Om oss

Informationen gäller för Länsförsäkringar Kalmar län

Länsförsäkringar Kalmar län

Tillsammans

Vi tror att det är i mötet mellan människor som idéer formas, kraft uppstår och framgång skapas. Vi tror på att samarbeta lokalt, att skapa gemenskap på vår hemmaplan med de människor som finns i vår närhet. Det är därför vi tror på styrkan i att vara ett lokalt bolag, som till hundra procent ägs av dig som är kund hos oss i Kalmar län. Är du försäkringskund hos oss är du nämligen också delägare.Tillsammans med över 100 000 av dina grannar i länet äger du då Länsförsäkringar Kalmar län.

Genom vår gemenskap skapas trygghet och möjligheter för en hållbar framtid och genom vår styrka kan vi tillsammans vara med och forma framtidens Kalmar län.
Vi stöttar det lokala föreningslivet därför att våra ägare är aktiva där. Vi bidrar till miljöprojekt för att våra barn ska få en levande natur att växa upp i, i Kalmar län. 
Vi finns för dig och dina grannar under hela livet, i stort som smått. Tillsammans.


Vår lokala närvaro är vår styrka

Vem vet ditt bästa, om inte de som står dig närmast? Vi som jobbar på Länsförsäkringar Kalmar län bor där du bor, handlar i samma affärer, läser troligen samma tidningar och har samma väder som du. Vi hävdar att de som finns nära dig har lättare att engagera sig, förstå och hjälpa än de som befinner sig långt borta. 

Länsförsäkringar Kalmar län har verkat i länet i över 175 år. Vår övertygelse är idag densamma som när vi startade – att verka så nära våra kunder som möjligt. Vår marknad är Kalmar län och som lokalt bolag kan vi lägga all kraft på att lära känna just våra kunders behov och villkor. Viktigt för oss är den personliga relationen till våra kunder som också är våra ägare.

Det är faktiskt bara hos oss som du hittar bank, försäkring och fastighetsförmedling under ett tak. Vi delar samma värderingar och har en gemensam ambition att göra det så enkelt och tryggt som möjligt för dig, oavsett om du ska byta bostad, köpa bil eller spara till semestern.

Vi erbjuder även alla typer av person- och sakförsäkringar samt bank- och fondtjänster. Våra skadereglerare finns på plats i länet och vår skadejour är öppen dygnet runt. Vårt lokala engagemang, position som bank och försäkringsbolag samt vårt finansiella kunnande gör oss till en naturlig samtalspartner för de flesta som bor och verkar i Kalmar län. Närmare 60 procent av länsborna är kunder hos oss. 


Värdegrund och affärsidé

Vår vision

Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter för en hållbar framtid.

Affärsidé

Vi ska möta kundens behov inom bank, försäkring och fastighetsförmedling så att de får en enklare och tryggare vardag.

Våra värderingar

Våra kärnvärden är engagemang, tillit och öppenhet. Värderingarna ska genomsyra och vägleda oss i all verksamhet, varje dag i varje möte.


Bolagsfakta

Länsförsäkringar Kalmar län är ett kundägt bolag med verksamhet i Kalmar län. Detta innebär att våra kunder också är våra ägare. Som kund och ägare har du inflytande i bolaget genom fullmäktige som består av valda representanter för försäkringstagarna. Fullmäktige väljer i sin tur styrelsen som tillsätter VD.

Länsförsäkringar Kalmar län är ett av de 23 lokala, självständiga och kundägda bolagen, som samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Vi erbjuder ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Tillsammans är länsförsäkringsgruppen rikstäckande och störst på den svenska försäkringsmarknaden.

Länsförsäkringar Kalmar län, med kontor i Kalmar, Borgholm, Nybro, Emmaboda, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik, har idag 110 000 kunder och 170 medarbetare. Länsförsäkringar bedriver även fastighetsförmedling och har fyra bobutiker i Kalmar län. 

Länsförsäkringar Kalmar län ömsesidigt
Organisationsnummer 532400-3549
Box 748
391 27 Kalmar
E-post: info@LFkalmar.se


Organisation och ledning

Fullmäktige

Länsförsäkringar Kalmar län är kundägt och det är genom fullmäktige som du som kund kan vara med och påverka bolagets utveckling och framtid. Det högsta beslutande organet inom Länsförsäkringar Kalmar län är bolagsstämman, där fullmäktigeledamöterna företräder ägarna. Vart tredje år väljer delägarna i respektive distrikt sina representanter. Totalt finns 54 ordinarie ledamöter fördelat på tolv distrikt. Antalet fullmäktige är beroende på antalet försäkringstagare i respektive distrikt. Idag väljs en fullmäktige per 2000 försäkringstagare.

Varje kommun utgör ett distrikt. Valmötena är öppna för alla försäkringstagare i respektive distrikt. Val sker på de kundträffar som anordnas varje år under november månad. Inbjudan till dessa kundträffar sker genom annonsering i lokalpressen och på bolagets hemsida.

Fullmäktigeledamöterna får kontinuerligt information om bolagets verksamhet. Ledamöterna tillför bolaget synpunkter och bidrar med sin kompetens och erfarenhet vilket är viktigt för bolagets fortsatta utveckling. Fullmäktige samlas några gånger varje år och har sin främsta uppgift att företräda ägarna på den årliga bolagsstämman. Kontakta gärna fullmäktigeledamöterna i din kommun om du har några synpunkter.

Här kan du se vilka som är fullmäktige i din kommun

Bolagsstämman

Ordinarie bolagstämma hålls varje år under det andra kalenderkvartalet efter beslut i styrelsen.

Så här anger bolagsordningen beträffande att få ärenden behandlade på bolagsstämman ”Fullmäktig har rätt att få ett ärende hänskjutet till prövning på stämman, om vederbörande hos styrelsen skriftligen framställer yrkande därom senast under februari månad. Den förslagsrätt som tillkommer delägarna enligt 7 kap 6 § lag (1987:667) om ekonomiska föreningar skall inte gälla för bolaget om fullmäktige har utsetts. Vid bolagsstämma får inte behandlas ärenden som inte har varit angivet i kallelsen till stämman”.

Bolagsordningen

Valberedningen

Valberedningen består av minst sex ledamöter och väljs på ordinarie bolagsstämma för en mandattid av tre år, vilket innebär att det väljs minst 2 ledamöter varje år i ett rullande schema. Valberedningen ska lämna förslag till bolagsstämman om bland annat:

  • Val av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
  • Styrelsearvoden och övriga ersättningar
  • Val av revisor med ersättare samt arvoden till dessa

Valberedningen ansvarar vidare för att ta fram förslag på fullmäktigeledamöter till länets tolv fullmäktigedistrikt. Valberedningen strävar efter att sätta samman en fullmäktigegrupp som väl som möjligt avspeglar kunderna i bolaget. Dessutom ansvarar valberedningen för den årliga lämplighetsbedömningen av styrelsens ledamöter samt lämplighetsbedömningen vid nyval av styrelseledamöter.

Kontakta gärna någon i valberedningen om du har förslag på lämpliga kandidater till fullmäktigeledamöter i din kommun eller som ledamöter till styrelsen. 

Valberedningen 2017

Instruktion för valberedningen


Styrelse

Profilbild för Jan-Olof Thorstensson

Jan-Olof Thorstensson

Styrelsens ordförande
Profilbild för Anna Karlsson

Anna Karlsson

Styrelsens vice ordförande
Profilbild för Sten Lundqvist

Sten Lundqvist

Styrelseledamot
Profilbild för Johan Lindgren

Johan Lindgren

Styrelseledamot
Profilbild för Marie Waern-Svalbring

Marie Waern-Svalbring

Styrelseledamot
Profilbild för Helena Sjöholm

Helena Sjöholm

Styrelseledamot
Profilbild för Anders Franzén

Anders Franzén

Styrelseledamot
Profilbild för Eivor Nilsson

Eivor Nilsson

Styrelseledamot
Profilbild för Fredrik Wiberg

Fredrik Wiberg

Facklig företrädare
Kalmar

Personalklubbsrepresentant

Personalklubbsrepresentant

Profilbild för Magnus Larsson

Magnus Larsson

Skadeförebygg Företag och Lantbruk
Kalmar

Personalklubbsrepresentant

Personalklubbsrepresentant

Företagsledning

Profilbild för Nils-Gunnar Thomsson

Nils-Gunnar Thomsson

Affärsområdeschef Företag och lantbruk
Kalmar
Profilbild för Stina Franzén

Stina Franzén

Kommunikations- och affärsutvecklingschef
Kalmar
Profilbild för Johan Pettersson

Johan Pettersson

Ekonomichef
Västervik
Profilbild för Maria Holgersson

Maria Holgersson

HR-chef
Kalmar
Profilbild för Martin Brigenheim

Martin Brigenheim

Verksamhetscontroller / Bolagsjurist
Kalmar