Ersättningspolicy för Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Fastställd 2019-03-28

1. INLEDNING

1.1 Bakgrund och syfte

Enligt kommissionens delegerade förordning 2015/35 av den 10 oktober 2014 (EU-förordningen) ska försäkringsföretag fastställa styrdokument för ersättningar. Bestämmelser om ersättningar följer även av Eiopas riktlinjer för företagsstyrningssystem och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag.

Syftet med denna policy är att för Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad (Bolaget), ange principer för hur ersättningar ska fastställas, hur policyn ska tillämpas och följas upp samt hur anställda som kan påverka Bolagets risknivå definieras. Policyn gäller för alla anställda inom Bolaget och omfattar alla ersättningar och förmåner inom ramen för anställningen. Intressekonflikter som kan uppkomma i samband med ersättningsfrågor ska identifieras och hanteras. För identifiering och hantering av intressekonflikter gäller Bolagets Riktlinje för hantering av intressekonflikter.

2. ERSÄTTNINGSMODELL

2.1. Generella principer 

Utgångspunkten för ersättningsmodellen är att den ska bidra till att skapa goda förutsättningar för Bolaget att på ett tillfredsställande sätt utföra sitt uppdrag från ägarna.

Ersättningsmodellen ska stimulera till goda prestationer och bidra till att göra Bolaget till en attraktiv arbetsgivare som kan konkurrera om rätt kompetens på marknaden. Ersättningsmodellen ska vara förenlig med och främja en sund och effektiv riskhantering och inte uppmuntra till ett överdrivet risktagande eller motverka Bolagets långsiktiga intressen.

Anställda inom Bolaget ska ha marknadsmässiga anställningsvillkor. Ersättningarna ska därigenom vara i nivå med branschen på den geografiska marknad där Bolaget är verksamt. Utformning och nivå på ersättningar ska harmoniera med Bolagets värderingar, dvs. vara rimliga, präglade av måttfullhet och väl avvägda, bidra till en god etik och organisationskultur samt präglas av öppenhet och transparens.

2.2. Fast ersättning

Basen i ersättningsmodellen ska utgöras av fast ersättning, det vill säga fast månadslön.Den fasta ersättningen ska vara på rätt nivå för att attrahera och behålla rätt kompetens och ska sättas individuellt på en nivå med en tydlig koppling till anställdas arbete och prestation samt följa gällande kollektivavtal. Kriterier för lönesättning framgår av Bolagets lönepolicy.

2.3. Provisionsbaserad/målbaserad ersättning (rörlig ersättning)

Bolaget tillämpar inte provisionsbaserad eller målbaserad ersättning.

2.4. Övriga ersättningar och förmåner

Bolaget kan, utöver kontant ersättning, erbjuda anställda förmåner t ex i form av rabatter på Bolagets produkter, bilförmån, lunchförmån samt i form av hälso- och friskvård. Sådana förmåner ska sammanställas i ett särskilt förmånserbjudande till de anställda. Informationen ska finnas tillgänglig på Bolagets intranät (Länet).

Gratifikationer ska kunna utgå för att belöna exceptionella insatser. Gratifikationer upp till 50 000 kr beslutas av Vd och gratifikationer överstigande 50 000 kr beslutas av Bolagets styrelse.

Pensions- och avgångsvillkor följer av kollektivavtal. Styrelsen kan avtala om särskilda pensions- och avgångsvillkor till ledande befattningshavare.

3. BEREDNING AV ERSÄTTNINGSFRÅGOR

Bolagets styrelse ska inom sig utse ett Ersättningsutskott med uppgift att ansvara för att bereda väsentliga ersättningsbeslut samt beslut om åtgärder för att följa upp tillämpningen av denna policy. Ersättningsutskottets sammansättning och uppgifter regleras i styrelsens arbetsordning. I Ersättningsutskottet ska ingå ordföranden, vice ordföranden och Vd.

4. RISKANALYS

Innan beslut fattas om ny ersättningsmodell ska en riskanalys genomföras för att analysera hur modellen påverkar de risker som Bolaget utsätts för och hur dessa risker hanteras. Analysen ska utföras av riskhanteringsfunktionen.

5. BESLUT OM ERSÄTTNINGAR

Bolagets styrelse ska besluta om ersättning och övriga anställningsvillkor för VD. Beslut om ersättning till övriga anställda som ingår i Bolagets företagsledning och eventuella övriga anställda som rapporterar direkt till VD delegeras av styrelsen till VD som i samråd med presidiet beslutar om dessa ersättningar.

6. INFORMATION TILL ANSTÄLLDA

Alla anställda ska informeras om vilka kriterier som styr deras ersättning och om hur deras resultat bedöms. Sådan information liksom information om ersättningspolicyns innehåll i övrigt ska publiceras på Bolagets intranät (Länet).

VD ska informera varje anställd i chefsbefattning om bestämmelserna i denna policy. Varje anställd i chefsbefattning ska därefter se till att bestämmelserna efterlevs inom sitt ansvarsområde.

7. OFFENTLIGGÖRANDE AV UPPGIFTER

Senast i samband med att Bolagets årsredovisning fastställs av bolagsstämman ska en redogörelse för företagets ersättningar offentliggöras. Redogörelsen ska tas in i årsredovisningen, läggas som bilaga till årsredovisningen eller publiceras på Bolagets webbplats och finnas tillgänglig minst ett år efter offentliggörandet.

8. EFTERLEVNAD

Styrelsen ansvarar för att policyn tillämpas och följs upp. Vd och varje anställd i chefsbefattning ska se till att bestämmelserna i policyn efterlevs inom sitt ansvarsområde.

Ansvarig för att granska verksamhetens efterlevnad av Policyn är uppföljningen compliance-funktionen.

9. IKRAFTTRÄDANDE OCH ÄNDRINGAR

Policyn ändras vid behov efter beslut av Bolagets styrelse. Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år, även om inga ändringar har skett. HR-chefen ska föreslå ändringar av policyn och ansvara för att den kommuniceras i verksamheten.