Aktiemarknaden

AV: MARTIN AXELL OCH SEBASTIAN HALLENIUS

Informationen gäller för Länsförsäkringar


Analys av marknaden

Läs vår senaste marknadsanalys av Sverige, Europa, USA, Japan och tillväxtmarknader.

Vad betyder symbolerna?

Vädersymbolerna visar vår syn för utvecklingen för aktiemarknaderna på 12 månaders sikt.


Allmänt om aktiemarknaden

Blandad utveckling på de globala aktiemarknaderna

 

Börserna i juni gick åt båda håll. Vi såg en svag uppgång i USA, Sverige och Europa medan Japan och Tillväxtmarknader gick svagt ned. På mycket kort sikt finns en viss risk för börsoro på grund av en tilltagande osäkerhet för hur stegrade handelshinder mellan främst USA och Europa samt USA och Kina kan komma att påverka företagens vinster. Å andra sidan har vårens spänningar mellan USA och Nordkorea minskat efter att Trump och Kim möttes i Singapore den 12 juni. Om de lyckas närma sig varandra ytterligare avseende ett avväpnande av Nordkoreas påstådda kärnvapen, kan börsen komma att gynnas.

Trots de senaste månadernas uppgång på världens börser ser vi varken förhöjd risk för en global konjunkturavmattning eller fog för att företagens värderingar är för högt ställda. Således behåller vi vår positiva syn på tillgångslaget. 

Bra vinstökningar men något hög värdering

Avgörande faktorer för den globala börsutvecklingen på sikt är hur snabbt vinsterna kan växa, börsernas värdering samt det allmänna riskklimatet. Vi ser inga väsentliga anledningar att ändra vårt tidigare relativt optimistiska vinstscenario på tolv månaders sikt. Den globala konjunkturbilden ser fortsatt ljus ut även om vissa nedskrivningar av tillväxten har gjorts för Europa, Japan och flera tillväxtmarknader.  Vi ser dock dessa som temporära då vi anser att vi befinner oss i en uppgångsfas i vinstcykeln med potential till ytterligare förbättringar.

Börsvärderingen globalt ligger något över historiska nivåer, främst i USA. Aktier i Sverige, Europa och tillväxtmarknader är mer rimligt värderade än de amerikanska (men ligger fortfarande något över de historiska medelnivåerna). Vi finner att värderingarna motiveras av den starka vinsttrenden, som vi bedömer vara ihållande. På lång sikt ser vi bäst potential i tillväxtmarknader då de generellt ligger längre bak i vinstcykeln. Vi anser att dessa bolag har potential att fortsätta leverera starka vinster, även om den starka dollarn utgör ett riskmoment.

Risknivån i marknaden bedömer vi som normal på tolv månaders sikt, trots att den är betydligt högre än den varit under de senaste åren.

Sammanfattningsvis ser vi att aktiemarknaden är inne i en period av stabila vinster med historiskt låga räntor som väntas stiga långsamt på sikt.  


Sverige


 • + Stark inhemsk och europeisk konjunktur samt låga räntor
 • + Senaste tidens kronförsvagning ger överlag positiv effekt för bolagen
 • - Oklart hur oron på bostadsmarknaden påverkar ekonomin

Det låga ränteläget är en bidragande orsak till att vi finner dagens värderingar rimliga. Vi tror inte heller att den ränteuppgång vi ser framför oss kommer bli så stor att den hämmar utvecklingen på svenska börsen framöver. Dessutom gynnas svenska börsbolag av att utsikterna i Europa ser bättre ut än på länge med ökad efterfrågan på investeringsvaror.

Vi ser nu att vinsterna för de stora bolagen på Stockholmsbörsen följer den positiva realekonomiska utvecklingen i Sverige och globalt. Vi ser även att den senaste tidens kronförsvagning leder till högre vinster i exportfokuserade bolag. Det råder dock fortfarande en viss osäkerhet kring utvecklingen av den svenska bostadsmarknaden vilket kan fortsätta att påverka konjunkturutvecklingen något negativt.

Vi förhåller oss svagt positiva till svenska aktier framöver och ser även att värderingen kommit ner något vilket styrker vår tes.  

 


Europa

 •   + Stark ekonomisk återhämtning och global tillväxt
 •   + Låg börsvärdering och bra vinstpotential
 •   - Den nya populistiska regeringen i Italien kan på sikt utgöra en risk för europrojektet

Den europeiska centralbanken fortsätter att bedriva en expansiv penningpolitik trots neddragna obligationsköp och de europeiska bolagens vinster väntas fortsätta utvecklas positivt. De europeiska börserna är relativt lågt värderade jämfört med exempelvis den amerikanska, vilket främst motiveras av att Europa ligger efter USA i konjunkturcykeln. Vi ser en fortsatt god återhämtning för regionen, dock ser vi att den nya konservativa regeringen i Italien kan utgöra en viss risk för volatilitet på börserna på sikt eftersom det har potential att hämma stabiliteten i det europeiska samarbetet framöver.

Vi är svagt positiva till europeiska aktier då vi ser en något låg värdering samt utrymme för vidare vinsttillväxt.


USA

 • + Stabil ekonomisk tillväxt
 • + Ekonomiska reformer kan ge ökade företagsvinster på kort sikt
 • - En mer åtstramande penningpolitik väntas framöver 

Den amerikanska ekonomin fortsätter att utvecklas enligt förväntan. Den mer åtstramande penningpolitik som den amerikanska centralbanken har börjat bedriva ser vi mer som ett styrketecken för konjunkturen än som början på ett ekonomiskt överhettningsproblem. 

New York-börsens värdering är hög ur ett globalt perspektiv. Trots att vinsterna fortsätter stiga för de amerikanska bolagen är värderingen något hög relativt andra marknader. Vi förväntar oss en något mer normaliserad värdering framöver men tror snarare att värderingen kommer ner som en följd av framtida högre vinster än som värdeminskning av bolagen i form av en börsnedgång.

Trumps skattereform, som röstades igenom i december, leder till lägre bolagsskatter och därmed högre vinster framöver. Det gör att dagens något höga värdering blir mer rimlig.

Efter den senaste tidens marknadsoro och kursnedgångar under våren, föranledda av amerikanska handelsrestriktioner, har börsen blivit billigare, vilket styrker vår sammantaget svagt positiva vy på amerikanska aktier. Riskerna är fortsatt utökade handelshinder, vilket skulle kunna hämma företagens vinster och därmed sätta press på aktiekurserna.


Japan

 • + Fortsatt lågräntepolitik och stigande vinster
 • + Viss möjlighet att valutan kan stärkas på sikt
 • - Långsiktiga tillväxtproblem

 

 

Vinsterna stiger för de japanska bolagen och den japanska ekonomin visar en svagt positiv tillväxttakt. De främsta drivkrafterna för bolagens vinster är den expansiva penningpolitiken och den starka globala konjunkturen.

Efter vårens marknadsturbulens ser vi att värderingen har kommit ner för japanska bolag samtidigt som vinstförväntningarna är fortsatt positiva. Vi tror därför att värderingarna för de japanska bolagen kan återgå till sina tidigare högre nivåer.

På sistone har även mycket fokus legat på när den japanska centralbanken ska kommunicera planer på en mer normaliserad penningpolitik, vilket i så fall skulle kunna stärka valutan. Vi ser inte att detta kommer hända inom kort men det ökar ändå potentialen något för tillgångsslaget, mätt i svenska kronor.

Sammantaget ställer vi oss svagt positiva till japanska aktier.

 


Tillväxtmarknader


 • + Rimlig börsvärdering och förbättrad tillväxt efter flera svaga år
 • + Långsiktigt hög tillväxtpotential
 • - En starkare dollar kan försvaga tillväxtutsikterna

Tillväxtmarknader växer snabbare än mogna ekonomier och de har haft en god börsutveckling det senaste året, en trend som vi tror kommer fortsätta. Tillväxtmarknadsbolag är lägre värderade än bolag i mer utvecklade ekonomier men vi bedömer att de successivt kommer närma sig de mer utvecklade ekonomiernas värderingar. Vi bygger det på en fortsatt stark tro på att den globala konjunkturen leder till stigande vinster för dessa bolag. De mindre bolagen i regionen ser särskilt attraktiva ut i sin värdering. 

Risken i regionen ligger främst i en starkare dollar samt högre amerikanska räntor. Detta eftersom tillväxtmarknadsländernas finanser då skulle drabbas av ökade räntekostnader på statsskulden i dollar. Ett sådant scenario skulle kunna försvaga tillväxtutsikterna i dessa länder och deras valutor och därför försämra avkastningen för svenska investerare i kronor.

Sammantaget har vi en svagt positiv syn på regionen med möjlighet till en framtida högre värdering av småbolagsaktier.  

En placering i tillväxtmarknader ger störst exponering mot Kina, Sydkorea, Taiwan, Indien, Sydafrika och Brasilien.

 


Skriven av: