Trygga din pension med Garantiförvaltning

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

När du närmar dig pensionsåldern kan det vara klokt att spara med lägre risk för att trygga pensionspengarna inför och under pension. Garantiförvaltningen är en sparform med garanti med hållbarhet helt integrerat i förvaltningen som du kan välja om du har din tjänstepension hos oss. 

Fokus på hållbarhet

För oss är hållbarhet viktigt och helt integrerat i investeringsprocessen. Garantiförvaltningen väljer in ansvarsfulla investeringar genom riktade hållbarhetsinvesteringar, väljer bort investeringar som inte uppfyller våra exkluderingskriterier, investerar i gröna obligationer och tillämpar kriterier för omställningsbolag för att bidra till ett bättre klimat. Läs om hållbarhet inom Garantiförvaltningen här.

För oss är hållbarhet viktigt och helt integrerat i investeringsprocessen. De investeringar som görs inom Garantiförvaltningen ska följa internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption samt vid var tid gällande exkluderingskriterier. Vi genomlyser alla noterade aktier och företagsobligationer mot internationella konventioner och hållbarhetskriterier. Riktade hållbarhetsinvesteringar görs i förvaltningen för att bidra till samhällsomställningen och hållbar värdeskapande. Vidare följs portföljens klimatavtryck upp regelbundet och så kallade klimatscenarioanalyser görs för att förstå portföljens klimatprofil mot Parisavtalets mål.

Exkluderingskriterier

Garantiförvaltningen tillämpar exkluderingskriterier vid direktinvesteringar. Kriterierna omfattar:

 • bolag kopplade till allvarliga kränkningar av internationella konventioner där dialog med bolaget inte nått önskvärt resultat,
 • bolag kopplade till kontroversiella vapen (kärnvapen, klusterbomber, antipersonella landminor, biologiska och kemiska vapen, utarmat uran, samt vit fosfor),
 • fossila bränslen: gruv- och energibolag med mer än 5 procent av sin omsättning från förbränningskol; samt bolag med mer än 5 procent av sin omsättning från utvinning av olja från oljesand; i förekommande fall bolag med betydande oljereserver och produktion där förutsättningarna för ett meningsfullt påverkansarbete med bolaget bedöms vara otillräckliga, samt
 • bolag med mer än 5 procent av sin omsättning från tobaksproduktion.

Garantiförvaltningen strävar efter att externa förvaltare av fonder (indirekta investeringar) både ska tillämpa vårt förhållningssätt till exkluderingar samt följa aktuella exkluderingskriterier. Gällande exkluderingslista finns tillgänglig här.

Kriterier för bolag i klimatomställning

För att bidra till samhällsomställningen och Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen väl under 2 grader tillämpar Garantiförvaltningen kriterier för omställningsbolag. Kriterierna för att fastställa omställningsbolag ska ses som komplement till exkluderingskriterier för utvalda bolag exponerade mot fossila bränslen. För att fastställa vilka bolag som anses vara i omställning i linje med Parisavtalets mål applicerar vi en kombination av framåtblickande analyser avseende bolagens CO2-utsläppsprognoser, om vetenskapligt baserade mål för utsläppsminskning definierats och/eller utifrån en analys av nuvarande energimix sett till fördelning mellan förnybar och fossil. I nuläget kan Garantiförvaltningen överväga att bibehålla utvalda energibolag i investeringsuniversum om de kan visa att de befinner sig i omställning mot en mer hållbar energimix och därmed minskad klimatpåverkan. Gällande lista över bolag som anses vara i klimatomställning finns tillgänglig här.

Gröna obligationer

Garantiförvaltningen investerar i gröna obligationer. Per utgången av 2019 uppgick andelen gröna obligationer i portföljen till cirka 6,5 procent. De gröna obligationerna bidrar till att finansiera hållbara projekt med ett koldioxidreducerande syfte likväl som att bidra till flertalet av FNs globala mål. Se förteckning av gröna emittenter. Dessutom innehåller förvaltningen enskilda innehav som har ett uttalat hållbarhetsfokus, exempelvis skog.

 

Följ utvecklingen i ditt sparade

Du kan enkelt följa hur ditt sparande utvecklas. Du får också ett värdebesked per post en gång per år. Det ger dig en större trygghet och bättre koll på hur mycket du får i pension. I rapporten nedan kan du läsa mer om Garantiförvaltningens utveckling och placeringar.

Status och kommentar kring utvecklingen per 20191231

Vi förvaltar ditt sparande

Våra professionella förvaltare placerar minst 40 procent av pengarna i räntebärande värdepapper, eftersom det historiskt sett är en stabil placering. Vi arbetar hela tiden för att du ska få bättre avkastning än den vi garanterar, därför placeras en del av pengarna i aktier och andra tillgångar som över tid ger möjlighet till högre avkastning. Det ger en god riskspridning.

Så placeras dina pengar

 • Räntebärande Sverige 41 %
 • Aktier utvecklade marknader 20 %
 • Aktier, Sverige 12 %
 • Investment Grade 6 %
 • Alternativa Investeringar, 8 %
 • Fastigheter 6 %
 • Loans 4 %
 • Aktier, tillväxtmarknader 3 %

Per 31 december 2019

Kapitalavgift 0,65 %

Kapitalavgiften tas ut direkt från försäkringskapitalet. Garantiförvaltningens kostnad för placeringar tas inte från försäkringskapitalet utan har redan dragits av från avkastningen. Denna kostnad är för närvarande 0,15 %. 

Garantinivå

Löpande inbetalningar
80 %
Engångsbetalningar
80 %

Garantiförvaltningens egenskaper utgår från gällande villkor för Friplan. Förändringar när det gäller produktens egenskaper och villkor kan ske. Garantin kan ändras för framtida inbetalningar.

Utbetalning av ditt sparande

När och under hur lång tid utbetalningarna betalas ut styrs av försäkringslösningen du valt. Beloppet är baserat på det aktuella och det garanterade värdet, där det högsta beloppet betalas ut. Garantin kan ändras för framtida inbetalningar.

Viktig information

Sparande i fonder innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Garantiförvaltningens egenskaper utgår från gällande villkor för Friplan. Förändringar när det gäller produktens egenskaper och villkor kan ske. Utvecklingen för Garantiförvaltningen på denna sida anges före kapitalavgift men efter kostnad för placeringar om inget annat anges.

Mer om friplan