Länsförsäkringar AB

Om Länsförsäkringar AB

Navet i länsförsäkringsgruppen

Länsförsäkringar AB har länsförsäkringsbolagens uppdrag att bedriva gemensamma affärer inom bank och försäkring, bedriva strategiskt utvecklingsarbete och ge service till bolagen inom områden som skapar effektivitet och skalfördelar. Allt för att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader.

Länsförsäkringar AB ägs till 100 procent av länsförsäkringsbolagen, som i sin tur ägs av sina försäkringskunder. Förutom moderbolaget Länsförsäkringar AB omfattar Länsförsäkringar AB-koncernen Länsförsäkringar Bank, Agria, Länsförsäkringar Grupplivsförsäkring, Länsförsäkringar Sak Fastighets AB, Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Liv samt dotterbolag till dessa. Länsförsäkringar Liv konsolideras inte i koncernen eftersom resultatet tillfaller försäkringstagarna.

Lansforsakringsgruppen-organisation-555xvalfri.png

Försäkringsverksamhet inom Länsförsäkringar AB

Inom Länsförsäkringar AB finns affärsenhet Sak med uppdrag är att komplettera länsförsäkringsbolagens erbjudande med specialprodukter för att möta kundernas behov samt att starta ny affär som sedan kan föras ut till länsförsäkringsbolagen. Affärerna drivs så att länsförsäkringsbolagen kan erbjuda kunderna ett brett försäkringssortiment för människor, egendom och få ett bra återförsäkringsskydd.

I Länsförsäkringar AB tecknas sjuk-, sjukvårds-, olycksfalls-, egendom-, transport-, ansvars-, kreditförsäkring. Dessutom erbjuds försäkringsskydd för rikstäckande kunder inom företagsmotor (trafik- och motorfordonsförsäkring) samt skadelivränterörelse. Bolaget hanterar även länsförsäkringsgruppens interna och externa återförsäkring samt tecknar mottagen internationell återförsäkring.

Djurförsäkring drivs i dotterbolaget Agria Djurförsäkring och i dotterbolaget Länsförsäkringar Gruppliv tecknas gruppförsäkring.

Klagomålsansvarig

För de olika bolagen inom Länsförsäkringsgruppen finns utsedda Klagomålsansvariga. Om du har några frågor angående klagomål som avser försäkringsärenden i Länsförsäkringar AB (tidigare Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag), är du välkommen att kontakta vår klagomålsansvarig Christina Harrysson.

Namnbyte i samband med fusion

Den 3 maj 2021 genomfördes en fusion mellan Länsförsäkringar Sak och Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ) har i samband med fusionen bytt namn till Länsförsäkringar AB (publ).

Läs mer om fusionen

Länsförsäkringar AB (publ)
Organisationsnummer 502010-9681
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00

Mer information

Styrelse & ledning

Styrelseledamöter

 • Caesar Åfors, ordf Länsförsäkringar AB. Invald 2016.
 • Maria Engholm, vice ordf Länsförsäkringar AB. Invald 2015.
 • Christian Bille, vd Länsförsäkringar Halland. Invald 2021.
 • Susanne Bäsk, vd Länsförsäkringar Skåne. Invald 2016.
 • Bengt-Erik Jansson, ordf Länsförsäkringar Uppsala. Invald 2017.
 • Lennart Käll, ordf Länsförsäkringar Stockholm. Invald 2021.
 • Beatrice Kämpe Nikolausson, vd Länsförsäkring Kronoberg. Invald 2020.
 • Karin Mattsson, ordf Länsförsäkringar Jämtland. Invald 2020.
 • Maria Wallin Wållberg, ordf Länsförsäkringar Västerbotten. Invald 2018.
 • Fredrik Bergström, vd Länsförsäkringar AB. (Ingår inte i styrelsen)

Representanter för medarbetarna

 • Linnéa Niklasson, arbetstagarrepresentant Forena. Invald 2014.
 • Anna Sandqvist, arbetstagarrepresentant SACO. Invald 2014.
 • Susanne Lindberg, arbetstagarrepresentant Forena LF. Invald 2012.
 • Mirek Swartz, arbetstagarrepresentant suppleant Forena. Invald 2016.
 • Fredrik Sickling, arbetstagarrepresentant suppleant SACO. Invald 2020.

Företagsledning

 • Fredrik Bergström, vd Länsförsäkringar AB
 • Susanne Bergh, chef Kund- och kanalstöd
 • Mathias Collén, chef Affärsenhet Liv
 • Sven Eggefalk, chef Affärsenhet Bank
 • Malin Rylander-Leijon, chef Ekonomi & Finans
 • Agnes Fabricius, chef Affärsenhet Agria
 • Björn Dalemo, chef Affärsenhet Sak
 • Ulrica Holmgren, chef IT
 • Olle Törnell, chefsjurist
 • Eva Allqvie, chef Strategi och förändringsledning

Bolagsstyrning

Ansvar för organisation och förvaltning

Styrelsen ansvarar för Länsförsäkringar ABs organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. I detta ansvar ingår bland annat att fastställa en ändamålsenlig organisation, mål och strategier samt riktlinjer för kontroll och styrning.

I egenskap av styrelse för moderbolaget i koncernen har styrelsen dessutom motsvarande ansvar på koncernnivå. Styrelsen ska därvid säkerställa att de mål och strategier, som fastställts av respektive dotterbolags styrelse, koordineras och optimalt utnyttjar koncernens resurser samt ger ägaren önskad avkastning på insatt kapital.

Styrelsen ska fortlöpande bedöma Länsförsäkringar ABs och koncernens verksamhet och ekonomiska situation samt ansvara för att meddela anvisningar för när och hur rapportering till styrelsen ska ske. Rapporteringen till styrelsen ska även omfatta dotterbolagens förhållanden.

Styrelsen ska också se till att Länsförsäkringar ABs organisation är utformad så att bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Ägarstyrning

Inom länsförsäkringsgruppen är ägarstyrningen en del av ett mångfacetterat samspel mellan länsförsäkringsbolagen.

Länsförsäkringsbolagen är på en och samma gång

 • medlemmar i federationen,
 • beställare och nyttjare av Länsförsäkringar ABs tjänster,
 • distributörer av Länsförsäkringar ABs produkter och ägare av Länsförsäkringar AB

I samspelet mellan länsförsäkringsbolagen handlar ägarstyrningen inte bara om styrningen av den gemensamma verksamheten, utan också om att säkerställa att samtliga länsförsäkringsbolag tar sin del av ansvaret för utvecklingen av den verksamhet som de gemensamt valt att investera i.

Utvecklingen av de gemensamma affärerna och de senaste årens tillväxtplaner har gjort att länsförsäkringsbolagens ägarstyrning visavi Länsförsäkringar AB alltmer kommit att hamna i fokus. Ägarstyrningen har kommit att bli en allt viktigare del av samspelet mellan länsförsäkringsbolagen.

AGARSTYRNING-SCHEMA.jpg

Uppförandekoden

De allra flesta företag, inte minst de som är verksamma inom den finansiella branschen, har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som den ofta kallas.

För oss handlar det om en uppsättning regler och riktlinjer som på ett tydligt sätt förklarar hur man som medarbetare i Länsförsäkringar förväntas agera i sin yrkesroll. Både mot varandra som medarbetare och i externa kontakter med exempelvis länsförsäkringsbolag, kunder, tillsynsmyndigheter, leverantörer, samarbetspartners och media.

"Vi lever i en förtroendebransch, där både våra kunder och vår omvärld ställer stora krav på vårt agerande. Vi måste helt enkelt agera på ett sätt som inger förtroende.

Uppförandekoden kan inte ge svar på hur varje enskild situation ska hanteras. Men den ger en tydlig bild av hur vi ska förhålla oss och agera, både mot varandra som medarbetare och i kontakterna med vår omvärld".

Läs hela uppförandekoden

Våra länsförsäkringsbolag har ett gemensamt ansvar

Länsförsäkringar AB ägs och arbetar på uppdrag av de 23 länsförsäkringsbolagen som är ömsesidiga försäkringsbolag och alltså ägs av sina kunder. Det ställer särskilda krav på vårt agerande och är ett ansvar som förpliktigar. Vi måste alltid agera på ett sätt som inger förtroende både hos våra ägare och kunder.