Så funkar återbäringen


Illustrationer som symboliserar återbäring

Länsförsäkring Kronoberg är ett ömsesidigt bolag som ägs av sina kunder.  När vi genererar en vinst som är högre än planerat kan vår styrelse besluta om att kunderna, tillika ägarna, får ta del av överskottet genom återbäring, förutsatt att vårt kapitalmål och våra kapitaliseringsprinciper uppfylls även efter återbäringen. Utgångspunkt för återbäring är att den ska ges till de kunder som har bidragit till Länsförsäkring Kronobergs överskott. Beslut om återbäring fattas årligen av styrelsen.

Återbäring kan bli aktuell:

  • då Bolagets resultat före återbäring och skatt är positivt
  • då Bolagets kapitalbehov är uppnått

Även om förutsättningarna är uppfyllda behöver inte styrelsen besluta om att återbäring ska betalas ut.

Delägare som är berättigade till återbäring

Bolagsordningen anger att delägare i Länsförsäkring Kronoberg är dess försäkringstagare. Den generella principen ska vara att återbäring fördelas till kunder som bidragit till bolagets lönsamhet (kontributionsprincipen). Återbäringen baseras på avtalad och betald premie för föregående kalenderår. Återbäring delas inte ut till kunder vars återbäringsbelopp understiger 50 kronor.

Storlek på återbäringen

Den totala storleken på återbäringen är beroende av:

  • storleken på bolagets vinst och
  • hur återbäringen påverkar bolagets kapitalbehov

Former för återbäring

Återbetalning av premien/återbäring ska ske genom insättning på konto eller utbetalning via utbetalningskort.

Återbäring 2019Information in English for you holding a foreign address 

 


Vi tror på att ge tillbaka

Vill du veta mer om återbäringen, och ta reda på mer om hur ett kundägt bolag fungerar? I vår film om återbäringen får du svar på många av dina frågor.

      


Länsförsäkring Kronoberg