Aktiemarknaden

2020-06-30 AV: MARTIN AXELL OCH SEBASTIAN HALLENIUS

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Analys av marknaden

Läs vår senaste marknadsanalys av Sverige, Europa, USA, Japan och tillväxtmarknaderna.

Vad betyder symbolerna?

Vädersymbolerna visar vår syn för utvecklingen för aktiemarknaderna på 24 månaders sikt.

Aktiemarknaden globalt - Vi förhåller oss positiva till aktier

Spridningen av coronaviruset har ökat i hela världen vilket leder till en lägre ekonomisk tillväxt globalt. Virusets härjningar medför en minskad ekonomisk aktivitet på grund av de restriktioner för rörlighet av personresor och transport av varor som uppstår när stater försöker minska spridningen av viruset. Detta i sin tur slår direkt mot företagens omsättning och vinst.

Den underliggande globala konjunkturen väntas falla snabbt och kraftigt och en negativ ekonomisk tillväxt för de utvecklade länderna väntas för 2020. Vi ser dock att lågvattenmärket för den ekonomiska inbromsningen är under andra kvartalet i år. Det betyder att här ifrån så kommer det börja se ljusare ut för ekonomin samt de hårt nedskriva vinstförväntningarna för bolagens vinster och försäljning.

Coronavirusets utbredning globalt fortsätter vara den i särklass största risken för aktiemarknaden på kort sikt. Förutom den så har nu USA plockat vid och åter initierat sina handelskonflikten bed både Kina och Europa. Detta kan utgöra en viss risk för aktier de närmast månaderna.

De amerikanska, europeiska samt japanska centralbankerna och regeringarna har lanserat rekordstora stimulanspaket för att mildra de negativa effekterna av en lägre ekonomisk tillväxt. Virusutbrott har historiskt alltid ebbat ut och tillväxten har ökat igen efteråt. Där vi står idag så ser vi tidiga tecken på att världen är på väg tillbaka till det normala samtidigt som vi då också har en helt ny ekonomiskmiljö med astronomiskt stora stimulanspaket vilket gör att vi är positiva för tillgångsslaget aktier på två års sikt.

Sverige - Stimulanser ställs mot osäkerhet

 • + Stimulativ penningpolitik
 • + Tidiga tecken på att coronarelaterade restriktioner lyfts
 • - Osäkerhet för hur coronaviruset påverkar bolagen

Vi ser att nedåtriskerna i global och svensk ekonomi ökat kraftigt som en följd av coronavirusets framfart, vilket vi ser påverka svenska konjunkturberoendebolag särskilt hårt. När osäkerheterna för coronavirusets påverkan på förtagens vinster materialiseras kan marknaden åter igenom börjar fokusera på framtida vinster fullt ut.

En annan faktor som dämpar risken är de omfattande finanspolitiska paket som regeringen lanserat parallellt med Riksbankens penningpolitiska åtgärdsprogram. Även om programmen är stora och i regeringens fall kommer att öka statens skuldsättning, ger de stöd för individer, företag och finansiella marknader i denna omfattande kris. 

När vi balanserar de osäkra utsikterna på kort sikt med de långsiktigt med stimulativ penningpolitik och vinster som återvänder till det normala är vi svagt positiva för svenska aktier.

Europa - Coronaviruset överskuggar politiska risker

 • + Tidiga tecken på att coronarelaterade restriktioner lyfts
 • + Mer stimulanspaket på väg
 • - Stort konjukturberoende utgör en risk

2020 ut att bli mycket svagt mot bakgrund av de negativa effekterna som coronaviruset har på de exportberoende europeiska bolagens vinster. Vi ser dock att den europeiska centralbanken fortsätter sin expansiva penningpolitik, samtidigt som ett flertal europeiska regeringar lanserar omfattande stödpaket för ekonomin samt att nu även EU centralt kommer att påbörja sina stimulanser inom kort. Detta får ses som positivt för börsen på sikt.

Tidiga tecken på att krisen för coronaviruset ser ut att dämpas medför att bolagsvärderingar nu drivs av spekulationer om framtida högre vinster. I detta läge så kan det vara så att den tidigare en strukturell utmaning där man inte presterat så höga ekonomiska tillväxttal som andra utvecklade ekonomier kan brytas på kort till medelvikt. Vilket i så fall skulle leda till högre värderingar än vad aktier för regionen har handlats till de senaste åren.

Mot bakgrund av vi ser att de negativa effekterna från coronaviruset avtar förhåller vi oss svagt positiva för europeiska aktier.

USA - Avtagande ekonomisk tillväxt men penningpolitiken ger åter visst stöd

 • + Amerikanska centralbankens stimulanser ger stöd för aktier
 • + Tidiga tecken på att coronarelaterade restriktioner lyfts
 • - Coronavirusets negativa effekter på vinsterna

Den amerikanska ekonomin utvecklades något över förväntan förra året men 2020 går ekonomin in i en corona-driven recession vilket kommer leda till snabba och kraftiga fall i företagens vinster. Värderingen av amerikanska bolag är inte historiskt särskilt attraktiv men tror man att lönsamheten kommer tillbaka till där den var innan coronakrisen så är den det.

Den amerikanska centralbanken och regeringen har lanserat rekordstora stimulanspaket för den amerikanska ekonomin och med syfte att stödja likviditeten i penning- och obligationsmarknaderna som varit mycket ansträngd under krisen. Arbetslösheten kommer trots stödpaketen att öka lavinartat vilket utgör en viss risk att de negativa effekterna av coronaviruset blir mer utdragna. Dock så brukar ofta börsen prisat in arbetslösheten långt innan den faktiskt stiger.

USA har åter upptagit handelskonflikterna med både Kina och Europa. Vi ser att detta kommer att orsaka viss fiktion på politisk nivå och att det kan komma att orsaka kortsiktig volatilitet på världens börser. Dock så ser vi att den globala pandemin gör det viktigare än tidigare att nå politiska lösningar för att främja den globala ekonomiska återhämtningen

Mot bakgrund av vi ser att de negativa effekterna från coronaviruset avtar förhåller vi oss svagt positiva för amerikanska aktier.

Japan - Konjunkturinbromsning och mer stimulanser

 • + Ny växel av expansiv penningpolitik
 • + Värderingen kan bli högre
 • - Coronavirusets negativa effekter på vinsterna

Den japanska ekonomin väntas bromsa in hårt detta kvartal för att sedan visa positiva tillväxtavtal i det tredje kvartalet. Detta gör att vi nu ser med lite tillförsikt till att tillväxten i ekonomin kommer ligga på över vad som varit normal senaste åren efter det andra kvartalet.

Centralbanken har lanserat ytterligare rekordstora stimulanser ut över sin redan stimulativ penningpolitik, vilket minskar riskerna för de finansiella marknaderna något. På den positiva sidan kan även nämnas att Japan har lyckats begränsa spridningen av coronaviruset mer effektivt än övriga västvärlden, vilket är mycket positivt för att minska de långsiktiga skadeverkningarna och strukturella tillväxtproblemen. 

Den japanska ekonomins rekordstora inbromsning under andra kvartalet gör at vi nu ser mer positivt än negativ fram över. Detta gör att vi har en svagt positiv vy för japanska aktier.

Tillväxtmarknader - Inte samma verktygslåda

 • + Långsiktigt hög tillväxtpotential
 • - Har inte samma verktygslåda för stimulanser som utvecklade länder
 • - Risken för handelskonflikter kan tynga tillväxtpotentialen

Tillväxtmarknader växer strukturellt snabbare än mogna ekonomier. Därtill är dess bolag lägre värderade samtidigt som ”värderingsgapet” ökade och är fortsatt stort. Vi bedömer att de på lång sikt successivt kommer närma sig den högre värdering som de mogna ekonomiernas bolag handlas till, vilket är positivt för tillväxtmarknadsaktier.

För tillväxtekonomierna så ser vi att coronakrisens påverkar kan ge en något mer långvarig effekt än för de utvecklade ekonomierna då dessa länder inte infört lika stora stimulanspaket som de utvecklade ekonomierna än. Därför ser vi att återhämtning för dessa bolag för att komma tillbaks till tidigare vinstnivåer kan ta lite längre tid.

Vidare så ser vi även att konflikten mellan USA och Kina avgör på kort sikt hur tillgångsslaget kommer att utveckla sig. Kinas nya begräsning för Hong Kongs självstyre kommer att leda till en ny eskalering av handelskonflikten med Kina. Vilket kommer att leda till en ökad volatilitet för tillgångsslaget på kort sikt.  

En placering i tillväxtmarknader ger störst exponering mot Kina, Sydkorea, Taiwan, Indien, Sydafrika och Brasilien.

När vi balanserar de kortsiktiga riskerna för eskalering handelskrig samt coronakrisens mer långsiktiga negativa påverkan mot den långsiktigt attraktiv värdering väljer vi att behålla rekommendationen neutral.

Skriven av: