen för bostadsobligationer bedöms som attraktiv och genererar god avkastning även när den underliggande långa statsräntan stiger långsamt. Långa obligationer fungerar också bra som defensiv tillgång i en blandfond då de väntas gå bra när aktier går mindre bra.

Avkastningen för korta obligationer har förbättrats efter Riksbankens höjning av reporäntan med 0,25 procent i december 2018. Avkastningen bedöms fortfarande förbli låg, dock till mycket begränsad risk.

Sammantaget väntas avkastningen för både korta och långa obligationer vara positiv men låg. Vi förhåller oss därför svagt negativa till dessa tillgångsslag.


Övriga krediter

Företagsobligationer 

  • + En lättare penningpolitik i USA och Europa gynnar avkastningen
  • - Högre ränta än svenska obligationer ger bättre avkastning
  • - Låg direktavkastning efter en hausse i tillgångsklassen gör att avkastningen framöver blir sämre än hittills i år

Vi sänker till rekommendationen till neutral

Företagsobligationer har redan avkastat mellan 5 och 10 procent hittills i år som en följd av kraftigt sjunkande räntenivåer. Såväl kreditriskmarginalen som räntan för underliggande statsobligationer har fallit, drivet av en ökad riskaptit från investerare i kombination med en lättare penningpolitik hos centralbanker. Rådande omvärldsmiljö med något svagare tillväxt i världen kan vara gynnsamt för företagsobligationer så länge det inte blir recession. En miljö där företagen fokuserar på att hålla kostnaderna nere är gynnsamt för deras förmåga att återbetala lån. Det i kombination med måttlig inflation bör stödja efterfrågan på företagsobligationer. Trots att räntan för företagsobligationer har minskat kraftigt under 2019 är den fortfarande högre än räntan för svenska statsobligationer.  Den lägre räntan hos företagsobligationer leder oss dock till slutsatsen att avkastningen framåt förväntas vara lägre än tidigare, varför vi sänker rekommendationen från svagt positiv till neutral.

Centralbankernas agerande kommer troligen att vara en positiv faktor för företagsobligationer. Både den amerikanska och europeiska centralbanken har skiftat stans då man varit mjukare i sin kommunikation under våren. Den amerikanska centralbanken var i juli först ut med att sänka sin reporänta på grund av viss konjunkturoro. Markanden väntar sig nu även fler räntesänkningar under året från både den amerikanska och europeiska centralbanken.

Sammantaget är rekommendationen för företagsobligationer svagt positiv och inom tillgångsslaget föredrar vi europeiska framför amerikanska.

Tillväxtmarknadsobligationer

  • + Räntan på tillväxtmarknadsobligationer är hög
  • + Erbjuder bra diversifiering till traditionella tillgångsslag
  •  - Risken för ett uteblivet handelsavtal tynger den ekonomiska tillväxtpotentialen

Hög ränta till hög risk

Vi har sett ett rally i tillgångsslaget i år som drivits av att räntan gått ner för obligationer samt att den svenska kronan försvagats mot valutor i tillväxtmarknader.

På kort sikt finns det dock flera risker som kan påverka avkastningen negativt. Om handelskonflikten eskalerar vore det negativt för tillväxtmarknadsobligationernas avkastning. Detsamma gäller risken för svag ekonomisk tillväxt, vilket skulle leda till minskad efterfrågan på kreditinvesteringar. Den underliggande BNP-utvecklingen i tillväxtmarknadsländerna är dock starkare än i de utvecklade länderna och på längre sikt väntas kreditkvaliteten förbättras. Det tillsammans med den betydligt högre räntan gynnar avkastningen på tillväxtmarknadsobligationer på sikt.

Sammantaget är vi neutrala till tillväxtmarknadsobligationer.


Skriven av: