Miljöarbete

Interna arbetssätt

Långsiktigt och hållbart miljöarbete genomsyrar verksamheten

Vi arbetar ständigt för att minska vår direkta miljöpåverkan. Det sker bland annat genom energieffektivisering och övergång till förnybara energikällor, minskat resande och ökad användning av digital mötesteknik.

Ett par bolag inom länsförsäkringsgruppen är certifierade enligt ISO 14001. Certifikaten upprätthålls genom intern revision och extern granskning av ackrediterat certifieringsorgan.

Bra Miljöval el på många av våra kontor

Flera av kontoren i landet har el som är märkt med Bra Miljöval el. Kontoren värms i de flesta fall av lokalt producerad fjärrvärme. Många fastigheter är certifierade enligt LEED, Green Building samt Miljöklassad Byggnad.

Minskad miljöpåverkan av resor i tjänsten

Resor i tjänsten resulterar i utsläpp av koldioxid som är en av de växthusgaser som förstärker den redan befintliga växthuseffekten. För att minska klimatpåverkan från resorna styrs tjänsteresorna i stor utsträckning till tåg enligt de reseriktlinjer som gäller för respektive bolag.

Många av länsförsäkringsbolagen har egna miljöbilar som används i tjänsten för till exempel besiktningar av skador. Flera bolag erbjuder de medarbetare som kör i tjänsten kurser i Ecodriving, för att lära sig att köra miljö- och energisnålt. Möten via telefon eller video sparar både miljö och arbetstid.

Produktion av tryckt material

Vid produktion av tryckt material ser vi självklart till att välja det mest miljövänliga alternativet. Alla våra leverantörer av trycksaker har ett pågående miljöarbete – det är ett absolut krav när vi upphandlar deras tjänster. Det är likadant vid valet av papper. Vi går noggrant igenom alternativen. Det betyder inte nödvändigtvis att papperet vi väljer är svanenmärkt, men däremot att det uppfyller alla de krav som motsvarar certifieringen. Minsta möjliga miljöpåverkan är parollen.

Skadeförebyggande arbete

Att undvika skada är en miljöhandling

Varje skada innebär onödigt avfall, energiförbrukning i form av transporter och materialtillverkning. För den yttre miljön är varje skada som kan undvikas viktig. Varje skada innebär miljöpåverkan i form av energiförbrukning, sanering, transporter, materialanvändning och avfall.

Den största miljöpåverkan har natur-, vatten-, brand- och motorskador som drabbar länsförsäkringsgruppens kunder. Påverkan sker dels vid själva skadehändelsen men också vid återställandet och reparationen.

Koldioxidutsläpp vid villabrand: 25 ton

Vid en totalbrand av en villa släpps 25 ton koldioxid ut. Det motsvarar 12 500 mil med bil. Därtill innebär den ofullständiga förbränningen att det släpps ut stoft, kolväten och kväveoxider helt orenat ut i luften. Lägg till alla kemikalier som dessutom rinner ut i sjöar och vattendrag med släckvatten och den energiåtgång och den avfallsmängd som blir resultatet av saneringen. Materialförbrukningen vid återställandet har också en stor miljöpåverkan. Nya naturresurser ska tas i anspråk, förädlas, transporteras och sättas på plats.

Många bränder startar i elektronisk utrustning som överhettats. Flera av våra skadeförebyggande råd är de samma som också spar energi. Samtidigt som du spar energi undviker du att brand uppstår. Genomför regelbundet en husesyn som spar energi så undviker du också risken för brand. I vissa fall handlar det om installationer och då är det fackmannamässigt utförande som krävs.

Vi sprider kunskap om säkra material och byggmetoder

Årligen upphandlar länsförsäkringsgruppen entreprenörer motsvarande en verksamhet med 1000 byggnadssnickare. Därför har vi också en möjlighet att påverka genom att sprida kunskap om material och byggmetoder. På många länsförsäkringsbolag sker ett kontinuerligt arbete med informationsträffar för byggentreprenörer med underleverantörer. Vid träffarna diskuteras också miljökonsekvenser vid skador och materialval i skivor och tätskikt.

Koldioxidutsläpp vid vattenskada: 300 kilo

Vid vattenskada har länsförsäkringsgruppen räknat fram att det släpps ut cirka 300 kilo koldioxid. 80 kilo kommer från transporter, 10 kilo från avfuktning och 210 kilo från tillverkning och omhändertagande av material. Därtill är nytillverkning av material både energikrävande och ger upphov till utsläpp av kemikalier och tungmetaller vid tillverkningen. Modern forskning visar att upp till 90 procent av ohälsosam innemiljö beror på fukt. Därför är det viktigt både för den inre och yttre miljön att du bygger så att du undviker fuktproblem.

Vattenskador undviker du genom att välja rätt material beroende på bjälklag, bygga enligt branschregler, installera indikatorer som tidigt visar läckage. Även här är det regelbunden husesyn och underhåll som sparar mycket besvär men också pengar och miljö. Ta reda på fakta och kontrollera regelbundet kök, badrum, varmvattenberedare och andra ställen där det finns vatten.

Ta del av våra skadeförebyggande råd

Reparation och underhåll

Störst påverkan från nytillverkat material

Vatten-, brand- och motorskador är det som påverkar miljön allra mest. Det är plastmattor, gipsskivor, trämaterial som måste transporteras, återvinnas eller läggas på deponi och nytt material ska produceras för att läggas in. Den största påverkan är nytillverkning av material.

När du själv ska renovera

Se till att du bygger enligt gällande byggregler för att undvika framtida vatten- och brandskador. Läs gärna Länsförsäkringars skadeförebyggande råd kring vatten, el och brand innan du börjar bygga. Anlita entreprenörer som har rätt yrkeskompetens för byggkonstruktioner, elinstallationer och våtrum.

När du river ska du följa kommunens anvisningar för återvinning och deponi av rivningsavfall. Du måste också vara beredd på att du kan stöta på förbjudna ämnen som måste tas om hand på ett särskilt sätt.

När vi väljer entreprenör

Skadereparationerna som länsförsäkringsgruppen reglerar motsvarar en entreprenadverksamhet med cirka 1 000 anställda hantverkare. Därför är det viktigt hur hantverkarna arbetar och att de har rätt kunskaper om hur de ska hantera avfall och välja material.

Länsförsäkringsgruppen har utvecklat ett bedömningssystem för entreprenörers kvalitet- och miljöengagemang redan i upphandlingsskedet. Att en skada återställs med högsta kvalitet borgar för lång livslängd och förebygger framtida skador. Högsta kvalitet kräver leverantörer som har kunskaper och färdigheter som är i framkant.

Länsförsäkringsgruppen vill också att entreprenörerna använder byggvaror som inte innehåller giftiga eller hälsostörande ämnen. Systemet är utvecklat tillsammans med miljökonsulter och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Kraven som ställs gäller utbildning av personal, systematiskt miljöarbete, kvalitetsarbete, arbetsmiljö och en rad andra kriterier.

Vid fordonsreparationer ställs krav på användande av begagnade kvalitetsdelar framför nytillverkade och att karosserna rätas ut istället för att hela bilen behöver skrotas.

Produkter och tjänster

Miljöhänsyn vid produktutveckling

Vid all produktutveckling tar vi miljöhänsyn. Som exempel är länsförsäkringsgruppen ensam om att kunna erbjuda en återvinningsförsäkring för företag och lantbruk i stora delar av landet. Den minskar mängden miljöfarligt avfall och skrot i lantbruket.

Läs mer i broschyren om vår återvinningsförsäkring

Ökad andel digital kommunikation

Som försäkringsbolag och bank är Länsförsäkringar en stor brukare av papper. Vi eftersträvar att reducera bruket av papper både i sättet som vi arbetar på och vid interaktionen med våra kunder. Idag skickas inte längre några försäkringsvillkor ut utan de kan hämtas här på vår webbplats. System utvecklas också så att avisering och annan pappershantering kan reduceras. 

Ökad kunskap

Vi förebygger miljöskador med kunskap

Vi arbetar på många olika sätt med att öka kunskapen kring miljöfrågor som har koppling till vår verksamhet. 

Miljötal och testning

Länsförsäkringsgruppen bedriver testning och utveckling av byggmaterial och deras miljöpåverkan för att kunna leda kunderna rätt. Ett par exempel:

  • Vi har testat väggskivor i badrum, tätskikt och golvbrunnar och vi bygger system för att räkna ut olika materials miljöpåverkan under sin livscykel.
  • Vi har genomfört ett unikt projekt för att beräkna vattenskadors miljöpåverkan. Projektet genomfördes i samarbete med Tyréns och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
  • Vi har finansierat testning av olika riskkonstruktioner. Skivmaterial och tätskikt som används bakom kakel har testats för mögelpåväxt och vattenbeständighet.
  • Vi har testat olika konstruktioner för golvbrunnar.

Seminarier

För att visa riskerna med klimatförändringar har flera länsförsäkringsbolag hållt klimatseminarier tillsammans med SMHI och länsstyrelser. Länsförsäkringars uppgift är att peka på effekterna och riskerna med ett förändrat klimat och föra en dialog med beslutsfattare för hur lokala beslut kan minimera riskerna.

Flera av de länsförsäkringsbolag som är särskilt utsatta för översvämningar har haft lokala seminarier med stadsplanerare, räddningstjänst och klimatexperter. Platser som redan idag översvämmas kanske inte alls borde bebyggas för att undvika framtida skador. Länsförsäkringar har lämnat anslag för analys och förslag till åtgärder vid översvämningar i dagvattensystem samt för förebyggande åtgärder vid skred och ras.

Forskning

För att få ytterligare kunskap bidrar Länsförsäkringar till miljörelaterad forskning. Under 2000-talet har vi finansierat ett stort antal forskningsprojekt inom olika områden, däribland klimat och miljö.

Ett konkret exempel är forskning kring olika installationer och andra byggtekniska konstruktioner, material i badrum och andra våtrum. Forskningsinsatserna, tillsammans med skadestatistik, ger oss möjlighet att påvisa grundorsaken bakom en skada. Det är ett verktyg i dialogen med byggindustrin för förbättrade bygg och branschregler, en förutsättning för långsiktig och hållbar utveckling.

En direkt produkt från detta forskningsområde är att Länsförsäkringars rekommenderade krav för våtutrymmen, Bygg bort vattenskadorna (tidigare VASKA), till stor del har införts i Boverkets byggregler.

Läs mer om våra forskningsprojekt relaterade till miljö och klimat

Samarbeten med samhällsaktörer

Länsförsäkringar är medlemmar och medverkar i IQ Samhällsbyggnad. Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet syftar till att stärka arbetet med forskning, innovation och kvalitetsutveckling i samhällsbyggnadssektorn. 

Tillsammans med andra samhällsaktörer har vi även arbetat fram ett för branschen gemensamt frivilligt klassningssystem för byggnaders miljökvalitet, Miljöbyggnad (MB).

Investeringar i miljöinriktade fonder och obligationer

Länsförsäkringars investeringar

Länsförsäkringar erbjuder flera hållbara fonder i sitt fondutbud. Därtill har Länsförsäkringar investerat i gröna fastigheter, gröna obligationer och certifierad skog.

Läs mer om ansvarsfulla investeringar