Bolagsordning

Bolagsordningen fastställdes vid ordinarie bolagsstämma den 28 april 2017.

§ 1.

Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Jämtland, har till föremål för sin verksamhet att inom Jämtlands län meddela direkt försäkring av risker hänförliga till följande grupper och klasser av skadeförsäkring:

 • Olycksfalls- och sjukförsäkring (grupp a)
 • Motorfordonsförsäkring (grupp b)
 • Fartyg (klass 6) med begränsning till fritidsbåtar
 • Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e)
 • Fartygsansvar (klass 12) med begränsning till ansvar för fritidsbåtar
 • Allmän ansvarighet (klass 13)
 • Annan förmögenhetsskada (klass 16)
 • Rättsskydd (klass 17)

Bolaget får också meddela indirekt försäkring av risker hänförliga till samtliga skade-försäkringsklasser (grupp h) samt indirekt försäkring avseende livförsäkring och tilläggsförsäkring (klasserna 1 a och b) och lång olycksfalls- och sjukförsäkring (klass IV).
Bolaget har också till föremål att förmedla andra finansiella företags tjänster som har ett naturligt samband med försäkringsrörelsen, i förekommande fall efter föreskrivet tillstånd. Bolaget får slutligen också bedriva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.

§ 2.

Delägare i bolaget är dess försäkringstagare. Återförsäkringstagare anses dock icke på grund av återförsäkringen såsom delägare.

Bolagsstämmans befogenheter utövas av fullmäktige.

På bolagsstämma äger varje fullmäktig en röst.

Bolagsstämman är beslutsför, då minst halva antalet fullmäktige är närvarande. Delägare har ingen rösträtt på bolagsstämman.

Omröstning sker öppet, dock att vid val sluten omröstning skall företagas, om yrkande därom framställes.

Beslut på bolagsstämma fattas genom enkel röstövervikt, utom vad avser fråga om ändring av bolagsordningen. Beslut om ändring av bolagsordningen är ej giltigt med mindre än att beslutet fattats på bolagsstämma och därvid biträtts av minst två tredjedelar av samtliga röstande.
Vid lika röstetal avgöres frågor genom lottning.

§ 3.

För val av fullmäktige indelas verksamhetsområdet i distrikt, vars gränser skall sammanfalla med nuvarande primärkommuners. För varje distrikt utses en fullmäktig för varje påbörjat femtonhundratal delägare inom distriktet. I varje distrikt skall dock utses minst två fullmäktige. För fullmäktige utses i varje distrikt suppleanter till ett antal av en för varje påbörjat tretal ordinarie fullmäktige inom distriktet. Suppleanterna inkallas till tjänstgöring i den ordning de valts.

Fullmäktig och suppleant för denne utses av och bland delägarna inom varje distrikt för en tid av tre år räknat från och med året näst efter det under vilket val ägt rum. Sådant val sker på distriktsmöte, som hålles under fjärde kvartalet det år fullmäktiges uppdrag utgår.

Styrelsen bestämmer rörande kallelse till distriktsmötet och förordnar person att leda dessa förhandlingar. Val förrättas efter huvudtal och avgöres med enkel röstövervikt. Omröstning sker öppet, dock att vid val sluten omröstning skall företagas, om yrkande därom framställes. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. Den som är styrelseledamot eller befattningshavare i bolaget får icke vara fullmäktig eller suppleant för sådan.

§ 4.

Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen inom bolagets geografiska område under andra kvartalet på dag som styrelsen bestämmer.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till fullmäktige tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

Kallelse skall innehålla uppgift om de ärenden som skall behandlas på stämman. När det gäller ändring av bolagsordningen skall föreslagna ändringar samt motivet till ändringarna anges i kallelsen.

Andra meddelanden till fullmäktige meddelas per brev.

§ 5.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Justering av röstlängden;
 3. Val av två justerare att tillsammans med ordföranden justera protokollet;
 4. Anmälan om styrelsens val av protokollförare;
 5. Fråga om stämman behörigen utlysts;
 6. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen och i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen och i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 8. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 10. Beslut om ändringar i bolagsordningen;
 11. Beslut om ersättning till av stämman valda styrelseledamöter samt till fullmäktige och valberedning;
 12. Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen;
 13. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen;
 14. Val av styrelseledamöter;
 15. Val av ordförande i styrelsen;
 16. Val av vice ordförande i styrelsen;
 17. Val av revisor jämte suppleant;
 18. Fastställande av instruktion för valberedningen;
 19. Val av valberedning och valberedningens ordförande;
 20. Övriga frågor som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning;

Röstberättigad äger få ärende hänskjutet till prövning på stämman om han hos styrelsen skriftligen framställer yrkande därom i så god tid att ärendet kan tas med i kallelsen till stämman. Vid bolagsstämma får ej behandlas ärende som ej varit angivet i kallelse till stämman. Den föreslagsrätt som tillkommer delägarna enligt 7 kap 6 § lag (1987:667) om ekonomisk förening skall inte gälla för bolaget om fullmäktige har utsetts.

De redovisningshandlingar och revisionsberättelse som enligt 7 kap 8 § lag (1987:667) om ekonomiska föreningar skall tillhandahållas inför ordinarie bolagsstämma får hållas tillgängliga på bolagets webbplats.

§ 6.

Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett.

§ 7.

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets årsredovisning och räkenskaper utses en auktoriserad revisor samt en suppleant för denne. Uppdrag som revisor och revisorsuppleant gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorvalet.

§ 8.

Balansräkning, resultaträkning samt förvaltningsberättelse för det förflutna räkenskapsåret skall av styrelsen och verkställande direktören tillhandahållas revisorerna minst en månad före dagen för följande ordinarie bolagsstämma. Nämnda redovisningshandlingar skall vara underskrivna av samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören. Minst två veckor före samma stämma skall revisorerna över granskningen till styrelsen överlämna en av dem undertecknad revisionsberättelse, däri ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören tydligt till- eller avstyrkes.

§ 9.

Förlust på själva försäkringsrörelsen, i inkomstskattelagens mening, får täckas genom användning av för detta ändamål inrättad utjämningsfond. Härefter eventuellt kvarstående förlust på rörelsen i dess helhet får också täckas genom användning av sådan fond.

§ 10.

Styrelsen, som har sitt säte i Östersund, skall bestå av lägst sex och högst nio ledamöter. Utöver ovan angivna ledamöter kan i styrelsen ingå ytterligare ledamöter och suppleanter enligt gällande lagstiftning om styrelserepresentation för anställda.

De av bolagsstämman valda ledamöterna utses för en tid av två år.

§ 11.

Styrelsen är beslutsför när de vid sammanträde närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter.

I händelse av ordförandens frånvaro utövar den stämmovalde vice ordföranden ordförandens befattning.

Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om vilken vid sammanträde de flesta röstande förenar sig, och vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden. Om styrelsen inte är fulltalig, får beslut anses föreligga endast om fler än hälften av hela antalet styrelseledamöter har röstat för beslutet.

§ 12.

Bolagets firma tecknas, på sätt som styrelsen bestämmer, av minst två personer i förening.

§ 13.

I det fall bolaget skall likvideras skall bolagets behållna tillgångar skiftas till dem som var delägare i bolaget vid tiden för likvidationsbeslutet. Dessa skall därvid få del av tillgångarna i förhållande till det sammanlagda beloppet av varje delägares betalda premier för de fem senaste räkenskapsåren.

§ 14.

Beslut om ändring av denna bolagsordning är inte giltigt med mindre än att beslutet fattats på bolagsstämma och därvid biträtts av minst två tredjedelar av samtliga röstande.

§ 15.

Bolagets årsvinst står, med beaktande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) med därtill anslutande författningar, till bolagsstämmans förfogande.