Sambor och försäkringar

I ett samboskap finns samma grundläggande behov av vissa försäkringar som för alla andra, men det finns ibland särskilda förutsättningar som gäller för just sambor. Det finns också ytterligare behov av vissa försäkringar i ett samboskap. 

Här berättar vi kort om de vanligaste försäkringarna som kan komma att aktualiseras i ett samboskap. Vissa försäkringar tecknar du själv, andra får du genom arbetsgivare eller som socialförsäkringar via försäkringskassan. Här hanterar vi alla typerna.

Hemförsäkring för sambor

Om sambor är folkbokförda på samma adress omfattas de normalt av samma hemförsäkring. Men det är bra att kontakta försäkringsbolaget så att de kan skriva in båda namnen. Det är även klokt att se över om försäkringsbeloppet är tillräckligt högt, om försäkringen ska omfatta två mot tidigare en person.

Bra med livförsäkring i samboskapet

Behov av livförsäkring är oftast större om det finns barn eller om det finns stora lån. Det viktigaste är att ta reda på hur ekonomin skulle se ut ifall någon i hushållet skulle avlida, bli långvarigt sjuk eller arbetslös. Ta reda på vilka belopp som faller ut från olika försäkringar. Fundera på om det behövs något kompletterande försäkringsbelopp.

Det går även att få hjälp hos försäkringsbolagen med att räkna fram beloppen och om det eventuellt behövs kompletterande försäkringsskydd. En livförsäkring som är rätt utformad kan även hjälpa till att lösa ut arvingar eftersom sambor inte ärver varandra.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

En viktig del i försäkringsskyddet är sjuk- och olycksfallsförsäkring. Det ger ett bra ekonomiskt skydd om olyckan är framme och kompletterar samhällets ersättning.

Det viktigaste skyddet är den ersättning man får om skadan eller sjukdomen leder till allvarliga bestående besvär, så kallat invaliditetsersättning. I de flesta försäkringar finns också ersättning för förvärvsmässig invaliditet om skadan eller sjukdomen medför att man inte kan arbeta. Invaliditetsersättning från en privat sjuk- och olycksfallsförsäkring lämnas även om man också får ersättning från annat håll, exempelvis trafik- eller arbetsskadeförsäkringen.

Barnförsäkring för trygga familjer

Finns barn är barnförsäkring en viktig ekonomisk trygghet. Många förlitar sig på att samhället ger ett bra ekonomiskt skydd för barn som blir invalidiserade på grund av sjukdom eller råkar ut för ett olycksfall. Men det är oftast inte tillräckligt. Därför är en barnförsäkring ett viktigt komplement till det som samhället ger.

Kommunen ger oftast barnen en olycksfallsförsäkring som gäller under skoltid och till och från skolan. Många barn är därför utan försäkring på sin fritid och om de råkar ut för svår sjukdom.

Om barnets försäkringar

Avtals- eller tjänstepension

Via sitt arbete har cirka 90 procent av de anställda någon typ av tjänstepension. Den betalar arbetsgivaren automatiskt och den är uppbyggd på olika sätt beroende på var man arbetar.

När det gäller försäkringar som betalas ut vid dödsfall krävs ibland äktenskap för att den efterlevande ska få ut försäkringspengarna. Det gäller i privattjänstemännens ITP, där efterlevandepension betalas till den efterlevande vuxne endast om han eller hon var gift med den avlidne.

En sambo som den avlidne kanske har ett eller flera barn tillsammans med har ingen rätt till ersättning. Inte ens genom ett förmånstagarförordnande går det att skriva in en sambo som förmånstagare till denna pension. Eftersom det handlar om livsvariga pensioner kan den efterlevande alltså förlora stora belopp på att inte vara gift. I vissa andra försäkringar via arbetsgivaren kan sambo få ersättning. Kontrollera med arbetsgivaren för mer information eller med ett försäkringsbolag.

Tjänstegrupplivförsäkring – TGL

Cirka 90 procent av alla anställda har en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som betalas av arbetsgivaren. När en anställd avlider utbetalas från TGL olika ersättningar till efterlevande. Den viktigaste är grundbeloppet som för 2017 är 268 800 kronor. Om den avlidne fyllt 55 år blir det dock ett lägre belopp. Denna regel gäller inte om det finns barn under 17 år.

Grundbeloppet går alltid i första hand till den som den avlidne var gift med. Men om den avlidne inte var gift finns det olika förmånstagare inskrivet som standard och det ser olika ut beroende på arbetsgivare. I vissa fall måste sambo skrivas in som förmånstagare för att få försäkringsbeloppet. Barn kan också få ersättning från TGL, normalt med två prisbasbelopp, 89 600 kronor för 2017.

Du bestämmer om dina privata försäkringar

I privata försäkringar bestämmer man själv helt fritt vem som ska ha pengarna vid dödsfall. Handlar det om efterlevandepensioner kan endast make, sambo, arvsberättigade barn, makes barn, sambos barn, fosterbarn, före detta make, före detta sambo, före detta makes barn och före detta sambos barn vara möjliga som förmånstagare. Detta beroende på regler i inkomstskattelagen.

I traditionella livförsäkringar som betalas ut med ett engångsbelopp väljer man, oftast i samband med tecknandet, vem som ska vara förmånstagare. I gruppförsäkringar finns dock ofta ett standardförmånstagarförordnande som säger make i första hand och medförsäkrad sambo i andra hand samt arvingar i tredje hand. Detta går det att ändra på med ett förmånstagarförordnande.

När gäller allmän försäkring?

Hos bland annat försäkringskassan finns en annan definition av sambo nämligen skattesambo eller socialförsäkringssambo. Det är sambo som har, har haft eller väntar gemensamt barn med den avlidne eller som tidigare varit gift med denne och på nytt flyttat ihop med den före detta maken.

För att få exempelvis omställningspension om partnern avlider, krävs det att du är gift eller skattesambo. Under förutsättning att det i hemmet bor barn under 18 år eller att man varit gift/skattesambo i minst 5 år. Vidare krävs att den efterlevande inte fyllt 65 år. Att enbart bo ihop som annan sambo ger ingen omställningspension.

Viktigt att tänka på när man skriver förmånstagarförordnande

Se till att se över förmånstagarförordnandet så fort en familjehändelse inträffar, som när man flyttar ihop, flyttar isär, gifter sig, skiljer sig eller får barn.

Ta gärna hjälp av försäkringsbolaget när ett förmånstagarförordnande skrivs. Om sambo ska skrivas in ange då att förmånstagarförordnandet bara ska gälla så länge samboförhållandet varar. Det är lätt hänt att försäkringspengar inte kommer till make utan istället går till en före detta sambo, eftersom den försäkrade formulerat sig på fel sätt och också glömt bort att ändra förmånstagarförordnandet när förhållandet upphört.

Tänk också på att förmånstagarförordnanden alltid ska skickas in till försäkringsbolaget för registrering. Det går inte att förordna om vem som ska vara förmånstagare på försäkringar i ett testamente.