Analys av aktiemarknaden

Läs vår senaste marknadsanalys av aktiemarknaden i Sverige, Europa, USA, Japan och tillväxtmarknaderna. Ta bland annat del av var det är idé att investera just nu och vilka tillgångsslag som verkar mest intressanta.

2022-11-01 AV: MARTIN AXELL OCH SEBASTIAN HALLENIUS

Vad betyder symbolerna?

Vädersymbolerna visar vår syn för utvecklingen för aktiemarknaderna på 24 månaders sikt.

Aktiemarknaden globalt

neutral.png

Konjunkturen har mattats av i år och väntas dämpas ytterligare de närmaste kvartalen. Industrin har börjat se en avmattning i orderingången och det finns signaler om att investeringar dämpas framöver. Hushållen håller även tillbaka sin konsumtion där höga priser äter upp köpkraft.

Ukrainakriget och sanktionerna mot Ryssland väntas ge negativa effekter på den europeiska ekonomin. Gaspriserna har stigit till rekordnivåer och elpriser i stora delar av Europa är på väldigt höga nivåer men har dämpats lite sista månaden. Många länder har lyckats fylla på sina gaslager. Skulle den annalkande vintern dock bli kall räcker inte lagren till och nya prischocker kan då komma.

Den amerikanska centralbanken har höjt styrräntan i snabb takt och signalerat ytterligare höjningar. De är beredda att acceptera en lägre tillväxt för att den idag skyhöga inflationen inte ska bita sig fast på en hög nivå långsiktigt. Ett fortsatt uppställ i räntor skulle kunna leda till låg riskaptit för aktier. Riksbanken höjde styrräntan med historiskt höga 1 procent i september men har sammantaget i år gått långsammare fram än den amerikanska centralbanken. Marknadsräntorna prissätter ytterligare stora räntehöjningar från centralbankerna närmaste halvåret. Räntemarknaden är påtagligt orolig för en ekonomisk inbromsning.

Kinas ekonomi utvecklas ovanligt svagt i år till följd av nedstängningar orsakade av nya covidutbrott samt skuldproblemen inom fastighetssektorn. Den politiska oron vad gäller Taiwans suveränitet samt minskade demokratiska rättigheter i Hongkong finns alltjämt kvar men har tappat i fokus på finansmarknaderna. Staten har börjat stimulera mer för att få tillbaka en högre BNP-tillväxt.

När vi sammanfattar varför börser backat under året ser vi förutom de nämnda skälen ovan att det under slutet på förra året var en hög värdering för aktier generellt som var svår att motivera givet de vinster bolagen producerade. När nu världens börser backat tillbaka ser vi inte längre värderingen som särskilt oroande givet dagens nivå. Utan frågan blir hur mycket vinsterna håller för de faktorer som drivit börsen söderut härifrån. Flera vinstvarningar från ett flertal företag har bidragit till ökad börsoro. Samtidigt har vinster hittills hållits uppe relativt väl. Även om vi ser risker för en fortsatt orolig aktiemiljö i år är vår rekommendation på ett till två års sikt neutral till aktier.

Sverige - Stimulanser ställs mot osäkerhet

svagt positiv.png

 • + Måttlig räntenivå, trots stigande räntor, ger fortsatt viss stimulans
 • + Attraktiv värdering
 • - Oklart hur hårt sentiment och sanktioner slår mot aktier och bolagsvinster

Företagens vinster ökade kraftigt förra året och vi ser nu att aktieanalytiker har sänkt sina vinstestimat för i år. Det relativt stora börsfallet i år har ändå fått ned värderingarna. Osäkerheten kring hur både riskvilja och bolagsvinster påverkas av indirekta effekter av kriget i Ukraina finns kvar. Det rör såväl logistik och energiproblem som inflation och konsumenters agerande. Ekonomin väntas bromsa in.

Riksbanken har höjt styrräntan och fler höjningar är sannolika i närtid. Relativt andra länder är räntan dock fortfarande låg. Bostadspriser har backat tillbaka och konsumentförtroendet inför framtiden är lågt. Detta kan dämpa den allmänna konsumtionen, vilket slår mot de flesta sektorers bolagsvinster. Svenska kronan har försvagats påtagligt mot framför allt dollar, vilket dämpar de negativa effekterna på svensk export från en vikande global efterfrågan. Vi räknar med att inflationstakten, som är väldigt hög nu, börjar falla tillbaka 2023. Skulle aktieoron mildras och riskaptiten stabiliseras finns möjligheter för svenska kronan att stärkas påtagligt från höstens ”krisnivåer”.

Givet årets stora börsfall, måttlig värdering och att oron nu breddats till att även påverka fundamenta, som bolagsvinster, är vi, relativt andra aktiemarknader, svagt positiva till svenska aktier. Även om Riksbanken höjer styrräntor ytterligare är det rimligt att penningpolitiken ändå är mer stödjande än i exempelvis USA.

Europa - Kriget i Ukraina sätter sina spår

neutral.png

 • + Fortsatt stimulativ penningpolitik
 • + Lägre värdering efter börsras
 • - Riskvilja och negativa effekter av hårda sanktioner mot Ryssland

Den Europeiska centralbanken, ECB, har en mer expansiv penningpolitik än dess motsvarigheter i USA och Sverige. ECB har dock börjat strama åt penningpolitiken, men på grund av att ECB är en väldigt politisk organisation ser vi att de ändå går långsammare fram med räntehöjningar än den amerikanska centralbanken.  

Mot detta står givetvis osäkerheten från kriget i Ukraina som kan leda till att investerare vill ha mer betalt för att våga äga europeiska aktier. Vidare finns risker att de ekonomiska konsekvenserna av de hårda sanktionerna som man belagt Ryssland med leder till lägre värderingar och vinster för bolagen framöver. Särskilt kritiskt är leveransen av rysk gas till Europa som vid eventuella förhinder kan leda till betydande utmaningar för främst europeisk industri. Bombattentaten mot de stora gasledningarna Nord Stream 1 och 2 påverkar oron ytterligare. Även om de rent finansiella effekterna inte ska överdrivas då Nord Stream 2 aldrig öppnat och leveranserna i Nord Stream 1 redan minskat kraftigt.

När vi balanserar de negativa faktorerna samt en något lägre bolagsvärdering än tidigare ser vi sammantaget med tillförsikt på framtiden för europeiska aktier men ser samtidigt kortsiktiga risker som nu också kan bli bestående. Mot bakgrund av detta förhåller vi oss neutrala till europeiska aktier.

USA - Toppande inflation och rimlig värdering

svagt negativ.png

 • + Återgången till det normala efter corona är positivt för konjunkturen
 • + Risk för att inflationen inte är så övergående som tänkt
 • - Amerikanska centralbankens aggressiva räntehöjningar tynger sentimentet

Då stimulanser fallit väl ut för den ekonomiska utvecklingen har den amerikanska centralbanken höjt räntan samt kommunicerat att man kommer fortsätta göra så ett tag till. Inflationen är idag den högsta i USA på flera decennier. För stunden är inflationen ett större orostecken för centralbanken än riskerna för låg ekonomiska tillväxt. Arbetsmarknaden är ännu relativt stark. Marknaden har anpassat sig och handlat upp marknadsräntor ytterligare. Vår bedömning är dock att USA är i den senare delen av denna räntehöjningscykel. Även om det finns risk för ytterligare ränteuppgång i närtid så är den största delen av själva ränteuppgången troligen avklarad. Senaste data tyder på att amerikansk ekonomi nu mattas av och att de höga räntorna börjat hålla tillbaka efterfrågan.

Vad gäller kriget i Ukraina är USAs handel med Ryssland försumbar och geopolitiska konflikter tenderar att inte ha så stor påverkan på bolagens vinster eller börsen på sikt. Detta blir tydligare för amerikanska bolag som inte drabbas direkt av det som just nu händer i Europa. Det är dock tydligt att leveranskedjor och priser på energi och mat har påverkats negativt.

Amerikanska dollarn har stärkts kraftigt sista året då investerare flytt risk. Även om dollarn förväntas vara stark under överskådlig nivå bör den kunna försvagas närmaste åren. En trigger skulle såklart kunna vara inte lika negativ riskaptit. En annan är att om dagens inflationsoro byts mot mer tillväxtoro kan amerikanska centralbanken snabbt pausa styrräntehöjningarna och längre fram till och med sänka styrräntan.

Eftersom vi ser ett visst värde i svenska aktier och delar av tillväxtmarknaderna ihop med en rekylrisk ned för dollar anser vi att det är läge att vara svagt negativa till amerikanska aktier. Det är alltså inte att vi ogillar amerikanska aktier. Mer att de väger tungt i globala börsindex och att de andra regionerna har bättre förutsättningar för de närmaste åren givet börsfallen i år och ekonomiernas utveckling.

Japan - Återhämtningen är konstaterad

neutral.png

 • + Expansiv penningpolitik
 • + Rimlig värdering
 • - Systematiskt låg tillväxt

Den japanska ekonomin visade en god återhämtning förra året. Vi ser nu med lite tillförsikt till att tillväxten i ekonomin kommer ligga över vad som varit normalt de senaste åren vilket får ses som positivt för de japanska bolagens vinster.

Vidare har den japanska centralbanken lanserat ytterligare rekordstora stimulanser utöver sin redan stimulativa penningpolitik, vilket minskar riskerna för de finansiella marknaderna vid konjunkturell oro. Den japanska centralbanken har dessutom inte heller de problem som främst USA har beträffande inflation, som väntas vara låg i Japan relativt andra länder. Japanska yenen nådde i oktober den svagaste nivån mot amerikansk dollar på över 30 år. Japanska centralbanken har därför valt att intervenera i valutamarknaden och stödköpt japansk valuta, vilket dock gav litet genomslag på marknaderna. Men det är ändå en signal på att många aktörer nu är obekväma med den starka dollarn.

När vi balanserar för- och nackdelar förhåller vi oss neutrala till japanska aktier.

Tillväxtmarknader - Ligger efter utvecklade marknader

svagt positiv.png

 • + Långsiktigt hög tillväxtpotential och låg värdering
 • + Coronavaccineringsgraden ät nu hög
 • - Hög konjunkturkänslighet från väst är en riskfaktor, men kan ha minskat

Tillväxtmarknader växer strukturellt snabbare än mogna ekonomier. Därtill är dess bolag lägre värderade samtidigt som ”värderingsgapet” ökat och är fortsatt stort. Vi bedömer att tillväxtmarknader på lång sikt successivt kommer närma sig den högre värdering som de mogna ekonomiernas bolag handlas till, vilket är positivt för tillväxtmarknadsaktier.

För tillväxtekonomierna ser vi att pandemins påverkan kan ha gett en något mer långvarig effekt än för de utvecklade ekonomierna då dessa länder inte infört lika stora stimulanspaket. Samtidigt har tillväxtmarknadsländerna legat efter i utrullning av vaccin. Mot detta presterar traditionellt tillväxtmarknader bättre vid höga råvarupriser vilket vi ser just nu.

Regeringen i Kina har varit aktiv med införandet av ökade regleringar av bolag senaste året dels inom teknologi- och finanssektorerna. Vidare har fastighetsutveckling, som är en stor del av BNP-tillväxten i Kina, seglat upp som ett riskmoment. Under året har den kinesiska regeringen börjat erkänna problemen med fastighetssektorn och de stora nedstängningarna vid covidutbrott. De har initierat riktade ekonomiska insatser och stimulanser vilket får ses som positivt. Skulle dessa stimulanser bli bredare och större skulle detta även kunna bli en katalysator för att vända det allmänna sentimentet för kinesiska aktier. Vi har sett att kinesiska staten ökat tillgången likviditet i samhället betydligt för att främst kompensera för problemen inom den skuldtyngda fastighetssektorn.

En placering i tillväxtmarknader ger störst exponering mot Kina, Sydkorea, Taiwan, Indien, Sydafrika och Brasilien. Ryssland exkluderades från tillväxtmarknadsindex sedan mars 2022.  Bland dessa kan nämnas att Brasilien tycks utvecklas relativt väl i år. Även om ländernas aktiemarknader som helhet följer global konjunktur är korrelationen mindre än inom mer utvecklade länder, vilket bidrar till att balansera risker i en aktieportfölj.

Mot bakgrund av den attraktiva värderingen för tillväxtmarknader, ökade stimulanser från främst Kina i kombination med stramare penningpolitik i de utvecklade länderna samt inte lika stor tilltro till amerikanska dollarn, väljer vi att vara svagt positiva till tillväxtmarknadsaktier.

Skriven av:

Profilbild för Sebastian Hallenius

Sebastian Hallenius

Fondförvaltare
Profilbild för Erik Gerestrand

Erik Gerestrand

Investeringsstrateg