Utlysning: Forskningsprojekt om Digitalisering

Utlysning: Forskningsprojekt om Digitalisering

Länsförsäkringars Forskningsfond utlyser forskningsmedel för forskning på temat digitalisering, med inriktning mot samspelet mellan teknik, samhälle och försäkrings-näringen i den digitala omvandlingen. 

Ansökningar som bygger på samarbete mellan forskare och forskargrupper från olika discipliner prioriteras. Länsförsäkringar vill också ha en hög interaktion och ett löpande utbyte med forskningsprojektet.

Problem att utforska

Försäkringssektorn är beroende av förmågan att göra förutsägelser. Det handlar om att kunna bedöma framtida risk i olika dimensioner, utifrån tidigare händelser som samlats i statistikunderlag och som sedan används för predikteringar inom olika riskmiljöer. Den inarbetade förmågan att arbeta med prognoser gäller även organisationens anpassning till omvärlden och framtiden i stort, såsom omställningen till självkörande bilar och det digitala hemmet.

Digitaliseringen av samhället fortsätter med kraft. Hur kommer denna utveckling att påverka möjligheterna att förutsäga samhällsutvecklingen, att göra relevanta framtidsanalyser och att anpassa försäkringsverksamheten?

Forskningsfonden har tre intresseområden i den aktuella utlysningen:

Förståelsen av dynamiken
Frågeställningar så som: Vad påverkar människors acceptans och användandet av den nya tekniken? Vilka faktorer har varit avgörande hittills och hur påverkar regionala variationer? Är faktorerna beständiga över tid eller kan vi förvänta oss nya variabler som avgör det digitala genomslaget?

Effekten av ökad komplexitet
Frågeställningar så som: Hur förändras försäkringsbranschens möjligheter i stort att ta del av information på teknikområdet och att förutsäga samhällsutvecklingen p g a ökad komplexitet i den digitala utvecklingen? Hur kan möjligheterna att förutsäga skeendet utvecklas för att verksamheten ska möta morgondagens kundkrav?

Värdet av historisk kunskap
Frågeställningar så som: I vilken utsträckning är betydande branscherfarenhet en tillgång när försäkringsbranschens mest erfarna aktörer försöker förstå och anpassa sin verksamhet till digitaliseringen?

Ansökningsprocessen för forskningsmedel är indelad i två steg. I steg 1 lämnar sökande in en projektskiss. De ansökningar som går vidare i processen till steg 2, lämnar sedan in en fullständig projektansökan. Det går att göra mer än en (1) ansökan men inte fler än tre. Projektbudget bör ej överstiga 3 miljoner sek per år. Projekt kortare än 1 år eller längre än 2 år finansieras ej.

Steg 1 av ansökningsprocessen öppnas den 19 december 2017 och stängs den 19 februari 2018 kl.12. Steg 2 av ansökningsprocessen för de sökande som går vidare öppnas den 12 mars 2018.

Information om steg 1:s ansökningsprocess.

Ladda ner ansökningsblanketten här.

Vid frågor, vänliga kontakta Forskningsansvarig Mari Sparr: 08-588 419 71, eller Mari.Sparr@lansforsakringar.se.

Stiftelsen Länsförsäkringars Forskningsfond

Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond stödjer vetenskaplig forskning som ligger nära människors vardagliga trygghet. Forskningen ska bidra till en ökad ekonomisk och fysisk trygghet i samhället. Forskningsfinansiering är en av delarna i Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället.