Agria Djurförsäkring

Senaste finansiella rapporten

Årsredovisning 2018

Året i korthet

 • Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 186 (274) Mkr.
 • Försäkringstekniskt resultat uppgick till 216 (268) Mkr.
 • Totalkostnadsprocenten uppgick till 94 (92).
 • Fortsatt framgång i den utländska verksamheten och etablering har genomförts i Frankrike under året.
 • Uppgifterna inom parentes avser helår 2017.

Läs hela årsredovisningen

Mer information

Finansiella rapporter

Rating

Kreditbetyg
  Frist Standard & Poor's Moody's
Länsförsäkringar AB - A-/Stable A3/Stable
Länsförsäkringar Bank Lång A/Stable A1/Stable
  Kort A-1(K-1) P-1
Länsförsäkringar Hypotek** Lång AAA/Stable Aaa
Länsförsäkringar Sak - A/Stable A2/Stable

**Avser Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda obligationer.

Om kreditbetyg

Kreditbetyg utfärdas av ett antal oberoende ratinginstitut. Syftet är att ge det värderade företagets kunder och långivare möjlighet att bedöma den risk som är förknippad med att göra affärer med företaget. Ratingen påverkar företagets kostnader för finansiering på den internationella kapitalmarknaden.

Ju högre upp man rankas på betygsskalan desto lägre finansieringskostnad. Till varje bedömning knyts det också en prognos inför nästa betygssättning. Prognosen anger om det aktuella betyget är positivt, stabilt eller negativt.

Läs mer om rating

Solvens rapportering

Agria Djurförsäkring, per den 31 december 2018.
Kapitalbas 1 050 Mkr
Kapitalkrav 602 Mkr
Kapitalkvot 174 %

Rapport om solvens och finansiell ställning

Vår gemensamma rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) innehåller information om försäkringsverksamheten som bedrivs inom Länsförsäkringar AB-koncernen. Rapporten omfattar dels Länsförsäkringar AB med dotterbolag på gruppnivå, dels Länsförsäkringar ABs försäkringsdotterbolag var för sig.

Försäkringsdotterbolagen är Länsförsäkringar Sak, Agria Djurförsäkring, Länsförsäkringar Gruppliv, Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Liv.

Rapporten har tagits fram utifrån krav på offentliggörande av solvens- och verksamhetsrapport som tas upp i försäkringsrörelselagen (2010:2043) och i EIOPAs delegerade förordning och riktlinjer.

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2018

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2017

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2016

Om Agria Djurförsäkringar

Agria Djurförsäkring förser Sveriges djur, deras ägare och Sveriges växtodlare med flexibla försäkringslösningar. Agria är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar AB och är länsförsäkringsgruppens specialistföretag för djur- och grödaförsäkring.

I Sverige är verksamheten uppbyggd kring tre affärsområden:

 • Smådjur - försäkrar hundar, katter samt "smådjur", det vill säga sällskapsdjur som till exempel gnagare, minigrisar, reptiler och burfåglar
 • Häst - erbjuder försäkringar för hästar och hästägare
 • Lantbruksdjur och gröda - förser Sveriges lantbrukare och deras djur och gröda med försäkringar

Agria finns även i Norge, Danmark, Finland, Frankrike och Storbritannien.

Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,7 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Det är Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB som äger Agria Djurförsäkring.

Det unika med Agria Djurförsäkring

Agria har utvecklat ett koncept som består av olika, men lika viktiga delar.

 • Ett veterinärt specialistbolag
  För oss är djurhälsa och omsorgen för djuren grunden till allt vi arbetar med. Därför har vi anställda veterinärer som ska bidra till att vi har den veterinära aspekten i fokus i allt vi gör.

 • Nära samarbeten med djurägarorganisationer och veterinärbranschen
  En grundpelare för Agria är det nära och långsiktiga samarbetet med ledande djurägarorganisationer och företrädare i veterinärbranschen. Tillsammans med våra samarbetspartners främjar vi god djurhållning och djurhälsa.

 • Agrias medarbetare
  De flesta av våra medarbetare och säljare är själva djurägare och alla delar ett stort djurintresse. Engagemanget för djurhållning och djurhälsa kommer naturligt och vi hoppas att det ska kunna inge förtroende i kundkontakter.

 • Samhällsengagemang och stöd till forskning
  Agria bidrar genom sitt samhällsengagemang till ett friskare samhälle med djur. Agria avsätter en del av premieintäkten till veterinärmedicinsk forskning.

 • Kvalitetsarbete och ständiga förbättringar
  För att säkerställa ett systematiskt kvalitets- och miljöarbete arbetar vi med ständiga förbättringar och effektivisering. Agria är ISO-certifierade enligt standard för miljö. Det innebär att ett oberoende revisionsföretag säkerställt att det vi säger att vi gör också stämmer överens med verkligheten.

Mer information

 

Mission

Agria skapar trygghet för djur och människor.

Vision

Agria ska bli erkänt som det djurförsäkringsföretag som skapar trygghet för djur och ett friskare samhälle med djur.

Affärsidé

Agria Djurförsäkring ska, genom specialistkunskap och engagemang, utveckla och sälja trygghet för djur och människor.

Agria Djurförsäkring (publ)
Organisationsnummer 516401-8003
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 107 23 Stockholm
08-588 400 00