Behandling av personuppgifter

Länsförsäkringar är mycket försiktiga vid behandling av personuppgifter för att skydda din personliga integritet. De personuppgifter som lämnas till något bolag inom länsförsäkringsgruppen behandlas i enlighet med vid var tid gällande lag eller annan författning.

Personuppgifterna inhämtas normalt direkt från dig som är kund eller som är intresserad av att bli kund, men kan även hämtas från annat bolag inom Länsförsäkringsgruppen eller från din arbetsgivare, till exempel. För att hålla våra register aktuella, kompletterar vi personuppgifterna löpande från privata och offentliga register, t.ex. SPAR. Länsförsäkringar kan även spela in eller på annat sätt dokumentera din kommunikation med oss. 

Länsförsäkringar tar in uppgifter om dig, men även om försäkrad, medförsäkrad, inbetalare, förmånstagare och panthavare. Det är uppgifter som namn- och adressuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter om yrke och medborgarskap, ekonomiska förhållanden och hälsotillstånd. 

Personuppgifterna får användas inom Länsförsäkringsgruppen för att ge en helhetsbild av ditt engagemang, för att kunna ge en god service, men även för marknadsföring, statistik, marknads- och kundanalyser. Personuppgifterna används också för att Länsförsäkringar ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter samt fullgöra avtal och åtgärder som har begärts innan eller efter ett avtal har träffats. Personuppgifterna används för att Länsförsäkringar ska kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten.

Personuppgifterna används i första hand inom Länsförsäkringsgruppen, men kan lämnas ut till andra företag, föreningar, organisationer som Länsförsäkringsgruppen samarbetar med, inom och utom EU- och EES-området, och till myndigheterna om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Uppgifter om misskötta krediter kan komma att lämnas ut till UC AB. Uppgifter om ditt sakförsäkringsinnehav kan även lämnas ut till personer som du delar hushåll med. Länsförsäkringar kan arkivera och behandla ansökningshandlingar och övriga uppgifter oavsett om din ansökan beviljas eller inte. Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt.

En gång om året har du rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter vi har om dig, efter en skriftlig ansökan. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du självklart be att få rättade. Du kan också skriftligen begära att dina personuppgifter inte används för direktmarknadsföring.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är det bolag inom Länsförsäkringsgruppen som du har ingått avtal med eller annars lämnat personuppgifter till, eller som har erhållit dina personuppgifter från tredje man, såsom din arbetsgivare, i samband med avtal. Bolag inom Länsförsäkringsgruppen har därutöver inrättat gemensamma kundregister som innehåller allmänna uppgifter om kunder till bolag inom Länsförsäkringsgruppen, såsom namn, kontaktuppgifter och uppgifter om engagemang. För behandling av personuppgifter i gemensamma kundregister är bolagen inom Länsförsäkringsgruppen och, såvitt gäller inhämtande av personuppgifter från externa register, även Länsförsäkringar AB, gemensamt personuppgiftsansvariga.