Våra fondförvaltare kommenterar marknadsläget

Mot bakgrund av det rådande marknadsläget så har vi bett ett antal av våra fondförvaltare kommentera marknadsläget och även ge en mer specifik kommentar kring de fonder som de förvaltar. Vi kommer löpande att fylla på med fler förvaltarkommentarer.

Sverige Aktiv och Småbolag Sverige - 1 april

Hur ser läget ut på aktiemarknaden just nu?

Det är fortsatt skrämmande tider och det är tydligt att marknaderna är rädda och osäkra på vad detta kommer att innebära. Statistik kring hur många människor som är drabbade av Corona fortsätter att skölja över oss, och tyvärr kommer det nog fortsätta bli värre innan det förhoppningsvis blir en ljusning.

Börsen fortsätter att vara väldigt skakig. Vi i förvaltningsteamet försöker att sortera ut effekterna från detta, och har delat upp krisen i tre olika delar; hälsokris, konjunkturell kris samt risken för en finansiell kris. I dagsläget är vi mitt i hälsokrisen, och det är tydligt att börsen handlar på statistik kring hur många drabbade människor det finns. Börsen är fortsatt rationell, och inser att om det blir fler drabbade, så kommer regeringar att hålla karantäner och dylikt längre, vilket i sin tur kommer ha en negativ påverkan på ekonomin.

Men, aktiemarknaden tittar även med förhoppning på erfarenheterna från Asien. Där verkar man ha lyckats stoppa utbrottet bättre än i övriga världen och i Kina verkar ekonomin sakta komma igång igen. Vi är oroliga för bakslag i Asien, men hoppas att vi kan se liknande utveckling i övriga världen, d.v.s. att antalet drabbade och spridningen av Coronaviruset kan dämpas.

Hur ser övriga världen ut? Vilka gemensamma åtgärder görs?

De åtgärder som världens centralbanker och regeringar har infört för ekonomin är inriktade på att mildra den konjunkturella krisen samt att säkerställa att vi undviker en kris i det finansiella systemet. Med erfarenheten från finanskrisen 2008/09 har centralbankerna varit otroligt snabba med att få åtgärder på plats snabbt för att försöka avstyra en finansiell kris, vilket vi hoppas att de lyckas med.

Finns det några jämförelser att göra med finanskrisen 2008/09?

Banker såväl som företag (framförallt i Norden) har haft en starkare finansiell ställning in i denna kris jämfört med finanskrisen. Därför bör det finansiella systemet vara bättre rustat för att kunna hantera det som händer nu. De insatser som centralbankerna har lanserat snabbt och kraftfullt är tydligt inriktade på att säkerställa det finansiella systemets hälsa. Massivt med lividitet har tillförts, räntorna till noll samt massivt tillskott av USD som brukar torka upp vid dessa tillfällen.

Vi har sett att det finns stress i kreditmarknaden, med prissättning som indikerar att många bolag kommer gå i konkurs. Dock, detta kan vara ett resultat av att det har varit massiva utflöden från kreditfonder och/eller att stora hedgefonder som spekulerar i dessa marknader har problem. Än så länge vet vi inte riktigt, men med de insatser vi sett från centralbanker runt om i världen, hoppas vi att vi inte får en finansiell kris på samma sätt som 2008/09.

En konjunkturell kris är dock något som redan är här. Under finanskrisen var den största veckosiffran i USA för ökning av arbetslösa 675,000. Den första veckan i denna kris var siffran över 3 miljoner arbetslösa. Ökningen av permitterade eller varslade människor kommer öka kraftigt runt om i världen. Regeringar försöker att mildra effekterna av att de stänger ned ekonomin som kommer av att de sätter länder i karantän. Det lanseras otroligt stora stödpaket, för att människor ska klara av denna tid. Det finns bedömare som säger att vi redan har lanserat sex gånger så mycket stimulanser som gjordes under finanskrisen.

Hur ser Länsförsäkringars förvaltning ut idag utifrån marknadsläget?

Det nu rådande marknadsläget skapar goda möjligheter för oss aktiva förvaltare att ”fiska upp” de aktier som fallit för mycket. Det är absolut läge att vara ödmjuk kring att vi befinner oss i ett svårt läge men det är samtidigt väldigt viktigt att lyfta blicken och fokusera på bolagen och dess verksamhet. Det kommer skapa värden för våra sparare över tid.

Så, hur agerar då vi i våra aktivt förvaltade Sverige fonder – Länsförsäkringar Sverige Aktiv och Länsförsäkrings Småbolag Sverige? I princip har vi inte ändrat vår process speciellt mycket, men givet de stora rörelserna på aktiemarknaden, så ökar behoven att vara aktiv då kurserna kan fluktuera kraftigt dag till dag.

I Länsförsäkringar Sverige Aktiv vill vi som alltid äga bolag med starka balansräkningar och hållbara affärsmodeller. Vi tror att dessa bolag är de som klarar kristider och kommer ut starkare på andra sidan. Därför analyserar vi nu fondernas innehav noggrant för att se om det är någon långvarig, bestående risk som vi eventuellt kan ha missat. Eftersom samtliga bolag kommer att drabbas i det korta perspektivet, så handlar det snarare om att försöka se vad detta innebär på längre sikt.

I Länsförsäkringar Småbolag Sverige har vi sett att de allra minsta bolagen i portföljen har fått lite mer stryk i nedgången. Detta är naturligt när riskbenägenheten minskar på aktiemarknaden. Vi fortsätter att fokusera på hållbara affärsmodeller med god vinsttillväxt, så egentligen ingen förändring. Vi tar ytterligare hänsyn till vilka bolag som kommer drabbas mer än andra i denna kris, och försöker allokera mer pengar till bolag som har stabila eller växande vinster.

Det är vår övertygelse är att vi kommer ur denna börsnedgång långt innan viruset är helt borta och långt innan bolagen är tillbaka på vinster/tillväxt/lönsamhet i nivå med före virustider. När detta sker vet ingen, men för den långsiktige spararen är detta tider då man ska fortsätta att spara. Rädslan känner vi alla, men den bör enligt vår uppfattning inte vara det som styr vårt sparande. Som alltid gäller grundprincipen att behöver man som sparare sina pengar i närtid, så ska de inte vara på börsen – är man långsiktig så bör man spara som vanligt.

Hållbar Företagsobligation och Kort Räntefond - 1 april

Hur har företagsobligationsmarknaden påverkats av det som händer?

Det har varit mycket fokus på företagsobligationsmarknaden de senaste veckorna, inte minst efter att ett par räntefonder stängt för handel och sedan behållit fonderna stängda under en längre period.

Marknaden för företagsobligationer är fortfarande skör och likviditeten är mycket tunn. Under de senaste dagarna har dock vissa ”gröna skott” börjat skönjas. Vissa företag med jämförelsevis god rating har kunnat låna upp nya pengar samtidigt som viss handel på andrahandmarknaden förekommer. Det är dock fortfarande framförallt mäklarmarknaden som fungerar.

Samtidigt har Riksbanken sjösatt ytterligare kvantitativa lättnader och köper nu både säkerställda obligationer och företagscertifikat, vilket också ger visst stöd till företagsobligationsmarknaden. 

Är det några innehav som påverkas mer än andra just nu?

Kreditspreadar har handlat isär och det är innehav med lägre rating samt onoterade innehav som framförallt tagit stryk den senast tiden.  Frågan vi ställer oss är dock inte om det vänder, utan när det vänder. Tiden är en mycket viktig faktor och ju längre vi håller våra ekonomier ”stängda”, ju värre blir krisen såklart, men förr eller senare ska hjulen börja snurra igen.

Att kreditspreadarna har gått isär har påverkat avkastningen negativt i Hållbar Företagsobligation. Vi behåller trots detta innehaven intakta eftersom vi tror på dem långsiktigt och har även sett en viss återhämtning mot slutet av mars månad. Företag med tydligt fokus på hållbarhet och gröna obligationer är fortsatt den grund som vi bygger vår portfölj utifrån.

Vad tror du om framtiden?

Vad gäller Kort Räntefond så har vi sett att även spreaden på säkerställda obligationer (som utgör minst 50 procent av fonden) har handlat isär, vilket påverkat avkastningen i fonden negativt. Säkerställda obligationer är obligationer med hög kreditvärdighet som bör gå starkt när Riksbanken nu köper säkerställda bostadsobligationer till ett värde av 50 miljarder SEK. Fonden innehåller även korta företagsobligationer och även för detta tillgångsslag har spreadarna gått isär, men det är innehav som idag ger en mycket bra avkastning. Även här såg vi en vändning i slutet av mars och vi tror att den positiva trenden håller i sig.

Avslutningsvis kan vi idag konstatera att marknaden gott och väl prisar in en recession, och om vi stannar vid en recession så är många spreadar idag köpvärda. Det krampartade tillstånd som världen just befinner sig i måste dock lätta, men när det händer kan det gå ganska fort att komma på fötter igen. Vi är hoppfulla.

Fastighetsfonden och Fastighet Europa - 1 april

Hur ser läget ut på fastighetsmarknaden just nu?

Det vi upplever nu är en kombination av virusrädsla och en rädsla för fallande oljepris. Anledningen till börsfallet är rädslan för hur dessa faktorer tillsammans kan påverka konjunkturen samt kapitalmarknadens och bankers förmåga att erbjuda finansiering. Börsen har hittills sänkt värdet dramatiskt för de flesta industrier och diskonterar en kraftigt försämrad konjunktur.

Vad gäller fastighetsbolagen vill vi belysa att historiskt har fastighetsaktier utvecklats bättre än börsen som helhet under perioder av konjunkturell oro. Anledningen till det är att fastighetsbolagens kassaflöden är ”inlåsta” via fleråriga hyreskontrakt varför bolagens stabilitet blir högre än för det genomsnittliga börsnoterade bolaget. Förändringar i fastighetsbolagens intjäning blir mer därmed mer trögrörlig än för de flesta andra industrier. Vår bedömning är att detta mönster kommer gälla även denna gång.

Hur står sig fastighetsmarknaden finansiellt? Vilka åtgärder har vidtagits?

Sedan den 20 februari till och med den 31 mars har nordiska respektive europeiska fastighetsaktier fallit med cirka 37 procent respektive cirka 33 procent, vilket är mer än för börsernas breda index som inkluderar alla industrier. Fastighetsbolagens dramatiska fall kan tolkas som att det finns en rädsla för att en finansiell kris ska uppstå med brist på kapital och likviditet som följd och att detta skulle leda till att fastighetsbolagen kommer få problem att finansiera sig via banker och kapitalmarknaden.

Världens centralbanker arbetar löpande med penningpolitiska åtgärder för att mildra effekterna av en eventuell sämre konjunkturutveckling och har under många år agerat kraftfullt för att se till att det finansiella systemet erbjuder god tillgång likviditet. Brist på kapital och brist likviditet, med stigande realräntor som följd, är något som centralbankerna aktivt bekämpar sedan Lehman-kraschen.

Under den senaste månadens börsoro har vi sett ett tydligt agerande, med räntesänkningar och återinförande av kvantitativa lättnader, från flertalet av världens centralbanker med amerikanska centralbanken (FED), europeiska centralbanken (ECB) och Bank of England (BOE) i spetsen. Även svenska Riksbanken har agerat kraftfullt. Centralbankernas ambition är att de finansiella marknaderna fortsatt skall kunna erbjuda krediter och god likviditet. Utöver detta genomför respektive lands regeringar finanspolitiska åtgärder för att mildra företagens ekonomiska skador. Troligen kommer vi få se ytterligare mer av denna typ av aktioner.

Vi konstaterar att det europeiska banksystemet generellt sett är välkapitaliserat. Bankerna har sedan finanskrisen 2008-2009 arbetat med att stärka sina balansräkningar och öka andelen eget kapital. Exempelvis ligger kapitaltäckningsnivåerna bland de nordiska storbankerna i nivå med eller en god bit över de lagstadgade kraven, vilka har höjts markant under de senaste 10 åren. Sammanfattningsvis gör vi bedömningen att fastighetsbolagens möjligheter att erhålla nödvändig extern finansiering via banker och kapitalmarknad kommer vara fortsatt goda.

Hur ser hyresintäkter och kassaflöden ut för fastighetsbolagen?

Vi har nyligen tagit del av fastighetsbolagens resultatrapporter för det fjärde kvartalet 2019, i vilka bolagen generellt uppvisar fortsatt stigande kassaflöden och stigande fastighetsvärden. Vår bedömning är att även kvartalsrapporterna för årets första kvartal kommer att visa positiv utveckling av kassaflödena eftersom hyresgästerna vanligen betalar hyror kvartalsvis i förskott. Eventuella hyresförluster från särskilt hårt drabbade hyresgäster blir synliga först i det andra kvartalet. Vidare konstaterar vi att andelen av hyresintäkterna som kommer från de mest negativt påverkade delnischerna hotell, caféer, restauranger och andra nischade service- och upplevelsebaserade näringar varierar stort mellan bolagen. För mer diversifierade bolag såsom Wihlborgs, Platzer, Fastpartner och NP3 bedömer vi att andelen ligger runt 3-7 procent. Sålunda kommer den negativa effekten rimligen vara begränsad för dessa bolag medan t ex Pandox med 100 procent exponering mot hotell kommer drabbas hårt. Flera bolag, såsom Amasten, Balder, Trianon, John Mattson och K2A, är helt eller till stor del inriktade på hyresbostäder som historiskt har visat sig vara mycket motståndskraftigt mot sämre konjunktur. Sammanfattningsvis bedömer vi att utvecklingen av kassaflödena kommer variera stort mellan bolagen framöver. Det är för tidigt att uttala sig om i vilken utsträckning fastighetsvärdena påverkas. I vilken utsträckning marknadshyror för kontor påverkas är också för tidigt att uttala sig om.

Hur mycket påverkas fastighetsfondernas exponering mot olika delsegment, exempelvis hotell?

Hotell utgör endast ca 2-3 procent av innehaven i LF Fastighetsfond och avseende LF Fastighet Europa är exponeringen ytterligare lägre. Vår avsikt är att hålla exponeringen mot hotell på en fortsatt låg nivå.

Dominerande delsegment i Länsförsäkringars Fastighetsfonder är istället kontor, lager/logistik samt samhällsfastigheter såsom myndighetslokaler, skolor och vårdbyggnader.  Till följd av fleråriga hyresavtal med fast hyra har dessa fastigheter en stabil intjäningsprofil. Även hyresbostäder, som historiskt uppvisat mycket stabil intjäning, utgör ett betydande segment i fonderna.

Bekväma fonder, Mix och Multistrategi - 1 april

Hur kommer aktiemarknaden se ut närmaste tiden och även längre fram?

Den globala spridningen av coronaviruset väntas leda till fortsatt mycket stora svängningar på aktiemarknaderna, till följd av de negativa konsekvenserna för företagens vinster som virusspridningen kommer att orsaka. På två års sikt bedömer vi dock att utsikterna för en vändning i aktiemarknaden är god, då vi ser att virusutbrottet kommer att avta samtidigt som centralbanker såväl som regeringar världen runt implementerar rekordstora stimulanspaket.

Spridningen av coronaviruset har ökat kraftigt i västvärlden, vilket utgör en tydlig risk för lägre ekonomisk tillväxt inte bara i Kina utan även i USA, Europa och Japan. Virusets härjningar medför en minskad ekonomisk aktivitet på grund av de restriktioner för rörlighet av personresor och transport av varor som uppstår när stater försöker minska spridningen av viruset. Detta i sin tur slår direkt mot företagens omsättning och vinst, vilka kommer att minska i takt med att viruset sprids till fler människor.

På kort sikt väntar vi oss fortsatt mycket stora svängningar på aktiemarknaderna, till följd av de negativa konsekvenserna för företagens vinster som virusspridningen kommer att orsaka.

På två års sikt bedömer vi dock att utsikterna för en vändning i aktiemarknaden är god, då vi ser att virusutbrottet kommer att avta samtidigt som centralbanker såväl som regeringar världen runt implementerar rekordstora stimulanspaket.

På kort sikt kan det vara frestande att minska sitt innehav av rädsla för att börsen ska fortsätta falla, vilket är en naturlig magkänsla som många har. På lång sikt tror vi fortsatt att aktier kommer att ge högst avkastning, till högst risk. Samtidigt bedömer vi, givet det rekordlåga ränteläget, att räntefonder med låg risk kommer ge en betydligt lägre avkastning långsiktigt. För att möjliggöra en långsiktigt god avkastning är det därför viktigt, tror vi, att sitta still i båten under marknadsoro och behålla en exponering mot aktiemarknaden som motsvarar den risk man långsiktigt är villig att ta.

Hur tänker ni kring de fonder ni förvaltar?

Vad gäller de fonder som vi ansvarar för som bedrivs förvaltningen med målet att skapa en trygg och långsiktigt hög avkastning för våra sparare, givet den risknivå som respektive sparare valt. Vi fortsätter att följa marknaderna mycket nära och tar inte onödiga risker, vilket i dagsläget innebär att vi håller en neutral allokering till aktiefonder. Det betyder att portföljvikten för aktiefonder i respektive Bekväm fond motsvarar den långsiktiga vikten i de så kallade normalportföljerna. Även för Länsförsäkringar Mix så håller vi en neutral allokering till aktiefonder, vilket motsvarar 58 procent.

Vad gäller LF Multistrategi bedrivs förvaltningen utifrån det övergripande målet att skapa en god riskjusterad avkasting på lång sikt samt skydda kapitalet vid börsfall bättre än aktiemarknaden. Under mars månad har LF Multistrategis avkastning varit -6,3 procent, vilket varit betydligt bättre än svenska och globala aktiemarknader. Att LF Multistrategi går ned något i en marknad som karaktäriseras av stora fall på aktie- och kreditmarknaderna är naturligt och förväntat, men det positiva är att vi nu har ”torrt krut” att kunna köpa billiga aktier och krediter, något som ökar den framtida potentialen för LF Multistrategi.

I takt med att priserna inom tillväxtmarknadsobligationer och företagsobligationer föll under mars, har vi passat på att öka på dessa innehav marginellt till mycket attraktiva nivåer. Värderingsnivåerna på två års sikt för företagsobligationer Investment Grade, High Yield, tillväxtmarknadsobligationer (Emerging Market Dept) i både hård- och lokal valuta, samt seniora lån är mycket attraktiva. På kort sikt kan vi dock komma att få se fortsatt stora marknadsrörelser. Vi anser därför det vara något tidigt att maximera exponeringen i aktier och krediter, och tror att det kommer att dyka upp möjligheter att addera ytterligare exponering under kommande kvartal. Strategin är därför att fortsätta hålla en måttlig riskexponering genom en globalt diversifierad avkastningsportfölj av defensiva aktier och krediter, kombinerat med en ”kapitalskyddande” del av portföljen som fortsätter leverera positiv avkastning de perioder aktier faller.

Lång Räntefond och Balanserad Räntefond - 1 april

Vad är er uppfattning om obligationsmarknaden just nu?

Marknaderna i likvida obligationer fungerar relativt väl i den bemärkelsen att det går att köpa och sälja obligationer på marknaden. Samtidigt har dock transaktionskostnaderna stigit.  

Just nu är det svårt för räntemarknaden att hitta en jämnviktsnivå eftersom de som vill låna pengar (emittenter) vill låna på nivåer under marknadsräntan då de förväntar sig ytterligare nedåtpress på marknadsräntan med anledning av Riksbankens stödköp.

Har ni gjort några förändringar i er strategi utifrån rådande situation?

Strategin i fonderna är samma som tidigare. Vi har dock börjat köpa lite kreditobligationer och vi har minskat vår position för en flackare räntekurva. Vi har även ökat exponeringen i den kortare delen av kurvan då vi ser en chans/risk att Riksbanken till slut kommer att tvingas att sänka reporäntan igen. Vi behåller samtidigt vår undervikt i bostadsobligationer, även om vi minskat den något. Kommunobligationer är ett fullvärdigt alternativ som vi istället använder/har använt oss av för att skapa den exponering vi vill ha i fonden.

På sikt tror vi även att andra typer av företagsobligationer kommer att vara bra investeringar. Vi har därför påbörjat köp i syfte att uppnå god riskspridning i fonderna. I dagsläget undviker vi finans- och fastighetssektorn.

Sparmålsfonderna - 2 april

Vad tänker ni om det som händer på marknaderna just nu?

Trots signifikanta åtgärder från såväl centralbanker som regeringar så har rädslan kring Coronaviruset (COVID-19) lett till en fortsatt märkbar riskaversion bland investerare på finansmarknaderna. Marknadsklimatet fortsätter att ändras från dag till dag i takt med att investerare försöker hitta sätt att hantera den höga osäkerheten kring spridingen av COVID-19 och även oklarheter kring hur penning-, och finanspolitiska stimulanser ska komma att kunna stabilisera marknaden. Detta har lett till vissa skarpa uppgångar på marknaden men risktillgångar såsom aktier har fortfarande haft en signifikant negativ avkastning sedan årsskiftet. Trots att vi har sett en viss stabilisering så förblir volatiliteten hög och vi förväntar oss stora svängningar även framöver.

Vi står fast vid vår vy att vi förväntar oss en skarp men relativt kortvarig global ekonomisk nedgång. En eventuell uppgång under andra halvåret bygger på att man lyckas begränsa virusets spridning samt hålla arbetslösheten så låg som möjligt i rådande klimat.  Samtidigt behöver man rädda företag från konkurser och därmed hålla den ekonomiska stress det skulle innebära så låg som möjligt. Ju längre den nuvarande ekonomiska inbromsningen pågår desto större är risken för bestående konsekvenser av den. Det kvarstår väldigt tydligt att denna nedgång är av en helt annan natur är 2008 års finanskris vilket kräver andra åtgärder. Vi fokuserar på att försöka skapa en insikt kring hur skarp effekt den nuvarande ekonomiska chocken får på ekonomin.

Vad tänker ni om framtiden?

Vi tycker att det är viktigt att påminna investerare i Sparmålsfonderna att dessa fonder är för långsiktiga sparare. Vi frångår inte vår strategiska vikt till olika tillgångsslag och vidhåller vår långsiktiga vy. Fonderna är fortsatt fullinvesterade i linje med det investeringsmandat vi har åtagit oss gentemot våra kunder.

Trots att marknaden har återhämtat sig sedan botten är avkastningen hittills i år märkbart negativ i de flesta tillgångsslag. Statsobligationsfonder tillhör undantagen och har haft en positiv utveckling medan aktiemarknaderna är tvåsiffrigt negativa. Marknadsnedgången har haft störst effekt på de Sparmålsfonder som har en större andel aktier relativt räntebärande instrument. Detta har betytt att de Sparmålsfonder som har längst tid kvar till sitt Sparmål har upplevt den största nedgången hittills i år.

Global Hållbar - 31 mars

Vad händer på marknaderna just nu?

Investerare är fortfarande mycket osäkra eftersom COVID-19-utbrottet påverkar både utbuds- och efterfrågesidan av ekonomin. Vi förbereder oss för en miljö med lägre konsumtion. Vi ser att det pressade oljepriset har en tydlig negativ påverkan på energisektorn och närliggande industri. I normala fall skulle ett pressat oljepris, som vi ser nu, vara gynnsamt för konsumenterna men givet de förutsättningar vi ser nu så gäller inte det sambandet.

Vad har ni för strategi och hur ser ni på framtiden?

Precis som vid alla ekonomiska kriser anpassar sig individer och företag så att ekonomin så småningom kan återhämta sig. Även om det är omöjligt att förutspå när vi kommer att se slutet på pandemin så är vår strategi att vi fortsätter att investera i ett brett spektrum av företag med starka balansräkningar, goda tillväxtutsikter och attraktiva värderingar.

Det är vår fortsatta övertygelse att företag med en hållbar affärsmodell tenderar även att generera meravkastning på lång sikt. Inom samtliga sektorer ser vi en växande medvetenhet om hållbarhet och att det inte endast handlar om att undvika risker utan även att hitta affärsmöjligheter. De företag som spelar en aktiv roll när det kommer till att anpassa sig till de nya förutsättningarna kommer sannolikt att gynnas framöver genom politiska beslut och lagstiftning. Den kris som vi nu upplever kan komma att påskynda denna utveckling ytterligare.

Tillväxtmarknad Aktiv - 31 mars

Hur agerar ni i dessa turbulenta tider?

Under den senaste perioden har vi inte gjort några väsentliga förändringar i portföljen och vad gäller handelaktiviteten i fonden så ligger vi nära vårt långsiktiga genomsnitt. Våra globala analytiker är fortsatt fokuserade på de ekonomiska effekterna från COVID-19 och vad det kan betyda för deras respektive branscher och företag.

Inom sektorn Finans, som drabbats hårt mot bakgrund av räntesänkningar och marknadsnedgångar, är vi fortsatt inriktade mot bolag med hög kvalitet och försöker utnyttja möjligheter vi ser vad gäller attraktiva värderingar. Inom sektorn Energi, som tagit mycket stryk under den senaste perioden, fortsätter vi att vara defensiva. Vi föredrar ryska producenter som Lukoil och Rosnef framför kinesiska producenter, som har en högre produktionskostnad. Inom Tekniksektorn så har vi utnyttjat denna period för att hitta de långsiktiga strukturella vinnarna samtidigt som vi lagt till några bolag i portföljen som gynnas av ökad användning av digitala hjälpmedel mot bakgrund av COVID-19.

Rese- och turistnäringen är ett område som såklart är under stor press just nu. Vi förväntar oss en kortsiktig resultatnedgång, även för innehav vi äger som Trip.com. På längre sikt ser vi dock inte att den underliggande trenden med resande kommer att förändras.

Europa Aktiv - 31 mars

Vad tänker ni om det som händer på marknaderna just nu?

Den globala coronakrisen har förvärrats de senaste två veckorna och de humanitära och ekonomiska effekterna kommer sannolikt att bli smärtsamma och långvariga. Vi har också sett att makroekonomiska indikatorer har försämrats till historiskt låga nivåer. De flesta banker meddelar att de skjuter upp, alternativt avstår från att genomföra, tidigare föreslagna aktieutdelningar för 2019 och 2020. Detta är ett beteende som syns även i andra bolag än banker och vi ser även att man vidtar förebyggande åtgärder som exempelvis att använda outnyttjade krediter till max.

Vi befinner oss mitt i en mycket turbulent tid. Vad tänker ni om framtiden?

Aktiemarknaderna har stabiliserats och i vissa områden förbättrats sedan mitten av mars. Vi anser dock inte att krisen på något sätt är över och att kurserna ska fortsätta öka från och med nu. Speciellt i Storbritannien och USA kommer det att ta tid innan läget är under kontroll. Hur lång tid vet ingen, men minst april och delar av maj är förlorade perioder rent ekonomiskt i dessa regioner. Detta kommer även att påverka europeiska exportbolag. Med den bakgrunden kommer bolagens resultat för det andra kvartalet i år bli väldigt svaga, och då som fortsättning på ett väldigt utmanande första kvartal. Det är först efter sommaren som vi kan börja ana hur en återhämtning kan komma att se ut. Vi förväntar oss att den privata konsumtionen kommer att återhämta sig långsamt. Vårt grundantagande är därför att vi kan förvänta oss fortsatt stora rörelser på aktiemarknaden de kommande månaderna.

Hur agerar man som fondförvaltare av Europa Aktiv på en sådan här situation?

Vi har positionerat fonden så defensivt som möjligt under mars, samtidigt som vi kontinuerligt fokuserar på utdelningar, kvalitet och värdering. I ett läge där krisen förvärras, och bolagens utdelningar därmed ifrågasätts, kan vi konstatera att detta är den mest utmanande perioden vi upplevt. Å andra sidan är vi säkra på att när läget stabiliseras och effekterna av krisen kan tydliggöras så kommer det finnas fantastiska investeringsmöjligheter. Även om situationen är utmanande vad gäller bolagens utdelningar så har vi fått god kompensation när det gäller våra bolagsval och vi förväntar oss att detta kommer att vara en framgångsfaktor för fonden även framåt. Vi kommer bli tvungna att acceptera att vissa av bolagen som finns i fonden inte kommer att betala ut några utdelningar under några kvartal, och vi kommer också behöva överväga att minska våra innehav i banker till förmån för några andra branscher om krisen förvärras under andra halvåret. Fram till dess fortsätter vi att utnyttja möjligheter som dyker upp i marknaden för att gradvis optimera fondens sammansättning efter de nya förutsättningarna på marknaden.

USA Aktiv - 31 mars

Vad tänker ni om det som händer på marknaderna just nu?

Den snabba nedgången på aktiemarknaden har varit tillräckligt stor för att kunna betraktas som en så kallad bear market (att jämföra med en större korrigering). Samtidigt finns det vissa karaktärsdrag som mer påminner om en större korrigering, som hastigheten och paniken i nedgången. Orsaken till varför det kan vara intressant att särskilja en bear market från en större korrigering är att återhämtningsfaserna skiljer sig åt. I fasen efter en bear market är det ofta mindre, cykliska värdebolag som går bäst relativt breda marknaden medan efter en större korrigering brukar det vara svårare att se tydliga mönster vad gäller stil och storlek hos de bolag som går bättre relativt sett.


Vad tänker ni om framtiden?

Blickar vi framåt så ser vi tre möjliga scenarion för marknadens utveckling framöver.

  • Om de globalt utbredda nedstängningarna i ekonomin varar tre månader eller mindre så finns det en chans att bolagens affärsverksamhet kan återupptas relativt snabbt. I så fall kan vi undvika en global lågkonjunktur. Eventuellt får vi uppleva en blygsam recession.
  • Om nedstängningarna pågår tre månader eller mer så är det mycket troligt att vi istället får uppleva en global lågkonjunktur. Vår vy är att vi så småningom kommer in i en V-formad återhämtning, men där kvarstående osäkerhet i marknaden kan komma att förlänga återhämtningen.
  • Om nedstängningarna kvarstår på obestämd tid är en global lågkonjunktur det mest sannolika och det kommer vara mycket svårt att förutspå när en återhämtningsfas kan tänkas infalla.

Hur agerar ni i en situation som denna?

Vad gäller Länsförsäkringar USA Aktiv så är det övervikten mot informationsteknologisektorn som utgjort den stora positiva bidragsgivaren till fondens överavkastning relativt sitt jämförelseindex hittills i år. Mot bakgrund av andelen stora bolag av hög kvalitet inom denna sektor så är det vår bedömning att den är väl positionerad för att kunna generera positiv relativavkastning även om de stora marknadsrörelserna fortsätter. Energisektorn har samtidigt utgjort den största negativa bidragsgivaren till fondens avkastning, till stor del orsakat av den saudiarabiska oljeprissänkning vi nyligen fick uppleva.

Vi fortsätter precis som tidigare att övervaka marknadsrörelserna noggrant och vårt fortsatta fokus är på bolagsstorlek och kvalitet eftersom dessa två egenskaper främjar likviditeten i fonden. Samtidigt fortsätter vi att undvika mindre likvida innehav eftersom vi bedömer att detta är en risk som sällan lönar sig att ta.

Asien - 2 april

Vad tänker ni om det som händer på marknaderna just nu?

Volatiliteten är fortsatt hög och likvideten är kraftigt reducerad mot bakgrund av den stress marknaden har varit under de senaste veckorna. Den globala spridningen av COVID-19 fortsätter med ovissa utsikter om framtiden och även vilka de slutgiltiga effekterna blir på världens ekonomier och hur detta i sin tur påverkar bolagens resultat. Den amerikanska centralbanken support och åtaganden från övriga centralbanker har varit av historiska mått och har fungerat som viktiga signaler för investerare att återfå ett visst förtroende för marknaden. Medan vi tyvärr ännu inte kan se slutet på den humanitära krisen så blickar finansmarknaderna ändå framåt. Värderingarna är på historiskt låga nivåer och många av de globala tillväxtmarknaderna har på sistone korrigerats uppåt som ett resultat av detta. Vi ser nu tecken på att de asiatiska aktiemarknaderna har hittat en ny bas efter det initiala fallet med stigande kurser som följd.

Vad tänker ni om framtiden?

Vi upplever att volatiliteten skapar många intressanta investeringsmöjligheter för tillfället och vi är aktiva i portföljen där vi just nu positionerar om från defensiva bolag till det vi anser är översålda aktier, sektorer och länder. Vi investerar bland annat i Indonesien och Indien vilka tillhör de länder som har förlorat mest i nedgången. Vi ökar också exponeringen till den finansiella sektorn, dock inte banker, samt ökar innehaven i vissa industribolag.  Finansieringen av dessa köp sker genom minskning av fondens kassa och genom vinsthemtagningar i den senaste tidens relativa vinnare, i synnerhet inom hälsovård som varit den klart starkaste sektorn och även i bolag i Kina som stått emot marknaden väl jämfört med de flesta andra länder i Asien. Vi tror visserligen att Kina kommer vara fortsatt motståndskraftigt tack vare de många finansiella verktyg man har att tillgå men vi tror att andra marknader kommer prestera än bättre framöver. Sammanfattningsvis så är vår vy att många marknader i Asien ser attraktivt värderade ut efter den kraftiga nedgången och vi identifierar flera intressanta investeringsmöjligheter för tillfället.