Aktiemarknaden

AV: MARTIN AXELL OCH SEBASTIAN HALLENIUS

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.


Analys av marknaden

Läs vår senaste marknadsanalys av Sverige, Europa, USA, Japan och tillväxtmarknaderna.

Vad betyder symbolerna?

Vädersymbolerna visar vår syn för utvecklingen för aktiemarknaderna på 24 månaders sikt.


Aktiemarknaden globalt - Vi förhåller oss neutrala till aktier

De största politiska riskerna som kan tynga aktiers utveckling på kort sikt bedömer vi vara handelskonflikten mellan USA och Kina, en ökad Brexit risk samt friktioner mellan Iran och USA. Vi ser dock att det finns viss potential kvar för fortsatt avkastning, dock i lägre takt.

Bortser man från upptrappningen av handelskonflikten ser den globala konjunkturbilden för de utvecklade länderna relativ robust ut för 2019, dock med lägre ekonomisk tillväxttakt än förra året. Vi ser att tillväxten bromsat in senaste halvåret men ingen större risk för recession då arbetsmarknad, kreditgivning och ekonomiska stimulanser indikerar annat. I och med inbromsningen väntas bolagens vinstökningstakt sakta in något, vilket kan ge svängningar på aktiemarknaden. Dock ser vi inte att förväntningarna på framtida bolagsvinster blir så mycket lägre framöver.

För att aktiemarknaden ska stiga kraftigt krävs att bolagens vinster skrivs upp mer än väntat eller att någon av de ovan nämnda politiska riskerna avskrivs.

Den amerikanska centralbankens räntesänkning i juli och marknadens förväntningar om fler sänkningar under 2019 ger en kudde inför en eventuell vidare inbromsning av den amerikanska konjunkturen.

Sammantaget förhåller vi oss neutrala till aktier.

 

 


Sverige - Den låga värderingen ser vi som motiverad

 • + Svag krona ger stöd år bolagens vinster
 • + Värderingen är attraktiv
 • - Svensk tillväxttakt har skrivits ner under året

Den senaste tidens kronförsvagning har get stöd för stockholmsbörsens storbolags vinster. Konjunkturförväntningarna är dock fortsatt något dämpade för den svenska ekonomin och marknaden räknar med en lägre tillväxttakt för både inhemsk och global ekonomi. Vårt huvudscenario är att vi ser det som troligt att konjunkturen vänder upp någon gång under nästa år givet att internationella konflikter såsom handelskriget mellan USA och Kina inte eskalerar.

Givet den låga värderingen och stigande vinster ser vi att möjligheterna överväger riskerna för den svenska aktiemarknaden. Sammantaget har vi en svagt positiv vy för svenska aktier.


Europa - Politiska risker har skapat mycket låg värdering

 •   + Låg ekonomisk tillväxt kan överraska positivt
 •   - Bolagens vinsttillväxt har mattats av 
 •   - Politiska utmaningar inom det europeiska samarbetet

Då Boris Johnson valts som ny premiärminister är det tydligt att risken ökat för att Storbritannien lämnar EU utan att ett avtal är på plats. Vi ser dock att den europeiska centralbanken forsätter sin expansiva penningpolitik, vilket är positivt för börsen. Efter en ekonomisk utveckling under 2018 som var sämre än väntat ser 2019 ut att ge viss återhämtning och kanske till och med överraska positivt mot bakgrund av de lågt ställda förväntningarna. Europeiska börser ser vi dock som skäligt värderade baserat på värderingstal och den minskade lönsamheten. Skulle tecken komma på att den europeiska konjunkturen är på väg att vända, finns potential för högre bolagsvärderingar drivet av att framtida vinster börjas prisas in i aktiekurserna. I ett sådant läge skulle europeiska aktier kunna bli relativt sett ”dyrare”.

Nuvarande svag ekonomisk tillväxt och de politiska riskerna gör dock att vi har en neutral vy på europeiska aktier.

 

 


USA - Avtagande ekonomisk tillväxt men penningpolitiken ger åter visst stöd

 • + FEDs ändrade åtstramningsplaner ger stöd för aktier
 • - Styrkan i den amerikanska ekonomin börjar avta
 • - Värderingen för amerikanska bolag är på höga nivåer

Den amerikanska ekonomin utvecklades något över förväntan förra året. Trots oron på världens börser 2018 har tillväxtprognoserna för den amerikanska ekonomin skruvats upp 2019. Dock börjar nu den globala ekonomin komma i kapp. USA går från en hög tillväxttakt till en mer normaliserad. Vinsttillväxten för bolagen blir något lägre, delvis drivet av att de positiva tillväxteffekterna av förra årets skattesänkningar avtar. Amerikanska bolag är väldigt lönsamma vilket till viss mån motiverar den historiskt höga värderingen. Dock ser vi det som svårt att behålla lönsamheten på samma nivå kommande år.

Sammantaget har vi en neutral vy på amerikanska aktier.


Japan - Fortsatt positiva vinstförväntningar och något lägre värdering

ikon-aktie-avv-positiv.png

 • + Fortsatt expansiv räntepolitik
 • + Låg värdering
 • - Långsiktiga tillväxtproblem

Japansk ekonomi fortsätter att visa svag positiv tillväxt. De främsta drivkrafterna anser vi vara expansiv penningpolitik och en förbättrad inhemsk ekonomi.

Handelsrelationen med USA är känslig för förändringar och om den försämras medför det negativa konsekvenser för japansk ekonomi. Senaste året har det varit fokus på när den japanska centralbanken ska kommunicera planer på en mer normaliserad penningpolitik, vilket skulle kunna stärka valutan. Detta ser vi inte som troligt men det är dock tydligt att de inte har uttryckt samma oro som övriga världens centralbanker senaste tiden. Till detta ska tilläggas att det inte ut som den japanska centralbanken når sina inflationsmål kommande år, vilket ger stöd för en fortsatt expansiv penningpolitik.

Trots en något lägre tillväxttakt i ekonomin ser vi nuvarande värdering som attraktiv och har sammantaget ställer vi oss svag positiva till japanska aktier.


Tillväxtmarknader - Bäst potential på lång sikt

 • + Attraktiv börsvärdering
 • + Långsiktigt hög tillväxtpotential
 • - Risken för ett uteblivet handelsavtal tynger tillväxtpotentialen

Tillväxtmarknader växer snabbare än mogna ekonomier. Därtill är dess bolag lägre värderade samtidigt som ”värderingsgapet” ökade under 2018 och är fortsatt stort. Vi bedömer att de successivt kommer närma sig den högre värdering som de mogna ekonomiernas bolag handlas till, vilket är positivt för tillväxtmarknadsaktier.

Handelskonflikten mellan USA och Kina är avgörande på kortare sikt för hur tillgångsslaget kommer att utveckla sig. Skulle en lösning uppstå väntar vi oss en uppgång i tillväxtmarknadsaktier, men också motsvarande nedgång om ett avtal inte nås. Vi har en relativt positiv syn på regionen långsiktigt och ser möjligheter för en högre värdering även om handelskonflikten kan hålla tillbaka tillväxttakten. En placering i tillväxtmarknader ger störst exponering mot Kina, Sydkorea, Taiwan, Indien, Sydafrika och Brasilien.

Sammantaget ställer vi oss svagt positiva till tillväxtmarknadsaktier.


Skriven av: