Grafisk illustration av fastigheter med fastighetsförsäkring.
Grafisk illustration av fastigheter med fastighetsförsäkring.

Fastighetsförsäkring

För dig som äger eller förvaltar fastigheter.

  • Anpassad för dig som äger eller förvaltar fastigheter
  • Omfattande skydd för brand, stöld och vattenläckage
  • Lokal skadehantering
SKI Företagskund. SKI Företagskund.

Nöjdaste företagskunderna 2023

Vi har Sveriges mest nöjda företagskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Läs mer

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Vad ingår i fastighetsförsäkringen?

Innehåll Innehåll

Om du blir krävd på skadestånd utreder vi om det finns skäl för skadeståndskraven. Vi förhandlar med den som kräver skadeståndet och representerar dig vid en rättegång. Du har också möjlighet till ersättning för eventuella rättegångskostnader och för skadestånd.

Ansvarsförsäkring

Genom egendomsförsäkringen får du ersättning för skador på egendom som har uppstått genom exempelvis brand, stöld, skadegörelse, rån och vattenläckage.

Egendomsförsäkring

Vid hyresförlust till följd av egendomsskada har du skydd genom hyresförlustförsäkringen. 

Foto på hus som har fastighetsförsäkring.

Om fastighetsförsäkring

Fastighetsförsäkringen är anpassad för dig som äger eller förvaltar en eller flera fastigheter. Försäkringen fungerar även för bostadsrättsföreningar (brf) och för dig som äger hyreshus och är privat hyresvärd.

Med fastighetsförsäkringen får du ett bra grundläggande skydd för dina fastigheter. Om du vill utöka eller anpassa skyddet ytterligare, hjälper vi dig med det.

Kontakta oss om du vill köpa försäkringen

Tilläggsförsäkringar

Försäkringen för fastigheter innehåller ett bra skydd men utifrån ditt företags specifika behov har du möjliget att anpassa och utöka skyddet ytterligare. Här hittar du våra tilläggsförsäkringar.

Allriskförsäkring för byggnader

Försäkringen ersätter de plötsliga och oförutsedda fysiska skador på försäkrade byggnader som inte ersätts av grundskyddet eller övriga tilläggsförsäkringar.

Cistern- och oljeskadeförsäkring

Försäkringen ersätter skador på cisterner och dess innehåll, men också de skador som utrinnande olja eller liknande orsakar på omgivningen. 

Försäkring för fastighetsförvaltning

Försäkringen gäller med högre belopp för inventarier, pengar och värdehandlingar än i grundförsäkringen. Om egendomsskada inträffar, ersätter försäkringen även vissa extrakostnader.

Husbocksförsäkring 

Försäkringen ersätter kostnader för sanering och reparation av försäkrad byggnad efter angrepp av husbock.

Maskinförsäkring - fastighet

Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador på fastighetens system för VVS, gas och el samt på hissar och på maskiner i tvättstuga. 

Olycksfallsförsäkring

En försäkring för de som bor i fastigheten och gäller när de skadas i gemensamma utrymmen som till exempel tvättstuga, eller när de deltar i någon aktivitet som arrangeras av fastighetsägaren, som en gårdsfest eller städdag.

Rättsskyddsförsäkring

Försäkringen ersätter ombudskostnader i tvist vid skatte- och civilmål som har samband med den försäkrade verksamheten.

Saneringsförsäkring

Försäkringen ersätter saneringskostnader för att bekämpa ohyra som till exempel vägglöss och kackerlackor i bostaden. 

Skadeståndsgarantiförsäkring

Om en hyresgäst orsakar skador på fastigheten och inte har en ansvarsförsäkring, ersätter denna försäkring kostnaden. 

Värmekulvertförsäkring

Försäkringen gäller för skador på ledningssystem i mark, det vill säga rörledningar, värmeisolering och skyddshölje för distribution av värme och varmvatten, och därtill hörande kulvertkammare med utrustning.

Projektering av höga träbyggnader

Tänk på att särskilda krav kan tillkomma vid nybyggnation av höga träbyggnader. Vänd dig till ditt lokala länsförsäkringsbolag för mer information och läs här om hur du kan bygga säkert.