Konjunktur

2020-06-30 AV: ALEXANDRA STRÅBERG & ANDERS NORDBERG

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Konjunkturen i korthet

  • Sverige: Återhämtning inledd, men närheten till ett svagt Europa oroar
  • Eurozonen: Återhämtningen är på gång men riskerna kvarstår
  • USA: Fortsatt återhämtning
  • Kina: har kommit en lång väg framåt men smittspridningen i Peking skapade viss oro
  • Japan: Finanspolitiken spelar en allt viktigare roll

Makro på 6 minuter - Vår prognos för andra kvartalet

Sverige – Återhämtning inledd, men närheten till ett svagt Europa oroar

Den svenska ekonomin har påbörjat sin återhämtning. Vi ser tydliga tecken på att aktiviteten i den svenska ekonomin fortsatt att öka under juni, i likhet med slutet av maj. Både företags- och hushållsbarometrar tyder på att förtroendet för ekonomin ökat. Vi ser särskilt positivt på utvecklingen av bostadsmarknaden, där både transaktioner och priser utvecklats starkare än vi väntat oss.  Tillväxten i Sverige väntas fortfarande bli kraftigt negativ under 2020 men vi har höjt vår prognos rejält och väntar oss nu en nedgång med fyra procent under helåret. Den största nedgången väntas fortfarande ha skett under det andra kvartalet, då skyddsåtgärderna var som mest omfattande. Den ekonomiska nedgången i övriga Europa ser dock ut att bli betydligt större än i Sverige och därmed väntas den svenska exportmarknaden vara mycket svag framöver.

Arbetsmarknaden är fortsatt svag men arbetslösheten hålls nere tack vare korttidspermitteringar, vi tror arbetslösheten stiger gradvis under resten av året men att sysselsättningen sakta börjar öka från mycket låga nivåer. Osäkerheten i bedömningen är betydligt större än normalt.

Sannolikheten för ytterligare stimulanser från finanspolitiken har minskat ytterligare då återhämtningen tydligt är igång, men vi utesluter inte förlängning av befintliga satsningar i höstbudgeten. Det statsfinansiella läget är mycket gott och Sverige kan utan problem finansiera betydligt större utgifter under lång tid. Det skulle krävas många år av kraftiga underskott för att Sverige ens skulle komma i närheten av den skuldsättning som många andra europeiska länder har i dagsläget. Och vi bedömer även att en sådan eller högre skuldsättning skulle vara långsiktigt hållbar. Vi ser dock en viss risk med att finanspolitiken fokuserar på kortsiktiga konjunkturåtgärder och inte hinner med viktiga strukturåtgärder.

Riksbanken – Sitter stilla i båten men har hög beredskap

Inflationen steg oväntat i maj men från mycket låga nivåer och vi räknar med ett mycket svagt inflationstryck under kommande år. Riksbanken valde vid mötet i juni att hålla räntan oförändrad och övriga program oförändrade. Det innebär att Riksbanken fortsätter att köpa värdepapper (stat, kommun men även företagsobligationer) samt lånar ut pengar till bankerna för att dessa i sin tur ska lånas vidare till företag. Man har dessutom lättat på de krav man ställer på de säkerheter som bankerna måste lämna när de tar lån hos Riksbanken. Tillsammans utgör åtgärderna en ordentlig stimulans till det finansiella systemet och realekonomin. Åtgärderna kommer sannolikt att fortsätta under lång tid framöver. Sannolikheten för mer penningpolitiska stimulanser är hög. En räntesänkning förefaller inte vara det första alternativet utan vi tror att utvidgning av stödköpen går före, och här räknar vi med ytterligare köp för 100-200 mdr kronor. Om korta marknadsräntor börjar stiga eller inflationsförväntningar sjunka snabbt utesluter vi dock inte en räntesänkning på sikt.  Balansräkningen är dock det nya normala verktyget i en lågkonjunktur. Skulle ekonomin hamna i ett deflationsliknande tillstånd bör man även ta höjd för ännu mer långtgående verktyg som antingen valutainterventioner eller ett tillfälligt ändrat inflationsmål.

Europa – Återhämtningen är på gång men riskerna kvarstår

Europa fortsätter den långa vägen till ett normalläge. Resan framåt är dock osäker men hittills har vi fått något mer positiva överraskningar. Alltfler länder fortsätter att lätta på restriktionerna vilket har lett till en kraftig ökning i den ekonomiska aktiviteten. Den stiger dock från en mycket låg nivå och ekonomierna i Europa befinner sig långt ifrån sin fulla kapacitet.

BNP i Euroområdet minskade kraftigt under det första kvartalet men det värsta förväntas under det andra, då omfattande restriktioner implementerades under april och maj. Flera länder har börjat att lätta på restriktionerna och allt pekar på att botten i ekonomin har nåtts. Förtroendebarometrar tyder på en ökad optimism och utfallet i juni var mycket bättre än förväntat. Optimismen ökar bland konsumenterna, tjänstenäringen och framför allt tillverkningsindustrin. Ekonomisk statistik bekräftar denna bild, både detaljhandeln och industriproduktionen hade en stark utveckling under den senaste månaden. Den ekonomiska politiken och en relativ stabil utveckling av smittspridningen skapar bra förutsättningar för en snabb återhämtning av ekonomin under resten av året.

Men osäkerheten fortsätter att vara större än normalt. Vi räknar men att BNP stiger kraftigt under den andra hälften av året och att utvecklingen fortsätter under 2021. Arbetslösheten fortsätter dock att öka och det kan ta en lång tid för den att komma tillbaka till utgångsläget. Arbetsmarknaden i Europa har fått omfattande stöd av finanspolitiken och utvecklingen när detta stöd dras tillbaka är högst osäker.

Finanspolitiken blir avgörande för utvecklingen framöver

Finanspolitiken har spelat en nyckelroll i att motverka de ekonomiska effekterna av pandemin. Åtgärderna började med en stor fokus på arbetsmarknaden och företagande men Tyskland har börjat att satsa på att stimulera efterfrågan. Tysklands nuvarande stimulanspaket kan komma upp till 35 procent av BNP men den största delen utgörs dock av lånegarantier. Det senaste satsningen motsvarar 4 procent av BNP eller 400 miljarder euro och inkluderar bland annat en tillfällig sänkning av mervärdeskatten och en utökad barnbidrag. Det nya paketet kommer utöver de 1 100 biljoner euro som annonserades i mars och utgjordes främst av lånegarantier, skatterabatter och kortidspermitteringar.

Det finns avgörande skillnader mellan länder som har råd att stimulera ekonomin och de som inte har det. Italien har också gjort finanspolitiken mer expansiv för att mildra effekterna av krisen. De finanspolitiska satsningarna kan i första blick verka stora men utgörs huvudsakligen av lånegarantier. Italien och andra europeiska länder med svaga statsfinanser blir alltmer beroende av EU för att stimulera ekonomin. Efter förhandlingar mellan Tyskland och Frankrike har EU-kommissionens svarat och det nya långtidsbudget är det första steget. Kommissionens förslag till parlamentet innehåller en återhämtningsfond motsvarande 750 miljarder euro. Återhämtningsfonden utgörs av 500 miljarder i lånegarantier och 250 miljarder i lån till drabbade länder. Det återstår dock långa förhandlingar eftersom samtliga EU-länder måste vara överens.

ECB utökar sitt tillgångsköpsprogram och betonar vikten av finanspolitiken

I början av juni meddelade den europeiska centralbanken (ECB) att programmet för stödköp av tillgångar föranlett av coronapandemin (PEEP) utökas med 600 miljarder euro och därmed nästintill dubbleras i omfattning.  ECB-chefen Christine Lagarde betonade också vikten av en ambitiös samt koordinerad finanspolitik och uttryckte därtill sitt gillande för EU-kommissionens förslag till en europeisk återhämtningsfond.

ECB har hittills valt att lämna styrräntan oförändrad och istället använt andra sätt att stimulera ekonomin och stabilisera marknaderna. Centralbanken har bland annat utökat sitt tillgångsköpsprogram, sänkt bankernas krav på kapitalrelationer och förbättrat villkoren för sina långsiktiga lån till bankerna. Men ECB:s främsta åtgärder har varit riktade mot att undvika en statsskuldskris och den 18:e mars annonserade ECB sitt Pandemic Emergency Purchase Programmme (PEEP). Det är ett tillfälligt tillgångköpsprogram som initierades med 750 miljarder euro. Programmet utökades i början av juni och kan nu uppgå till 1 350 miljarder. Under PEEP har ECB valt att lätta sina egna begränsningar för hur stor del av ett lands statsskuld man kan köpa och vilka typer att tillgångar inkluderas. Vår bedömning är att finanspolitiken kommer att spela en allt viktigare roll i den ekonomiska politiken men att ytterligare kvantitativa lättnader kan komma under 2021.

USA – Fortsatt återhämtning

Den amerikanska ekonomin fortsätter att återhämta sig och trots att vissa delstater kommer utvecklas sämre på grund en ökad smittspridning så ser det nationella läget bättre ut än under förra månaden. Den amerikanska börsen har svängt en hel del under juni till följd av oro kring vilket gensvar man kan vänta sig efter den ökade smittspridningen, men både börs och den långa statsräntan har totalt sett varit oförändrad under månaden som gått. Återöppningen av ekonomin är nu igång och även om den endast sker gradvis så kommer ekonomin förbättras så länge normaliseringen fortgår. Delstater som måste behålla skyddsåtgärder under en längre period kommer drabbas hårdare ekonomiskt sett, men vi ser i dagsläget inte ett hot mot den nationella återhämtningen.

Den ekonomiska statistiken har varit något bättre än väntat under månaden, och återhämtningen ser ut att gå något fortare än vi väntat oss. Både arbets- och bostadsmarknaden ser starkare ut än väntat och det är goda nyheter eftersom det tyder på att den amerikanska konsumenten ändå mår rätt hyfsat. Det finns dock en risk att en ökad spridning av coronaviruset kommer att tynga konsumentförtroendet framöver och dämpa återhämtningen något.

Företagsbarometrar visar på fortsatt förbättring även om nuläget såklart är mycket sämre än normalt. Vi tror att företagens investeringsvilja kommer förbli låg en tid framöver, när återhämtningen sen har pågått och ser stabil ut så väntas dock investeringstakten normaliseras.

Vi bedömer att BNP nu ökar men att den kraftiga nedgången under första halvåret gör att tillväxten på helåret landar på cirka minus 5 procent.  Inflationen kommer fortsätta att sjunka och förbli mycket låg under kommande år. Det beror på att nedgången skapar stora lediga resurser och låg efterfrågan som gör det svårt för företagen att höja priser. Finanspolitiken är kraftigt expansiv och stimulanserna väntas i år uppgå till mer än 14 procent av BNP. Den amerikanska finanspolitiken är fortsatt en av de mest expansiva i hela världen. Vi väntar oss under sommaren eller början av hösten ett stort nytt finanspolitiskt program.

Amerikanska centralbanken ser tydlig ljusning, men betonar virusrisk under återöppning

Den amerikanska centralbanken fortsätter med sina kraftfulla stimulanser.  Merparten av åtgärderna syftar till att utöka likviditetsstödet samt hålla igång utlåningen till hushåll och företag. Åtgärderna har generellt sett fått stort genomslag på marknaden och förbättrat läget betydligt. I början av juli har FED ett nytt möte, men vi väntar oss inga nya åtgärder. Befintliga stimulanser kommer bibehållas under lång tid framöver, återhämtningen tar tid och utan inflationstryck finns inget behovet att avveckla stödet i förtid. I ett tal i slutet av juni betonade ordförande Powell att osäkerheten är mycket hög och att återhämtningen kommer att kräva mycket stöd under lång tid framöver. Vi tolkar det som att amerikanska långa räntor kommer vara fortsatt låga under det kommande året.

Kina har kommit en lång väg framåt men smittspridningen i Peking skapade viss oro 

Peking skärpte sina restriktioner när antalet bekräftade fall ökade i mitten av juni. Skolor är stänga, 70 procent av flygtrafiken är inställd och det finns omfattande reserestriktioner i regionen. De nordöstra provinserna av landet har också trappat upp sina restriktioner under maj. Utvecklingen är en bra påminnelse att riskerna kvarstår men den är också ett bra exempel på att skyddsåtgärderna kommer att implementeras på ett annat sätt. Restriktionerna påverkar mindre regioner och har inte lika stor effekt på ekonomin.   

Det finns också tydliga tecken på att aktiviteten i landet fortsätter att öka. Energiförbrukningen ligger nära nivåerna innan krisen och den hård drabbade tjänstesektorn visar alltmer signaler på en kraftig återhämtning. Den svaga globala efterfrågan dämpar återhämtningen inom industrin men ekonomin förväntas växa under det andra kvartalet efter att ha minskat under det första. Det var första gången att BNP sjönk sedan kvartalsstatistiken började publiceras 1992.

Centralbanken prioriterar åtgärder som lindrar den ekonomiska nedgången men vi räknar med lägre räntor och ytterligare åtgärder för att stimulera kredittillväxten framöver. Men den finanspolitiska responsen började ta form i regeringens ekonomiska plan för 2020. Inget mål för BNP‑tillväxt publicerades för första gången på 30 år. Däremot tyder de publicerade målen för budgetsaldot och statsskulden på att ett omfattande stimulanspaket är på gång. Paketet beräknas vara större än under finanskrisen 2009 och det huvudsakliga syftet kommer att vara arbetsmarknaden eftersom ett sysselsättningsmål fortsätter att publiceras. Kina bedöms vara det första landet ut från krisen men finans- och penningpolitiken har mer att ge under de kommande månaderna.

Finanspolitiken spelar en allt viktigare roll i Japan

Vi ser tydliga tecken på att återhämtningen är igång även i Japan. En snabb och effektiv respons under pandemin och den ekonomiska politiken har skapat bra förutsättningar för utvecklingen framöver. Japan betraktas som ett framgångsrikt land i arbetet mot smittspridningen då antalet nya bekräftade coronafall ligger på relativ låga nivåer. En viss oro kvarstår när antalet har ökat under den senaste tiden.

Skyddsåtgärderna har som i andra länder orsakat en recession men den ekonomiska aktiviteten och förtroendet har ökat under de senaste månaderna. Både finans- och penningpolitiken mildrar effekterna av krisen och det finns alltmer signaler på att återhämtningen har initierats. Arbetskraften och sysselsättningen steg i det senaste utfallet och allt pekar på att aktiviteten inom industrin tar fart.

Finanspolitiken har lagts om snabbt och kraftigt. I början av april annonserade regeringen det största stimulanspaketet i Japans historia, 20 procent av landets BNP. En stor andel utgjordes av lånegarantier men även omfattande direkta satsningar ingick också. Och det var bara början, i slutet av maj annonserades en tilläggsbudget motsvarande 32 biljoner yen som, tillsammans med de direkta satsningarna som annonserades tidigare, summerar 58 biljoner yen eller 11 procent av BNP. En stor andel av paketet kommer att användas för att erbjuda billiga lån till företag. Vi bedömer att regeringens satsningar kommer att lägga en bra grundplatta för återhämtningen av ekonomin och att återhämtningen kan vara snabbare än i andra industrialiserade länder.

Bank of Japan har lämnat sina policyräntor oförändrade, den kortsiktiga styrräntan ligger på -0,1 procent och det tioåriga målet på 0 procent. Japan har, i likhet mer ECB, valt att använda balansräkningen och finanspolitiken för att hantera den nuvarande krisen.

Skriven av:

Profilbild för Alexandra Stråberg

Alexandra Stråberg

Chefekonom och ansvarig för Hållbarhetssekretariatet på Länsförsäkringar. Makroekonomisk expert med gedigen kunskap om den ekonomiska utvecklingen, globala trender och nationella effekter. Kommenterar och diskuterar händelser på nationell och global nivå, alltifrån tillväxt, arbetsmarknad och handel till hållbarhet i alla dess former. Hållbarhetsfrågorna och de makroekonomiska frågorna hänger ihop.
Profilbild för Anders Nordberg

Anders Nordberg

Senior ekonom som bevakar global och svensk ekonomi, räntor och bomarknad. Makroekonomisk expert med fokus på kopplingen mellan den makroekonomiska utvecklingen och de finansiella marknaderna, penningpolitik och finanspolitik. Analyserar och diskuterar både den konjunkturella utvecklingen och strukturella frågor som påverkar den ekonomiska utvecklingen.