Välkommen att nominera till fullmäktige!

Alla försäkringstagare hos Länsförsäkring Kronoberg har rätt att delta i fullmäktigevalet för sin kommun och att föreslå kandidater.

Välkommen att nominera fullmäktige för Växjö kommun under 2022.

Du kan själv lämna förslag till kandidater direkt till valberedningen genom att fylla i nedan formulär. Ditt förslag behöver lämnas under perioden 31 mars till 31 maj 2022.

 

ima158161.jpg

 

Valberedningens ansvar

Valberedningen inom fullmäktige intervjuar och kvalificerar lämpliga fullmäktigekandidater som därefter presenteras som förslag på fullmäktigevalen, som hålls på hösten under respektive år för respektive kommun.

Ditt förslag som du lämnar genom att fylla i nedan formulär kommer att utgöra ett underlag till valberedningens arbete. Det är dock inte säkert att just ditt förslag slutligt nomineras av valberedningen. Valberedningen har att ta ställning till alla kandidater som har nominerats innan de lägger fram förslag på lämpliga kandidater till fullmäktigevalen.

Vem kan jag föreslå som kandidat

Du kan tipsa om en annan försäkringskund i din kommun eller lämna dig själv som förslag till fullmäktigekandidat. Kandidaten ska vara folkbokförd i Kronobergs län och skriven i den kommun han eller hon nomineras i.

Länk till lämplighetskrav på fullmäktige hittar du längre ner på sidan.

Länk till all information om vad fullmäktigeuppdraget innebär hittar du här.

Lämna förslag till valberedningen

Så här lämnar du ditt förslag till fullmäktigeledamot:

  1. Fyll i formuläret - observera att samtliga fält är obligatoriska - och avsluta med att klicka på ”Skicka”.
  2. Genom att du fyller i och översänder formuläret kommer vi att behandla personuppgifter i enlighet med vad som anges i informationen ”Behandling av personuppgifter” som du hittar på vår webbplats.
  3. I de fall du nominerar någon annan än dig själv kommer vi att informera den nominerade personen om vem det är som lämnat in nomineringen.

Nominering av annan försäkringstagare

Nominera dig själv till fullmäktige

Lämplighetskrav på fullmäktige

Lämplighetskraven på fullmäktige syftar till att säkerställa kompetens och anseende samt att undvika intressekonflikter som kan strida mot Bolagets intressen. Lämplighetskraven omfattar bland annat följande:

  • Fullmäktige bör så långt som möjligt ha den kunskap och erfarenhet som krävs för uppdraget, det vill säga kompetens att bedöma och besluta i frågor som ankommer på bolagsstämman.
  • Fullmäktige ska ha ett gott anseende och även i övrigt vara lämplig för uppdraget.
  • Det är viktigt att fullmäktig delar länsförsäkringsgruppens värdegrunder.
  • Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt föräldrabalken kan inte vara fullmäktig. Detsamma gäller den som är underkastad näringsförbud.
  • Styrelseledamot, befattningshavare i bolaget eller förmedlare av tjänster till bolaget får inte vara fullmäktig. Detsamma gäller den som är anställd, har styrelse- eller annat förtroendeuppdrag i verksamhet som konkurrerar med bolagets.
  • Kravprofil ska i enlighet med ovan upprättas som till exempel tar hänsyn till mångfald i form av ålder, kön, yrke, etnicitet med mera, för att så mycket som möjligt spegla Bolagets kundstruktur.