Om vi inte är överens

För Länsförsäkring Kronoberg är synpunkter en möjlighet att förstå vad som påverkar kundernas uppfattning om oss. Vi vill ta tillvara på alla ovärderliga önskemål, synpunkter, idéer och klagomål vi får från er. Vi kan och vill alltid bli bättre och det är ni som kan hjälpa oss med detta. Hör därför gärna av dig till oss om du är missnöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende för en kostnadsfri prövning.

Vår strävan är givetvis att du som kund hos oss alltid är nöjd. Skulle du ändå känna dig missnöjd vill vi gärna att du kontaktar oss. Kanske handlar det om ett rent missförstånd eller att all fakta inte har kommit fram. En ny kontakt är ofta tillräcklig för att klara ut problemet.

Om du är missnöjd med ett beslut eller hanteringen av ett ärende som rör våra produkter och tjänster för försäkring och bank är vi naturligtvis beredda att ompröva beslutet. Vi kan ha missförstått varandra eller det finns kanske omständigheter som vi inte känner till eller tillkommit nya som gör att vi kan ändra vår bedömning.

Det enklaste och snabbaste sättet att få rättelse är att i första hand vända sig till den person som har handlagt ärendet. Kvarstår missnöjet efter kontakt med handläggaren lämnas ditt ärende vidare till ansvarig chef för en omprövning. Om du inte vet vem som handlagt ärendet eller om det gäller något annat kan du vända dig till oss via telefon, e-post eller brev.

Om du vill komma i kontakt med oss, kan du i första hand ringa oss på 0470-72 00 00.

Det går också bra att skriva till oss på följande adress:

Länsförsäkring Kronoberg
Box 1503  
351 15 Växjö

Eller om du vill skicka e-post: info@LFkronoberg.se 

Klagomålsnämnden

Om du fortfarande inte är nöjd efter att du fått ditt ärende slutligt omprövat av ansvarig chef, har du möjlighet att få ditt ärende prövat i vår Klagomålsnämnd.

Nämnden prövar inte ärenden enligt nedan:

 • tilltrosfrågor
 • värderingsfrågor
 • ärenden som enligt branschöverenskommelse eller försäkringsvillkor ska prövas på annat sätt (t.ex. Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd, Personförsäkringsnämnden och Trafikskade-nämnden).
 • ärenden som slutligt avgjorts av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller Allmän domstol

I dessa fall, hänvisar vi till den besvärsbilaga du fått i samband med vårt slutliga beslut.

Anmäl ditt ärende 

Så överklagar du till Klagomålsnämnden:

 • Märk ärendet med ditt namn, försäkringsnummer och skadenummer
 • skriv ner vilket beslut du vill att vi omprövar
 • information om varför du anser att beslutet är felaktigt.

Skriv till klagomal@lfkronoberg.se.

Vill du hellre skriva brev skickar du det till:

Klagomålsansvarig
Länsförsäkring Kronoberg
Box 1503  
351 15 Växjö

Klagomålsansvarig, övergripande för Länsförsäkring Kronoberg

Du är välkommen att kontakta vår klagomålsansvarig om du har frågor, synpunkter eller förslag kring hantering av ett enskilt klagomål eller klagomålshantering i stort.

Heléna Sandelius
Telefon: 0470- 72 00 15
E-post: klagomal@lfkronoberg.se.

Klagomålsansvarig, för Länsförsäkringar Bank AB (publ)

Länsförsäkringar Bank och Hypotek har en klagomålsansvarig som handlägger bank- och hypoteksklagomål när du som kund inte är nöjd med Länsförsäkring Kronobergs slutliga besked eller beslut i klagomålsnämnd.

Du kontaktar klagomålsansvarige för Länsförsäkring Bank AB via post, märk brevet Länsförsäkringar Bank eller Länsförsäkringar Hypotek, Klagomålsansvarig, 106 50 Stockholm   

Upplysningar och råd

Upplysningar och rådgivning i bank- och försäkringsfrågor lämnas av Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt Konsumenternas försäkringsbyrå, telefon 0200-22 58 00. Besöksadress är Karlavägen 108. 

Mer information hittar du på Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller Konsumenternas försäkringsbyrå

Du kan också vända dig till konsumentvägledningen i din kommun.

Nämnder för alternativ tvistlösning

Mer information om nämnderna finns på www.forsakringsnamnder.se.

Allmänna reklamationsnämnden (bank och försäkring)

Om du anser att Länsförsäkring Kronobergs eller Länsförsäkringar Bank och Hypoteks beslut är felaktigt, kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Tfn: 08 – 508 860 00
Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm (öppentider 9-12 och 13-15)

Mer information finns på www.arn.se.

Personförsäkringsnämnden

Personförsäkringsnämnden prövar tvister gällande liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring mellan dig och oss som försäkringsbolag. Det ska gälla en medicinsk fråga där nämnden behöver stöd av rådgivande läkare.

Personförsäkringsnämnden, Box 24067, 104 50 Stockholm. Tfn: 08 – 522 787 20

Nämnden för Rättsskyddsfrågor

Som försäkrad har du i vissa fall möjlighet att begära ersättning från oss för de ombudskostnader som uppkommit med anledning av en tvist. Om du är missnöjd med vårt beslut i rättsskyddsfrågan kan du vända dig till Nämnden för Rättsskyddsfrågor.

Tfn: 08 – 522 787 20

Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm (öppentider 9.30-11.00 och 12.00-14.00)

Trafikskadenämnden

Du har alltid rätt att få ditt ärende prövat om du är missnöjd med hur vi beslutat i fråga om ersättning för din personskada. Om du vill att trafikskadenämnden ska pröva ditt ärende, tag kontakt med oss som försäkringsbolag.

Trafikskadenämnden, Box 24048, 104 50 Stockholm. Tfn 08 – 522 787 00

Mer information finns på www.trafikskadenamnden.se

Prövningen är kostnadsfri i samtliga nämnder.  

Domstol

Du kan även vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat. Rättsskyddsförsäkring kan i vissa fall gälla vid tvisten.

Fastighetsförmedling

Om du är missnöjd med mäklartjänsten ska du i första hand vända dig till din fastighetsmäklare eftersom mäklaruppdraget är ett uppdrag med ett personligt ansvar. Du kan även kontakta Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings oberoende kundombudsman hos Mäklarsamfundet, Titti Öhrn. Hon hjälper dig med de frågor du har om mäklartjänsten och vad som ingår i mäklarens uppdrag.

Mer information och kontaktuppgifter hittar du hos Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

 

3. Om du fortfarande inte är nöjd avgör typen av ärende hur du går vidare

 • Trafikskadeärenden
  Om du har frågor som gäller trafikskadeersättning för personskador kan du istället få ärendet prövat i Trafikskadenämnden, www.trafikskadenamnden.se, 08-522 787 00. Prövningen är kostnadsfri för dig.   
 • Medicinska ärenden
  Vid medicinska tvistefrågor kan du vända dig till Personförsäkringsnämnden, www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.
 • Rättsskyddsärenden
  Tvister angående rättsskydd kan i vissa fall prövas av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågorwww.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.

 • Bankärenden
  Länsförsäkringar Bank och Hypotek har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bank- och hypoteksklagomål när du som kund inte är nöjd med vårt slutgiltiga beslut. Du kontaktar centralt klagomålsansvarig via post, märk brevet Länsförsäkringar Bank eller Länsförsäkringar Hypotek, Klagomålsansvarig, 106 50 Stockholm
 • Övriga ärenden

  Vid tvist i bank- eller försäkringsfrågor har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden som är en nämnd för alternativ tvistlösning, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se eller telefon 08-508-860 00. Besöksadress är Kungsholmstorg 5 Stockholm. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. Vi åtar oss att medverka i Allmänna Reklamationsnämndens behandling av tvisten.

4. Domstol

Du kan även vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat. Har du en rättsskyddsförsäkring – som bland annat ingår i hemförsäkringen – kan vi ersätta dina ombudskostnader. Du betalar då enbart självrisken.

Rådgivning i försäkringsfrågor

Vill du ha kostnadsfri rådgivning finns oberoende organisationer som kan ge råd och tips.

Försäkringsfrågor 
Konsumenternas försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se, 0200-22 58 00. 

Konsumentupplysning
Konsumentverket (Hallå konsument), www.hallakonsument.se, 0771-525 525.

Finansiella tjänster
Konsumenternas Bank- och finansbyrå, www.konsumenternas.se, 0200-22 58 00. 

Den kommunala konsumentvägledaren kan ge råd och information kring försäkrings- och finansiella tjänster.

Är du företagare?

Här hittar du all information om hur du som företagare ska gå tillväga.

Till företagssidan