Vi förenklar kundens vardag

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads nya strategi innebär en ambitionshöjning som kommer att få stor betydelse för kunderna. Bolaget ska ta ledarrollen på marknaden och flytta fram positionerna inom en rad områden.

Foto: Sven Persson/swelo.se

– Vårt mål är att stärka relationen med kunderna, möta dem utifrån deras behov och erbjuda en helhetslösning. Vårt framgångsrecept nu och i framtiden bygger på övertygelsen att kundorienterad verksamhet bäst hanteras så nära kunderna som möjligt, säger Göran Trobro, styrelseordförande.

I Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads nya mission anges det överordnade uppdraget: ”Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter samt driver på hållbar utveckling i vår del av Skåne.” Det är en stark och välgrundad devis som genomsyrar kundkontakten och sammanfattar bolagets identitet. Genom att vara navet för trygghet och möjligheter skapas hållbar tillväxt, fler lojala kunder och ett gott anseende.

– Vi ligger högt redan idag när det gäller kundnöjdhet och marknads- andelar, men vi ska bli ännu bättre. Och vi har god potential tack vare våra duktiga medarbetare, säger Göran Trobro.

Förbättringsåtgärder som gagnar kunden

Målsättningarna tydliggörs i ett antal strategiska målområden som bolaget har fattat beslut om och ska arbeta med fram till 2025.
• Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad ska vara nummer ett i undersökningar om kundnöjdhet.
• Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad ska bli förstahandsvalet för fler kunder inom både försäkring och bank.
• Bolaget ska vara ledande på sakförsäkringar.
• Volymen på bank ska dubbleras och ha en större inriktning på lång- siktigt sparande.
• Effektiviteten ska generellt öka inom alla områden.

– Vi ska hela tiden söka förbättringsåtgärder som gagnar kunden. Vid varje tillfälle som ges ska vi berätta om fördelarna med att ha sina bank- och försäkringsaffärer samlade hos oss. Om kunden tar kontakt och vill teckna en sakförsäkring så diskuterar vi också sparande och ger skadeförebyggande råd. Det gäller både privat- och företagskunder. Vi anser ju att detta också ligger i kundens intresse eftersom kunderna äger bolaget och får del av bolagets framgångar.

Ansvarsfull samhällsaktör

I den nya strategin finns ett hjärta med mission, vision och affärsidé. Det beskriver bolagets överordnade uppdrag, önskade framtida till- stånd och vilka vi riktar oss till samt med vad och hur. Det stakar ut vägen framåt och definierar Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads existens.

– Där kondenseras det vi står för, det vi är. Ord som trygghet, hållbar- het, ledande och närhet är återkommande och det är just det som är vår styrka, säger Göran Trobro.

Fler trygghetsvandringar på fler orter

Han betonar vikten av den lokala närvaron, inte bara i form av en framgångsrik bank och ett försäkringsbolag som finns i människors vardag utan också som en trygghetsskapare och en ansvarsfull sam- hällsaktör. Han lyfter särskilt fram trygghetsvandringarna som har genomförts tillsammans med föreningslivet och bidragit till ökad trygghet på helgkvällar och nätter.

– Det är ett fantastiskt sätt att delta tillsammans med föreningslivet och skapa trygghet för oss som bor i vår del av Skåne. Vi kommer att genomföra fler trygghetsvandringar på fler orter i vår del av Skåne och utveckla ett ännu tätare samarbete med föreningarna. Det finns en stor enighet i styrelsen om att göra en medveten och ökad satsning på det här området, säger Göran Trobro.

Lokal närvaro i prioriterade hållbarhetsfrågor

Utöver trygghetsvandringarna kommer Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad att fortsätta utveckla konceptet Trygga Tillsammans med olika hållbarhetsprojekt och föreläsningar, seminarier, kundträffar och trygghetsmöten där det finns möjlighet att informera om hur både privatpersoner och företag kan förebygga skador och bränder.

– Här finns också en tydlig miljö- och klimataspekt, att ju färre bränder som inträffar, desto mindre koldioxid och farliga ämnen släpps ut i atmosfären.

Ett annat prioriterat område är närvaron i skolor, gärna tillsammans med räddningstjänst och polis.

– Det känns oerhört viktigt att prata med ungdomar om trygghet och förebygga otrygga beteenden som skadegörelse och bränder. I det arbetet är det viktigt att de får träffa räddningstjänst och polis för att se att det finns människor bakom uniformen.

Följer FN:s agenda

Hållbarheten spelar även en huvudroll när det gäller bolagets eget agerande och finanser. När det gäller sakförsäkringar finns ett lönsamhetsmål på minst fem procent. Länsförsäkringar Göinge- Kristianstad ska främja ansvarsfulla investeringar, minimera klimatrisker och satsa på bolag som tar samhällsansvar.

– Vi följer FN:s agenda 2030 och de globala målen. Vi väljer bland annat bort spelbolag, krigsmaterielbolag och fossila bolag. Vi vill bedriva ett värdeskapande ägararbete och samarbeta med hållbarhetsinriktade förvaltare.

Hållbarhet finns inbyggt i Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads DNA och historia. Där ingår i även den miljömässiga hållbarheten som
bottnar i en värdefull natur som många kunder lever nära eller i samklang med. Många företagskunder bedriver verksamheter som bidrar till hållbar utveckling i regionen. Att skapa trygghet tillsammans var grundidén när bolaget bildades och är en minst lika vital tanke idag. I det ingår den känsla av förtroende och lojalitet som kunderna känner för bolaget och som är en effekt av personliga relationer.

– Jag tror att vi har en stor fördel med vårt ömsesidiga bolag med vår lokala förankring. En långsiktig relation bygger på tillit både för oss som bolag men också när vi söker samarbeten och gör investeringar. Eftersom vi är nära varandra kan vi bedöma om våra samarbetspartners verkligen är hållbara i alla delar och har förutsättningar att fortsätta arbeta hållbart, säger Göran Trobro.

”Viktigt att vi står upp för varandra”

Han ser en trend i samhället som går från att slösa till att spara, vilket Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad möter med en satsning på ökat kvalificerat sparande. Genom att säkra både privatpersoners och företagens ekonomiska stabilitet kan samhället bättre klara kriser som den pågående pandemin.

– Det är viktigt att vi i svåra tider står upp för varandra och hjälper varandra. Det definierar oss som människor och som bolag. Sparande är det bästa sättet att skapa långsiktighet och bygga motståndskraft. Här ska vi vara det naturliga valet för befintliga och nya kunder, säger Göran Trobro.