Analys av aktiemarknaden

Läs vår senaste marknadsanalys av aktiemarknaden i Sverige, Europa, USA, Japan och tillväxtmarknaderna. Ta bland annat del av var det är idé att investera just nu och vilka tillgångsslag som verkar mest intressanta.

2022-07-01 AV: MARTIN AXELL OCH SEBASTIAN HALLENIUS

Vad betyder symbolerna?

Vädersymbolerna visar vår syn för utvecklingen för aktiemarknaderna på 24 månaders sikt.

Aktiemarknaden globalt

neutral.png

Vinterns smittsamma coronamutation Omikron gjorde att restriktioner för varor och resor ytterligare en gång begränsades vilket blev ett bakslag för återgången till det normala och detta har bidragit till att förväntningarna för ekonomin det första halvåret 2022 skrevs ner något mot förväntan. Nu ser vi att samhällen har öppnat upp och att framför allt servicesektorerna ser ut att komma tillbaka något i och med detta.

Det råder även ett flertal osäkerheter på kort sikt för konjunkturen. Västvärlden har infört hårda sanktioner mot Ryssland för att skapa ekonomiska påtryckningar för att påskynda ett slut på konflikten i Ukraina. Dessa sanktioner riskerar att ge kortsiktiga negativa effekter på delar av den europeiska ekonomin, främst när det kommer till import av naturgas för energiförsörjning nere på kontinenten. Vidare så är den största risken att konsumtionen och framtida investeringar minskar vilket, om så blir fallet, skulle kunna leda till att tillväxtaken i ekonomin skulle avta.

Den amerikanska centralbanken har börjat höja styrräntan mot bakgrund av att man vill dämpa den skyhöga inflationen så att den inte sätter sig i ekonomin och stannar kvar på en hög nivå långsiktigt. Ett fortsatt uppställ i räntor drivet av ett fokus på att minska inflationen skulle kunna leda till låg riskaptit för aktier. Riksbanken meddelade i slutet av april att man också höjer reporäntan av samma skäl som amerikanska FED, vilket fick till följd att marknadsräntorna steg på bred front.

Senaste månaderna så har det varit stora coronautbrott i Kina, vilket mot bakgrund av Kinas nolltolerans för Covid-19 fått många stora kinesiska städer att stänga ner. Detta har givit negativa effekter på den lokala ekonomin men kan även leda till överspillningseffekter på global nivå då logistikkedjor och inflation påverkats ytterligare en gång av detta.

När vi sammanfattar varför börser backat i år så ser vi förutom de nämnda skälen ovan att det under slutet på förra året var en hög värdering för aktier generellt som var svår att motivera givet de vinster bolagen producerade. När nu världens börser backat tillbaka något ser vi inte längre värderingen som särskilt oroande givet dagens nivå. Utan frågan blir hur mycket vinsterna håller för de faktorer som drivit börsen söderut senaste månaderna.  

Vår rekommendation är neutral till aktier.

Sverige - Stimulanser ställs mot osäkerhet

neutral.png

 • + Låga men stigande räntor ger fortsatt viss stimulans
 • + Attraktiv värdering
 • - Oklart hur hårt sentiment och sanktioner slår mot aktier och bolagsvinster

Företagens vinster ökade kraftigt förra året och vi ser nu att det är fortsatt förväntan på att börsbolagens vinster kommer stiga även i år. Osäkerheten för hur både riskvilja och bolagsvinster påverkas av Ukrainakonflikten, inflation och konsumenters framtidstro får ses som fortsatt stor dock så har värderingen kommit ner senaste tiden i och med att börsen fallit och vinster hittills hållits höga.

Riksbanken har börjat höja reporäntan och fler höjningar kommer sannolikt i år. Detta har bidragit med ytterligare ett lägre konsumentförtroende inför framtiden och kan dämpa den allmänna konsumtionen vilket kan slå mot de flesta sektorers bolagsvinster.

När vi balanserar sentiment och negativa effekter för sanktioner mot en lägre värdering och penningpolitiken förhåller vi oss neutrala till svenska aktier.

Europa - Ukrainakonflikten kan eventuellt sätta sina spår

neutral.png

 • + Fortsatt stimulativ penningpolitik
 • + Lägre värdering efter börsras
 • - Riskvilja och negativa effekter av hårda sanktioner mot Ryssland

Den europeiska centralbanken har en mer expansiv penningpolitik än dess motsvarighet i USA och Sverige vilket vi ser gynnar de europeiska bolagens möjlighet att fortsätta generera högre vinster även framöver. Vidare så har även värderingen blivit mer attraktiv då börsen backat hittills i år.  

Mot detta står givetvis osäkerheten från Ukrainakonflikten som kan leda till att investerare vill ha mer betalt för att våga äga europeiska aktier samt att de ekonomiska konsekvenserna av de hårda sanktionerna som man belagt Ryssland med leder till lägre värderingar och vinster för bolagen framöver. Särskilt kritiskt är leveransen av rysk gas till Europa som vid eventuella förhinder kan leda till betydande energibrister och utmaningar för främst europeisk industri.

När vi balanserar de negativa faktorerna samt en något lägre bolagsvärdering än tidigare ser vi sammantaget med tillförsikt på framtiden för europeiska aktier men ser samtidigt kortsiktiga risker som nu också kan bli bestående. Mot bakgrund av detta förhåller vi oss neutrala till europeiska aktier.

USA - Hög inflation men också potential vid återöppning

neutral.png

 • + Amerikanska centralbankens lågräntepolitik ger stöd ett tag till för aktier
 • + Återöppnandet efter vinterns coronavåg är positivt för konjunkturen
 • - Risk för att inflationen inte är så övergående som tänkt

Då stimulanser fallit väl ut för den ekonomiska utvecklingen har den amerikanska centralbanken börjat höja räntan och kommunicerat att man kommer fortsätta göra så ett tag till. Inflationen är idag är den högsta i USA på flera decennier och har blivit ett större orostecken och huvudfokus för centralbanken då deras andra mål om god arbetsmarknad får ses som uppnått. Marknaden förväntar sig således ett flertal höjningar under året.

Trots att restriktioner efter senaste coronavågen lättats har förväntningarna på ekonomins utveckling reviderats ner hittills i år, även detta kan främst härledas till att inflationen skrivits upp markant vilket gjort att den inflationsjusterade (reala) tillväxten reviderats ner.

Givetvis har även Ukrainakonflikten förvärra läget men USAs handel med Ryssland får ses som försumbar och geopolitiska konflikter tenderar att inte ha så stor påverkan på bolagens vinster eller börsen på sikt. Detta blir tydligare för amerikanska bolag som inte drabbas direkt av det som just nu händer i Europa. Dock så är det tydligt att leveranskedjor och priser på energi och mat har påverkats negativt.

När vi balanserar de positiva mot de negativa faktorerna förhåller vi oss neutrala till amerikanska aktier.

Japan - Återhämtningen är konstaterad

neutral.png

 • + Expansiv penningpolitik
 • + Rimlig värdering
 • - Systematiskt låg tillväxt

Den japanska ekonomin visade en god återhämtning förra året. Vi ser nu med lite tillförsikt på att tillväxten i ekonomin kommer ligga över vad som varit normalt de senaste åren vilket får ses som positivt för de japanska bolagens vinster.

Vidare har den japanska centralbanken lanserat ytterligare rekordstora stimulanser utöver sin redan stimulativa penningpolitik, vilket minskar riskerna för de finansiella marknaderna vid konjunkturell oro. Den japanska centralbanken har dessutom inte heller de problem som främst USA har beträffande inflation som väntas vara fortsatt låg i Japan under året utan snarare så har man förstärkt budskapet att man kommer vara fortsatta expansiva i sin penningpolitik framöver.

När vi balanserar för och nackdelar så förhåller vi oss neutrala för japanska aktier.

Tillväxtmarknader - Ligger efter utvecklade marknader

neutral.png

 • + Långsiktigt hög tillväxtpotential och låg värdering
 • + Coronavaccineringsgraden börjar bli hög
 • - Hög konjunkturkänslighet från väst är en riskfaktor  

Tillväxtmarknader växer strukturellt snabbare än mogna ekonomier. Därtill är dess bolag lägre värderade samtidigt som ”värderingsgapet” ökat och är fortsatt stort. Vi bedömer att tillväxtmarknader på lång sikt successivt kommer närma sig den högre värdering som de mogna ekonomiernas bolag handlas till, vilket är positivt för tillväxtmarknadsaktier.

För tillväxtekonomierna så ser vi att coronakrisens påverkan kan ha gett en något mer långvarig effekt än för de utvecklade ekonomierna då dessa länder inte infört lika stora stimulanspaket som de utvecklade ekonomierna. Samtidigt så har befolkningen i tillväxtmarknadsländerna legat efter i utrullning av vaccin jämte de utvecklade länderna. Mot detta så presterar traditionellt tillväxtmarknader bättre vid höga råvarupriser vilket vi ser just nu.

Regeringen i Kina har varit aktiv med införandet av ökade regleringar av bolag senaste året dels inom teknologi- och finanssektorerna. Vidare har fastighetsutveckling, som är en stor del av BNP-tillväxten i Kina, seglat upp som ett riskmoment. Under året har den kinesiska regeringen börjat erkänna problemen med fastighetssektorn och de stora nedstägningarna vid covidutbrott och gjort initierat riktade ekonomiska insatser och stimulanser vilket får ses som positivt. Skulle dessa stimulanser bli bredare och större så skulle detta även kunna bli en katalysator för att vända det allmänna sentimentet för kinesiska aktier.

En placering i tillväxtmarknader ger störst exponering mot Kina, Sydkorea, Taiwan, Indien, Sydafrika och Brasilien. Ryssland exkluderades från tillväxtmarknadsindex under mars.  

Mot bakgrund av den attraktiva värderingen för tillväxtmarknader, i kombination med en stramare penningpolitik i de utvecklade länderna vilket kan påverka de bolagens vinster relativt mer negativt, förhåller vi oss neutrala till tillväxtmarknadsaktier.

Skriven av:

Profilbild för Martin Axell

Martin Axell

Fondförvaltare
Profilbild för Sebastian Hallenius

Sebastian Hallenius

Fondförvaltare