Länsförsäkringar Hypotek: Bokslutskommuniké 2019

”Länsförsäkringar Hypotek fortsatte under 2019 att utvecklas väl och vi levererar ett starkt rörelseresultat för året. Vår position på bolånemarknaden har stärkts ytterligare och med en marknadsandel om sju procent är vi ett av de större bolåneinstituten i Sverige. Tillväxten i utlåningen har varit god trots den rådande konkurrensen på bolånemarknaden samtidigt som kreditkvaliten i vår utlåningsportfölj är fortsatt mycket hög. Bostadsmarknaden har utvecklats stabilt och bostadspriserna har stigit under året. Vi kan emellertid åter en gång konstatera att det från politiskt håll fortsatt saknas tydliga initiativ som syftar till att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt. För att få en välfungerande bostadsmarknad med en effektiv rörlighet behöver bostadspolitiken reformeras från grunden, i synnerhet för att underlätta för de grupper som har det allra svårast att ta sig in”, säger Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek

Året i korthet

  • Rörelseresultatet ökade 13 procent till 1 229 (1 084) Mkr och räntabiliteten på eget kapital ökade till 8,1 (7,7) procent.
  • Räntenettot ökade 4 procent till 2 522 (2 434) Mkr.
  • Kreditförlusterna uppgick netto till –0,9 (–1,3) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på –0,00 (–0,00) procent.
  • Utlåningen ökade 9 procent till 240,1 (221,1) Mdkr.
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 18,2 (18,0*) procent den 31 december 2019.
  • Länsförsäkringar är fortsatt en av aktörerna på marknaden med de mest nöjda bolånekunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning för 2019.


Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2018.
* Avser 30 september 2019.

Läs mer
https://www.lansforsakringar.se/finansiellt-hypotek/

För ytterligare information kontakta:
Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, CFO, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Stefan Karkamanis, Investor Relations, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 402 90, 072-310 00 80

 

Denna information är sådan som Länsförsäkringar Hypotek AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2020 kl. 12:00 CET.

Dokument & länkar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden