Vår analys av konjunkturen

Läs vår senaste marknadsanalys av konjunkturen i Sverige, Europa, USA, Japan, Kina och tillväxtmarknaderna. Ta del av hur våra ekonomer ser på det ekonomiska läget i världen just nu.

2022-12-01 av: Alexandra Stråberg & Anders Nordberg

Global trend

Den globala konjunkturen fortsätter att mattas av, men inflationsoron fortsätter att sjunka. Nedgången i europeisk konjunktur fortsätter, men tredje kvartalet blev starkare än väntat. Även USA fortsätter att mattas av, men vi ser fortfarande inga tecken på en regelrätt recession. I Kina har utvecklingen mest präglats av ökad social oro efter motstånd mot covid-restriktioner som är fortsatt hårda. Globala leverantörskedjor fortsätter att förbättras och transportkostnader sjunker. Finansiella marknader har haft en mycket stark månad över lag, volatiliteten har sjunkit och börser ser än så länge ut att sluta rejält på plus för månaden, med undantag för USA som bara stigit marginellt. Långa räntor har sjunkit efter att USA:s inflationssiffror för oktober kom in lägre än väntat. Det är alltmer tydligt att vi sannolikt närmar oss toppen för denna åtstramningscykel. Vi räknar alltjämt med en global lågkonjunktur under 2023 och en gradvis sjunkande inflationstakt. Riskbilden för inflationen har förbättrats, men är oförändrad för konjunkturen.

USA

Den amerikanska ekonomin är alltjämt mycket stark. Industrisektorn visar tecken på fortsatt avmattning men ser ändå ut att fortsätta växa, bostad- och byggsektorn mattas av men lite långsammare än väntat. Tjänstesektorn uppvisar fortfarande tecken på god tillväxt. Arbetsmarknaden är stark men vi ser ändå vissa tecken på en lite mer balanserad utveckling framöver. Hushållen är fortsatt pessimistiska, och konsumtionsstatistiken mattas av men inte så mycket att en recession är mer sannolik än tidigare. Bostadsmarknaden håller emot bättre än väntat men vi räknar fortfarande med att bostadspriser fortsätter att sjunka. Utvecklingen tyder fortfarande på att både bostadsbyggandet och sällanköpsvaror utvecklas svagare än normalt kommande tid. Vi räknar med att tillväxten förblir positiv men att den ändå kommer vara svagare än normalt.

 • Mer balanserad utveckling på flera fronter, men ingen recession så länge tjänstesektorn står sig
 • Arbetsmarknaden är fortfarande stark och vi ser fler tecken på en lägre löneökningstakt

Inflationen i USA är fortfarande hög, men alltmer tyder på att den är förbi toppen. Vi ser fortsatta tecken på att det underliggande inflationstrycket mattas av något, och vi tror alltjämt att den kommande konjunkturavmattningen gör att trenden fortsätter. Vi har sett det första tecknet på en lugnare löneökningstakt, men arbetsmarknaden måste fortsätta att kylas av. Vi räknar med att den amerikanska centralbanken (Fed) fortsätter höja räntan men vi har svårt att se mer än ett par ytterligare åtstramningar under 2023. I november höjdes styrräntan med 0,75 procentenheter och vi räknar med en höjning på ytterligare 0,5 procentenheter i december. Vi väntar oss fortfarande en kommunikativ omsvängning från Fed under första halvåret 2023 där centralbanken börjar ta hänsyn till en allt svagare konjunktur. Risken för att inflationen inte faller tillbaka kommer främst från arbetsmarknaden, och om löneökningstakten består kan det bli aktuellt med fortsatta höjningar, men det är alltså inte vårt huvudscenario.

Sverige

Svensk BNP steg i likhet med övriga Europa under tredje kvartalet. Både utvecklingen i övriga Europa samt i Sverige pekar fortfarande på att vi står inför en nedgång av BNP under slutet av 2022 och även under 2023. Orderingången i industrin var fortsatt svag och nu ser vi även sämre utsikter för tjänstesektorn. Lågkonjunkturen är helt klart på ingång. Den fortsatt mycket svaga utvecklingen på bostadsmarknaden kommer att leda till en kraftig inbromsning av bostadsinvesteringar som kommer att tynga BNP under nästa år. Vi ser även klara risker mot den svenska utrikeshandeln, exportnettot gav negativt bidrag redan under Q3. De höga elpriserna i kombination med stigande bolåneräntor gör även att hushållens privatkonsumtion väntas växa mycket långsamt framöver.  Hushållen ser fortfarande mycket negativt på de ekonomiska utsikterna, även om pessimismen minskade något i styrka under november.

 • Vi räknar fortfarande med negativ BNP-tillväxt under 2023, främst drivet av lägre bostadsinvesteringar, svagare nettoexport och klen privatkonsumtion

Den svenska inflationen stiger fortfarande, men vi tror inte att toppen ligger långt borta. Vi har fått fler löneavtal i Europa och dessa bekräftar bilden av låg risk för en problematisk pris-lönespiral under 2023. Löner i Sverige fortsätter alltjämt att utvecklas måttligt och vi ser fortfarande en mycket låg risk för att långsiktiga inflationsförväntningar stiger över två procent. Risken ligger fortfarande främst i utvecklingen av elpriserna, och efter en nedgång i oktober har vi återigen sett stigande priser i november. Vi tror fortfarande att Riksbanken höjer räntan med 0,75 procentenheter i november och att styrräntan toppar på 3 procent i februari 2023.

 • Svensk inflation stiger ännu några månader till men toppen närmar sig
 • Alltmer tyder på en svagare konjunktur och mer begränsat pristryck under kommande kvartal
 • Riksbanken höjer en sista gång i februari och styrräntan toppar på 3 procent

Eurozonen

Vår syn på utvecklingen i euroområdet visar inte stora förändringar under den senaste månaden. Indikatorerna tyder på en stabilisering, men vi räknar fortfarande med en recession under de kommande kvartalen och med en negativ tillväxt för helåret 2023. Fallet i den tyska ekonomin väntas vara djupt medan Frankrike skickar signaler om att klara sig bättre. Höga energikostnader har haft en stor påverkan på den tyska industrin. Stigande räntor och en hög inflation urholkar hushållens köpkraft i hela euroområdet och konsumtionen väntas minska kraftigt under 2023. Riskerna har minskat efter att elpriserna hade sjunkit något, men utvecklingen framåt fortsätter att vara osäker.   

 • Konsumentförtroendet i euroområdet fortsätter att förbättras, men ligger fortfarande på en mycket låg nivå som tyder på en stark nedgång i hushållens konsumtion.
 • Utfallet från IFO-enkäten över affärsklimatet i Tyskland tyder på en snabb inbromsning i ekonomin
 • Inköpschefsindexet för euroområdet steg under det senaste utfallet men försätter att peka på en negativ tillväxt. Tyskland visade en förbättring, men Frankrike föll under tillväxtzonen.

Inflationen minskade i det senaste utfallet och det är sannolikt att inflationen i euroområdet har nått sin topp. Det snabba estimatet för inflationen visade att inflationen föll från 10,6 procent i oktober till 10 procent i november, och nedgången var större än väntat. Den underliggande inflationen var oförändrad på 5 procent. Nedgången i inflationen har inte ändrat vår syn på penningpolitiken och vi räknar med att ECB fortsätter höja sin styrränta till 2,75 procent i början av nästa år. Den höga inflationen gör att räntan väntas ligga på en hög nivå under större delen av 2023 trots en recession i ekonomin. Styrräntan väntas vara det huvudsakliga penningpolitiska verktyget, vilket innebär att vi inte räknar med en snabb avveckling av balansräkningen (så kallad quantitative tightening, QT).

Japan

Den japanska ekonomin krympte under det tredje kvartalet medan analytikerna hade väntat sig positiv tillväxt. Den senaste månadens utveckling i Japan gör att vi bedömer att ekonomin går in i en mild recession under första halvåret 2023 med en svagare tillväxt än vad vi tidigare räknat med för 2023 som helhet. Industriproduktionen är fortfarande svag och minskade mer än väntat i oktober. Tjänstesektorn och detaljhandeln har tidigare överträffat analytikernas förväntningar, men pressas nu av att inflationen börjar ta fart. Livsmedelsinflationen i oktober hamnade på de högsta nivåerna sedan början på 80-talet och pressade ner tillväxten i försäljningen inom detaljhandeln. Hushållens konsumtion väntas utvecklas i en svagare takt samtidigt som den svaga globala efterfrågan tynger ner landets exportsektor och industri.

 • Inflationen i Japan stiger men ligger på en mycket lägre nivå jämfört med andra utvecklade ekonomier. Vår bedömning är att Bank of Japan inte kommer att riskera att strama åt penningpolitiken för tidigt, Japan har fortfarande en lång väg att gå i sin återhämning efter pandemin.
 • Centralbanken väntas fortsätta med sin kontroll av räntekurvan och behålla den 10-åriga statsobligationsräntan inom toleransintervallet trots stigande räntor i omvärlden.
 • Ränteskillnaden emot utlandet har lett till kraftig försvagning av yenen. En försvagad dollar har lett till en mindre återhämtning under den senaste månaden. Finansdepartementet har intervenerat i valutamarknaden och vi räknar med ytterligare interventioner och att yenen fortsätter att försvagats.

Kina

Smittspridningen i Kina har under den senaste månaden tagit fart och rekordstora nedstängning har införts i flera städer vilket gör att konjunkturutsikterna för den kinesiska ekonomin försämrats. Vi räknar med en svag tillväxt under de kommande kvartalen. En svag global efterfrågan tynger landets export och förtroendet inom byggsektorn är mycket lågt efter Evergrandes kollaps. Flera stimulanser är på gång men stödet av den ekonomiska politiken väntas vara begränsat när myndigheterna vill begränsa kredittillväxten. Både tjänstesektorn och industrin påverkas negativt av de nya nedstängningarna och indikatorer pekar på tilltagande störningar i leveranskedjorna. Omfattande protester mot nedstängning har lett till att myndigheterna gett vissa tecken på förberedelser att överge sin noll-covid-policy. Den höga smittspridningen och låga vaccinationsgraden gör dock att vi inte räknar med några omfattande lättnader i närtid.

 • People's Bank of China har sänkt styrräntorna, men stödet av den ekonomiska politiken har varit begränsat jämfört med andra perioder av svag tillväxt.
 • Det officiella inköpschefsindexet för tjänstesektorn föll från 47,0 till 45,1. Indexet för industrin minskade från 49,2 till 48,0. Båda ligger under 50 vilket talar för en kontraktion i ekonomin.
 • En svag global efterfrågan och ökande smittspridning försämrar de redan svaga utsikterna för kinesisk tillväxt
 • Omfattande protester mot nedstängningar sätter press på myndigheterna att lätta på restriktionerna men vi räknar inte med några omfattande lättnader i närtid

2022-10-03 Makro på fem minuter

Se senaste filmen om det makroekonomiska läget

Skriven av:

Profilbild för Alexandra Stråberg

Alexandra Stråberg

Chefekonom och ansvarig för Hållbarhetssekretariatet på Länsförsäkringar. Makroekonomisk expert med gedigen kunskap om den ekonomiska utvecklingen, globala trender och nationella effekter. Kommenterar och diskuterar händelser på nationell och global nivå, alltifrån tillväxt, arbetsmarknad och handel till hållbarhet i alla dess former. Hållbarhetsfrågorna och de makroekonomiska frågorna hänger ihop.
Profilbild för Anders Nordberg

Anders Nordberg

Senior ekonom som bevakar global och svensk ekonomi, räntor och bomarknad. Makroekonomisk expert med fokus på kopplingen mellan den makroekonomiska utvecklingen och de finansiella marknaderna, penningpolitik och finanspolitik. Analyserar och diskuterar både den konjunkturella utvecklingen och strukturella frågor som påverkar den ekonomiska utvecklingen.