Konjunktur

AV: ALEXANDRA STRÅBERG

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Den eskalerade handelskonflikten har tydligt präglat räntemarknaden, med förväntningar om mer stimulanser har ränteläget sänkts betydligt. Fokus ligger nu på att bedöma spridningsriskerna från tillverkningssektorn till tjänstesektorn, om de tilltar ökar risken för en lågkonjunktur markant. I dagsläget ser vi fortarande endast en avmattning framför oss. Världens börser har varit lite skakiga men verkar också prisa in en framtid utan lågkonjunktur i närtid. Både stabilitetten i den amerikanska ekonomin samt snabbfotade centralbanker ger stöd till den globala konjunkturen framöver.

 

 

Konjunkturen i korthet

  • Sverige: Bättre än vi trodde, just nu
  • Eurozonen: Fortsatt inbromsning men i samma takt som tidigare 
  • USA: Stillestånd i handelskonflikten mot Kina
  • Kina: Stark trend men svag konjukturbild
  • Japan: Samma läge som förut; vikande konjunktur, svag inflation och ökad press på centralbanken

Sverige – bättre än vi trodde, just nu

Månadsutfallet för AKU(Arbetskraftsundersökningen) svarade på en av de svåraste frågorna i svensk ekonomi. Varför har arbetslösheten stigit så mycket och så snabbt? Arbetslösheten låg i september på 7,4 procent (säsongsrensat), oförändrat på en hög nivå. SCB bekräftade dock i samband med statistiknyheten misstankar om kvalitetsbrister i statistiken. Omfattningen är fortfarande okänd, men felet innebär i stort att arbetsmarknaden började försvagas redan i början av året och att antalet sysselsatta har underskattas under de senaste månaderna. Det betyder att arbetslösheten egentligen ligger på en lägre nivå.

Att arbetsmarknaden mår bättre än vi trott är glädjande i sig, men avmattningen i den svenska ekonomin bekräftas av flera andra statistikkällor. Konjunkturinstitutets barometerindikator har fallit under en lång tid och förtroendeindikatorer pekar på att både företag och hushåll förväntar sig sämre tider framöver.  Vår bedömning är att avmattningen som vi sett i andra delar av världen kommer att fortsätta påverka Sverige. Till skillnad från andra europeiska grannar har arbetslösheten redan ökat. I Tyskland där tillverkningsindustrin har bromsat in kraftigt, ligger arbetslösheten fortfarande på rekordlåga nivåer.

Riksbanken - reporäntan på noll låg tid framöver

Efter sitt senaste penningpolitiska möte i oktober fortsätter Riksbanken att signalera en räntehöjning i slutet av året. Samtidigt justerade de reporäntebanan på längre sikt, vilket innebär en mer expansiv penningpolitik i slutet av prognosperioden. Det senaste inflationsutfallet, tillsammans med en arbetsmarknad som bedöms vara något starkare än vi tidigare trott, ökar sannolikheten att de faktiskt kommer att genomföra den planerade räntehöjningen. Riksbanken är en av få centralbanker i OECD där marknaden ser en räntehöjning i närtid som möjlig. Inflationen ligger i linje med Riksbankens prognos, men löneökningstakten och inbromsningen i ekonomin pekar inte på en stigande inflation, utan på en lägre.

Vår syn på Riksbankens agerande framöver har förändrats och vi räknar nu med att de kommer att höja reporäntan till noll. Riksbanken har under 2019 sänkt reporäntebanan under nästan varje penningpolitiskt möte, men fortsätter ändå att indikera att reporäntan ska höjas till noll procent. Detta pekar på att Riksbanken vill genomföra en mer expansiv penningpolitik utan en negativ ränta. Utvecklingen i världsekonomin, tillsammans med ytterligare penningpolitiska stimulanser i Europa och sjunkande inflationsförväntningar på hemmaplan, kommer att leda till en mer expansiv penningpolitik framöver. Vi förväntar oss dock att Riksbanken kommer att använda andra instrument i verktygslådan och att reporäntan kommer att ligga oförändrad på noll under lång tid.


Eurozonen - Fortsatt inbromsning men i samma takt som tidigare

Vi ser fortfarande en tydlig avmattning i den europeiska konjunkturen och bilden är därmed i stort oförändrad jämfört med förra månaden. Förtroendebarometrar visar också på en fortsatt avmattning men i en oförändrad takt. Fortsatt svag extern efterfråga i samband med lägre investeringsvilja och privatkonsumtion tror vi tynga både efterfråga och inflation under kommande kvartal. Arbetsmarknaden är dock fortfarande märkligt opåverkad och arbetslösheten har fortsatt att sjunka. Men vi ser tydliga nedgångar vad gäller företagens förväntningar på sysselsättningen kommande tid. Än så länge ser dock europeiska konsumenterna ut att stå emot men vi tror att det är en tidsfråga innan både sysselsättning och konsumentförtroende försvagas ytterligare. Handelskonflikten är den viktigaste riskfaktorn och även om vi under oktober såg vissa positiva nyheter i förhandlingarna så är osäkerheten framöver fortsatt hög. Inflationen fortsätter utveckas svagt och sett till konjunkturutsikterna väntar vi oss fortfarande att den blir något lägre under nästa år jämfört med 2019.

Under oktober har Storbritanniens regering och EU förhandlat fram ett nytt avtal men regeringen har inte lyckats få parlamentet att godkänna avtalet. Premiärministern Boris Johnson har begärt en förlängning av utträdesdatumet hos EU men även sagt att han anser en sådan förlängning är ett misstag. Den 22 oktober godkände parlamentet Brexitplanen men röstade ned tidplanen som regeringen föreslagit och som skulle inneburit ett utträde den 31 oktober. EU har meddelat att man kommer förslå ett nytt datum och sannolikt blir det en förlängning till och med den 31 januari 2020.

ECB – Avvaktar i oktober men vi tror den kommer fler sänkningar

ECB lämnade räntan oförändrad vid mötet i oktober vilket var väntat. Man återupprepade budskapet från september att räntan kommer hållas oförändad eller sänkas ytterligare tills att inflationen rört sig uthålligt mot målet på under men nära två procent. Vi ser fortfarande en tydlig risk för att ECB sänker räntan ytterligare. I dagsläget tror vi det dröjer till mitten av 2020 innan man sänker depositräntan igen.


USA - stillestånd i handelskonflikten mot Kina

Optimism präglade de amerikanska marknaderna när ett stillestånd i handelskonflikten mellan USA och Kina annonserades i mitten av oktober. Överenskommelsen innebar att USA gick med på att inte genomföra planerade tullhöjningar under oktober månad i utbyte mot kinesiska eftergifter, främst på jordbrukssidan. USA planerar dock inte att rulla tillbaka de befintliga tullhöjningarna sedan handelskonflikten startade. Avtalets påverkan på den reella ekonomin bedöms bli begränsad, men det är ett tydligt tecken på att konflikten inte trappats upp.

Den amerikanska industrin påverkades av bilföretaget General Motors strejk som pågick under mer än en månad och drabbade 48 000 bilarbetare och cirka 150 000 personer i Michiganområdet. Strejken kommer att påverka sysselsättnings- och produktionsstatistiken under de kommande veckorna men effekterna bedöms vara tillfälliga. Industriproduktionen sjönk i september, samtidigt som den senaste noteringen för ISM:s inköpschefsindex sjönk till den lägsta nivån på tio år. Andra undersökningar tyder inte på en mildare nedgång men bilden av en försämring i industrin är tydlig över samtliga barometrar.

En svagare detaljhandel men arbetsmarknaden är fortsatt stark

Allt mer pekar på att amerikanska konsumenter påverkas av den politiska osäkerheten och inbromsningen i tillverkningsindustrin. Försäljningen inom detaljhandeln föll oväntat, vilket signalerar en svagare utveckling av hushållens konsumtion. Konsumentförtroendet faller men ligger på en hög nivå sett i ett historiskt perspektiv. Samspelet mellan konsumtionen och arbetsmarknaden är den viktigaste drivkraften i den amerikanska ekonomin, utvecklingen på arbetsmarknaden är därför avgörande för utvecklingen av konsumtionen och vice versa. Sysselsättningen stiger i en långsammare takt, men tillräckligt för att fortsätta sänka arbetslösheten. Vi förväntar oss en svagare BNP-utveckling under det tredje kvartalet, men en stark arbetsmarknad och ett fortsatt högt konsumentförtroende hjälper den amerikanska ekonomin att undvika en recession.

Fed sänker räntan en tredje gång i rad

Den svaga statistiken gör att marknadens förväntningar på att Fed ska sänka styrräntan redan i slutet av oktober har ökat markant. Det handlar främst om det låga utfallet av inköpschefsindex för industrin och om att indexet för tjänstesektorn försämrats kraftigt. Fed har dock sänkt styrräntan två gånger i rad trots att arbetslösheten fortsätter att sjunka, något som man sällan ser under en konjunkturnedgång. Fed har visat sig anmärkningsvärt ovillig att agera mot marknadens förväntningar och Fed-medlemmarna har inte guidat marknaden att tro någonting annat. Därför är vår bedömning att Fed kommer att sänka räntan i oktober samtidigt som sannolikheten för en fjärde sänkning i rad i december stiger kraftigt.


Kina - Stark trend men svag konjunkturbild

Den kinesiska ekonomin har utvecklats i linje med förväntningarna den senaste månaden. Tillväxten under det tredje kvartalet upp gick till 6,0 procent vilket var marginellt lägre än förväntat. Överlag utvecklas den kinesiska ekonomin rätt bra trots handelskonflikten. Den allt viktigare privatkonsumtionen växer snabbare än ekonomin i övrigt och vi tror en fortsatt stark arbetsmarknad är en viktig förklaring. Prisutvecklingen ser dock fortsatt mycket svag ut för kärninflationen, och ökade matpriser verkar inte heller denna månad gett några spridningseffekter. Vi tror fortfarande att en måttlig konjunktur med svag inflation får centralbanken att utöka stimulanserna under fjärde kvartalet.

Handelskonflikten – Viss ljusning men inget slutgiltigt avtal i sikte

Nyhetsflödet kring handelskonflikten har varit åt det positiva hållet och framförallt Donald Trump har påtalat att ett delavtal kan komma på plats inom kort. Den kinesiska regeringen har dock uttryckt sig mer försiktigt och det finns inga planer eller färdiga avtal som visats upp. Marknaden verkar dock ha tolkat nyheterna som en upptining av det tidigare låsta läget. Ett handelsavtal som innebär att de amerikanska tullarna tas bort skulle vara en stark drivkraft för både kinesisk och global konjunktur. Vi bedömer fortfarande att ett sådant avtal ligger längre fram i tiden.


Japan - Samma läge som förut; vikande konjunktur, svag inflation och ökad press på centralbanken

Osäkerheten kring den internationella konjunkturen fortsätter dämpa hushållens och företagens förtroende. Både tillväxt och arbetsmarknad verkar alltjämt utvecklas något svagare framöver. Inflationen har försvagats ytterligare och trenden framåt oförändrat svag ut. Momshöjningen från och med oktober kommer tillfälligt höja inflationstakten under det kommande året men, i likhet med momshöjningen 2014, ser vi ingen risk att det får en ihållande effekt på inflationen.  Den internationella trenden med utökade stimulanser från centralbankerna fortsätter och Bank of Japan får allt svårare att stå emot ytterligare åtgärder. Om man inte agerar riskerar yenen att stärkas och det kommer tror vi kommer sänka både inflationen och kan även riskera det långsiktiga förtroendet för målet. Vi bedömer centralbanken antingen kommer sänka både styrräntan samt målet för den 10-åriga statsräntan (i dagsläget köper och säljer banken statspapper så att räntan ligger kring noll procent).


Skriven av:

Profilbild för Alexandra Stråberg

Alexandra Stråberg

Chefekonom och ansvarig för Hållbarhetssekretariatet på Länsförsäkringar. Makroekonomisk expert med gedigen kunskap om den ekonomiska utvecklingen, globala trender och nationella effekter. Kommenterar och diskuterar händelser på nationell och global nivå, alltifrån tillväxt, arbetsmarknad och handel till hållbarhet i alla dess former. Hållbarhetsfrågorna och de makroekonomiska frågorna hänger ihop.