Länsförsäkringar Bank: Bokslutskommuniké 2019

2019 har sammanfattningsvis varit ännu ett bra år för Länsförsäkringar Bank.

"Vi kan med glädje konstatera att vi fortsatt är aktören som har Sveriges mest nöjda bankkunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Den goda utvecklingen i verksamheten fortsätter och vår position som en av de ledande retailbankerna i Sverige har stärkts ytterligare. Tillväxten i affärsvolymerna har under året varit god med en fortsatt bra balans mellan sparande och utlåning. Våra marknadsandelar ökar kontinuerligt vilket är ett kvitto på att vi är ett naturligt val för kunderna på en alltmer konkurrentsutsatt marknad, men också ett tydligt tecken på att det fina arbetet som görs ute på länsförsäkringsbolagen med vår starka lokala närvaro ger goda resultat. Tillsammans med strategin att, vara en ledande aktör inom det digitala området, tror vi är en av de främsta orsakerna till den kontinuerligt höga kundnöjdheten. Vi har under året framgångsrikt implementerat ett nytt kärnbanksystem samt lanserat vår plattform för Open Banking. Detta ger oss framöver en större förmåga att möta kunderna inom det digitala området samt öppnar upp nya möjligheter att utveckla framtidens digitala banktjänster för att kontinuerligt kunna skapa trygghet och mervärde för våra kunder”, säger Sven Eggefalk, verkställande direktör, Länsförsäkringar Bank

Året i korthet, koncernen

 • Rörelseresultatet uppgick till 1 893 (1 510) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 9,5 (8,3) procent.
 • Räntenettot ökade 3 procent till 4 617 (4 497) Mkr.
 • Rörelseintäkterna ökade 6 procent till 4 027 (3 783) Mkr.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 1 926 (2 178) Mkr.
 • Kreditförlusterna uppgick netto till 207,2 (94,7) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,06 (0,04) procent.
 • Affärsvolymerna ökade 17 procent till 656,0 (561,3) Mdkr.
 • Inlåningen ökade 10 procent till 119,3 (108,1) Mdkr. Utlåningen ökade 6 procent till 307,1 (289,4) Mdkr.
 • Kärnprimärkapitalrelationen för Konsoliderad situation uppgick den 31 december 2019 till 15,4 (14,7*) procent.
 • Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade 9 procent och antalet kort ökade 9 procent.
 • I september emitterade Länsförsäkringar Bank sin första senior non-preferred obligation.
 • I april implementerade Länsförsäkringar Bank ett nytt kärnbanksystem.
 • Enligt Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning för 2019 är Länsförsäkringar Bank aktören på bankmarknaden med de mest nöjda privat och företagskunderna.
 • I mars tilldelades Länsförsäkringar utmärkelsen som Årets Fondbolag 2019 av Morningstar.

  Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2018.
  * Avser 30 september 2019.

 
Läs mer
https://www.lansforsakringar.se/finansiellt-bank/

 
För ytterligare information kontakta:
Sven Eggefalk, vd Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 414 37, 070-240 47 04

Anders Borgcrantz, CFO, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, Treasurychef Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Stefan Karkamanis, Investor Relations, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 402 90, 072-310 00 80

 
Denna information är sådan som Länsförsäkringar Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2020 kl. 12:00 CET.


Dokument & länkar

 Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden