Länsförsäkringar Fondliv

Senaste finansiella rapporten

Årsredovisning 2017

2017 i korthet

  • Länsförsäkringar Fondliv är fortsatt etta på fondförsäkringsmarknaden för individuell tjänstepension, mätt i premieinkomst uppgår vår marknadsandel till 19 procent.
  • Årets resultat ökade stark med 17 procent jämfört med föregående år och uppgick till 604 (516) Mkr. Ökningen är främst ett resultat av ett ökat förvaltat kapital till följd av ett gynnsamt börsklimat.
  • Det förvaltade kapitalet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick per sista december 2017 till 128 (114) Mdkr. Kapitalet som förvaltas åt liv- och pensionskunderna ökade under året med 12 procent.
  • I det totala fondutbudet utvecklades 90 procent av fonderna positivt under 2017. 53 procent av fonderna steg med över 10 procent och ingen fond sjönk med mer än 10 procent.

Läs hela årsredovisningen

Mer information


Solvens rapportering

Rapport om solvens och finansiell ställning

Vår gemensamma rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) innehåller information om försäkringsverksamheten som bedrivs inom Länsförsäkringar AB-koncernen. Rapporten omfattar dels Länsförsäkringar AB med dotterbolag på gruppnivå, dels Länsförsäkringar ABs försäkringsdotterbolag var för sig.

Försäkringsdotterbolagen är Länsförsäkringar Sak, Agria Djurförsäkring, Länsförsäkringar Gruppliv, Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Liv.

Rapporten har tagits fram utifrån krav på offentliggörande av solvens- och verksamhetsrapport som tas upp i försäkringsrörelselagen (2010:2043) och i EIOPAs delegerade förordning och riktlinjer.

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2017

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2016

Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB, per den 31 december 2017.
Kapitalbas 10 656 Mkr
Kapitalkrav 7 006 Mkr
Kapitalkvot 152 %

Om Länsförsäkringar Fondliv

Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,7 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Under dessa finns bland annat Wasa Kredit AB och Agria Djurförsäkring.

Erbjuder pensionssparande inom tjänstepension

Länsförsäkringar Fondliv är länsförsäkringsgruppens fondförsäkringsbolag och dotterbolag till Länsförsäkringar AB.

Länsförsäkringar Fondliv erbjuder pensionssparande främst inom tjänstepension. Länsförsäkringar Fondlivs fondtorg består av 37 fonder med eget varumärke och cirka 78 externa fonder (31 december 2017).

Vår garantiförvaltning är ett komplement till fondtorget för kunder som vill ha en uttalad garanti om att minst få tillbaka sparat belopp. Länsförsäkringar Fondlivs produkter distribueras via länsförsäkringsbolagen och oberoende försäkringsförmedlare.


Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB (publ)
Organisationsnummer 516401-8219
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00