Länsförsäkringar Fondförvaltning

Senaste finansiella rapporten

Bokslutskommuniké 2016

Länsförsäkringar Fondförvaltning är helägt av Länsförsäkringar Bank. Bolagets resultat redovisas som en del av Länsförsäkringar Banks finansiella rapportering.

Helåret 2016 jämfört med helåret 2015

  • Den förvaltade fondvolymen ökade med 14% procent eller 15,3 miljarder kronor, till 124,5 (109,2) miljarder kronor och förklaras av en ökad värdetillväxt och ett positivt nettoinflöde.
  • Förvaltningen sker i 39 (35) fonder med olika placeringsinriktning.
  • Under året har Fondbolaget lanserat två nya fonder, Länsförsäkringar Multistrategi och Länsförsäkringar Global Hållbar.
  • I september sänktes avgiften i nio aktivt förvaltade aktiefonder genom införandet av nya andelsklasser.
  • Under året har beslut fattats om att förvalta aktiva svenska aktiefonder i egen regi vilket innebar att förvaltningen av Länsförsäkringar Fastighetsfond och Länsförsäkringar Småbolag Sverige övertogs av Fondbolaget.
  • Fonderna erbjuds för direktfondsparande, IPS, ISK, fondförsäkring och i PPM- systemet.
  • Rörelseresultatet uppgick till 77,2 (109,7) miljoner kronor.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2015.

Läs hela Länsförsäkringar Banks rapport

Rapportdatum 2017
Datum Rapport
10 februari Bokslutskommuniké
5 maj Delårsrapport, januari-mars
10 augusti Delårsrapport, april-juni
10 november Delårsrapport, juli-september

Mer information


Om Länsförsäkringar Fondförvaltning

Vår modell – Alltid bästa spelarna på planen

Länsförsäkringar Fondförvaltnings fondvolym uppgick till 138,2 miljarder kronor vid årsskiftet 2016 och är ett dotterbolag till Länsförsäkringar Bank som ägs av 23 länsförsäkringsbolag. Länsförsäkringar Fondförvaltning erbjuder ett 40 tal fonder.

Alla våra fonder ska förvaltas av dem som har de bästa förutsättningarna och den yttersta kompetensen. För de tillgångsslag och marknader där vi inte själva har möjlighet att rekrytera marknadens bästa förvaltare, väljer vi att samarbeta med externa förvaltare.

Fakta
  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Totalt antal fonder 33 30 33 33 35 39
Fondvolym, mdr 68 78 88 108 120 138
Nettoflöde, mdr 1,1 -1,7 4,0 3,1 3,4 6,0

Länsförsäkringar Fondförvaltning är medlem i Fondbolagens förening.

Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,7 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Under dessa finns bland annat Wasa Kredit AB och Agria Djurförsäkring.

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)
Organisationsnummer 556364-2783
Styrelsens säte: Stockholm
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00


Kontaktpersoner