Länsförsäkringsgruppen

Länsförsäkringsgruppen

Omsorgen om kundernas pengar och trygghet är Länsförsäkringars enda uppdrag, eftersom kunderna också är ägare av sitt lokala länsförsäkringsbolag.

Det kundägda tillsammans med den lokala förankringen är Länsförsäkringars bärande principer, som lägger grunden för synen på kundrelationen. Tradition och värderingar grundar sig i att alltid se till vad som är bäst för kunderna, med utgångspunkt i kundernas vardag. Att vara kundägda och lokala skapar grund för att vara nära, ge bästa service och arbeta långsiktigt.

Nöjdast kunder

Sveriges mest nöjda privatkunder inom bank, bolån, försäkring och pension hittar du hos Länsförsäkringar. Hos oss hittar du även de nöjdaste kunderna inom fastighetsförmedling och försäkring företag. Det framgår av kundmätningarna Svenskt Kvalitetsindex 2018.

Läs vidare om resultatet från Svenskt kvalitetsindex

Första bolaget grundades 1801

Länsförsäkringsbolagen har en drygt tvåhundraårig historia som lokalt förankrade, kundägda försäkringsbolag. Det första länsförsäkringsbolaget, Länsförsäkring Kronoberg, grundades redan år 1801, flertalet av de övriga under de närmaste decennierna därefter. Idag är länsförsäkringsbolagen 23 till antalet och de har alla ett komplett sortiment inom bank och försäkring och erbjuder en heltäckande fastighetshetsförmedling genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.  

Idén har redan från starten varit att skapa trygghet på hemmaplan för kunderna, som också är våra ägare. Samarbetet mellan länsförsäkringsbolagen inleddes 1917 och har successivt vuxit fram. Från början var det inriktat på erfarenhetsutbyte. Numera är det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, förutom att vara navet för gemensamt utvecklingsarbete och ge service till länsförsäkringsbolagen, en av Sveriges största finansiella koncerner. Ny affär byggs upp gemensamt och när den är mogen, och lämpar sig för det, förs den ut som egen affär till länsförsäkringsbolagen.

Allt görs under ett och samma varumärke

Varumärket är mycket mer än ett namn och en logotyp – det är ett sätt att leva och uppträda gentemot varandra, i kontakt med kunderna och i kontakt med samhället i övrigt. Länsförsäkringsbolagen möter kunderna, oavsett om det handlar om bank, försäkring eller fastighetsförmedling, under ett och samma varumärke.

Varumärket är mycket starkt i relation till konkurrenternas inom branschen för bank, försäkring och pension. Nordic Brand Academys mätning Anseendebarometern visar varje år att Länsförsäkringar har högst anseende bland företag verksamma inom bank och försäkring.

Länsförsäkringar har också länge legat i toppen när Svenskt Kvalitetsindex redovisar hur nöjda kunderna är med sin bank och sitt försäkringsbolag.

Länsförsäkringar har i kontakterna med omvärlden stor hjälp av en av landets mest kända varumärkessymboler. Den blå/röda fyrkanten ritades 1969 och har idag en spontan igenkänning på över 80 procent.

Det startar alltid hos kunden

Kundägande och lokal förankring

Omsorgen om kundernas pengar och trygghet är Länsförsäkringars enda uppdrag, eftersom kunderna också är ägare av sitt lokala länsförsäkringsbolag. Det kundägda tillsammans med den lokala förankringen är Länsförsäkringars bärande principer, som lägger grunden för synen på kundrelationen. Tradition och värderingar grundar sig i att alltid se till vad som är bäst för kunderna, med utgångspunkt i kundernas vardag. Att vara kundägda och lokala skapar grund för att vara nära, ge bästa service och arbeta långsiktigt.

Nöjdast kunder

Sveriges mest nöjda privatkunder inom bank, bolån, försäkring och pension hittar du hos Länsförsäkringar. Hos oss hittar du även de nöjdaste kunderna inom fastighetsförmedling och försäkring företag. Det framgår av kundmätningarna Svenskt Kvalitetsindex 2018.

Läs vidare om resultatet från Svenskt kvalitetsindex

Historien

Första bolaget grundades 1801

Länsförsäkringsbolagen har en drygt tvåhundraårig historia som lokalt förankrade, kundägda försäkringsbolag. Det första länsförsäkringsbolaget, Länsförsäkring Kronoberg, grundades redan år 1801, flertalet av de övriga under de närmaste decennierna därefter. Idag är länsförsäkringsbolagen 23 till antalet och de har alla ett komplett sortiment inom bank och försäkring och erbjuder en heltäckande fastighetshetsförmedling genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.  

Idén har redan från starten varit att skapa trygghet på hemmaplan för kunderna, som också är våra ägare. Samarbetet mellan länsförsäkringsbolagen inleddes 1917 och har successivt vuxit fram. Från början var det inriktat på erfarenhetsutbyte. Numera är det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, förutom att vara navet för gemensamt utvecklingsarbete och ge service till länsförsäkringsbolagen, en av Sveriges största finansiella koncerner. Ny affär byggs upp gemensamt och när den är mogen, och lämpar sig för det, förs den ut som egen affär till länsförsäkringsbolagen. 

Våra reklamfilmer

Vårt varumärke är förankrat i vår omvärld

Vi verkar mot ett tydligt varför. Vi går till jobbet varje dag för att arbeta för en enklare vardag och en tryggare framtid. Och känner stolthet för det vi har möjlighet att åstadkomma för våra medmänniskor. I stort och litet. 

Vår reklamserie om Johan följer hans väg att bli vuxen och återspeglar det ansvar och uppdrag som vi har i och med vårt varumärke och vårt namn. Möt Johan och hans närmaste i en vardag, som är vår allas. 

Strukturen

Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,7 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Under dessa finns bland annat Wasa Kredit AB och Agria Djurförsäkring.

En upp- och nervänd pyramid

Länsförsäkringsgruppens struktur är annorlunda än en koncerns. En koncern är byggd som en hierarkisk struktur med en koncernledning och koncernfunktioner i toppen. Länsförsäkringar är i förhållande till detta en upp- och nedvänd pyramid. Det som i en koncern normalt är koncernfunktioner är inom Länsförsäkringar istället placerat i ett gemensamt dotterbolag till de 23 länsförsäkringsbolagen.

I en koncernstruktur är ordervägen uppifrån och ned. Inom Länsförsäkringar fattas beslut gemensamt mellan de 23 länsförsäkringsbolagen. Den gemensamma verksamheten inom Länsförsäkringar består av verksamhet som länsförsäkringsbolagen valt att centralisera. Inom en koncern består regional verksamhet av sådant som koncernen valt att decentralisera.

Länsförsäkringsgruppens finansiella information


Länsförsäkringsbolagen

Flaggan i topp

Länsförsäkringsgruppen består av 23 självständiga, kundägda länsförsäkringsbolag.

Länsförsäkringar AB

Länsförsäkringar AB

Länsförsäkringar AB är den sammanhållande länken och det finansiella navet inom länsförsäkringsgruppen.

Gemensamma bolag

Gemensamma bolag

De gemensamma bolagen driver utveckling och verksamhet inom bank, fond, fastighet, sak-, liv- och djurförsäkring

Lokalt och gemensamt

Balans mellan små- och storskalighet

Förmågan att ha rätt balans mellan småskalighet och storskalighet är en av länsförsäkringsgruppens framgångsfaktorer. Viss verksamhet drivs storskaligt för att skapa fördelar, till exempel utveckling av produkter och IT-system. Andra verksamheter lämpar sig bättre för arbete i mindre skala, som till exempel kundmötet. I balansen ligger framgången. 

Utgångspunkten för samarbetet inom länsförsäkringsgruppen är alltid att så stor del som möjligt av verksamheten ska drivas av de lokala bolagen och i princip alla kundkontakter sker där. För Länsförsäkringar är själva kärnidén att möta och känna kunden och det görs bäst i småskalighet.

Läs om länsförsäkringsgruppen arbete inom hållbarhet

Starkt varumärke

Allt görs under ett och samma varumärke

Varumärket är mycket mer än ett namn och en logotyp – det är ett sätt att leva och uppträda gentemot varandra, i kontakt med kunderna och i kontakt med samhället i övrigt. Länsförsäkringsbolagen möter kunderna, oavsett om det handlar om bank, försäkring eller fastighetsförmedling, under ett och samma varumärke.

Varumärket är mycket starkt i relation till konkurrenternas inom branschen för bank, försäkring och pension. Nordic Brand Academys mätning Anseendebarometern visar varje år att Länsförsäkringar har högst anseende bland företag verksamma inom bank och försäkring.

Länsförsäkringar har också länge legat i toppen när Svenskt Kvalitetsindex redovisar hur nöjda kunderna är med sin bank och sitt försäkringsbolag.

Länsförsäkringar har i kontakterna med omvärlden stor hjälp av en av landets mest kända varumärkessymboler. Den blå/röda fyrkanten ritades 1969 och har idag en spontan igenkänning på över 80 procent.

Närhet i alla kundmöten

Vägledande för allt som görs

Länsförsäkringar arbetar i alla kanaler och i alla kundmöten med ett varumärkeslöfte som bygger på närhet. Upplevelsen av en ökad närhet och ett minskat avstånd i relationen med Länsförsäkringar ska vara vägledande för allt som görs – från produktutvecklingen till det personliga kundmötet.

För att lyckas skapa en närhet i marknaden kring vad varumärket står för krävs en förståelse och ett engagemang från hela länsförsäkringsgruppen. Det räcker inte med att de som möter kunderna ute i länsförsäkringsbolagen har insikt i hur varumärkeslöftet ser ut – även samtliga medarbetare i Länsförsäkringar AB måste ha det.

Korta fakta

korta fakta

Landets starkaste varumärke inom branschen för bank, försäkring och pension

 • 23 lokala länsförsäkringsbolag som samverkar genom Länsförsäkringar AB
 • 3,9 miljoner kunder
 • 6 700 medarbetare
 • 825 Mkr i återbäring och rabatter till kunderna
 • Marknadsandelar
  - Sakförsäkring, andel av inbetalda premier 30,3 % 
  - Liv- och pensionsförsäkring, premieinkomst tjänstepension exklusive avtal 17,5 %
  - Bank, bostadsutlåning 6,7 %
  - Fastighetsförmedling, förmedlade småhus 12,2 %
 • Sakförsäkring, premieintäkt 26,8 Mdkr
 • Sakförsäkring, rörelseresultat 2,2 Mdkr
 • Fondliv, förvaltat kapital 126 Mdkr
 • Tradliv, förvaltat kapital 109 Mdkr
 • Bank, affärsvolym 561 Mdkr
 • Bank, antal huvudbankskunder 507 000
 • Bank, huvudbankskunder som också är försäkringskunder 91 %

Siffrorna gäller för 2018