Om vi inte är överens - skadeärenden

Länsförsäkringar ägs av våra kunder och för oss är det därför extra viktigt att se till så att vi är tydliga när vi lämnar besked och att du som kund förstår varför beslutet ser ut som det gör. Vi vill självklart att du hör av dig till oss om du är missnöjd med ett beslut. Vi är naturligtvis beredda att kostnadsfritt ompröva vårt beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra.

Vi omprövar dock inte ärenden som är under prövning av nämnd, domstol, värderingsfrågor som opartisk värderingsman prövar. 

Så här går det till

Kontakta i första hand den som har handlagt ditt ärende om det till exempel finns ytterligare fakta som handläggaren inte känt till. Ofta kan missförstånd rätas ut genom en ny kontakt.

Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva det. Vi omprövar dock inte ärenden som är under prövning av nämnd, domstol, värderingsfrågor som opartisk värderingsman prövar.

För att begära omprövning fyll i formuläret Begäran av omprövning i Omprövningsgruppen

Din kontaktperson i det aktuella ärendet kommer då att föredra detta för Omprövningsgruppen som består av sakkunniga handläggare och berörd chef.

Därefter lämnar omprövningsgruppen ett besked skriftligen inom 3 veckor.

Om du efter omprövning i Omprövningsgruppen fortfarande inte är nöjd med hanteringen av ditt ärende kan du begära överprövning i Överprövningsnämnden. Det görs helst i första hand genom att du skickar ett Säkert meddelande via din Länsförsäkringar app alternativt inloggat möte på www.lansforsakringar.se och i andra hand med ett vanligt brev. Var så utförlig du kan och beskriv noggrant vad du är missnöjd med i omprövningsgruppens beslut.

När du skickar ett säkert meddelande: Välj område Försäkring, markera Skada, i rubriken skriver du Överprövningsnämnden klagomål.

Överprövningsnämnden består av övergripande klagomålsansvarig, sakkunnig inom berört område, jurist och representant från ledningen.

Därefter lämnar Överprövningsnämnden bolagets slutgiltiga beslut skriftligen inom 6 veckor.

Om du väljer att skriva ett brev till Överprövningsnämnden gör du det på nedanstående postadress:

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad
Överprövningsnämnden - klagomål
Box 133
291 22 Kristianstad

 • Trafikskadeärenden
  Om du har frågor som gäller trafikskadeersättning för personskador kan du istället få ärendet prövat i Trafikskadenämnden, www.trafikskadenamnden.se, 08-522 787 00. Prövningen är kostnadsfri för dig.
 • Medicinska ärenden
  Vid medicinska tvistefrågor kan du vända dig till Personförsäkringsnämnden, www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.
 • Rättsskyddsärenden
  Tvister angående rättsskydd kan i vissa fall prövas av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor, www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.
 • Övriga ärenden
  Vid tvist med Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad eller Länsförsäkringar Bank har du möjlighet att vända dig till ARN - Allmänna reklamationsnämnden som är en nämnd för alternativ tvistlösning, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se eller telefon 08-508 860 00.

  Besöksadress är Kungsholmstorg 5 Stockholm. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. Försäkringsbolaget och banken åtar sig att medverka i Allmänna Reklamationsnämndens behandling av tvist med respektive bolag.

Du kan även vända dig till en domstol för att få ditt ärende prövat. Rättsskyddförsäkring kan i vissa fall gälla vid tvisten. Försäkringsmomentet ingår i hemförsäkringen och du betalar då gällande självrisk.

Allmänna preskriptionsregler:
Preskription innebär att du kan förlora din möjlighet till ersättning från försäkringen om du inte framställer ditt krav inom en viss tid.

Du förlorar din rätt till försäkringsersättning eller annat skydd om du inte väcker talan mot oss inom tio år från den tidpunkt när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Om anspråk framställts till oss inom den tid som angetts här ovan, har du alltid sex månader på dig att väcka talan mot oss, sedan vi tagit slutlig ställning till anspråket.

www.domstol.se

Extern rådgivning

Det finns även möjlighet för dig att få kostnadsfri rådgivning av oberoende organisationer.

 • Försäkringsfrågor
  Konsumenternas försäkringsbyrå
  Telefon: 0200-22 58 00
  www.konsumenternas.se
 • Finansiella tjänster
  Konsumenternas Bank- och finansbyrå
  Telefon: 0200-22 58 00
  www.konsumenternas.se
 • Den kommunala konsumentvägledaren
  De kan ge råd och information kring försäkrings- och finansiella tjänster. Kontakta din kommun.