Om vi inte är överens

Om du är missnöjd med ett beslut i frågor som rör våra produkter och tjänster kan du:

Begära omprövning av beslutet

Vi är naturligtvis beredda att ompröva vårt beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra. Begäran sänds till den handläggare som beslutat i ärendet.

Är du inte nöjd kan du:

 • Kontakta den som handlagt ärendet - Har du/ni ytterligare fakta i ärendet som handläggaren inte känner till kan vi göra en ny prövning. Du kan också få en närmare förklaring i ärendet. De flesta meningsskiljaktigheter brukar kunna redas ut vid ett personligt samtal.

 • Begära prövning av ditt ärende genom klagomålsansvarig - I andra hand kan du kontakta klagomålsansvarig som ser till att ansvarig chef eller kundombudsman omprövar ditt ärende.

 • Kundombudsman -Är du inte nöjd med vårt slutliga beslut kan du begära att vår kundombudsman omprövar ditt ärende. Denne omprövar de flesta ärenden. Kundombudsmannen är underställd styrelsen och arbetar oberoende i förhållande till vår organisation. För att begära omprövning av kundombudsmannen anmäler du ditt ärende till klagomålsansvarig, se nedan.

 • Anmäl ditt klagomål via vårt e-postformulär eller till klagomal@lfhalland.se. Vill du hellre skriva brev skickar du det till klagomålsansvarig, Länsförsäkringar Halland, Box 518, 301 80 Halmstad. Du når också klagomålsansvarig via växeln: 035-15 10 00.

 • Bankärenden
  Länsförsäkringar Bank har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bankklagomål när du som kund inte är nöjd med vårt slutgiltiga beslut. Du kontaktar centralt  klagomålsansvarig via post till:

  Länsförsäkringar Bank
  Klagomålsansvarig
  Box 22336
  250 25 Helsingborg

Utomstående prövning

Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor

Tvister angående rättsskydd kan i vissa fall prövas av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor, Box 24067, 104 50 Stockholm, tel: 08-522 787 20.

Ytterligare information finns på www.forsakringsnamnder.se.

Domstol

Om du trots detta inte tycker att du blivit rättvist behandlad kan du väcka talan mot din försäkringsgivare eller bank vid allmän domstol.
Rättsskyddsförsäkring kan i vissa fall gälla vid tvisten.

Tvist om värdet av viss skada kan i vissa fall hänskjutas till avgörande genom skiljedom.