Aktiemarknaden

2020-04-01 AV: MARTIN AXELL OCH SEBASTIAN HALLENIUS

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Analys av marknaden

Läs vår senaste marknadsanalys av Sverige, Europa, USA, Japan och tillväxtmarknaderna.

Vad betyder symbolerna?

Vädersymbolerna visar vår syn för utvecklingen för aktiemarknaderna på 24 månaders sikt.

Aktiemarknaden globalt - Vi förhåller oss neutrala till aktier

Spridningen av coronaviruset har ökat i hela världen vilket leder till en lägre ekonomisk tillväxt globalt. Virusets härjningar medför en minskad ekonomisk aktivitet på grund av de restriktioner för rörlighet av personresor och transport av varor som uppstår när stater försöker minska spridningen av viruset. Detta i sin tur slår direkt mot företagens omsättning och vinst vilka väntas minska i takt med att viruset sprids till fler människor.

Den underliggande globala konjunkturen väntas falla snabbt och kraftigt och en negativ ekonomisk tillväxt för de utvecklade länderna väntas kommande tolv månader, med några länder i recession. I och med inbromsningen väntas bolagens vinster minska kraftigt under 2020, vilket har förklarat varför börsen har fallit under första kvartalet. För att aktiemarknaderna ska stiga krävs att förväntningarna på bolagens vinster skrivs upp, vilket kan ske först när det blir tydligare när i tiden som smittspridningen av coronavisuset  kan börja mattas av.

Coronavirusets utbredning globalt är den i särklass största risken för aktiemarknaden på kort sikt. Förutom den så utgör handelskonflikten mellan USA och Kina och ett Brexit utan avtal vissa risker. På kort sikt kommer troligen svängningarna på aktiemarknaderna att vara fortsatt stora då placerare väger de osäkra negativa effekterna av coronaviruset mot de långsiktiga vinstutsikterna för företagen samt den lägre värderingen för bolagen.

 De amerikanska, europeiska samt japanska centralbankerna och regeringarna har lanserat rekordstora stimulanspaket för att mildra de negativa effekterna av en lägre ekonomisk tillväxt. Virusutbrott har historiskt alltid ebbat ut och tillväxten har ökat igen efteråt och det tror vi kommer ske i fallet med Corona också även om det kan ta lite tid, vilket gör att vi på två års sikt fortsätter vara neutrala till aktier.

Sverige - Exportberoende bolag tynger

 • + Svag krona ger stöd åt bolagens vinster
 • + Värderingen har förbättrats
 • - Negativ inverkan på exportbolagens vinster från coronaviruset

Förra året och starten på 2020 har sett en försvagad svensk krona vilket har gett visst stöd för Stockholmsbörsens storbolagsvinster vilka har ett betydande beroende av export. Vi ser dock att nedåtriskerna i global och svensk ekonomi nu ökat kraftigt som en följd av coronavirusets framfart, och det tror vi kommer påverka svenska konjunkturberoende bolag särskilt hårt. Samtidigt har börskurserna fallit kraftigt och den långsiktiga värderingen är betydligt aptitligare nu jämfört med i början på 2020.

Efter att de negativa effekterna av coronaviruset har fått full effekt på företagens vinster, finns det en betydande långsiktig avkastningspotential för svenska aktier. En annan faktor som dämpar risken är de omfattande finanspolitiska paket som regeringen lanserat parallellt med Riksbankens penningpolitiska åtgärdsprogram . Även om programmen är stora och i regeringens fall kommer att öka statens skuldsättning, ger de stöd för individer, företag och finansiella marknader i denna omfattande kris.  När vi balanserar de osäkra utsikterna på kort sikt med den långsiktigt mer attraktiva värderingen av svenska aktier behåller vi den neutrala rekommendationen.

Europa - Coronaviruset överskuggar politiska risker

 • + Värderingen relativt billig jämfört med övriga regioner
 • - Stort konjunkturberoende utgör en risk
 • - Politiska utmaningar inom det europeiska samarbetet

Med Boris Johnson som återvald premiärminister för Storbritannien så pekar landets inriktning mot att Storbritannien kommer lämna EU kommande året, och den processen hinner slutföras givet coronavirusets utbredning. Efter en ekonomisk utveckling som var sämre än väntat 2019 ser också 2020 ut att bli mycket svagt mot bakgrund av de negativa effekterna som coronaviruset har på de exportberoende europeiska bolagens vinster. Vi ser dock att den europeiska centralbanken forsätter sin expansiva penningpolitik, samtidigt som ett flertal europeiska regeringar lanserar omfattande stödpaket för ekonomin, vilket är positivt för börsen på längre sikt. 

Skulle dock tecken komma på att krisen kring coronaviruset ser ut att dämpas, antingen i tid eller omfattning, finns potential för högre bolagsvärderingar drivet av att framtida högre vinster börjar prisas in i aktiekurserna. I ett sådant läge skulle europeiska aktier kunna bli, relativt sett, ”dyrare”.

Mot bakgrund av de negativa effekterna som coronaviruset ser ut att få på bolagens vinster, samtidigt som värderingen är betydligt mer attraktiv, behåller vi den neutrala rekommendationen för europeiska aktier.

USA - Avtagande ekonomisk tillväxt men penningpolitiken ger åter visst stöd

 • + Amerikanska centralbankens stimulanser ger stöd för aktier
 • - Coronavirusets negativa effekter på vinsterna
 • - Värderingen för amerikanska bolag är lägre än tidigare men fortfarande höga relativt andra regioner

Den amerikanska ekonomin utvecklades något över förväntan förra året men 2020 går ekonomin in i en corona-driven recession vilket kommer leda till snabba och kraftiga fall i företagens vinster. Värderingen av amerikanska bolag är fortfarande ganska hög jämfört med andra regioner vilket delvis hänger samman med att amerikanska bolag är mer lönsamma.

Den amerikanska centralbanken och regeringen har lanserat rekordstora stimulanspaket för den amerikanska ekonomin och med syfte att stödja likviditeten i penning- och obligationsmarknaderna som varit mycket ansträngd under mars. Arbetslösheten kommer trots stödpaketen att öka lavinartat och riskerna för börsen handlar framförallt huruvida de negativa effekterna av coronaviruset blir mer utdragna i tid.

Efter ett betydande fall på den amerikanska börsen sedan toppen i februari är värderingen billigare, men mot bakgrund av de lägre företagsvinsterna orsakade av coronaviruset, så blir den sammantagna vyn fortsatt neutral på amerikanska aktier.

Japan - Konjunkturinbromsning och mer stimulanser

ikon-aktie-avv-positiv.png

 • + Fortsatt expansiv räntepolitik
 • - Japanska ekonomin känner nu av global inbromsning
 • - Långsiktiga tillväxtproblem

Japansk ekonomi fortsätter att visa svag tillväxt och mot bakgrund av coronavirusets framfart finns betydande risker för att tillväxtprognoserna kan komma att skrivas ner ytterligare. Handelsrelationen med USA är känslig för förändringar och om den försämras medför det negativa konsekvenser för japansk ekonomi. Marknaden förväntar sig att centralbanken fortsätter med sin mycket stimulativa penningpolitik, vilket minskar riskerna för de finansiella marknaderna något. På den positiva sidan kan nämnas att Japan har lyckats begränsa spridningen av coronaviruset mer effektivt än övriga västvärlden, vilket är mycket positivt för att minska de långsiktiga skadeverkningarna och strukturella tillväxtproblemen. 

Den japanska ekonomins inbromsning gör att vi tycker oss se vidare konjunkturella risker samtidigt som centralbanken blir mer stimulativ. Detta gör att vi har en neutral vy för japanska aktier.

Tillväxtmarknader - Bäst potential på lång sikt

ikon-aktie-avv-positiv.png

 • + Attraktiv börsvärdering
 • + Långsiktigt hög tillväxtpotential
 • - Risken för handelskonflikter kantynga tillväxtpotentialen

Tillväxtmarknader växer strukturellt snabbare än mogna ekonomier. Därtill är dess bolag lägre värderade samtidigt som ”värderingsgapet” ökade under 2019 och är fortsatt stort. Vi bedömer att de successivt kommer närma sig den högre värdering som de mogna ekonomiernas bolag handlas till, vilket är positivt för tillväxtmarknadsaktier.

Coronaviruset samt handelskonflikten mellan USA och Kina avgör på kort till medel sikt hur tillgångsslaget kommer att utveckla sig. Skulle en lösning i handelskonflikten materialiseras så kan vi vänta oss en relativt positiv utveckling för tillväxtmarknadsaktier, men också motsvarande nedgång om ett avtal inte nås. Vi har en relativt positiv syn på regionen långsiktigt och ser möjligheter för en högre värdering även om coronaviruset samt handelskonflikten kan hålla tillbaka tillväxttakten. Under 2020 har börsen i Kina hållit uppe relativt väl och inte fallit lika mycket som övriga världen, men vi ser en risk att Kina, som är den största landallokeringen inom tillväxtmarknader, faller mer på kort sikt. En placering i tillväxtmarknader ger störst exponering mot Kina, Sydkorea, Taiwan, Indien, Sydafrika och Brasilien.

När vi balanserar de kortsiktiga riskerna för fallande börskurser med en långsiktigt attraktiv värdering väljer vi att denna månad sänka rekommendationen från svagt positiv till neutral.

Skriven av: