Nya Världen-förvaltning

Länsförsäkringar Liv sköter placeringen av ditt sparande och garanterar dig en lägsta nivå på dina utbetalningar. Pengarna placeras i cirka 70 procent aktier och resterande del i räntebärande tillgångar. Det går inte att starta ett nytt sparande med Nya Världen-förvaltning.

Flytta till Nya Trad och få en tryggare pension

Om du har ett pensionssparande i Nya Världen kan du i de flesta fall flytta till
Nya Trad. Där blir värdeutvecklingen jämnare, avgifterna lägre och du får en tryggare pension.

Mer om möjligheten att flytta till Nya Trad

Så fungerar Nya Världen

Ditt sparande med Nya Världen-förvaltning har två värden som beräknas parallellt: ett garanterat värde och ett försäkringskapital.

 1. Ditt garanterade värde

  Det garanterade värdet är det du betalat in plus garanterad ränta och riskkompensation minskat med avtalade utbetalningar, kostnader och avkastningsskatt enligt antagandena i det villkor som gäller för din försäkring. Den garanterade räntan är 0 procent före avdrag för skatt och avgifter.

 2. Ditt försäkringskapital

  Försäkringskapitalet är det du betalat in plus riskkompensation minskat med gjorda utbetalningar, avgifter, garantiavgift samt avkastningsskatt.
  Försäkringskapitalet förändras ständigt eftersom placeringstillgångarna värderas dagligen. Värdet kan både öka och minska från en dag till en annan.

 3. Din återbäringsdel

  Återbäring uppstår när försäkringskapitalet är större än det garanterade värdet. Återbäringen kan både minska och öka eftersom placeringstillgångarna värderas dagligen. Återbäringen är inte garanterad utan delas ut först i samband med varje utbetalning.

Din utbetalning

 • Beloppet som betalas ut till dig baseras på hur stort det garanterade värdet i din försäkring är.
 • Utbetalningen blir större om det har uppstått en återbäringsdel, det vill säga när försäkringskapitalet är större än det garanterade värdet.
 • Beloppet som betalas ut omräknas vid varje utbetalningstillfälle och kan öka eller minska beroende på hur försäkringskapitalet utvecklar sig.
 • Nivån på utbetalningen kan aldrig bli lägre än det belopp som beräknas utifrån det garanterade värde

Mer om utbetalningar av din pension

Så placeras dina pengar

Försäkringskapitalet i Nya Världen är placerat i cirka 70 procent aktier och cirka 30 procent räntebärande tillgångar. Fördelningen mellan aktier och räntor varierar endast marginellt över tid. Aktiedelen är fördelad på de större marknaderna i världen. Under 2021 har placeringen i aktier på tillväxtmarknader som Kina och Indien tagits bort. I stället har andelen aktier i Sverige och andra utvecklade marknader som USA och Europa ökat. Det innebär att möjligheten till en bra värdeutveckling bedöms bli bättre och att placeringarna blir mer hållbarhetsinriktade.

I Nya Världen påverkar den dagliga utvecklingen i placeringstillgångarna, till exempel utvecklingen i aktier, direkt värdet på försäkringen. Det vill säga värdet kan både öka och minska från en dag till en annan.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Den hållbarhetsrelaterade information som vi ska lämna om våra finansiella produkter enligt EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar, också kallad Disclosureförordningen, beror på vilken av förordningens tre hållbarhetskategorier som produkten hör till. De tre kategorierna är:

 • Mörkgrön (artikel 9) – finansiell produkt som har hållbara investeringar som mål enligt regelverkets definition
 • Ljusgrön (artikel 8) - finansiell produkt som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, eller en kombination av dessa egenskaper, genom sina investeringar.
 • Ingen färg (artikel 6) – finansiell produkt som beaktar hållbarhetsrisker, men som inte uppfyller kraven för en ljusgrön eller mörkgrön produkt, eller en finansiell produkt som inte beaktar hållbarhetsrisker.

Under rubriken Ansvarsfulla investeringar inom Länsförsäkringar Liv hittar du hållbarhetsrelaterad information om Nya Världen, läs mer här.