Länsförsäkringar Fondliv

Senaste finansiella rapporten

Årsredovisning 2016

2016 i korthet

  • Förvaltat kapital i Länsförsäkringar Fondliv ökade till 114 (103) Mdkr. Kapitalet som förvaltas åt liv- och pensionskunderna ökade under året med 11 (10) procent.
  • Årets resultat uppgick till 516 (519) Mkr. Intäkterna i form av avgifter och returprovisioner ökade samtidigt som kostnaderna ökade, främst från IT investeringar inom digital utveckling.
  • Premieinkomsten, enligt Svensk Försäkrings definition, uppgick till 6,3 (6,1) Mdkr på vår huvudmarknad individuell tjänstepension, vilket gör Länsförsäkringar till marknadsledare.
  • För det tredje året i rad tar Länsförsäkringar hem första platsen när Svensk Kvalitetsindex mäter nöjdheten bland pensionskunderna på privatmarknaden.
  • 88 procent av fonderna i det rekommenderade fondutbudet utvecklades positivt.

Läs hela årsredovisningen

Mer information


Solvens rapportering

Rapport om solvens och finansiell ställning

Vår gemensamma rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) innehåller information om försäkringsverksamheten som bedrivs inom Länsförsäkringar AB-koncernen. Rapporten omfattar dels Länsförsäkringar AB med dotterbolag på gruppnivå, dels Länsförsäkringar ABs försäkringsdotterbolag var för sig.

Försäkringsdotterbolagen är Länsförsäkringar Sak, Agria Djurförsäkring, Länsförsäkringar Gruppliv, Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Liv.

Rapporten har tagits fram utifrån krav på offentliggörande av solvens- och verksamhetsrapport som tas upp i försäkringsrörelselagen (2010:2043) och i EIOPAs delegerade förordning och riktlinjer.

Läs rapporten om solvens och finansiell ställning (SFCR)

Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB, per den 31 december 2016.
Kapitalbas 10 030 Mkr
Kapitalkrav 6 675 Mkr
Kapitalkvot 150 %

Om Länsförsäkringar Fondliv

Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,7 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Under dessa finns bland annat Wasa Kredit AB och Agria Djurförsäkring.

Erbjuder pensionssparande inom tjänstepension

Länsförsäkringar Fondliv är länsförsäkringsgruppens fondförsäkringsbolag och dotterbolag till Länsförsäkringar AB.

Länsförsäkringar Fondliv erbjuder pensionssparande främst inom tjänstepension. Länsförsäkringar Fondlivs fondtorg bestårav cirka 30 fonder med eget varumärke och cirka 45 externa fonder.

Vår garantiförvaltning är ett komplement till fondtorget för kunder som vill ha en uttalad garanti om att minst få tillbaka sparat belopp. Länsförsäkringar Fondlivs produkter distribueras via länsförsäkringsbolagen och oberoende försäkringsförmedlare.


Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB (publ)
Organisationsnummer 516401-8219
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00