Aktiemarknaden

AV: MARTIN AXELL OCH SEBASTIAN HALLENIUS

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.


Analys av marknaden

Läs vår senaste marknadsanalys av Sverige, Europa, USA, Japan och tillväxtmarknaderna.

Vad betyder symbolerna?

Vädersymbolerna visar vår syn för utvecklingen för aktiemarknaderna på 24 månaders sikt.


Aktiemarknaden globalt - Vi förhåller oss neutrala till aktier

Trots det senaste kvartalets rally på de globala aktiemarknaderna, tror vi att det finns viss potential kvar för fortsatt avkastning, dock i lägre takt. Flera risker har utvecklats till det bättre utifrån ett aktiemarknadsperspektiv, såsom handelskonflikten mellan USA och Kina, osäkerheten runt Brexit samt problematiken kring den Italienska budgeten.

Den globala konjunkturbilden för de utvecklade länderna ser relativt robust ut för 2019, dock med lägre ekonomisk tillväxttakt än förra året. Vi ser att tillväxten bromsat in senaste halvåret men finner ingen oro för recession då arbetsmarkand, kreditgivning och ekonomiska stimulanser indikerar annat. I och med inbromsningen väntas bolagens vinstökningstakt att sakta in något, vilket kan ge svängningar på aktiemarknaden. Dock tror vi att förväntningarna på framtida bolagsvinster inte blir så mycket lägre framöver.

För att aktiemarknaden ska fortsätta stiga kraftigt krävs att bolagens vinster skrivs upp mer än väntat eller att någon av de ovan nämnda politiska riskerna kan avskrivas.

Den amerikanska centralbanken ha nu ändrat sin prognos till att inte höja någon gång under 2019 vilket ger en kudde inför en eventuellt vidare inbromsning av den amerikanska konjunkturen.

Sammantaget förhåller vi oss neutrala till aktier.


Sverige - Den låga värderingen ser vi som motiverad

 • + Tecken på att konjunkturnedgången bottnar nu
 • - Värderingen inte lika attraktiv som tidigare
 • - Byggandet och bopriserna utgör en riskfaktor

Vinsttillväxten på Stockholmsbörsen ser vi mattas av något kommande år till följd av lägre förväntad tillväxttakt för både inhemsk och global ekonomi. Den svenska inbromsningen beror till viss del på minskade investeringar i byggsektorn.

Fallande bostadspriser är en riskfaktor för svensk ekonomi och aktiemarknad. Sannolikheten för att de ska falla med 5-10 procent ser vi dock som liten, men om det sker kan det få betydande negativa konsekvenser i form av lägre privatkonsumtion, lägre bolagsvinster och fallande BNP.

Givet riskbilden och den låga värderingen har vi en sammantaget neutral rekommendation för svenska aktier.


Europa - Politiska risker har skapat väldigt låg värdering

 •   + Attraktiv börsvärdering
 •   + Låg ekonomisk tillväxt kan överraska positivt
 •   - Politiska utmaningar inom det europeiska samarbetet

Vi ser att den europeiska centralbanken forsätter sin expansiva penningpolitik och att marknaden väntar sig en första räntehöjning först 2020.

Efter en ekonomisk utveckling som var sämre än väntat 2018 ser 2019 ut att ge viss återhämtning och kanske till och med överraska positivt mot bakgrund av de lågt ställda förväntningarna.

Europeiska börser ser vi som attraktivt värderade baserat på värderingstal och lönsamhet. Skulle tecken komma på att den europeiska konjunkturen är på väg att vända, finns potential för en multipelexpansion. Då kan även sentimentet vända och framtida uppskrivningar av vinster prisas in. I ett sådant läge skulle europeiska aktier kunna bli relativt sett ”dyrare”.

Trots nuvarande svag ekonomisk tillväxt och vissa politiska risker behåller vi vår svagt positiva vy på europeiska aktier.


USA - Stabil ekonomisk tillväxt men åtstramande penningpolitik

 • + FEDs ändrade åtstramningsplaner ger stöd för aktier
 • - Styrkan i den amerikanska ekonomin börjar avta
 • - Värderingen för amerikanska bolag är på historiskt höga nivåer

Den amerikanska ekonomin utvecklades något över förväntan under förra året. Trots oron på världens börser 2018 har tillväxtprognoserna för den amerikanska ekonomin skruvats upp inför 2019. Dock börjar nu den globala ekonomiska utvecklingen komma i kapp. USA går från en extremt hög tillväxtakt till en mer normaliserad. Vinsttillväxten för bolagen blir något lägre, delvis drivet av att de positiva tillväxteffekterna av skattesänkningarna från förra året avtar.

Amerikanska bolag är dock väldigt lönsamma vilket till viss mån motiverar den historisk höga värderingen. Dock ser vi det som svårt att behålla lönsamheten på samma nivå kommande år.

Sammantaget har vi en neutral vy på amerikanska aktier.


Japan - Fortsatt positiva vinstförväntningar och något lägre värdering

ikon-aktie-avv-positiv.png

 • + Fortsatt expansiv räntepolitik
 • + Viss möjlighet att valutan stärks på sikt
 • - Långsiktiga tillväxtproblem

Den japanska ekonomin fortsätter att visa svag positiv tillväxt. De främsta drivkrafterna anser vi vara expansiv penningpolitik och stark global konjunktur.

Senaste året har det även varit fokus på när den japanska centralbanken ska kommunicera planer på en mer normaliserad penningpolitik, vilket skulle kunna stärka valutan. Vi ser inte att det händer inom kort men det ökar ändå potentialen något för tillgångsslaget.

Trots en något lägre tillväxttakt i ekonomin ser vi nuvarande värdering som attraktiv.

Sammantaget ställer vi oss svagt positiva till japanska aktier.

 


Tillväxtmarknader - Bäst potential på lång sikt

 • + Attraktiv börsvärdering
 • + Långsiktigt hög tillväxtpotential
 • - Ett handelsavtal som inte blir av tynger den ekonomiska tillväxtpotentialen

Tillväxtmarknader växer snabbare än mogna ekonomier. Därtill är dess bolag lägre värderade samtidigt som ”värderingsgapet” har ökat under 2018 och är fortsatt stort. Vi bedömer att de successivt kommer närma sig den högre värdering som de mogna ekonomiernas bolag handlas till.

Under början av 2019 har det kommit positiva signaler om att en lösning i handelskonflikten mellan USA och Kina kan vara i sikte. Det har lett till stigande börskurser. Skulle lösningen materialiseras väntar vi oss ett ytterligare rally i tillväxtmarknadsaktier, men också motsvarande nedgång om ett avtal inte nås.

Vi har en relativt positiv syn på regionen långsiktigt och ser möjligheter för en högre värdering även om konflikten kan hålla tillbaka tillväxttakten.

En placering i tillväxtmarknader ger störst exponering mot Kina, Sydkorea, Taiwan, Indien, Sydafrika och Brasilien.

Sammantaget ställer vi oss svagt positiva till tillväxtmarknadsaktier.


Skriven av: