Länsförsäkringar Bank

Senaste finansiella rapporten

Januari-juni 2019

Perioden i korthet, koncernen

 • Rörelseresultatet ökade 8 procent till 957,8 (888,2) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 9,8 (10,3) procent.
 • Räntenettot ökade 4 procent till 2 272 (2 193) Mkr.
 • Rörelseintäkterna ökade 8 procent till 1 960 (1 811) Mkr.
 • Rörelsekostnaderna ökade 7 procent till 933,6(873,7) Mkr.
 • Kreditförlusterna uppgick netto till 69,0 (49,0) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,04 (0,04) procent.
 • Affärsvolymerna ökade 12 procent till 616,6 (551,3) Mdkr.
 • Inlåningen ökade 11 procent till 115,9 (104,4) Mdkr. Utlåningen ökade 9 procent till 301,7 (275,8) Mdkr.
 • Kärnprimärkapitalrelation för Konsoliderad situation uppgick den 30 juni 2019 till 14,6 (15,0*) procent.
 • Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade med 9 procent, antalet bankkort ökade med 10 procent.
 • I april 2019 genomförde Länsförsäkringar Bank slutimplementeringen av projektet med att ersätta bankens IT-plattform med det nya kärnbanksystemet, BaNCS.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2018.
* Avser 31 mars 2019.

Läs hela kvartalsrapporten  från Länsförsäkringar Bank

Rapportdatum 2019
Datum Rapport
7 februari

Bokslutskommuniké 2018

27 mars

Årsredovisning 2018

26 april

Delårsrapport, januari – mars 2019

18 juli

Delårsrapport, januari – juni 2019

24 oktober

Delårsrapport, januari – september 2019

Mer information


Rating

Kreditbetyg
  Frist Standard & Poor's Moody's
Länsförsäkringar AB - A-/Stable A3/Stable
Länsförsäkringar Bank Lång A/Stable A1/Stable
  Kort A-1(K-1) P-1
Länsförsäkringar Hypotek** Lång AAA/Stable Aaa
Länsförsäkringar Sak - A/Stable A2/Stable

**Avser Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda obligationer.

Om  kreditbetyg

Kreditbetyg utfärdas av ett antal oberoende ratinginstitut. Syftet är att ge det värderade företagets kunder och långivare möjlighet att bedöma den risk som är förknippad med att göra affärer med företaget. Ratingen påverkar företagets kostnader för finansiering på den internationella kapitalmarknaden.

Ju högre upp man rankas på betygsskalan desto lägre finansieringskostnad. Till varje bedömning knyts det också en prognos inför nästa betygssättning. Prognosen anger om det aktuella betyget är positivt, stabilt eller negativt.


Upplåningsprogram

Upplåningsprogram
  Ram Nom, mdr Utestående Nom, mdr

Återstående genomsnittlig löptid

Medium Term Note SEK 30 SEK 27,5 1,8 år
Domestikt certifikatprogram SEK 15 SEK 0,2 0,1 år
Euro Commercial Paper EUR 1,5 SEK 1,8 0,3 år
Euro Medium Term Note EUR 2 SEK 12,7 3,4 år
Totalt   SEK 42,2 2,3
Med nominella värden per den 30 juni 2019.

Risker och kapitaltäckning

Bankkoncernen följer reglerna om intern riskklassificering - IRK

Koncernen tillämpar reglerna om intern riskklassificering (IRK). Den avancerade riskklassificeringsmetoden används för alla hushållsexponeringar och stor del av företags- och lantbruksexponeringar. Grundläggande IRK-metod används för företags- och lantbruksexponeringar och schablonmetoden används för övriga exponeringar.

Bankkoncernen, per den 30 juni 2019

 • Kärnprimärkapitalet uppgick till 13 930 miljoner kronor
 • Kärnprimärkapitalrelationen 13,4 procent
 • Primärkapitalet 16 130 miljoner kronor
 • Primärkapitalrelationen 15,6 procent
 • Kapitalbasen 18 720 miljoner kronor
 • Total kapitalrelation uppgick till 18,1 procent

Konsoliderad situation, per den 30 juni 2019

 • Kärnprimärkapitalet uppgick till 17 848 miljoner kronor
 • Kärnprimärkapitalrelationen 14,6 procent
 • Primärkapitalet 19 536 miljoner kronor
 • Primärkapitalrelationen 16,0 procent
 • Kapitalbasen 21 602 miljoner kronor
 • Total kapitalrelation uppgick till 17,7 procent

Om Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,7 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Under dessa finns bland annat Wasa Kredit AB och Agria Djurförsäkring.

En av Sveriges största retailbanker

Länsförsäkringar Bank är en av Sveriges största banker. Strategin utgår från länsförsäkringsgruppens stora kundbas, ett starkt varumärke och en lokal förankring via de kundägda länsförsäkringsbolagen. Banktjänster erbjuds i första hand till de 3,9 miljoner kunderna i länsförsäkringsgruppen.

Kundkontakter sker i personliga möten på 128 av länsförsäkringsbolagens kontor runt om i Sverige samt via digitala tjänster och telefon. Målet är att utifrån en låg risk ha en fortsatt tillväxt i volymer och lönsamhet, de mest nöjda kunderna och en ökad andel kunder som har både bank och försäkring hos Länsförsäkringar.

Länsförsäkringar Bank ägs till 100 procent av Länsförsäkringar AB. Bankkoncernen består av moderbolaget Länsförsäkringar Bank samt de helägda dotterbolagen Länsförsäkringar Hypotek, Länsförsäkringar Fondförvaltning och Wasa Kredit.

Bli bankkund


Länsförsäkringar Bank AB (publ)
Organisationsnummer 516401-9878
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00