Länsförsäkringar Hypotek: januari – mars 2021

”Bolåneverksamheten inom Länsförsäkringar Hypotek har fortsatt att utvecklas positivt och vi rapporterar ett bra resultat för perioden. Utlåningstillväxten är stabil samtidigt som kreditkvaliteten är fortsatt hög och kreditförlusterna mycket låga. Vi fortsätter att ta marknadsandelar tack vare det fina arbetet som utförs lokalt av länsförsäkringsbolagen. Samtidigt ser vi en fortsatt konkurrens på bolånemarknaden där flera mindre aktörer, både nya som etablerade, tar mer av nyutlåningen. Bostadsmarknaden har haft en stark utveckling även under det första kvartalet och bostadspriserna har nått nya rekordnivåer. Förväntningar om fortsatt mycket låga räntor framöver fortsätter att vara en bidragande faktor till den starka prisutvecklingen. Den pågående corona-pandemin fortsätter dock att utgöra en risk för den ekonomiska utvecklingen även om förhoppningarna kring en stark återhämtning fortsätter att dominera”, säger Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek

Perioden i korthet

 • Rörelseresultatet ökade 6 procent till 350,9 (330,1) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 8,2 (8,3) procent.
 • Räntenettot ökade 2 procent till 667,8 (654,7) Mkr.
 • Kreditförlusterna uppgick netto till –1,9 (1,6) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på –0,00 (0,00) procent.
 • Utlåningen ökade 8 procent till 263,8 (243,4) Mdkr.
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 18,5 (18,4*) procent den 31 mars 2021.
   
  Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2020.

  * Avser 31 december 2020.

Läs mer
https://www.lansforsakringar.se/finansiellt-hypotek/

För ytterligare information kontakta:

Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, CFO Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Stefan Karkamanis, Investor Relations, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 402 90, 072-310 00 80


Denna information är sådan som Länsförsäkringar Hypotek AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 kl. 12:00 CET.

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Dokument & länkar

Se alla pressmeddelanden