Länsförsäkringar Liv

Senaste finansiella rapporten

Årsöversikt i sammandrag 2017

Året i korthet

  • Resultatet i Länsförsäkringar Liv uppgick till 2 363 (2 682) Mkr.
  • Totalt förvaltat kapital för Länsförsäkringar Liv uppgick till 115 (116) Mdkr.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2016.

Läs hela rapporten för Länsförsäkringsgruppen, där Länsförsäkringar Livs resultat redovisas

Om Länsförsäkringar Livs finansiella rapportering

Länsförsäkringar Liv publicerar finansiell information minst fyra gånger om året, i form av årsredovisning och kvartalsrapporter och övrig information. Vi redovisar nyckeltal både för hela bolaget och för våra tre portföljer var och en för sig, så att du enkelt ska kunna följa hur ditt sparande utvecklas.

Mer information


Livförsäkring

Fakta
  Senaste månad Senaste kvartal Senaste årsskifte
Förvaltat kapital  2017-12-31 2017-09-30 2016-12-31
Nya Trad 20,8 mdr 19,8 mdr 18,0 mdr
Gamla Trad 80,6 mdr 81,6 mdr 84,7 mdr

Nya Världen

11,9 mdr

11,8 mdr

11,3 mdr

Totalavkastning 

2017-12-31

2017-09-30

2016-12-31

Nya Trad 6,4 % 5,0 % 4,3 %
Gamla Trad 2,7 % 1,8 % 5,9 %

Nya Världen

13,3 %

10,2 %

5,1 %

Återbäringsränta  2017-12-31 2017-09-30 2016-12-31
Nya Trad  6 % 5 % 4 %

Gamla Trad

2 %

 

2 %

2 %

*Återbäringsräntan Nya Trad höjdes till 6 procent 2017-10-01

     

Konsolideringsgrad 

2017-12-31

2017-09-30

2016-12-31

Nya Trad 117 % 117 % 114%

Gamla Trad 

123 %

123 %

125 %

Solvensgrad  2017-12-31 2017-09-30 2016-12-31
Länsförsäkringar Liv 134 % 134 % 130 %

Aktuella placeringsportföljer

Traditionell förvaltning

2017-12-31

 Fördelning
  Nya Trad, % Gamla Trad, %
Räntebärande   60 % 87 %
Aktier  34 % 7 %
Alternativa investeringar 4 % 4 %
Fastigheter  2 % 2 %

Ansvarfulla investeringar

Länsförsäkringar Livs arbetssätt kring ansvarsfulla investeringar sker enligt samma principer som Länsförsäkringar Fondförvaltning använder i tillämpliga delar.

Läs mer om ansvarsfulla investeringar

Nya Världen

2017-12-31

 Fördelning
  %
Räntebärande   30 %
Aktier  70 %
Varav amerikanska aktier 20 %
Varav svenska aktier 10 %
Varav europeiska aktier 15 %
Varav japanska aktier   5 %
Varav asiatiska aktier 10 %
Varav tillväxtmarknadsaktier 10 %

Solvens rapportering

Rapport om solvens och finansiell ställning

Vår gemensamma rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) innehåller information om försäkringsverksamheten som bedrivs inom Länsförsäkringar AB-koncernen. Rapporten omfattar dels Länsförsäkringar AB med dotterbolag på gruppnivå, dels Länsförsäkringar ABs försäkringsdotterbolag var för sig.

Försäkringsdotterbolagen är Länsförsäkringar Sak, Agria Djurförsäkring, Länsförsäkringar Gruppliv, Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Liv.

Rapporten har tagits fram utifrån krav på offentliggörande av solvens- och verksamhetsrapport som tas upp i försäkringsrörelselagen (2010:2043) och i EIOPAs delegerade förordning och riktlinjer.

Läs rapporten om solvens och finansiell ställning (SFCR)

Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB, per den 31 december 2017.
Kapitalbas 25 129 Mkr
Kapitalkrav 12 168 Mkr
Kapitalkvot 207 %

Om Länsförsäkringar Liv

Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,7 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Under dessa finns bland annat Wasa Kredit AB och Agria Djurförsäkring.

Ett av Sveriges största livförsäkringsbolag

Länsförsäkringar Liv är länsförsäkringsgruppens livförsäkringsbolag för traditionell förvaltning.

Länsförsäkringar Liv förvaltar totalt 117 miljarder kronor fördelat på fyra bestånd: Nya Trad, Gamla Trad, Nya Världen och Försäkrad Pension. Verksamheten bedrivs enligt ömsesidiga principer vilket innebär att resultatet inte delas ut till ägarna utan stannar kvar hos bolagets kunder.


Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ)
Organisationsnummer 516401-6627
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00