Våra fondförvaltare kommenterar marknadsläget

Mot bakgrund av det rådande marknadsläget så har vi bett ett antal av våra fondförvaltare kommentera marknadsläget och även ge en mer specifik kommentar kring de fonder som de förvaltar. Vi kommer löpande att fylla på med fler förvaltarkommentarer.

Sverige Aktiv och Småbolag Sverige - 19 maj

Hur ser Länsförsäkringars förvaltning ut idag utifrån marknadsläget?

För att klara av att analysera nuläget, så delade vi snabbt upp krisen i tre olika delar; hälsokris, konjunkturell kris samt risken för en finansiell kris. Att hitta en lösning för hälsokrisen genom vaccin eller bromsmedicin är i fokus, men det bedöms ta tid. Mot denna bakgrund fortsätter marknaderna att vara oroliga för att den konjunkturella nedgången som pågår ska skapa en finansiell kris i banksystemen runtom i världen. Det är för tidigt att avgöra hur det kommer att spela ut, men de finansiella stimulanserna som tillförts marknaderna just nu är gigantiska.

Ett gemensamt fokusområde i stort för våra internt förvaltade aktiva aktiefonder (Fastighetsfonden, Fastighet Europa, Småbolag Sverige och Sverige Aktiv) är vinsttillväxt hos bolagen vi investerar i, såväl innan som efter Covid-19 krisen. Fokus just nu är därför att leta efter aktier som kan fortsätta växa vinsterna.

Hur ser läget ut på aktiemarknaden just nu?

Det är uppenbart att vissa företag gynnas av krisen medan det stora flertalet tyvärr är förlorare. Ett uttalande som har etsat sig fast hos mig, är Microsofts VD:s uttalande om att ”digitaliseringen har gått två år framåt under två månader”. Jag tror att vi med lite perspektiv på allt som händer just nu kommer inse att vi tog ett jättekliv framåt i digitaliseringen av hela samhället.

En annan kortsiktig trend under denna kris, är ett ökat fokus på hemmet. Konsumenten har i stort valt att byta konsumtion utom hemmet (resor etc.) mot ökad konsumtion i hemmet (exempelvis renovering).  I Sverige, där vi haft en strategi som har inneburit ett mer öppet samhälle, har detta skifte i konsumtionsbeteende varit väldigt tydligt än så länge. Det ska därför bli intressant att följa om det kommer att bli på samma sätt i övriga länder i takt med att ekonomierna nu öppnar upp.

Avslutningsvis kan vi konstatera att årets första rapportperiod nu i princip är över. Fokus var inte på siffror utan på hur företagen kommenterar efterfrågan i april. Det är tydligt att kvartal 2 och 3 kommer att bli väldigt tuffa, men vi ser ändå vissa ljusglimtar med anledning av att fler ekonomier håller på att försöka starta upp igen.

Hållbar Företagsobligation och Kort Räntefond - 18 maj

Hur har företagsobligationsmarknaden påverkats av det som händer?

Trenden med en förbättrad funktion och ökad aktivitet i företagsobligationsmarknaden har fortsatt. Riksbanken har utökat sitt stöd åt kreditmarknaden genom att de nu förlängt löptiden på företagscertifikat och även undersöker möjligheten till att köpa företagsobligationer. Signalerna vi får är att Riksbanken snarare lutar åt att utöka obligationsköpprogrammet än att sänka räntan till under noll igen. Denna inställning, det vill säga att obligationsköp går före räntesänkningar, delas just nu av många centralbanker.

Vad tror du om framtiden?

De minskade kreditspredarna vi har sett den senaste tiden har varit positivt för avkastningen i såväl Kort Räntefond som i Hållbar Företagsobligation. I Hållbar Företagsobligation har det varit små flöden och vi har endast gjort mindre förändringar i portföljen. På marginalen har vi minskat på exponeringen mot konsumentkrediter. I Kort Räntefond har vi dragit ner exponeringen mot Intrum och samtidigt ökat på exponeringen mot företag där Riksbanken köper företagscertifikat. Detta är ett bra sätt att säkra upp likviditeten i fonden och även om vi får betala lite i avkastning så bedömer vi att det är en alternativkostnad värd att ta. Det har även under den senaste tiden dykt upp bra tillfällen att investera i kortare obligationer utgivna av företag så som Wallenstam och Castellum på attraktiva nivåer. Avslutningsvis så ser vi, om än med mycket stor ödmjukhet, positivt på avkastningen i närtid trots att osäkerheten kring marknadsutvecklingen är fortsatt stor.

Fastighetsfonden och Fastighet Europa - 17 april

Hur ser läget ut på fastighetsmarknaden just nu?

Det vi upplever nu är en kombination av virusrädsla och en rädsla för fallande oljepris. Anledningen till börsfallet är rädslan för hur dessa faktorer tillsammans kan påverka konjunkturen samt kapitalmarknadens och bankers förmåga att erbjuda finansiering. Börsen har hittills sänkt värdet dramatiskt för de flesta industrier och diskonterar en kraftigt försämrad konjunktur.

Vad gäller fastighetsbolagen vill vi belysa att historiskt har fastighetsaktier utvecklats bättre än börsen som helhet under perioder av konjunkturell oro. Anledningen till det är att fastighetsbolagens kassaflöden är ”inlåsta” via fleråriga hyreskontrakt varför bolagens stabilitet blir högre än för det genomsnittliga börsnoterade bolaget. Förändringar i fastighetsbolagens intjäning blir mer därmed mer trögrörlig än för de flesta andra industrier. Vår bedömning är att detta mönster kommer gälla även denna gång.

Hur står sig fastighetsmarknaden finansiellt? Vilka åtgärder har vidtagits?

Sedan den 20 februari till och med den 15 april har nordiska respektive europeiska fastighetsaktier fallit med ca 33 procent respektive ca 28 procent, vilket är mer än för börsernas breda index som inkluderar alla industrier. Fastighetsbolagens dramatiska fall kan tolkas som att det finns en rädsla för att en finansiell kris ska uppstå med brist på kapital och likviditet som följd och att detta skulle leda till att fastighetsbolagen kommer få problem att finansiera sig via banker och kapitalmarknaden.

Världens centralbanker arbetar löpande med penningpolitiska åtgärder för att mildra effekterna av en eventuell sämre konjunkturutveckling och har under många år agerat kraftfullt för att se till att det finansiella systemet erbjuder god tillgång likviditet. Brist på kapital och brist likviditet, med stigande realräntor som följd, är något som centralbankerna aktivt bekämpar sedan Lehman-kraschen.

Under den senaste månadens börsoro har vi sett ett tydligt agerande, med räntesänkningar och återinförande av kvantitativa lättnader, från flertalet av världens centralbanker med amerikanska centralbanken (FED), europeiska centralbanken (ECB) och Bank of England (BOE) i spetsen. Även svenska Riksbanken har agerat kraftfullt. Centralbankernas ambition är att de finansiella marknaderna fortsatt ska kunna erbjuda krediter och god likviditet. Utöver detta genomför respektive lands regeringar finanspolitiska åtgärder för att mildra företagens ekonomiska skador. Troligen kommer vi få se ytterligare mer av denna typ av aktioner.

Vi konstaterar att det europeiska banksystemet generellt sett är välkapitaliserat. Bankerna har sedan finanskrisen 2008-2009 arbetat med att stärka sina balansräkningar och öka andelen eget kapital. Exempelvis ligger kapitaltäckningsnivåerna bland de nordiska storbankerna i nivå med eller en god bit över de lagstadgade kraven, vilka har höjts markant under de senaste 10 åren. Sammanfattningsvis gör vi bedömningen att fastighetsbolagens möjligheter att erhålla nödvändig extern finansiering via banker och kapitalmarknad kommer vara fortsatt goda.

Hur ser hyresintäkter och kassaflöden ut för fastighetsbolagen?

I sina resultatrapporter för det fjärde kvartalet 2019 uppvisade fastighetsbolagens generellt fortsatt stigande kassaflöden och stigande fastighetsvärden. Vår bedömning är att även kvartalsrapporterna för 2020 års första kvartal kommer visa positiv utveckling av kassaflödena eftersom hyresgästerna vanligen betalar hyror kvartalsvis i förskott, innebärande att inbetalningarna skedde redan vid årets ingång. Eventuella hyresförluster från särskilt hårt drabbade hyresgäster blir synliga tidigast i det andra kvartalet. Hittills har endast Platzer och AtriumLjungberg redovisat sina resultatrapporter för det första kvartalet. I enlighet med vår förväntan visar Platzer, som har huvudsaklig inriktning på kontorslokaler, ett nytt rekordresultat och beskriver att hyresinflödet även för det andra kvartalet i allt väsentligt liknar ett normalt kvartal. Bolaget upplever dock en liten tidsförskjutning då några hyresgäster har erbjudits månadsbetalning i förskott, några har även erbjudits månadsvis betalning i efterskott och en hand­full mindre hyresgäster i de mest utsatta segmenten har erbjudits hyresreduktion i april månad. Bolaget redovisar fortsatt stigande fastighetsvärden.

AtriumLjungberg, vars hyresintäkter till ca 30 procent utgörs av flöden från sällanköpshandel, redovisar dystrare siffror. Bolaget beskriver att virusutbrottet lett till 70 procent lägre omsättning för hyresgästerna verksamma inom sällanköpshandel. Mot bakgrund av det redovisar bolaget fallande fastighetsvärden och kan inte längre stå fast vid sin tidigare resultatprognos för helåret.

Ovanstående exempel illustrerar att andelen av hyresintäkterna som kommer från de mest negativt påverkade delnischerna hotell, caféer, restauranger och andra nischade service- och upplevelsebaserade näringar varierar stort mellan bolagen. För mer diversifierade bolag såsom Wihlborgs, Platzer, Fastpartner och NP3 bedömer vi att andelen ligger runt 3-7 procent. Sålunda kommer den negativa effekten rimligen vara begränsad för dessa bolag medan t ex Pandox med 100 procent exponering mot hotell kommer drabbas hårt. Flera bolag, såsom Amasten, Balder, Trianon, John Mattson och K2A, är helt eller till stor del inriktade på hyresbostäder som historiskt har visat sig vara mycket motståndskraftigt mot sämre konjunktur. Sammanfattningsvis bedömer vi att utvecklingen av kassaflödena kommer variera stort mellan bolagen framöver. Det är för tidigt att uttala sig om i vilken utsträckning fastighetsvärdena påverkas. I vilken utsträckning marknadshyror för kontor påverkas är också för tidigt att uttala sig om.

Hur mycket påverkas fastighetsfondernas exponering mot olika delsegment, exempelvis hotell?

Hotell utgör endast ca två procent av innehaven i LF Fastighetsfond och avseende LF Fastighet Europa är exponeringen ytterligare lägre. Vår avsikt är att hålla exponeringen mot hotell på en fortsatt låg nivå.

Dominerande delsegment i Länsförsäkringars Fastighetsfonder är istället kontor, lager/logistik samt samhällsfastigheter såsom myndighetslokaler, skolor och vårdbyggnader.  Till följd av fleråriga hyresavtal med fast hyra har dessa fastigheter en stabil intjäningsprofil. Även hyresbostäder, som historiskt uppvisat mycket stabil intjäning, utgör ett betydande segment i fonderna.

Bekväma fonder, Mix och Multistrategi - 18 maj

Hur kommer aktiemarknaden se ut närmaste tiden och även längre fram?

Den globala spridningen av coronaviruset väntas leda till fortsatta osäkerheter på aktie- och kreditmarknader. Detta som en konsekvens av pandemins negativa påverkan på företagens vinster. På två års sikt bedömer vi dock att utsikterna för en vändning i aktiemarknaden är god, då vi ser att virusutbrottet kommer att avta samtidigt som centralbanker såväl som regeringar världen över implementerar rekordstora stimulanspaket.

Coronavirusets kraftiga spridning i västvärlden bedöms leda till en djup recession i USA, Europa, Sverige och Japan. Virusets härjningar medför en minskad ekonomisk aktivitet på grund av de restriktioner för rörlighet av personresor och transport av varor som uppstår när stater försöker minska spridningen av viruset. Detta i sin tur slår direkt mot företagens omsättning och vinst, vilka kommer att minska i takt med att viruset sprids till fler människor.

På kort sikt kommer vi sannolikt att få se stora marknadsrörelser, både uppåt och nedåt, som till stor del hänger samman med rapporteringen i media. För den som är långsiktig är det dock viktigt att ”sitta still i båten” under marknadsoron och behålla en exponering mot aktiemarknaden och på så sätt möjliggöra en långsiktigt god avkastning på sitt sparande.

Hur tänker ni kring de fonder ni förvaltar?

Vad gäller de fonder som vi ansvarar för bedrivs förvaltningen med målet att skapa en trygg och långsiktigt hög avkastning för våra sparare, givet den risknivå som respektive sparare valt. Vi fortsätter att följa marknaderna mycket nära och tar inte onödiga risker, vilket i dagsläget innebär att vi håller en neutral allokering till aktiefonder. Det betyder att portföljvikten för aktiefonder i respektive Bekvämfond motsvarar den långsiktiga vikten i de så kallade normalportföljerna. Även för Länsförsäkringar Mix så håller vi en neutral allokering till aktiefonder, vilket motsvarar 58 procent.

Vad gäller LF Multistrategi bedrivs förvaltningen utifrån det övergripande målet att skapa en god riskjusterad avkasting på lång sikt samt skydda kapitalet vid börsfall. En av strategierna, som är avsedd att minska portföljens totala risk vid kraftiga börsras, är att vi använder oss av valutor. I år har vi bland annat varit överviktade amerikanska dollar och japanska yen, som båda har stigit kraftigt mot kronan under marknadsturbulensen.

I mars ökade vi på innehav inom tillväxtmarknadsobligationer och företagsobligationer då de föll kraftigt till väldigt attraktiva nivåer. Detta har fallit väl ut under april och vi har inte gjort några ändringar där. Vi anser att det kan vara något tidigt att maximera exponeringen i aktier och att det kommer att dyka upp möjligheter att addera ytterligare exponering under kommande månader. Strategin är därför att fortsätta hålla en måttlig riskexponering genom en globalt diversifierad avkastningsportfölj av defensiva aktier och krediter, kombinerat med en ”kapitalskyddande” del av portföljen som fortsätter leverera positiv avkastning under de perioder när aktier faller.

Lång Räntefond och Balanserad Räntefond - 15 maj

Vad är er uppfattning om obligationsmarknaden just nu?

Marknaderna i likvida obligationer fungerar relativt väl i den bemärkelsen att det har går att köpa och sälja obligationer på marknaden.  Samtidigt har dock transaktionskostnaderna stigit. 

Trots stora stödköp i bostadsobligationer så finns det ett fortsatt stort utbud. Man kan även konstatera att deltagandet i Riksbankens övriga program är lågt och i vissa fall finns inget deltagande/behov överhuvudtaget. Ifrågasättande av Riksbankens åtgärder samt val av tidpunkt när dessa har aktiverats har ifrågasatts och det verkar tydligt att Riksbanken främst hanterar detta som en likviditetskris.

Har ni gjort några förändringar i er strategi utifrån rådande situation?

Strategin i fonderna är den samma som tidigare vad avser ränterisk. Fonderna har dock inte längre någon exponering mot obligationer i amerikanska dollar utan istället mot svenska och tyska obligationer. Positionen för en flackare räntekurva har neutraliserats och strategin framåt bygger på att ha en exponering mot en brantare räntekurva då vi tror att Riksbanken så småningom kommer att behöva sänka räntan.

Vad avser bostadsobligationer har vi en neutral position. Kommunobligationer är ett fullvärdigt alternativ till bostadsobligationer som vi istället använder/har använt oss av för att skapa den spreadexponering vi vill ha i fonderna. Vi är nu överviktade spreadrisk om man väger samman bostadsobligationer och kommunobligationer.

På sikt tror vi även att andra typer av företagsobligationer kommer att vara bra investeringar då värderingen blivit mer gynnsam. Vi har därför påbörjat köp i syfte att uppnå god riskspridning i fonderna.  För att få en god diversifiering i fonden investerar vi mestadels utanför finans- och fastighetssektorn. Vad avser kreditexponering har vi stort tålamod när vi bygger vår position. Delvis för att transaktionskostnaden är väldigt hög just nu, vilket gör det väldigt kostsamt att förvärva dessa obligationer om inte exekveringen sker med varsamhet, och delvis för att även om värderingen svängt kraftigt från rekorddyr värdering till billig har svenska krediter varit billigare, exempelvis under Eurokrisen 2011. Dessa två faktorer gör att vi har tålamod.

Sparmålsfonderna - 22 april

Vad tänker ni om det som händer på marknaderna just nu?

Vi har sett en trend av återvändande riskaptit hos investerare och en återhämtning på världens finansmarknader under de senaste veckorna. Detta som en konsekvens av de kraftfulla åtgärderna världens centralbanker och regeringar har vidtagit. Även räntetillgångar med kreditrisk, såsom europeiska och amerikanska företagsobligationer, har visat en positiv avkastning. Som ett resultat av denna uppgång har de Sparmålsfonderna som har störst allokering till aktier haft den starkaste utvecklingen den senaste tiden.

Vad tänker ni om framtiden?

Med ovan sagt så har vi svårt att definiera en särskild datapunkt eller marknadsnivå som skulle göra oss komfortabla nog att blåsa ”faran över”. Vi bör vara beredda på fortsatt volatilitet. Ingen kris är den andra lik men historiskt sett så har marknadsnedgångar som den vi upplevde i slutet av februari följts av återhämtning. Trots att det kan kännas obekvämt att leva och jobba sig (samt spara) igenom en kris så tycker vi att det är viktigt att påminna om att se på sitt fondsparande med långsiktighet och att en väldiversifierad portfölj som Sparmålsfonderna erbjuder ger den riskspridningen som den långsiktige investeraren behöver.

Global Hållbar - 21 april

Vad händer på marknaderna just nu?

Även om optimismen på marknaden har ökat på sistone ser vi en trend att investerare fortsätter att undvika cykliska aktier. Samtidigt så fortsätter defensiva aktier i välkända namn, företrädesvis i branscher som tillhandahåller tjänster och varor som gynnas i krisen, att utvecklas väl relativt sett. Vi tänker då specifikt på läkemedel och onlinehandel. Energisektorn halkar samtidigt efter och det trots att OPEC, Ryssland och andra oljeproducerande länder efter hård press från USA, nu lyckats enas om en kraftig minskning av produktionen motsvarande ungefär 10 procent av det totala globala utbudet.  Dock har inte detta haft någon större effekt på oljepriset. Detta eftersom efterfrågan är nedpressad och lagringskapaciteten förutspås vara fult utnyttjad inom två månader.

Inte heller finanssektorn går särskilt bra i denna marknad, men om vi jämför med förra finanskrisen 2008/2009 så spelar bankerna denna gång en positiv roll när det kommer till att stötta företag och individer genom kreditlättnader. Parallellt med detta verkar de för att inte drabbas av förlorade jobb i sin egen sektor.

Vad har ni för strategi och hur ser ni på framtiden?

Vi kan även se att Coronaviruset har resulterat i en betydligt högre osäkerhet bland investerarkollektivet som nu arbetar hårt med att försöka prognostisera bolagens framtida intäkter. Investeringsbanken JP Morgan förutspår att intäkterna världen över kommer att bli runt 70 procent lägre under första halvan av 2020 och inte helt kommer att normaliseras förrän 2020. Vår vy är dock att det finns möjligheter att dra fördel av det negativa sentimentet hos investerare för att bygga upp en portfölj av hållbara, företag med god tillväxt till mycket attraktiva värderingar.

Tillväxtmarknad Aktiv - 21 april

Hur agerar ni i dessa turbulenta tider?

Våra analytiker fortsätter att noggrant följa hur COVID-19-pandemin utvecklas både ur ett hälso- och ekonomiskt perspektiv. Ur hälsosynpunkt råder det fortfarande en betydande osäkerhet kring skadans omfattning. Från ett ekonomiskt perspektiv övervakar vi noggrant penning- och finanspolitiska beslut i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader för att bättre förstå hur effektiva stimulanserna är när det kommer till att parera de negativa ekonomiska konsekvenserna av pandemin.

Vad gäller tillväxtmarknaderna mer specifikt så är det viktigt att komma ihåg att de flesta länder gick in i denna kris i relativt god form dvs. med en blygsam men stabil tillväxt, låg inflation och statsfinanserna i ok skick. Vi tror att aktier på dessa marknader kommer att fortsätta att vara attraktiva placeringar över tid. Det är dock viktigt att vi börjar se en stabilisering på utvecklade marknader eftersom det även är en god indikator för tillståndet på tillväxtmarknaderna.

Vi har inte gjort några större förändringar i portföljen i början av detta kvartal. Vi fortsätter att samla intrycken kring vad COVID-19 kommer att ha konsekvenser på olika industrier och bolag och har positionerat oss utefter det. För att ge några exempel på detta så fortsätter vi att inom Teknologisektorn övervikta sådana bolag som gynnas av en ökad efterfrågan på digitala lösningar, just med anledning av krisen. Inom Turism & Upplevelser så har vi ökat på innehav där vi upplever att priserna just nu är på attraktiva nivåer och företrädesvis kinesiska bolag eftersom vi ser en viss återhämtning på den marknaden.

Europa Aktiv - 17 april

Vad tänker ni om det som händer på marknaderna just nu?

Den globala Coronakrisen har förvärrats ytterligare sedan vår senaste uppdatering. I USA har antalet smittade och döda stigit kraftigt. Tillväxtmarknader följer också efter Europa och detta kan bli nästa orosmoln i denna pandemi. Å andra sidan har Kina till stor del öppnat upp igen. Dock verkar det som konsumtionen återhämtar sig väldigt långsamt vilket innebär att aktivitetsnivån i den globala ekonomin sannolikt inte kommer återgå till samma nivåer som innan Coronakrisen på ett bra tag. Utöver det kommer en hel del statliga och privata lån emitteras i närtid vilket kommer att öka på den globala skuldbördan. Det kommer också göra avtryck i förutsättningarna för konsumtion och investeringar framåt.

Aktiemarknaderna har stabiliserats och stigit en hel del sedan botten i mitten av mars. Utsikterna för att öppna upp delar av ekonomierna i väst under april och maj har fått de optimistiska investerarna att ta över. Detta trots att arbetslöshetssiffror, speciellt i USA, har ökat dramatiskt till nivåer man inte sett sedan den stora depressionen på 1920-talet.

Ur ett bolagsperspektiv har vi sett ett historiskt högt antal vinstvarningar samt tillbakadragande av tidigare estimat. Många bolag har också beslutat att sänka sin utdelning eller inte betala ut någon alls för att bevara så mycket kapital som möjligt i bolaget. Det har lett till att värdebolag har avkastat sämre än tillväxtbolag även fortsättningsvis. Å andra sidan har teknologiaktier avkastat starkt trots att de till viss del är cykliska.

Hur agerar man som fondförvaltare av Europa Aktiv på en sådan här situation?

Vi har positionerat fonden så defensivt som möjligt under mars, och har än så länge inte gjort några ändringar i april. Vi är fortsatt skeptiska till det nuvarande marknadsrallyt, och föredrar att behålla vår försiktiga hållning medan vi också skyddar den utdelningsnivån i fonden så mycket som möjligt. Dock är det så att när röken skingrar sig under andra kvartalet kommer nya investeringsmöjligheter dyka upp. Vi behöver acceptera att vissa bolag i fonden inte kommer betala någon utdelning under några kvartal, men att samtidigt överväga att allokera om från banker till andra sektorer om krisen förvärras under andra halvåret. Den förväntade utdelningsnivån efter att alla utdelningar för banker har tagits bort är fortfarande runt 4,7 procent vid dagens kursnivåer.

USA Aktiv - 21 april

Vad tänker ni om det som händer på marknaderna just nu?

Det kraftiga fall på marknaden som vi sett under Corona-krisen följer inte mönstret kring de sättningar som normalt föregår en lågkonjunktur. Snarare handlar det om att marknaden snabbt har prissatt de ekonomiska effekterna av nedstängningar av företag och resebegränsningar.

Vår övervikt till Informationsteknologisektorn fortsätter att utgöra den största bidragsgivaren till fondens avkastning. Vi ser även att den sektorn, med sin betydande andel stora företag av hög kvalitet, är väl positionerad för att kunna uppvisa positiv relativavkastning även om volatiliteten i marknaden fortsätter. Omvänt fortsätter Energisektorn att utgöra den största negativa bidragsgivaren till fondens avkastning.

Vad tänker ni om framtiden?

När vi blickar framåt så kan vi konstatera att vändpunkter i marknaden är omöjliga att förutsäga och blir endast tydliga i efterhand. Mot den bakgrunden är det svårt att förutspå när denna s.k. bear market (negativa marknadstrend) kommer att upphöra. Vi vill dock påminna om att de störningarna i marknaden som vi upplever just nu, vilka i stor utsträckning påverkar bolagens verksamhet, inte kommer att hålla på för evigt. Historien visar att aktier som tillgångsslag ofta återhämtar sig snabbare än vad man tror när man är mitt i krisen.

Asien - 21 april

Vad tänker ni om det som händer på marknaderna just nu?

Vi är fortsatt relativt försiktiga men har lyckats väl med vår tajming och har adderat risk till portföljen de senaste veckorna.  Vi har använt den extra kassa vi hade när vi gick in i krisen och är nu fullinvesterade. Vi bedömer att tillväxtmarknaderna ser fortsatt attraktiva ut ur ett värderingsperspektiv.

Några aktuella exempel på investeringar vi gjort är i länder som Indonesien och Indien, och vad gäller sektorer så tycker vi att flygbolag, resebolag samt spelbolag är intressanta. Det vi har specifikt tittat närmare på bolag i Kina som kan tänkas gynnas av de stora stimulanspaketen, framförallt inom infrastruktur.

Vad tänker ni om framtiden?

Även om vi förväntar oss ett stort vinsttapp för bolagen under de kommande kvartalen så är vår vy att marknaden är alltför defensivt positionerad med (för) stora kassapositioner och övervikter mot de mest defensiva sektorerna. Vår bedömning är att effekterna av de enorma stimulanspaketen inte fullt ut är inprisade i marknaden. Amerikanska centralbanken (Federal Reserve) förväntas köpa tillgångar och stötta marknaden med likviditet värt 8 000Mdr USD vilket motsvarar 45 procent av USAs årliga BNP. Kinas motsvarighet till Fed förväntas stödköpa för 4 500Mdr USD, vilket utgör 25 procent av deras BNP.