Aktiemarknaden

AV: MARTIN AXELL OCH SEBASTIAN HALLENIUS

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har egna priser och villkor.


Analys av marknaden

Läs vår senaste marknadsanalys av Sverige, Europa, USA, Japan och tillväxtmarknaderna.

Vad betyder symbolerna?

Vädersymbolerna visar vår syn för utvecklingen för aktiemarknaderna på 24 månaders sikt.


Aktiemarknaden globalt

Den globala konjunkturbilden ser relativt god ut, dock har tillväxtprognoserna för 2019 sjunkit på senare tid. Det har skapat viss oro för att vi går mot en konjunkturell global avmattning. Vi ser en mindre sådan som trolig på sikt vilket gör att vi nu håller en mer selektiv stans inom tillgångslaget.


Sverige - Den låga värderingen ser vi som motiverad

 • + Relativt låg värdering
 • - Den ekonomiska tillväxttakten har skrivits ner något senaste tiden
 • - Riksbankens agerande kan leda till att kronan stärks

Vinsttillväxten på Stockholmsbörsen ser vi mattas av något kommande år till följd av en lägre förväntad tillväxttakt för både inhemsk och globala ekonomi. Inbromsningen här hemma beror till viss del på minskade investeringar i byggsektorn

Vi förväntar oss att kronan stärks något 2019 då Riksbanken går mot en mer restriktiv penninpolitik i och med första räntehöjningen i december. Det  kan påverka börsbolagen negativt då inkomster i utlandsvaluta blir mindre i svenska kronor.

Mycket av den senaste tidens oro ser vi som inprisad då värderingen är låg sett ur ett femårperspektiv. Dock oroas vi av att världens centralbanker börjar minska sina stimulanser vilket får till följd att de senaste årens värderingstal inte har samma relevans.

Vi ser inte att den långsiktiga ränteuppgången blir så stor att den hämmar den ekonomiska utvecklingen på sikt. Om kronan stärks ser vi svenska aktier som mer attraktiva än utländska då de inte påverkas av valutaförändringar i samma utsträckning.

Vi förhåller oss neutrala till svenska aktier framöver.


Europa - Politiska risker har skapat väldigt låg värdering

 •   + Ekonomisk återhämtning 2019 efter svagt 2018
 •   + Låg börsvärdering och god vinstpotential
 •   - Politiska utmaningar inom det europeiska samarbetet

Vi ser att den europeiska centralbanken forsätter sin expansiva penningpolitik och marknaden väntar sig en första räntehöjningen först 2020.

Efter en ekonomisk utveckling 2018 som var sämre än väntat ser vi att 2019 kan ge viss återhämtning och kanske till och med överraska positivt mot bakgrund av de lågt ställda förväntningarna. Som motkraft till detta ser vi främst oron kring Brexit.

Europeiska börser är inte bara lågt värderade jämfört med andra regioners börser utan även extremt låga historisk. Bland annat har det så kallade PE-talet inte varit så här lågt sedan mitten av 2012.

Trots svag ekonomisk tillväxt och politiska risker behåller vi vår svagt positiva vy på europeiska aktier.


USA - Stabil ekonomisk tillväxt men åtstramande penningpolitik

 • + Fortsatt styrka i den amerikanska ekonomin
 • - Ränteplaceringar börjar nu på allvar konkurrera med aktier 
 • - Mer åtstramande penningpolitik väntas framöver 

Den amerikanska ekonomin har utvecklats något över förväntan 2018. Trots oron på världens börser har tillväxtprognoserna för den amerikanska ekonomin skruvats upp inför 2019 under det senaste året. Med detta som bakgrund vågar den amerikanska centralbanken för närvarande bedriva en mer åtstramande penningpolitik.

Det är värt att notera att amerikanska ränteobligationer med lite längre löptider har lika hög förväntad avkastning som aktier (ca 6 procent per år). Det gör att investerare inte kommer finna amerikanska aktier lika attraktiva som de har varit historiskt då de får samma avkastning till lägre risk i ränteobligationer. Det kan leda till viss press på amerikanska aktier.

Vi ser även att den amerikanska dollarn kan komma att försvagas 2019 då vi ser den som övervärderad. Det skulle göra att en investering i amerikanska aktier noterade i dollar mindre värd i svenska kronor.

Sammantaget har vi en neutral vy på amerikanska aktier.


Japan - Fortsatt positiva vinstförväntningar och något lägre värdering

ikon-aktie-avv-positiv.png

 • + Fortsatt expansiv räntepolitik
 • + Viss möjlighet att valutan stärks på sikt
 • - Långsiktiga tillväxtproblem

Den japanska ekonomin fortsätter att visa svag positiv tillväxt. De främsta drivkrafterna anser vi vara expansiv penningpolitik och stark global konjunktur.

Senaste året har det även varit fokus på när den japanska centralbanken ska kommunicera planer på en mer normaliserad penningpolitik, vilket skulle kunna stärka valutan. Vi ser inte att det händer inom kort men det ökar ändå potentialen något för tillgångsslaget.

Trots en något lägre tillväxttakt i ekonomin ser vi nuvarande värdering som attraktiv.

Sammantaget ställer vi oss svagt positiva till japanska aktier.


Tillväxtmarknader - Bäst potential på lång sikt

 • + Attraktiv börsvärdering
 • + Långsiktigt hög tillväxtpotential
 • - Ett eskalerat handelskrig tynger den ekonomiska tillväxtpotentialen

Tillväxtmarknader växer snabbare än mogna ekonomier. Därtill är dess bolag lägre värderade samtidigt som ”värderingsgapet” har ökat under 2018. Vi bedömer att de successivt kommer närma sig den högre värdering som de mogna ekonomiernas bolag handlas till.

Under januari har det kommit positiva signaler om att en lösning i handelskonflikten mellan USA och Kina kan vara i sikte. Det har lett till stigande börskurser. Skulle lösningen materialiseras väntar vi oss ett ytterligare rally i tillväxtmarknadsaktier, men också motsvarande nedgång om ett avtal inte skulle nås.

Vi har en relativt positiv syn på regionen långsiktigt och ser möjligheter för en högre värdering även om konflikten kan hålla tillbaka tillväxttakten.

En placering i tillväxtmarknader ger störst exponering mot Kina, Sydkorea, Taiwan, Indien, Sydafrika och Brasilien.


Skriven av: