Tryggare Gotland

Tryggare Gotland

För att minska brottsligheten och öka tryggheten för medborgare och verksamma på ön, samt stärka och utveckla det förebyggande arbetet engagerar vi oss i nätverket Tryggare Gotland.

Genom samverkan mellan Region Gotland, Polisen, Länsstyrelsen på Gotland, Länsförsäkringar Gotland arbetar vi för att minska brottsligheten, öka tryggheten och stärka det förebyggande arbete på ön.

Vi samverkar inom följande områden:

  1. Brottsutsatta
  2. Ungdomar
  3. ANDT (Alkohol, narkotika, dopning, tobak)
  4. Brott och trygghet i offentlig miljö
  5. Brott i nära relation
  6. Trafiksäkerhet
  7. Organiserad brottslighet

Syfte och mål med Tryggare Gotland

Vi vill genom omvärldsanalys skapa en lokal nulägesbild och få ökad samsyn för att ge underlag till gemensamma mål och prioriteringar kring ANDT- och brottsförebyggande insatser. Vi vill samordna insatser inom ramen för åtgärdsplanens verksamhetsområden och vid behov fungera som regional mottagare av nationella initiativ.