Traditionell förvaltning - Gamla Trad

Länsförsäkringar Liv sköter placeringen av ditt sparande och garanterar dig en lägsta nivå på dina utbetalningar. Pengarna placeras i huvudsak i räntebärande tillgångar med låg risk och endast en mindre del i högavkastande tillgångar som aktier och fastigheter. Det går inte att starta ett nytt sparande med traditionell förvaltning.

Så fungerar Gamla Trad

Ditt sparande med traditionell förvaltning har två värden som beräknas parallellt: ett garanterat värde och ett försäkringskapital.

 1. Ditt garanterade värde

  Det garanterade värdet är det du betalat in plus garanterad ränta och riskkompensation minskat med garanterade pensionsutbetalningar, kostnader och avkastningsskatt enligt antagandena i det villkor som gäller för din försäkring. Den garanterade räntan är mellan 3 och 5 procent beroende på vad som avtalats när du tecknade din försäkring.

 2. Ditt försäkringskapital

  Försäkringskapitalet är det du betalat in plus aktuell återbäringsränta och riskkompensation minskat med gjorda utbetalningar, avgifter samt avkastningsskatt.
  Återbäringsräntan varierar beroende på vår aktuella bedömning av de finansiella marknaderna. Den aktuella återbäringsräntan kan du se i faktarutan.

 3. Din återbäringsdel

  Återbäring uppstår när försäkringskapitalet är större än det garanterade värdet. Återbäringen är försäkringens del av Länsförsäkringar Livs överskott. Återbäringen är dessutom Länsförsäkringar Livs riskkapital som kan användas för att täcka förluster. Återbäringsdelen är inte garanterad och kan både öka och minska i storlek.

Illustration som visar vilka värden traditionell förvaltning har.

Din utbetalning

 • Den garanterade pensionen som betalas ut till dig baseras på det garanterade värdet när utbetalningen startar och den garanterade räntan under utbetalningstiden.

 • Den totala pensionen beräknas utifrån försäkringskapitalets storlek. Du kan få utbetalt ett högre belopp än det garanterade om försäkringskapitalet beräknas räcka till en större utbetalning än den garanterade pensionen.

 • Beloppet som betalas ut räknas om regelbundet. Nivån på utbetalningen kan både öka och minska. Utbetalningen kan aldrig bli lägre än den garanterade pensionen.

 • Vi räknar med en försiktig förräntning av försäkringskapitalet framåt. Det gör det möjligt för oss att eventuellt höja din utbetalning i framtiden. Vårt försiktiga antagande gör också att risken minskar för att din utbetalning ska behöva sänkas.

Mer om beräkning av utbetalningen

Så placeras dina pengar

Försäkringskapitalet i Gamla Trad placeras i huvudsak i räntebärande tillgångar och endast en mindre del i högavkastande tillgångar som fastigheter och aktier. Fördelningen mellan tillgångarna varierar beroende på vår aktuella marknadsbedömning och vårt ekonomiska utrymme att ta risk i placeringarna. Utrymmet att ta risk i Gamla Trad är starkt begränsat på grund av de höga garanterade räntorna vilket medför att huvuddelen av kapitalet placeras i obligationer och andra räntebärande tillgångar.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Som en del i arbetet att skapa en hållbarare värld ska vi lämna hållbarhetsrelaterad information om våra finansiella produkter. Syftet med informationen är att du bättre ska förstå hur vi arbetar för att placeringarna i Gamla Trad ska bidra till en hållbar utveckling.

Informationen beror på vilken hållbarhets­kategori som produkten hör till:

 • Mörkgrön (artikel 9) – finansiell produkt som har hållbara investeringar som mål enligt regelverkets definition.
 • Ljusgrön (artikel 8) - finansiell produkt som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, eller en kombination av dessa egenskaper, genom sina investeringar.
 • Ingen färg (artikel 6) – finansiell produkt som beaktar hållbarhetsrisker, men som inte uppfyller kraven för en ljusgrön eller mörkgrön produkt, eller en finansiell produkt som inte beaktar hållbarhetsrisker.

Gamla Trad tillhör den ljusgröna kategorin som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Du kan läsa mer om vilka miljörelaterade och sociala egenskaper som Gamla Trad främjar genom sina investeringar. Vi berättar bland annat om vilken investeringsstrategi vi följer, hur stor andel av Gamla Trads tillgångar som minst ska vara investerad i hållbara investeringar och hur vi följer upp det.

Läs mer om hållbarhetsrelaterade upplysningar för Gamla Trad.

Investeringarna i Gamla Trad medför en indirekt påverkan på människor, samhälle och miljö. I investeringsprocessen för Gamla Trad integreras sådan påverkan och huvudsakliga konsekvenser beaktas. Läs mer om hur arbetet bedrivs här:

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer v.3

För information om hur vi integrerar hållbarhetsrisker i vår investeringsprocess, försäkringsrådgivning och i ersättningar, läs mer.

Du hittar mer hållbarhetsrelaterad information om Gamla Trad på sidan Ansvarsfulla investeringar inom Länsförsäkringar Liv.

Nyckeltal traditionell förvaltning

Nya Trad Nya Trad
Gamla Trad Gamla Trad
Återbäringsränta från 1 augusti 2023 Återbäringsränta från 1 augusti 2023
5 % 5 %
4 % 4 %
Historiskt, 5 år* Historiskt, 5 år*
6,0 % 6,0 %
10,5 % 10,5 %
Historiskt, 10 år* Historiskt, 10 år*
6,7 % 6,7 %
6,1 % 6,1 %
Konsolideringsgrad, 2023-10-31 Konsolideringsgrad, 2023-10-31
106 % 106 %
109 % 109 %
Solvensgrad Länsförsäkringar Liv, 2023-10-31 Solvensgrad Länsförsäkringar Liv, 2023-10-31
168 % 168 %
Prognosränta Prognosränta
2,5 % 2,5 %
1 % 1 %

* Per 2023-09-30