Trygga din pension med Garantiförvaltning

När du närmar dig pensionsåldern kan det vara klokt att spara med lägre risk för att trygga pensionspengarna inför och under pension. Det kan du göra med Garantiförvaltning.

Trygga din pension med Garantiförvaltning

Så fungerar garantiförvaltning

Genom att byta från fonder till garantiförvaltning minskar du risken och du får garanti på ditt sparande när du närmar dig pensionen. Kontakta oss för att byta till garantiförvaltning.

Kontakta oss

Passar garantiförvalting dig?

Beroende på hur långt du har kvar till pension kan det vara bra att trygga ditt sparande och placera dina fonder med lägre risk.

Mer om hur du placerar ditt pensionssparande

Vi har fokus på hållbarhet

För oss är hållbarhet viktigt och en stor del i investeringsprocessen. Garantiförvaltningen väljer in ansvarsfulla investeringar genom att:

  • Riktade hållbarhetsinvesteringar
  • Vi väljer bort investeringar som inte uppfyller våra exkluderingskriterier.
  • Vi investerar i gröna obligationer.
  • Vi tillämpar kriterier för omställningsbolag för att bidra till ett bättre klimat.

Läs mer om hållbarhetsrelaterade upplysningar för Garantiförvaltning

Investeringarna i Garantiförvaltningen medför en indirekt påverkan på människor, samhälle och miljö. I investeringsprocessen för Garantiförvaltningen integreras sådan påverkan och huvudsakliga konsekvenser beaktas. Läs mer om hur arbetet bedrivs här:

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer v.3

Mer hållbarhetsrelaterad information om Garantiförvaltningen hittar du under respektive produkt här.

Exkluderingskriterier

Garantiförvaltningen tillämpar exkluderingskriterier vid direktinvesteringar. Kriterierna omfattar:

  • bolag kopplade till allvarliga kränkningar av internationella konventioner där dialog med bolaget inte nått önskvärt resultat,
  • bolag kopplade till kontroversiella vapen (kärnvapen, klusterbomber, antipersonella landminor, biologiska och kemiska vapen, utarmat uran, samt vit fosfor),
  • fossila bränslen: gruv- och energibolag med mer än 5 procent av sin omsättning från förbränningskol; samt bolag med mer än 5 procent av sin omsättning från utvinning av olja från oljesand; i förekommande fall bolag med betydande oljereserver och produktion där förutsättningarna för ett meningsfullt påverkansarbete med bolaget bedöms vara otillräckliga, samt
  • bolag med mer än 5 procent av sin omsättning från tobaksproduktion.

Garantiförvaltningen strävar efter att externa förvaltare av fonder (indirekta investeringar) både ska tillämpa vårt förhållningssätt till exkluderingar samt följa aktuella exkluderingskriterier. 

Kriterier för bolag i klimatomställning

För att bidra till samhällsomställningen och Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen väl under 2 grader tillämpar Garantiförvaltningen kriterier för omställningsbolag. Kriterierna för att fastställa omställningsbolag ska ses som komplement till exkluderingskriterier för utvalda bolag exponerade mot fossila bränslen. För att fastställa vilka bolag som anses vara i omställning i linje med Parisavtalets mål applicerar vi en kombination av framåtblickande analyser avseende bolagens CO2-utsläppsprognoser, om vetenskapligt baserade mål för utsläppsminskning definierats och/eller utifrån en analys av nuvarande energimix sett till fördelning mellan förnybar och fossil. I nuläget kan Garantiförvaltningen överväga att bibehålla utvalda energibolag i investeringsuniversum om de kan visa att de befinner sig i omställning mot en mer hållbar energimix och därmed minskad klimatpåverkan. 

Gröna obligationer

Garantiförvaltningen investerar i gröna obligationer. Per utgången av 2019 uppgick andelen gröna obligationer i portföljen till cirka 6,5 procent. De gröna obligationerna bidrar till att finansiera hållbara projekt med ett koldioxidreducerande syfte likväl som att bidra till flertalet av FNs globala mål. Dessutom innehåller förvaltningen enskilda innehav som har ett uttalat hållbarhetsfokus, exempelvis skog.

Kriterier för bolag i klimatomställning

För att bidra till samhällsomställningen och Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen väl under 2 grader tillämpar Garantiförvaltningen kriterier för omställningsbolag. Kriterierna för att fastställa omställningsbolag ska ses som komplement till exkluderingskriterier för utvalda bolag exponerade mot fossila bränslen. För att fastställa vilka bolag som anses vara i omställning i linje med Parisavtalets mål applicerar vi en kombination av framåtblickande analyser avseende bolagens CO2-utsläppsprognoser, om vetenskapligt baserade mål för utsläppsminskning definierats och/eller utifrån en analys av nuvarande energimix sett till fördelning mellan förnybar och fossil. I nuläget kan Garantiförvaltningen överväga att bibehålla utvalda energibolag i investeringsuniversum om de kan visa att de befinner sig i omställning mot en mer hållbar energimix och därmed minskad klimatpåverkan. Gällande lista över bolag som anses vara i klimatomställning finns tillgänglig här.

Gröna obligationer

Garantiförvaltningen investerar i gröna obligationer. Per sista mars uppgick andelen gröna obligationer i portföljen till cirka 12,5 procent. De gröna obligationerna bidrar till att finansiera hållbara projekt med ett koldioxidreducerande syfte likväl som att bidra till flertalet av FNs globala mål. Se förteckning av gröna emittenter. Dessutom innehåller förvaltningen enskilda innehav som har ett uttalat hållbarhetsfokus, exempelvis skog.

 

Följ utvecklingen i ditt sparade

Du kan enkelt följa hur ditt sparande utvecklas. Du får också ett årsbesked en gång per år. Det ger dig en större trygghet och bättre koll på hur mycket du får i pension. I rapporten nedan kan du läsa mer om Garantiförvaltningens utveckling och placeringar.

Status och kommentarer kring utvecklingen

Vi förvaltar ditt sparande

Våra professionella förvaltare placerar minst 40 procent av pengarna i räntebärande värdepapper, eftersom det historiskt sett är en stabil placering. Vi arbetar hela tiden för att du ska få bättre avkastning än den vi garanterar, därför placeras en del av pengarna i aktier och andra tillgångar som över tid ger möjlighet till högre avkastning. Det ger en god riskspridning.

Garantinivå

Löpande inbetalningar
80 %
Engångsbetalningar
80 %

Garantiförvaltningens egenskaper utgår från gällande villkor för Friplan. Förändringar när det gäller produktens egenskaper och villkor kan ske. Garantin kan ändras för framtida inbetalningar.

 

Utbetalning av ditt sparande

När och under hur lång tid utbetalningarna betalas ut styrs av försäkringslösningen du valt. Beloppet är baserat på det aktuella och det garanterade värdet, där det högsta beloppet betalas ut. Garantin kan ändras för framtida inbetalningar.

Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder och aktier kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Läs mer om riskerna