Organisation och ledning

Länsförsäkringar Kalmar län är kundägt och det är genom fullmäktige som du som kund kan vara med och påverka bolagets utveckling och framtid.

Det högsta beslutande organet inom Länsförsäkringar Kalmar län är bolagsstämman, där fullmäktigeledamöterna företräder ägarna. Vart tredje år väljer delägarna i respektive distrikt sina representanter. Totalt finns 53 ledamöter fördelat på tolv distrikt. Antalet fullmäktige är beroende på antalet försäkringstagare i respektive distrikt. Idag väljs en fullmäktige per 2000 försäkringstagare.

Varje kommun utgör ett distrikt. Valmötena är öppna för alla försäkringstagare i respektive distrikt. Val sker på de kundträffar som anordnas varje år under november månad. Valberedningen har till uppgift att ta fram kandidater till fullmäktigevalet. Här nedan, under rubriken valberedningen, kan du läsa mer om valberedningens arbete med att ta fram fullmäktigekandidater.

Fullmäktigeledamöterna får kontinuerligt information om bolagets verksamhet. Ledamöterna tillför bolaget synpunkter och bidrar med sin kompetens och erfarenhet vilket är viktigt för bolagets fortsatta utveckling. Fullmäktige samlas några gånger varje år och har sin främsta uppgift att företräda ägarna på den årliga bolagsstämman. Kontakta gärna fullmäktigeledamöterna i din kommun om du har några synpunkter. 

Här kan du se vilka som är fullmäktige i din kommun

Bolagsstämman

Ordinarie bolagstämma hålls varje år under det andra kalenderkvartalet efter beslut i styrelsen.

Så här anger bolagsordningen beträffande att få ärenden behandlade på bolagsstämman ”Fullmäktig har rätt att få ett ärende hänskjutet till prövning på stämman, om vederbörande hos styrelsen skriftligen framställer yrkande därom senast under februari månad. Den förslagsrätt som tillkommer delägarna enligt 7 kap 6 § lag (1987:667) om ekonomiska föreningar skall inte gälla för bolaget om fullmäktige har utsetts. Vid bolagsstämma får inte behandlas ärenden som inte har varit angivet i kallelsen till stämman”.

Bolagsordningen

Valberedningen

Valberedningen består av minst sex ledamöter och väljs på ordinarie bolagsstämma för en mandattid av tre år, vilket innebär att det väljs minst två ledamöter varje år i ett rullande schema. Valberedningen har bland annat till uppgift att:

  • Lämna förslag till bolagsstämman av val av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
  • Lämna förslag till bolagsstämman av styrelsearvoden och övriga ersättningar
  • Lämna förslag till bolagsstämman av val av revisor med ersättare samt arvoden till dessa
  • Genomföra den årliga lämplighetsbedömningen av styrelsens ledamöter samt lämplighetsbedömningen vid nyval av styrelseledamöter.

Valberedningen ansvarar vidare för att ta fram förslag på fullmäktigeledamöter till länets tolv fullmäktigedistrikt (kommuner). Valberedningen strävar efter att sätta samman en fullmäktigegrupp som väl som möjligt avspeglar kunderna i bolaget, avseende ålder, kön och yrke/sysselsättning. För att bli vald till ledamot av fullmäktige tittar valberedningen på följande:

  • Att hen är sakförsäkringskund
  • Att hen inte har ett förtroendeuppdrag hos konkurrent
  • Att hen är allmänt lämplig
  • Att hen har viljan att vara ambassadör för bolaget och har tid för uppdraget

Kontakta gärna någon i valberedningen om du har förslag på lämpliga kandidater till fullmäktigeledamöter i din kommun eller som ledamöter till styrelsen. 

Valberedningen

Instruktion för valberedningen

Styrelse

Profilbild för Helena Sjöholm

Helena Sjöholm

Styrelseordförande
Profilbild för Anna Karlsson

Anna Karlsson

Styrelsens vice ordförande
Profilbild för Sten Lundqvist

Sten Lundqvist

Styrelseledamot
Profilbild för Anna Chytraeus

Anna Chytraeus

Styrelseledamot
Profilbild för Eivor Nilsson

Eivor Nilsson

Styrelseledamot
Profilbild för Marie Waern-Svalbring

Marie Waern-Svalbring

Styrelseledamot
Profilbild för Anders Franzén

Anders Franzén

Styrelseledamot
Profilbild för Fredrik Jutnäs

Fredrik Jutnäs

Styrelseledamot

Jönköping

Jönköping

Profilbild för Petter Ericsson

Petter Ericsson

Västervik

Personalklubbsrepresentant

Personalklubbsrepresentant

Profilbild för Henrik Johansson

Henrik Johansson

Kalmar

Personalklubbsrepresentant

Personalklubbsrepresentant

Företagsledning

Profilbild för Martin Karlsson

Martin Karlsson

Chef VD-stab
Profilbild för Henrik Jonsson

Henrik Jonsson

Affärsområdeschef Bank och Liv
Kalmar
Profilbild för Nils-Gunnar Thomsson

Nils-Gunnar Thomsson

Affärsområdeschef Försäkring
Kalmar
Profilbild för Johan Pettersson

Johan Pettersson

Ekonomichef
Västervik
Profilbild för Sofia Arbin

Sofia Arbin

HR-chef (tjänstedig)
Kalmar
Profilbild för Anna Nilhorn

Anna Nilhorn

Affärsutvecklingschef
Kalmar