Konjunktur

AV: ALEXANDRA STRÅBERG

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

De finansiella marknaderna har varit förhållandevis lugna och både börs- och ränteläge är överlag oförändrade under sommaren. Under juli har den ekonomiska statistiken kommit in ganska spretigt, särkskilt mellan olika regioner. Fokus ligger nu på att bedöma hur mycket centralbankerna behöver stimulera och vilken typ av avmattning den globala ekonomin står inför.

 

 

Konjunkturen i korthet

  • Sverige: omvärlden tynger och arbetsmarknaden svalnar av
  • Eurozonen: försvagas ytterligare och kända risker består
  • USA:  balanserad utveckling men risker består och räntan sänks
  • Kina: handelskonflikten tynger tillverkningssektorn, men stabiliteten i hela ekonomin består 
  • Japan: sidledes utveckling för både tillväxt och inflation

Sverige - Omvärlden tynger och arbetsmarknaden svalnar av

Svensk konjunktur är lite svagare än normalt och vi ser tecken på att den svaga utvecklingen i övriga Europa nu ser ut att även försvaga vår inhemska ekonomi. Den tidigare mycket goda utveckling vi sett på svensk arbetsmarkand har försämrats, såväl sysselsättningssiffror som företagens anställningsplaner visar på en avmattning. Den svaga omvärlden och i kombination med en svagare arbetsmarknad gör att förutsättningarna för nästa års löneavtal förändras. Det gör att även inflationsutsikterna för kommande år ser lite sämre ut. Riksbanken beslutade i juli att behålla sannolikheten för en räntehöjning i slutet av detta år eller början av nästa.

Vi bedömer att Riksbanken till att börja med kommer behöva skjuta på planerade höjningar för att i ett senare skede även inleda nya stimulansåtgärder. Sannolikheten för en räntesänkning är dock svårbedömd och till stor del beroende den internationella utvecklingen. Vi tror dock att Riksbanken i det längsta försöker undvika en räntesänkning och att uppskjutna höjningar eller tillgångsköp är det första alternativet.


Eurozonen - försvagas ytterligare och kända risker består

I Europa får vi fler och fler tecken på en svagare konjunkturutveckling. Det är redan kända problem inom tillverkningssektorn som ser ut att förvärras, den viktiga tyska ekonomin ser allt svagare ut. I Storbritannien valdes Boris Johnson till ny partiledare för Tories och är sedan den 24 juli därmed även premiärminister. Johnson har offentligt försäkrat att Storbritannien ska lämna EU den 31 oktober, med eller utan avtal. EU har slagit fast att det rådande avtalsförslaget är det enda möjliga. Och eftersom Johnson förkastat det avtalet har risken för ett avtalslöst utträde (en så kallad ”hård Brexit) ökat. ECB lämnade räntan oförändrad vid julimötet men signalerade att man håller räntorna vid nuvarande eller lägre nivåer åtminstone under första halvan av 2020 eller så längre om det krävs. Man såg riskbilden som tydligt mer negativ och sannolikheten för en räntesänkning och utökade tillgångsköp i september bedömer vi som hög.

 


USA - balanserad utveckling men risker består, räntan sänks

I USA ser data fortfarande rätt bra ut, tillväxten för det andra kvartalet landade på 2,1 procent med privat och offentlig konsumtion som de främsta drivkrafterna. Handelskonflikten mellan USA och Kina är alltjämt i fokus, men innan resultaten från de återupptagna förhandlingarna börjar kommuniceras kan vi inte se någon tydlig riktning. Demokrater och republikaner har under juli enats om statskuldtakets höjning gör att det inte finns någon risk i närtid för en statlig nedstängning. Fed sänkte som väntat räntan med 0,25 procentenheter, den första sänkningen på 10 år. Oro för hur handelskonflikten och en utdragen sättning i den globala tillverkningskonjunkturen kommer påverka USA framöver var huvudskälen. Inflationen är fortsatt lite för svag men vi tror att fokus för centralbanken nu är att stabilisera konjunkturen.


Kina - Handelskonflikten tynger tillverkningssektorn, men stabiliteten i hela ekonomin består

I Kina ser konjunkturen fortsatt lite svag ut men data för juni kom in något bättre än väntat. Korta räntor har sjunkit något och valutan har försvagats något. Vi ser det som tydliga effekter av en något mer expansiv ekonomisk politik. Handelskonflikten tynger fortfarande tillverkningssektorn i Kina och vi tror regeringen kommer försöka nå fram om ett nytt avtal under hösten. Konsumtionen i Kina blir alltmer central för BNP-tillväxten och vi ser en fortsatt mycket stark löneutveckling. I kombination med fortsatta stödåtgärder från den ekonomiska politiken så bör konjunkturen stabiliseras kommande år, under förutsättning att ett handelsavtal faktiskt kommer på plats.


Japan - sidledes utveckling för både tillväxt och inflation

Den japanska ekonomin fortsätter sin utveckling med svag tillväxt och låg inflation. Den japanska centralbanken har varit oroväckande passiv under sommarmånaderna. En global avmattning skulle få betydande konsekvenser för Japan och när världens stora centralbanker är det riskfyllt att inte följa med. Oviljan att agera tror vi beror på oro för vad ytterligare räntesänkningar kan innebära för den finansiella stabiliteten. Det finns tecken på att japanska bankers lönsamhet försvagats av de låga räntorna. Om det blir en större konjunkturavmattning tror vi dock ändå att den japanska centralbanken kommer att agera. I höst höjs momsen i Japan och det kommer innebära en tillfälligt hög konsumtion då hushållen tidigarelägger sina redan planerade köp.


Skriven av:

Profilbild för Alexandra Stråberg

Alexandra Stråberg

Chefekonom och ansvarig för Hållbarhetssekretariatet på Länsförsäkringar. Makroekonomisk expert med gedigen kunskap om den ekonomiska utvecklingen, globala trender och nationella effekter. Kommenterar och diskuterar händelser på nationell och global nivå, alltifrån tillväxt, arbetsmarknad och handel till hållbarhet i alla dess former. Hållbarhetsfrågorna och de makroekonomiska frågorna hänger ihop. "Globala frågor blir så småningom nationella frågor som i sin tur blir regionala företagsspecifika och konsumentnära frågor. En förändring i någon av delarna skapar förändringar i de andra.”