Samarbeten och initiativ

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Länsförsäkringar AB deltar i flera initiativ och samarbeten kring hållbarhet inom bank, försäkring och investeringar.


Samarbeten inom försäkring

PSI - Principer för Hållbara Försäkringar

PSI står för Principles for Sustainable Insurance, vilket ett FN-initiativ med principer kring integrering av hållbarhet i försäkringserbjudandet. Länsförsäkringar Sak är sedan slutet av 2016 medlem.

Läs mer om PSI

ICMIF - International Cooperative and Mutual Insurance

ICMIF är en sammanslutning av ömsesidiga försäkringsbolag som bland annat utbyter information- och erfarenheter bland medlemmarna, inklusive kring hållbarhet. Länsförsäkringar är aktiv medlem och stödjer bland annat ett projekt i ICMIFs regi kring mikroförsäkring i Indien.

Läs mer om ICMIF 

Eurapco

Eurapco är ett samarbete mellan åtta försäkringsbolag som är verksamma i 18 länder med 40 miljoner kunder. Medlemmarna utbyter information- och erfarenheter. Länsförsäkringar är aktiv medlem i flera utskott.

Läs mer om Eurapco

INI – International Network of Insurance

INI är ett nätverk av mer än 120 marknadsledande försäkringsbolag i hela världen som arbetar tillsammans för att hjälpa varandras företagskunder som har verksamhet utomlands med försäkringslösningar lokalt. 

Svensk Försäkring

Svensk försäkringar är en branschorganisation som arbetar för goda verksamhetsförutsättningar för försäkringsföretagen, för högt förtroende för försäkringssektorn och för ökad kunskap om privata försäkringars betydelse i samhället.  Länsförsäkringar sitter med i styrelsen samt i flera utskott.

Läs mer om Svensk Försäkring

AMICE - Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe

AMICE är en sammanslutning av europeiska försäkringsbolag som bland annat utbyter informations- och erfarenhetsutbyte bland medlemmarna inklusive kring hållbarhet. Länsförsäkringar är aktiv medlem.

Läs mer om Amice

Geneva Associations Kyoto

Geneva Associations Kyoto är ett initiativ som uppmanar världens försäkringsbolag att i arbetet med kunder, beslutsfattare och branschkollegor medverka till minskad miljöpåverkan. Geneva Association, som funnits i 40 år, har ett globalt samarbete i försäkringsbranschen kring ekonomiska, politiska och sociala frågor. Länsförsäkringar är signatär.

Läs mer om Geneva Associations Kyoto 


Investeringar

PRI – Principles for Responsible Investments

Principles for Responsible Investments (PRI) är ett FN-initiativ för investerare med sex principer kring integrering av hållbarhet i investeringsbeslut, bolagspåverkan och samarbeten. Länsförsäkringar är medlem och rapporterar årligen hur principerna implementerats i verksamheten till PRI. Länsförsäkringar AB deltar även i investerarinitiativ för att påverka bolag och andra intressenter i hållbarhetsfrågor.

Läs mer om PRI

Institutionella ägares förening (IÄF)

Institutionella ägares förening för regleringsfrågor på aktiemarknaden är ett samarbete mellan pensionsfonder, AP-fonder, försäkringsbolags- och fondbolag. Föreningen bildades för att underlätta samarbetet med att utveckla bästa praxis inom ägarstyrning och för att påverka hur till exempel Svensk kod för bolagsstyrning utvecklas. Länsförsäkringar Fondförvaltning är aktiv medlem.

Sustainalytics Engagement Services

Sustainalytics Engagement Services är en gemensam samarbetsplattform för aktiva ägare. I Sustainalytics Engagement Services arbetar vi tillsammans med institutionella investerare över hela värden för att påverka bolag att agera ansvarsfullt och förbättra företagens totala ESG-resultat.

Hållbart värdskapande

Hållbart värdskapande är ett samarbetsprojekt med 17 av Sveriges största institutionella investerar. Syftet med projektet är att lyfta betydelsen av att bolagen arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor. Länsförsäkringar är aktiv medlem.

CDP

Länsförsäkringar stödjer CDP.

CDP är en intresseorganisation som samlar in miljöinformation globalt från företag. Initiativet stöds av över 800 institutionella investerare globalt. Genom dialog med bolag och genom att stödja CDPs arbete vill investerare driva på bolagens transparens och miljöredovisning samt få bolag att arbeta aktivt för att minska miljöpåverkan.

Swesif - Sveriges forum för hållbara investeringar

Swesif är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Swesif syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara investeringar.

Montreal Pledge

Länsförsäkringar AB har skrivit under Montreal Pledge som är initiativ där investerare förbinder sig att mäta och redovisa klimatavtrycket i sina investeringar. Montreal Pledge stöds av både Principles for Responsible Investment (PRI) och United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI).

Fondbolagens förening

Fondbolagens förening är en branschorganisation som arbetar för att tillvarata fondspararnas och fondbolagens intressen. Länsförsäkringar Fondförvaltning är aktiv medlem.

Läs mer om Fondbolagens förening 


Samarbeten inom bank

Finanskoalitionen mot barnsexhandel

Finanskoalitionen mot barnsexhandel är ett samarbete mellan banker och Ecpat för att förhindra att det svenska betalningssystemet missbrukas för köp av sexuella övergreppsbilder på barn och sexhandel med barn samt att skapa opinion mot denna brottsliga verksamhet. Länsförsäkringar sitter med i styrelsen.

Läs mer om Finanskoalitionen 

Svenska Bankföreningen

Svenska Bankföreningen är en förening bestående av banker i Sverige som bland annat har till uppgift att sprida kunskap om bankerna och deras viktiga roll för tillväxt och välfärd i samhället. Inom ramen för föreningen har en hållbarhetsöversikt tagits fram rörande bankers kreditgivning. Länsförsäkringar sitter med i styrelsen. 

Läs mer om Svenska Bankföreningen 


Övriga samarbeten

Global Compact

Ett FN-initiativ för näringslivet med 10 principer kring mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och affärsetik. Länsförsäkringar AB är signatär.

SNS - Studieförbundet Näringsliv och Samhälle

SNS är en oberoende organisation som samlar samhällsengagerade personer i näringsliv, politik, offentlig förvaltning och forskning för kunskapsbaserad dialog om centrala samhällsfrågor. Länsförsäkringar är medlem.

Läs mer om SNS

NMC - Nätverket för hållbart näringsliv

NMC är en oberoende ideell förening för företag och organisationer som vill förbättra och inspireras att arbeta för en hållbar utveckling. Länsförsäkringar är medlem.