Analys av aktiemarknaden

Läs vår senaste marknadsanalys av aktiemarknaden i Sverige, Europa, USA, Japan och tillväxtmarknaderna. Ta bland annat del av var det är idé att investera just nu och vilka tillgångsslag som verkar mest intressanta.

2022-01-01 AV: MARTIN AXELL OCH SEBASTIAN HALLENIUS

Vad betyder symbolerna?

Vädersymbolerna visar vår syn för utvecklingen för aktiemarknaderna på 24 månaders sikt.

Aktiemarknaden globalt

neutral.png

Då vaccinet mot Covid-19 rullats ut globalt så har restriktioner lättats. Virusets härjningar medförde förra året en minskad ekonomisk aktivitet på grund av de restriktioner för personresor och transport av varor som uppstår när stater försökt minska spridningen av viruset. Detta i sin tur slog mot företagens omsättning och vinst, vilket förklarade de nedgångar i aktiemarknaden som ofta sker i samband med att smittspridningen ökar.

Det ser just nu ljust ut för ekonomin med en mycket stark ekonomisk återhämtning för 2021. Mot bakgrund av den starka börsutvecklingen under 2021 ser vi dock att återhämtningen börjat prisas in i bolagens värderingar och att det nu krävs att vinster skrivs upp för att börsen ska fortsätta gå bra.

Senaste tidens utveckling med den smittsamma coronamutationen omikron har dock gjort att restriktioner för varor och resor ytterligare en gång begränsas vilket har varit ett bakslag för återgången till det normala och gjort att förväntningarna för ekonomin det första halvåret 2022 skrivits ner något.

Den amerikanska centralbanken har tydligt börja kommunicera att man kommer minska sina tillgångsköp som varit till för att stötta ekonomin under coronapandemin samt att man signalerat att kommande räntehöjningar kommer ske tidigare än kommunicerat. Detta mot bakgrund av att man ser risker för att för mycket av dessa stimulanser kan leda till för hög inflation på sikt. Ett fortsatt uppställ i räntor skulle kunna leda till lägre riskaptit för aktier. Vi ser dock senaste tidens ränteutveckling som ett sundhetstecken och som ett första steg mot att gå tillbaka till en mer normaliserad miljö givet att bolagens vinster också stärks av den ekonomiska återhämtningen.

Framöver ser vi två olika scenarion för hur konjunkturen utvecklas. Det ena är där vi går in i en fas där förväntningarna på den ekonomiska tillväxten skrivs ner drivet av att många ledande makroekonomiska faktorer ser ut att ha toppat och vara på väg ner mot en mer historisk normal tillväxt vilket skulle vara negativt för risktillgångar. Det andra scenariot är att dessa indikatorer har blivit förvrängda av coronarelaterade händelser (så som råvaru- och logistikproblem, nedstängningar osv) vilka i så fall inte skulle vara särskilt pålitliga och gör att marknadens nuvarande förväntansbild håller vilket skulle vara något positivt för börsen.

Vår rekommendation är neutral för globala aktier där vi har en viss övervikt på tillväxtmarknadsaktier som vi ser är lägre värderade än de i utvecklade ekonomierna.

Sverige - Stimulanser ställs mot osäkerhet

neutral.png

 • + Stimulativ penningpolitik
 • - Tecken på att konjunkturen börjar toppa
 • - Hög värdering givet nuvarande bolagsvinster

Återhämtningen är nu i full gång och företagens vinster har ökat kraftigt förra året. Vi ser nu att flertalet ledande indikatorer för konjunkturen börjat toppa vilket indikerar att förväntansbilden för högre marginaler för bolagens vinster eller vidare uppskruvning av förväntad försäljning inte får ses som lika troligt som tidigare.

En faktor som dämpar risken är de omfattande finanspolitiska paket som regeringen lanserat parallellt med Riksbankens penningpolitiska åtgärdsprogram. Även om programmen är stora och i regeringens fall kommer att öka statens skuldsättning, ger de stöd för individer, företag och finansiella marknader i denna omfattande kris.

När vi balanserar de högt ställda förväntningarna på kort sikt mot den stimulativa penningpolitiken förhåller vi oss neutrala till svenska aktier.

Europa - Högt värderad återhämtning

neutral.png

 • + Stora ekonomiska stimulanspaket
 • + Stort konjunkturberoende utgör möjlighet men leveransproblemen kan ställa till det
 • - Bolagens värderingar är något höga

Coronaviruset har varit särskilt utmanande för de exportberoende europeiska bolagens vinster. Vi ser dock att den europeiska centralbanken fortsätter sin expansiva penningpolitik, samtidigt som ett flertal europeiska regeringar lanserat omfattande stödpaket för ekonomin samt att även EU centralt godkänt astronomiska stimulanspaket. Detta får ses som positivt för börsen på sikt.

De europeiska bolagen har lite mer cyklisk karaktär, det vill säga att de väntas gå bra i den återhämtningsfas som vi ser att ekonomin är inne i. Dock har den europeiska börsen också gått upp mycket i år vilket resulterat i att bolagens värdering får ses som hög. Vidare så utgör även denna cykliska karaktär en risk nu då det råder globala leverans- och produktionsproblem som främst drabbar produktionen för tillverkande bolag.

När vi balanserar de positiva mot de negativa faktorerna ser vi sammantaget med tillförsikt på framtiden för europeiska aktier men ser samtidigt kortsiktiga risker. Mot bakgrund av detta förhåller vi oss neutrala till europeiska aktier.

USA - Långsiktigt stigande räntor med stöd från penningpolitiken

neutral.png

 • + Amerikanska centralbankens stimulanser ger stöd för aktier
 • + Måttlig inflation är inte negativt för aktier
 • - Bolagens värderingar är på historsikt höga nivåer

Amerikanska aktier har stigit i pris vilket lett till att värderingen av bolag inte är särskilt attraktiv ur ett historiskt perspektiv givet nivån på nuvarande och förväntade vinster. Detta är främst drivet av att vinsttillväxten förväntas vara över historiska nivåer de kommande åren drivet av den ekonomiska återhämtningsfas USA nu befinner sig i.

Den amerikanska centralbanken och regeringen har lanserat rekordstora stimulanspaket för den amerikanska ekonomin med syfte att stödja likviditeten i penning- och obligationsmarknaderna som varit mycket ansträngda under krisen. Då stimulanser fallit väl ut för den ekonomiska utvecklingen och vaccineringsprogram gjort att risken minskat för större nedstängningar i USA har den amerikanska centralbanken börjat trappa ner sina finansiella tillgångsköp.

Då räntan för amerikanska obligationer med lång löptid stigit i år väntas detta bidra något negativt till riskviljan för aktier. Dock ser vi detta som ett sundhetstecken baserat på att vi nu går in en ekonomisk mognadsfas.  När vi balanserar de positiva mot de negativa faktorerna förhåller vi oss neutrala till amerikanska aktier.

Japan - Återhämtningen är konstaterad

 • + Expansiv penningpolitik
 • + Återhämtningen är konstaterad
 • - Relativt blygsam återhämtning

Den japanska ekonomin har visat en god återhämtning förra året. Vi ser nu med lite tillförsikt till att tillväxten i ekonomin kommer ligga över vad som varit normalt de senaste åren, dock så är det ändå relativt blygsamma tillväxttal jämfört med övriga stora ekonomiers nuvarande tillväxttal.

Vidare har den japanska centralbanken lanserat ytterligare rekordstora stimulanser utöver sin redan stimulativa penningpolitik, vilket minskar riskerna för de finansiella marknaderna vid konjunkturell oro.

För den japanska ekonomins utveckling ser vi mer positivt än negativt framöver, dock ser vi samtligt att mycket av återhämtningen nu har prisats in i bolagens värderingar. Detta gör att vi har en neutral vy för japanska aktier.

Tillväxtmarknader - Ligger efter utvecklade marknader

svagt positiv.png

 • + Långsiktigt hög tillväxtpotential och låg värdering
 • + Coronavaccineringen är i full gång
 • - Risken för regleringar kan tynga företagsvinsterna

Tillväxtmarknader växer strukturellt snabbare än mogna ekonomier. Därtill är dess bolag lägre värderade samtidigt som ”värderingsgapet” ökat och är fortsatt stort. Vi bedömer att tillväxtmarknader på lång sikt successivt kommer närma sig den högre värdering som de mogna ekonomiernas bolag handlas till, vilket är positivt för tillväxtmarknadsaktier.

För tillväxtekonomierna så ser vi att coronakrisens påverkan kan ha gett en något mer långvarig effekt än för de utvecklade ekonomierna då dessa länder inte infört lika stora stimulanspaket. Samtidigt så har befolkningen i tillväxtmarknadsländerna legat efter i utrullning av vaccin jämte de utvecklade länderna. Mot detta så tenderar tillväxtmarknader att prestera bättre än utvecklade när konjunkturen vänder och global BNP växer mer än genomsnittet det kommande året vilket ser ut att vara fallet just nu.

Regeringen i Kina har varit aktiv med införandet av ökade regleringar av bolag senaste året, bland annat inom teknologi- och finanssektorerna. Vidare har fastighetsutvecklingen, som är en stor del av BNP-tillväxten i Kina, seglat upp som ett riskmoment då den kinesiska fastighetsjätten Evergrande, inte kunnat betala sina utestående lån. Då bolaget är så pass stort och spridningseffekter skulle kunna leda till att hela den kinesiska ekonomin tappar momentum har nu regeringen börjat erkänna problemet och initierat riktade insatser och stimulanser vilket får ses som positivt. Skulle dessa stimulanser bli bredare och större så skulle detta även kunna bli en katalysator för att vända det allmänna sentimentet för kinesiska aktier.

En placering i tillväxtmarknader ger störst exponering mot Kina, Sydkorea, Taiwan, Indien, Sydafrika och Brasilien.

Mot bakgrund av att tillväxtmarknader tenderar att gå bra i slutet av en global återhämtning samt att det ser ljusare ut på flertalet specifika tillväxtmarknader förhåller vi oss vi svagt positiva till tillväxtmarknadsaktier.

Skriven av:

Profilbild för Martin Axell

Martin Axell

Fondförvaltare
Profilbild för Sebastian Hallenius

Sebastian Hallenius

Fondförvaltare