Aktiemarknaden

AV: MARTIN AXELL OCH SEBASTIAN HALLENIUS

Informationen gäller för Länsförsäkringar


Analys av marknaden

Läs vår senaste marknadsanalys av Sverige, Europa, USA, Japan och tillväxtmarknaderna.

Vad betyder symbolerna?

Vädersymbolerna visar vår syn för utvecklingen för aktiemarknaderna på 24 månaders sikt.


Aktiemarknaden globalt - Bra vinstökningar

Den globala konjunkturbilden ser fortsatt relativt god ut. Dock är tillväxtprognoserna för världsekonomin nästa år lägre än för 2018. Det har skapat viss oro för att vi går mot en avmattning. Vi ser en mindre sådan som trolig på sikt men finner att dagens värderingar är för attraktiva för att minska vår övervikt av aktier.


Sverige - Kronförsvagningen stärker vinsterna överlag

 • + God inhemsk konjunktur samt låga räntor
 • + Rimlig värdering och stigande vinster för börsbolagen
 • - Riksbankens agerande kan leda till att kronan stärks

Det låga ränteläget är en bidragande orsak till dagens rimliga värderingar. Vi ser att vinsterna för bolagen på Stockholmsbörsen följer den positiva realekonomiska utvecklingen i Sverige och globalt.

Vi tror att kronan kan stärkas då Riksbanken tydligt deklarerat att man höjer räntan i december eller februari. Det kan påverka börsbolagen negativt då inkomster i utlandsvaluta blir mindre i svenska kronor. Vi ser dock inte att den långsiktiga ränteuppgången blir så stor att den hämmar den ekonomiska utvecklingen på sikt. Om kronan stärks ser vi svenska aktier som mer attraktiva än utländska då de inte påverkas av valutaförändringar i samma utsträckning.

Oron för utvecklingen av den svenska bostadsmarknaden har minskat något sedan i våras men vi ser fortfarande att det kan påverka konjunkturutvecklingen negativt.

Vi förhåller oss svagt positiva till svenska aktier framöver och ser även att värderingen kommit ner något vilket styrker vår tes.


Europa - Rimlig värdering och bra vinstökningar ger fortsatt stöd

 •   + Ekonomisk återhämtning 2019 efter svagt 2018
 •   + Låg börsvärdering och god vinstpotential
 •   - Politiska utmaningar inom det europeiska samarbetet

ECB forsätter att bedriva expansiv penningpolitik och bolagsvinsterna väntas utvecklas positivt. Att europeiska börser är relativt lågt värderade, jämfört med exempelvis den amerikanska, motiveras främst av att de förstnämnda har lägre lönsamhet.

Efter en svagare ekonomisk utveckling under 2018 (jämfört med prognoserna), ser vi att det under 2019 kan bli en viss återhämtning. Den politiska situationen med allt fler EU-skeptiska regeringar kan dock hämma stabiliteten i det europeiska samarbetet på längre sikt.

Vi anser att värderingen för europeiska bolag är attraktiv och ser att vinsterna har utvecklats positivt i år, trots en svag ekonomisk tillväxt. Sammantaget är vi svagt positiva till europeiska aktier.


USA - Stabil ekonomisk tillväxt men åtstramande penningpolitik

 • + Stabil ekonomisk tillväxt
 • + Ekonomiska reformer ger fortsatt högre företagsvinster på kort sikt
 • - Mer åtstramande penningpolitik väntas framöver 

Den amerikanska ekonomin har utvecklats något över förväntan i år. Samtidigt bedriver den amerikanska centralbanken en mer åtstramande penningpolitik. Med det som bakgrund ser vi att marknaden nu börjar prisa in en viss risk för recession inom några år.

New York-börsen är inte längre högt värderad då bolagsvinsterna fortsatt att stiga under året. Den är nu i linje med hur börsen tidigare värderats i början av en ekonomisk överhettningsfas och vi bedömer att USA befinner sig i en liknande fas nu. Vi förväntar oss att bolagsvinsterna fortsätter stiga, dock inte alls i samma extrema takt som i år.

Sammantaget har vi en svagt positiv vy på amerikanska aktier.


Japan - Fortsatt positiva vinstförväntningar och något lägre värdering

ikon-aktie-avv-positiv.png

 • + Fortsatt lågräntepolitik och stigande vinster
 • + Viss möjlighet att valutan kan stärkas på sikt
 • - Långsiktiga tillväxtproblem

Vinsterna stiger för bolagen och den japanska ekonomin visar en svagt positiv tillväxttakt. De främsta drivkrafterna till bolagens vinster är den expansiva penningpolitiken och den starka globala konjunkturen.

Vi ser att värderingen har kommit ner något för japanska bolag samtidigt som vinstförväntningarna är fortsatt positiva. Vi tror därför att värderingarna kan återgå till sina tidigare högre nivåer.

Senaste året har det även varit fokus på när den japanska centralbanken ska kommunicera planer på en mer normaliserad penningpolitik, vilket skulle kunna stärka valutan. Vi ser inte att det händer inom kort men det ökar ändå potentialen något för tillgångsslaget.

Sammantaget ställer vi oss svagt positiva till japanska aktier.


Tillväxtmarknader - Bäst potential på lång sikt

 • + Attraktiv börsvärdering
 • + Långsiktigt hög tillväxtpotential
 • - Ett eskalerat handelskrig tynger den ekonomiska tillväxtpotentialen

Tillväxtmarknader växer snabbare än mogna ekonomier. Därtill är dess bolag lägre värderade än dem i de mer utvecklade ekonomierna. Vi bedömer att de successivt närmar sig den högre värdering som de senare handlas till. Det bygger vi på en fortsatt stark tro på att den starka globala konjunkturen leder till stigande vinster för dessa bolag.

Vi ser att den senaste tidens upptrappning av handelskriget, drivet av USA mot främst Kina, gjort att estimaten för den framtida tillväxttakten reviderats ner. Det har påverkat investerarsentimentet negativt och bolagsvärderingen har pressats till historiskt låga nivåer.

Vi har en relativt positiv syn på regionen och ser möjligheter för en högre värdering framöver men ser också att det fortsatta handelskriget kommer att hålla tillbaka tillväxttakten.

En placering i tillväxtmarknader ger störst exponering mot Kina, Sydkorea, Taiwan, Indien, Sydafrika och Brasilien.


Skriven av: