Ansvarsfulla investeringar

Globala investeringar enligt internationella konventioner

Bygger på samma värdegrund som svenska statens

Arbetet med ansvarsfulla investeringar bygger på samma värdegrund som svenska staten ger uttryck för genom de internationella konventioner som Sverige har undertecknat inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, barnarbete, arbetsrätt, korruption och kontroversiella vapen, och genom det stöd som Sverige ger till initiativ såsom FNs Global Compact och OECDs riktlinjer för multinationella bolag. Målsättningen är att genom dialog påverka bolag som bryter mot internationellt accepterade konventioner och riktlinjer.

Länsförsäkringar AB gör inga direktinvesteringar i aktier och företagsobligationer i bolag som kopplas till konventionsbrott och där dialogen inte gett önskvärt resultat samt i bolag som kopplas till kontroversiella vapen. Med kontroversiella vapen avses anti-personella landminor, klustervapen, biologiska och kemiska vapen samt kärnvapen. Direktinvesteringar görs inte heller i gruvbolag och energibolag vars omsättning från kol överstiger 20%. Inte heller görs investeringar i tobaksproducenter eller i bolag som har mer än fem procent av sin omsättning från tobaksproduktion.

FNs principer för ansvarsfulla investeringar

Länsförsäkringar AB har skrivit under FNs principer för ansvarsfulla investeringar ( PRI) och ett arbete pågår fortlöpande för att implementera PRIs sex principer i förvaltningen.

PRIs sex principer handlar om att

  • Integrera hållbarhetsfaktorer (miljö, sociala och ägarstyrningsfaktorer) i analyser och beslutsunderlag rörande investeringar.
  • Vara en aktiv ägare.
  • Uppmuntra bolag man investerar i att vara transparanta och arbeta med hållbarhetsfaktorer.
  • Verka för att principerna accepteras och implementeras i finansbranschen.
  • Samarbeta med andra investerare och intressenter kring ansvarsfulla investeringar.
  • Rapportera om hur PRIs principer implementeras och hur arbetet med ansvarsfulla investeringar har utvecklats.

Utfall i PRIs årliga utvärdering

Som en del av medlemskapet i FN-stödda Principles for Responsible Investment (PRI) utvärderas årligen Länsförsäkringar ABs arbete med ansvarsfulla investeringar.

Här kan du läsa en summering av utvärderingen och våra betyg för 2019 och 2018, även i jämförelse med branschkollegors medianbetyg.

PRIs utvärdering om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar

Våra ställningstaganden

Ta del av Länsförsäkringar AB:s ställningstaganden inom områdena internationella normer, affärsetik, tobak, kontroversiella vapen och fossila bränslen.

Läs våra ställningstaganden

Därför vill vi inte vill investera i kol

Genomlysning och dialog för att påverka bolag

Via innehav i aktier och företagsobligationer har Länsförsäkringar AB investeringar i ett stort antal bolag. Som en del av arbetet med ansvarsfulla investeringar tillämpar vi hållbarhetsgenomlysning på denna typ av innehav. Genomlysningen görs regelbundet i syfte att identifiera bolag som eventuellt är involverade i överträdelser inom hållbarhetsområdet. Genom detta arbete verkar för att enskilda bolag ska följa principer för ansvarsfullt företagande, kopplat till områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och anti-korruption, samt följa olika internationella konventioner. Täckningen i genomlysningen sett till hållbarhetsfrågor och konventioner redovisas i fil.

Täckning i hållbarhetsgenomlysning

Om det kommer till vår kännedom att ett bolag bryter mot principer för ansvarsfullt företagande eller internationella konventioner inleds i regel en utredning för att verifiera fakta. Kan fakta verifieras inleds i regel en påverkansdialog med bolaget, på egen hand, via externa förvaltare eller via extern konsult. Dialogen syftar till att bolaget ska upphöra med överträdelsen samt vidta förebyggande åtgärder för att förhindra att överträdelsen inte sker igen. Om dialogen inte når avsett resultat kan Länsförsäkringar AB som en sista utväg välja att avyttra sitt innehav i bolaget.

Bolagsdialoger och uteslutna bolag

Pågående dialoger

Exkluderade  bolag och omställningsbolag

Länsförsäkringar AB har hållbarhetsrelaterade exkluderingskriterier som tillämpas vid direktinvesteringar i förvaltningen av egna portföljer och fonder. Kriterierna resulterar i en lista över bolag som utesluts från vårt investeringsuniversum. Se aktuella kriterier och exkluderade bolag:

Kriterier och exkluderade bolag (sep 2019)

Criteria and list of excluded companies (Sep 2019)

Länsförsäkringar AB avser bidra till samhällsomställningen och Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader. Som komplement till exkluderingskriterier har vi beslutat att inför nya kriterier för att stödja bolag som gör åtaganden mot Parisavtalet och påbörjat omställningen av sin verksamhet, exempelvis genom skifte från fossil energi till förnyelsebar energi. Se fullständig beskrivning av omställningskriterier och lista över de bolag vi i nuläget anser vara i omställning.

Kriterier och bolag i omställning (sep 2019)

Criteria and list of transition companies (sep 2019)

Dialoginitiativ

Som aktiv och ansvarsfull ägare deltar Länsförsäkringar i förebyggande påverkansdialoger med bolag. För att arbetet med dialoger ska bli så effektivt och kraftfullt som möjligt väljer vi ut vissa fokusområden och samarbetar med andra investerare kring dessa områden.

Mer information om Gruvindustrin

Mer information om Antibiotika

Hållbarhetshänsyn i våra val av fonder

Länsförsäkringar AB tar ansvar i vårt val och uppföljning av våra fondförvaltare. Vi tar bort de fonder som inte når upp till våra krav.

Läs mer om vårt fondutbud

  •  
  •  

Hållbara placeringar

Fonder med fokus på hållbarhet och klimat

Länsförsäkringar erbjuder flera hållbara och klimatsmarta fonder som finns tillgängliga i fondutbudet för dig som kund. Därtill har Länsförsäkringar investerat i gröna fastigheter, gröna obligationer och certifierad skog.

Samarbeten och initiativ

Vi deltar i flera initiativ som syftar till att visa vårt ställningstagande som investerare och som möjliggör samarbete med andra investerare i syfte att påverka bolag att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor.

Vill du veta mer om vårt arbete eller ta del av äldre rapporter?

Skicka ett e-postmeddelande med din fråga eller om du vill ta del av Ägarstyrningsrapporter äldre än 2014 till ESG@lansforsakringar.se.