Analys av aktiemarknaden

Läs vår senaste marknadsanalys av aktiemarknaden i Sverige, Europa, USA, Japan och tillväxtmarknaderna. Ta bland annat del av var det är idé att investera just nu och vilka tillgångsslag som verkar mest intressanta.

2021-06-01 AV: MARTIN AXELL OCH SEBASTIAN HALLENIUS

Vad betyder symbolerna?

Vädersymbolerna visar vår syn för utvecklingen för aktiemarknaderna på 24 månaders sikt.

Aktiemarknaden globalt - Neutral rekommendation

neutral.png

Då vaccinet blir mer tillgängligt i Europa och USA väntas restriktioner lätta. Virusets härjningar har medfört en minskad ekonomisk aktivitet på grund av de restriktioner för personresor och transport av varor som uppstår när stater försökt minska spridningen av viruset. Detta har i sin tur slagit mot företagens omsättning och vinst, vilket förklarar de nedgångar i aktiemarknaden som ofta sker i samband med att smittspridningen ökar.

Det ser nu ljusare ut för ekonomin även om analytiker skrivit ner prognosen på grund av en snabbare än väntad smittspridning under första kvartalet, vi tror på en mycket stark ekonomisk återhämtning under 2021, vilket väntas understödja börsen. Dock ser vi också att återhämtningen börjat prisas in i bolagens värderingar vilket gör att vi är lite mer selektiva för vilka regioner vi väljer att övervikta.

Coronavirusets utbredning globalt fortsätter vara den i särklass största risken för aktiemarknaden. Ett tema som marknaden fokuserat på under året är stigande räntor för obligationer med lång löptid. Detta är delvis drivet av en viss rädsla för obalanser drivna av den kraftigt stimulativa penningpolitiken som nu bedrivs. Risk finns för att dessa massiva stimulanser kan leda till för hög inflation på sikt. Högre räntor skulle kunna leda till lägre riskaptit för aktier. Vi ser dock detta främst som ett sundhetstecken och som ett första steg mot att gå tillbaka till en mer normaliserad miljö givet att bolagens vinster också stärks av den ekonomiska återhämtningen.

De amerikanska, europeiska samt japanska centralbankerna och regeringarna har lanserat rekordstora stimulanspaket för att mildra de negativa effekterna av en lägre ekonomisk tillväxt. Virusutbrott har historiskt alltid ebbat ut och tillväxten har ökat igen efteråt. Där vi står idag så ser vi tidiga tecken på att världen är på väg tillbaka till det normala samtidigt som vi också har en helt ny ekonomisk miljö där astronomiskt stora stimulanspaket väntas bidra till acceleration för bolagens vinster.

Vår rekommendation är neutral för amerikanska och globala aktier men vi väljer att vara överviktade de regioner som har en mer cyklisk karaktär där vi ser att det finns en större potential för avkastning i förhållande till risken. Därför är vi svagt positiva till europiska, svenska, japanska samt tillväxtmarknadsaktier.

Sverige - Stimulanser ställs mot osäkerhet

 • + Stimulativ penningpolitik
 • + Tidiga tecken på att konjunkturen ljusnar
 • - Hög värdering givet nuvarande bolagsvinster

Vi ser begränsade nedåtrisker i global och svensk ekonomi för vidare smittspridning då vaccinationsutrullningen väntas fortsätta öka. När väl osäkerheterna för coronavirusets påverkan på företagens vinster mattas av kan marknaden återigen börja fokusera på framtida vinster fullt ut.

En annan faktor som dämpar risken är de omfattande finanspolitiska paket som regeringen lanserat parallellt med Riksbankens penningpolitiska åtgärdsprogram. Även om programmen är stora och i regeringens fall kommer att öka statens skuldsättning, ger de stöd för individer, företag och finansiella marknader i denna omfattande kris.

När vi balanserar de osäkra utsikterna på kort sikt mot de långsiktiga, med stimulativ penningpolitik och vinster som återvänder till det normala, är vi svagt positiva för svenska aktier.

Europa - Hävstång för återhämtning

 • + Stora ekonomiska stimulanspaket
 • + Stort konjunkturberoende utgör möjlighet
 • - Bolagens värderingar är något höga

Förra året blev mycket svagt mot bakgrund av de negativa effekterna som coronaviruset har på de exportberoende europeiska bolagens vinster. Vi ser dock att den europeiska centralbanken fortsätter sin expansiva penningpolitik, samtidigt som ett flertal europeiska regeringar lanserat omfattande stödpaket för ekonomin samt att nu även EU centralt godkänt astronomiska stimulanspaket. Detta får ses som positivt för börsen på sikt.

Vi ser nu att vaccinationen är i gång och det medför en begränsad nedsida för eventuella kortsiktigt ökade restriktioner. Då de europeiska bolagen är av mer cyklisk karaktär väntas de också gå bra i den återhämtningsfas i ekonomin som nu har påbörjats. Dock har den europeiska börsen också gått upp mycket i år vilket resulterat i att bolagens värdering får ses som hög.

Sammantaget ser vi med tillförsikt på framtiden för europeiska aktier. Vi tror att vi har ett fortsatt positivt nyhetsflöde framför oss och mot bakgrund av detta förhåller vi oss svagt positiva till europeiska aktier.

USA - Stigande räntor men penningpolitiken ger stöd för aktier

neutral.png

 • + Amerikanska centralbankens stimulanser ger stöd för aktier
 • - Mycket av återhämningen är nu inprisad i bolagens värderingar  
 • - Stigande räntor bidrar till lägre riskaptit

Amerikanska aktier har stigit i pris vilket lett till att värderingen av bolag inte är särskilt attraktiv ur ett historiskt perspektiv givet nivån på nuvarande och förväntade vinster. Detta är främst drivet av att vinsttillväxten förväntas vara över historiska nivåer de kommande åren drivet av den ekonomiska återhämtningsfas USA nu befinner sig i.

Den amerikanska centralbanken och regeringen har lanserat rekordstora stimulanspaket för den amerikanska ekonomin med syfte att stödja likviditeten i penning- och obligationsmarknaderna som varit mycket ansträngda under krisen. Arbetslösheten har trots stödpaketen ökat lavinartat vilket utgör en viss risk för att de negativa effekterna av coronaviruset blir mer utdragna.

Då räntan för amerikanska obligationer med lång löptid stigit kraftigt i år väntas detta bidra något negativt till riskviljan för aktier. Dock ser vi detta främst som ett sundhetstecken baserat på att vi nu går i en ekonomisk återhämtningsfas.  När vi balanserar de positiva mot de negativa faktorerna förhåller vi oss neutralt till amerikanska aktier.

Japan - Konjunkturinbromsning och mer stimulanser

 • + Ny växel av expansiv penningpolitik
 • + Värderingen kan bli högre
 • - Coronavirusets negativa effekter på vinsterna

Den japanska ekonomin väntas ha nått sin botten för inbromsningen under förra året och nu förväntar vi oss en positiv tillväxttakt framöver. Detta gör att vi nu ser med lite tillförsikt till att tillväxten i ekonomin kommer ligga över vad som varit normalt senaste åren.

Centralbanken har lanserat ytterligare rekordstora stimulanser utöver sin redan stimulativa penningpolitik, vilket minskar riskerna för de finansiella marknaderna. Detta är även positivt för att minska de långsiktiga skadeverkningarna från Corona samt de strukturella tillväxtproblemen som Japan har.

För den japanska ekonomins utveckling för 2021 ser vi mer positivt än negativt framöver. Detta gör att vi har en svagt positiv vy för japanska aktier.

Tillväxtmarknader - Inte samma verktygslåda

 • + Långsiktigt hög tillväxtpotential
 • + Tidiga tecken på att konjunkturen vänder
 • - Risken för handelskonflikter kan tynga tillväxtpotentialen

Tillväxtmarknader växer strukturellt snabbare än mogna ekonomier. Därtill är dess bolag lägre värderade samtidigt som ”värderingsgapet” ökat och är fortsatt stort. Vi bedömer att tillväxtmarknader på lång sikt successivt kommer närma sig den högre värdering som de mogna ekonomiernas bolag handlas till, vilket är positivt för tillväxtmarknadsaktier.

För tillväxtekonomierna så ser vi att coronakrisens påverkan kan ge en något mer långvarig effekt än för de utvecklade ekonomierna då dessa länder inte infört lika stora stimulanspaket som de utvecklade ekonomierna. Mot detta så brukar tillväxtmarknader prestera bättre än utvecklade när konjunkturen vänder och global BNP växer mer än genomsnittet vilket vi förväntas oss kommande året.

Vidare så ser vi även att konflikten mellan USA och Kina avgör på kort sikt hur tillgångsslaget kan komma att utveckla sig. Kinas införande av begräsningar för Hong Kongs självstyre är exempel på aktioner som kan leda till en ny eskalering av handelskonflikten med Kina.

En placering i tillväxtmarknader ger störst exponering mot Kina, Sydkorea, Taiwan, Indien, Sydafrika och Brasilien.

När vi balanserar de kortsiktiga riskerna, eskalering av handelskrig och utveckling av pandemin mot tidiga tecken på en positiv utveckling av den globala konjunkturen väljer vi att ha en svagt positiv vy för tillväxtmarknadsaktier.

Skriven av:

Profilbild för Martin Axell

Martin Axell

Fondförvaltare
Profilbild för Sebastian Hallenius

Sebastian Hallenius

Fondförvaltare