Ordlista för fonder

På våra fondsidor finns ett antal ord och begrepp som beskriver våra fonder, samt hur de skiljer sig från varandra. På denna ordlista hittar du förtydligande förklaringar av dessa begrepp.

Absolutavkastande fonder

Absolutavkastande fonder, även kallade hedgefonder, har ett absolut avkastningsmål. Det innebär att fonden inte har som mål att gå bättre än ett jämförelseindex, istället sätts ett absolut mål på till exempel 5 % - oavsett hur till exempel börser, råvaror eller valutor rör sig. Målet är att på sikt få en positiv avkastning oavsett marknadens utveckling.  

Aktiefond

En fond klassas som en aktiefond i Sverige om den investerar minst 85 procent av fondförmögenheten i aktier eller aktierelaterade instrument.

Aktiv andel (Active Share)  

Aktiv andel anger i procent hur stor andel av fondens innehav som avviker från dess jämförelseindex. Nyckeltalet varierar från noll till 100 procent där noll procent aktiv andel innebär att fonden har exakt samma innehav och fördelning av innehaven som jämförelseindexet. 100 procent aktiv andel betyder att inga av fondens innehav finns med i index. 

Aktiv förvaltning 

Förvaltning av en fond där förvaltaren väljer värdepapper utifrån egen analys av vad som bedöms kommer att ge den bästa avkastningen i framtiden. Hur aktivt en fond förvaltas kan mätas genom nyckeltalen aktiv andel och aktiv risk.

Alfa

Avkastning i en fond som inte beror på marknadens utveckling utan som skapas genom förvaltarens egen strategi.

Alternativa investeringar

Investeringar som inte är knutna till aktie- eller räntemarknader. Exempel är hedgefonder och fastigheter.

B

Beta

Ett mått på fondens känslighet för svängningar på marknaden som fonden placerar i. Ett beta-värde större än 1 indikerar att fonden i snitt stiger mer än sitt jämförelseindex när index stiger, och vice versa när index faller.

Blandfond

En fond som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Fördelningen av aktier respektive räntepapper skiljer sig åt mellan blandfonderna och deras placeringar styrs av fondens strategi

Blankning

Försäljning av exempelvis aktier som man har lånat. Vid senare tidpunkt köper man tillbaka aktierna, förhoppningsvis till ett lägre pris.

Branschfond

En fond som enbart placerar i en viss bransch, exempelvis läkemedel, IT eller skogsindustri.

C

Cykliska aktier

Aktier som i stor utsträckning påverkas av förändringar i konkunkturläget, exempelvis inom branscher som stål och skog. Icke-cyklista aktier är benämningen på aktier som inte är särskilt känsliga för vare sig ränte- eller konjunkturläge, exempelvis aktier i läkemedels och livsmedelsbolag.

D

Derivatinstrument 

Finansiellt instrument som kan härledas till ett underliggande värdepapper. Exempel på derivatinstrument är optioner och terminer.

Diversifiering

Att minska risken i en placeringsportfölj genom att sprida placeringarna på många olika värdepapper, olika typer av tillgångar och/eller med en stor geografisk spridning.

Duration

Ett tidsmått som visar den genomsnittliga löptiden i en räntefond.

E

Emittent

Utgivare av aktier eller räntebärande värdepapper

F

Finansinspektionen 

Statlig myndighet som utövar tillsyn över banker, värdepappersbolag, fondbolag, finansbolag, stockholmsbörsen och andra företag verksamma på de finansiella marknaderna.

Fondandel 

Den köper andelar i en fond blir därmed delägare till alla de värdepapper som fonden äger.

Fondbolag 

Enligt särskild lag får fondverksamhet utövas efter tillstånd och under tillsyn av Finansinspektionen. Ett fondbolag är ett bolag som förvaltar en eller flera fonder.

Fondförmögenhet 

Värdet av alla värdepapper i en fond samt likvida medel och fordringar minus skulder vid en viss tidpunkt.  

Fondförsäkring

Ett försäkringssparande där sparandet placeras i fonder. Spararen kan utan skattekonsekvenser flytta sina pengar mellan de olika fonder som finns i försäkringsbolagets sortiment.

Fond-i-fond

Fond som placerar i andra fonder.

Förvaltningsavgift

Den avgift som fondbolag tar för förvaltning, administration och förvaring av fonder. Förvaltningsavgiften ska bland annat täcka fondbolagets kostnader för att administrera sparandet, informera andelsägare, göra analyser av marknader och företag, placera pengarna samt för förvaring och för tillsyn.

Förvaringsinstitut 

Alla investeringsfonder ska ha bank eller annat kreditinstitut som förvaringsinstitut. Detta ska ta emot och förvara fondens egendom och se till att köp och försäljning av fondandelar sker i enlighet med gällande regler.

G

Genomsnittligt anskaffningsvärde, GAV 

Genomsnittligt anskaffningsvärde används för beräkning av kapitalvinst eller kapitalförlust i samband med försäljning och deklaration av värdepapper.

Gäldenär

Låntagare.

H

Hedgefond

Hedgefonder investerar i marknader, tillgångsslag och strategier som samverkar så lite som möjligt för att på så sätt kunna ge bra avkastning även om ett tillgångsslag har negativ avkastning. Dessutom kan hedgefonden ofta få en hävstång i avkastningen genom att ta ”långa positioner”, det vill säga att genom olika instrument investera mer än vad det finns kassa för att göra. Fonden kan även ta ”korta positioner”, alltså låna värdepapper och sälja dessa (så kallad blankning) för att på så sätt få avkastning i tillgångar som har negativ avkastning. 

High Yield

Investeringar i företagsobligationer med låg kreditvärdighet

Hållbarhetsbetyg

Morningstars hållbarhetsbetyg visar hur hållbart en fond investerar utifrån hur de bolag som fonden investerar i arbetar med miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Betyget sätts i två steg. I det första steget beräknas ett hållbarhetsvärde och i nästa sätts själva hållbarhetsbetyget.

Hållbarhetsprofil

Beskriver fonders inriktning vad gäller integrering av ansvarsfulla investeringar. Syftet är att tillgodose sparares och allmänhetens behov av att på ett enkelt sätt få information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Hållbarhetsprofilen är ett komplement till fondfaktabladet.

Händelsestyrda kostnader

Utöver förvaltningsavgiften kan vissa förvaltare ta ut en avgift på en del av avkastningen, detta kallas för händelsestyrda kostnader, även resultatbaserad avgift.

I

Inflation 

Penningvärdesförsämring; fortgående stegring av den allmänna prisnivån som leder till minskning av köpkraften.

Informationskvot

Ett mått på hur effektiv den aktiva förvaltningen är, det vill säga hur bra fonden går jämfört med sitt jämförelseindex efter att man tagit hänsyn till fondens risknivå. En hög informationskvot innebär generellt sett att fonden avkastar bättre än sitt jämförelseindex utan att ta alltför hög risk.

Investeringssparkonto, ISK

ISK är en form av skattegynnat sparande. Sparformen ger stor frihet i valet av placeringar i fonder, aktier eller på konto. Du kan köpa och sälja fonder utan att betala reavinstskatt. Istället betalar du en schablonskatt på sparandet varje år.

Investment Grade

Investeringar i företagsobligationer med hög kreditvärdighet ( AAA till BBB- ).

Indexfond

En fond med placeringar som följer index.

Individuellt pensionssparande, IPS

IPS är en form av pensionssparande med skattemässigt avdragsgilla insättningar. Sparformen ger stor frihet i valet av placeringar i fonder, aktier eller på sparkonto.

J

Jämförelseindex

Används för att jämföra en fonds utveckling med den generella utvecklingen i den bransch eller marknad som fonden investerar i. Aktivt förvaltade fonder har generellt som mål att generera en bättre avkastning än sitt jämförelseindex.

K

Kapitalvinst 

I regel skattepliktig vinst som uppkommer vid försäljning av exempelvis fondandelar, värdepapper, småhus och bostadsrätter. Motsats: kapitalförlust.

Kort position 

Termen ”kort position” gäller framför allt hedgefonder och kallas även för blankning och används när förvaltarna bedömer att en kursnedgång är att vänta. Då säljer hedgefonden inlånade aktier och köper tillbaka dem vid ett senare tillfälle. Mellanskillnaden i aktiekursen blir fondens vinst/förlust.

Korta räntor

Räntorna på räntebärande värdepapper med kortare löptid än ett år. Finns normalt i en Kort Räntefond. Köpavgift Den maximala avgift som tas ut när en fondsparare köper andelar i en fond.

L

Lång position 

Termen ”lång position” gäller framför allt hedgefonder och innebär att hedgefonden på traditionellt vis placerar i enskilda aktier, som förväntas få en positiv kursutveckling.

Långa räntor

Räntorna på räntebärande värdepapper med längre löptider än ett år. Sådana värdepapper brukar kallas obligationer. Finns i en Lång Räntefond.

M

Morningstar Rating

Ett fondbetyg som baseras på en fonds historiska avkastning och hur stor risk som varit förknippat med att spara i fonden. Morningstar beräknar betyget och delar sedan upp fonderna i olika kategorier för att de ska vara jämförbara med varandra. Inom varje kategori rangordnas sedan fonderna efter prestation och får betyg beroende på hur väl de presterat jämfört med andra fonder i samma kategori. Betyget går från 1 till 5, där 5 är det bästa betyget.

Multistrategifond

En multistrategifond är en typ av hedgefond. Multistrategifonder är ofta ”idé-drivna”, det vill säga att man investerar enligt vissa scenarion som till exempel att japanska aktier ska stiga eller att dollarn ska gå ner mot pundet. Investeringarna sker i marknader, tillgångsslag och strategier som samverkar så lite som möjligt för att på så sätt kunna ge bra avkastning även om ett tillgångsslag har negativ avkastning. 

N

NAV-kurs

Värdet på en andel i en fond, vilket bestäms genom att det sammanlagda värdet på allt som fonden äger delas med det totala antalet andelar i fonden. En fonds avkastning beräknas genom att se till utvecklingen av NAV-kursen.

Nettoflöde 

Skillanden mellan inflöden och utflöden av kapital för exempelvis en viss fond eller fondtyp.

Nominell ränta 

Ränta som löper på ett värdepappers nominella belopp, det vill säga ränta utan hänsyn tagen till inflation, skatter, avgifter med mera.

Normanbelopp

En prognos för den sammanlagda kostnaden i fonden för ett sparande på 1000 kronor per månad i 10 år. Normanbeloppet beräknas som skillnaden mellan det resultat som skulle kunna uppnås om sparandet fick växa helt utan avgifter och det faktiska belopp som spararen får ut efter 10 år.

O

Obligation 

En obligation är ett räntebärande värdepapper med en löptid som överstiger ett år vid emissionen. Obligationer ges ut av bland annat stater, kommuner och bostadsfinansieringsinstitut.

Obundet lån

Lån där räntevillkoren kan ändras under lånetiden.

Omsättningshastighet 

Mått på den andel av fonden som omsatts under perioden. Det beräknas som den lägsta summan av köpta och sålda värdepapper dividerat med den genomsnittliga fondförmögenheten.

Option 

En option ger innehavaren rättigheten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja viss egendom, till exempel aktier, till ett bestämt pris inom en viss tidsperiod.

P

P/E-tal 

En akties aktuella börskurs dividerad med företags vinst per aktie. Detta är ett nyckeltal för att värdera företag och aktiers börskurs.

Premiepension (PPM)

En del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 2,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till denna del av pensionen.

Prisbasbelopp

Belopp som fastställs av regeringen och används vid uträkning av exempelvis pensioner eller ersättningar för skada. Inom försäkringsbranschen är flera ersättningar kopplade till prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet ändras årligen eftersom avsikten med basbeloppet är att det ska spegla inflationen i samhället. 

R

Real avkastning 

Den reala avkastningen motsvarar den nominella räntan minus inflationen (köpkraftsförsämringen).

Real ränta 

Nominell ränta minus inflation.

Resultatbaserad avgift

Utöver förvaltningsavgiften kan vissa förvaltare ta ut en avgift på en del av avkastningen, detta kallas för resultatbaserad avgift. Kallas även händelsestyrda kostnader.

Reporänta 

Riksbankens styrräntor som framför allt påverkar de korta marknadsräntorna.

Räntefond

En räntefond placerar hela fondförmögenheten i räntebärande värdepapper, det vill säga i obligationer och statsskuldväxlar.

Ränterisk 

Ränterisken visar hur värdet på en räntefond förändras när räntorna förändras. Duration är det mest använda måttet på ränterisk och ger ett mått på hur värdet på en räntefond förändras när alla marknadsräntor stiger eller faller. Förändras marknadsräntan med 1 procentenhet är duration ett mått på den procentuella kursförändringen på en räntefond. Relationen är omvänd, om räntan stiger så faller värdet och vise versa. 

S

Sektorfördelning

Anger hur stor andel av fondens akiteförmögenhet som består av tillgångar i olika sektorer som finans, teknik, fastigheter, med mera.

Sharpekvot

Ett mått på hur bra fonden går jämfört med en riskfri investering (tre månaders statsskuldsväxel) efter att man tagit hänsyn till fondens risknivå.

Specialfond 

En typ av alternativ investeringsfond med liknande konsumentskydd som värdepappersfonder.

Standardavvikelse

Mått på en fonds risk. Speglar volatiliteten, det vill säga svängningar i avkastningen. Ju högre standardavvikelse desto högre risk.

Statsskuldväxel

Ett räntebärande värdepapper med en löptid på upp till ett år som ges ut av staten.

Style Box

Belyser en aktiefonds investeringsmål och strategi. Style Box anger om fonden investerar främst i små, medelstora, eller stora företag, samt om företagen karaktäriseras som värdebolag, tillväxtbolag eller en mix av de två.

Säljavgift

Den avgift som fondbolaget tar ut när en fondsparare löser in sina fondandelar.

T

Termin 

Ett avtal om att göra en affär vid en fastställd tidpunkt i framtiden till ett pris som bestäms idag.

Tillgångsfördelning

Anger hur stor andel av fondens förmögenhet som består av aktier, långa räntor, korta räntor, och övriga tillgångar.

Totalavkastning 

Fondens avkastning inklusive eventuell utdelning.

Totalrisk (Standardavvikelse) 

Ett riskmått som mäter hur mycket fondens NAV-kurs har varierat jämfört med den genom snittliga kursutvecklingen under en viss period. Ju högre värde, desto högre risk.

Tracking error

Även kallat ”aktiv risk”. Ett riskmått som beskriver hur en aktiefonds utveckling följer utvecklingen av dess jämförelseindex. Det beräknas som standardavvikelsen för skillnaden mellan fondens avkastning och dess jämförelseindex. Ju högre tracking error desto mer varierar avkastningen i fonden jämfört med indexet.

Transaktionskostnader, Courtage 

Vid köp och försäljning av värdepapper får fondförvaltaren vanligen betala en avgift till mäklaren. Avgiften benämns courtage och varierar mellan affärerna.

U

UCITS 

Står för Undertaking for Collective Investments In Transferable Securities och är benämningen på fonder som omfattas av ett Eu-direktiv (värdepappersfonder). Enligt direktivet får UCITS-fonder som har tillstånd i ett EU-land lov att driva verksamhet i samtliga EU-länder.

Undervikt 

En akties, ett lands eller en regions andel i fonden är mindre än dess andel i fondens jämförelseindex.

Utdelning i utdelande andelsklasser 

Utbetalning till fondandelsägarna av aktieutdelning för aktier som aktiefonden äger eller av vinst för sålda räntebärande värdepapper som räntefonden äger. Vid utdelning sjunker fondens andelsvärde med ett belopp som motsvarar utdelningsbeloppet. Vid återinvestering av utdelningen i fonden fås fler andelar, vilket motsvarar det utdelade beloppet efter avdrag för preliminärskatt.

V

Volatilitet/Risk

Ett mått på hur avkastningen varierar över tiden. Hög volatilitet innebär en högre risk, men samtidigt är möjligheten till hög avkastning ofta större än för alternativ med lägre risk. Måttet räknas på årsbasis och anges i procent.

Värdepapper

Värdepapper är ett samlingsbegrepp för aktier, fondandelar, obligationer, optioner med mera. Ett värdepapper kan beskrivas som en ägarandel i ett företag eller en rättighet, som du kan handla med.

Warrant 

Optioner med lång löptid, vanligtvis längre än ett år.

Å

Årlig avgift

Årlig avgift är ett totalkostnadsmått som visar fondens kostnader under det senaste bokslutsåret. Årlig avgift utgör summan av kostnaderna fonden har haft för förvaltning, förvaring, revisorer, tillsyn, distribution samt övriga kostnader i relation till genomsnittlig fondförmögenhet under året. Courtage (transaktionskostnader) ingår inte i förvaltningsavgiften eller den årliga avgiften. Det gör inte heller eventuella resultatbaserade avgifter (händelsestyrda kostnader).

Årseffektiv avkastning

En fonds avkastning under ett antal år omräknat till hur mycket den motsvarar i avkastning per år.

Ö

Över- eller undervikta

När förvaltaren väljer att ha mer eller mindre av till exempel en aktie eller ett land i fonden än vad fonden normalt sett har.

Börja spara

Kom igång med ditt fondsparande direkt. Välj en fond ur fondlistan och logga in för att köpa.

Till fondlistan