Om vi inte är överens

Länsförsäkringar ägs av våra kunder och för oss är det därför extra viktigt att se till så att vi är tydliga när vi lämnar besked och att du som kund förstår varför beslutet ser ut som det gör. Därför vill vi självklart att du hör av dig till oss om du är missnöjd med ett beslut. Vi är naturligtvis beredda att ompröva vårt beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra. Om du inte är överens finns det olika vägar att gå. 

Omprövning

Om du inte är nöjd med vårt beslut i ett försäkringsärende kan du begära omprövning samt överprövning i ärendet. Om du vill veta mer om skälen till beslutet eller begära omprövning ska du kontakta din handläggare.

Överprövning

Om du efter omprövning fortfarande är missnöjd med vårt beslut kan du begära överprövning hos ansvarig gruppchef på skadeavdelningen.

Prövningsnämnden

Om du efter överprövning av gruppchefen inte accepterar vårt ställningstagande har du möjlighet att begära en slutgiltig prövning av ditt ärende hos vår prövningsnämnd. Begäran skickas till:

Länsförsäkringar Kalmar län
Prövningsnämnden
Box 748
391 27 Kalmar

Eller mejla till: skador@LFkalmar.se


Förfarandet i nämnden är skriftligt. Prövningsnämnden hanterar inte frågor i ärenden som varit föremål för särskild utredning.

Prövning genom utomstående

Om du inte godtar vårt slutliga beslut har du möjlighet att begära vidare prövning externt enligt nedan:

Domstol 
Du kan få ditt ärende prövat i domstol. Om du har en försäkring som innehåller ett rättsskyddsmoment kan detta rättsskydd även komma att gälla vid en tvist mot oss. Rättsskyddsförsäkringen gäller under de förutsättningar som framgår av försäkringsvillkoren.

Nämnden för Rättsskyddsfrågor
Nämnden prövar omfattningen av rättsskyddsförsäkringen, fråga om ersättningsanspråk och ombuds lämplighet. Prövningen i nämnden är kostnadsfri. 

Svensk Försäkrings Nämnder
Box 24067, 104 50 Stockholm
08-522 787 20
www.forsakringsnamnder.se

Preskription
Du förlorar din rätt till ersättning från försäkringen om du inte väcker talan mot oss inom tio år från den tidpunkt då din rätt till ersättning ur försäkringen uppkom, annars riskerar du att ersättningskravet preskriberas. Du har dock alltid sex månader på dig att väcka talan från vårt slutgiltiga ställningstagande.

Upplever du att du inte får gehör för dina synpunkter hos din handläggare kan du ta ditt ärende vidare till vår klagomålsansvarig Anna Cederbrink som du når på 0480-691 79 eller anna.cederbrink@LFkalmar.se 

Kundklagomål Bankärenden

Länsförsäkringar Bank och Hypotek har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bank- och hypoteksklagomål när du som kund inte är nöjd med vårt slutgiltiga beslut. Du kontaktar centralt klagomålsansvarig via post,

Länsförsäkringar Bank eller Länsförsäkringar Hypotek
Klagomålsansvarig,
106 50 Stockholm